Sunday, January 27, 2019

24 January 2019

Comments

0
 January 24, 2019
 0

Domingo, Enero 14/27, 2019

Ang ika-35 nga Domingo human sa Pentekostes. Tono 2.
Ang Pagbiya sa Theophania

Sa Balaang Liturhiya:

Tropar sa Pagkabanhaw, Tone 2
Sa dihang mikanaug ka ngadto sa kamatayon,
oh Kinabuhing walay kamatayon,
gipatay mo ang Hades pinaagi sa kilat sa imong pagka-Dios.
Ug sa dihang gibanhaw mo ang mga namatay
gikan sa kahiladman
ang tanang mga panon sa kalangitan nagsinggit kanimo:
oh Kristo, among Dios, nga Maghahatag sa kinabuhi, himayaon ka.

Tropar sa Theophania, Tono 1
Ginoo, sa diha nga gibunyagan ka didto sa suba sa Jordan,
gipadayag ang pagsimba sa Trinidad;
kay ang tingog sa Amahan mipamatuod kanimo:
nga nagtawag kanimo nga iyang hinigugmang Anak.
Ug ang Espiritu, sa dagway sa usa ka salampati,
nagpamatuod sa kamatuoran sa iyang mga pulong.
Oh Kristo nga among Dios,
nga nagpadayag sa imong kaugalingon,
ug naglamdag sa kalibutan: himayaon ka!

Himaya…

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 2
Mibangon ka gikan sa lubnganan,
oh labing gamhanang Manluluwas.
Nalisang ang Hades sa pagtan-aw niining kahibulongan.
Nabanhaw na ang mga minatay,
ug ang tanang binuhat nagmaya uban kanimo sa pagtan-aw niini.
Nagmalipayon si Adan,
ug ang tibuok kalibutan nagdayeg kanimo
sa kahangtoran, oh akong Manluluwas.

Karon ug sa kanunay…

Kontak sa Theophania, Tono 4
Karong adlawa ikaw gipakita
ngadto sa kalibutan, oh Ginoo.
Nagsidlak ang imong kahayag kanamo.
Nagdayeg kami kanimo,
ug manag-awit uban sa hingpit nga kahibalo;
Miabot na ikaw,
gipadayag mo ang imong kaugalingon,
oh dili-maduol nga Kahayag.

Prokimenon, Tono 2, Salmo 117:14,18

  • Ang Ginoo ang akong kalig-on ug akong alawiton: siya nahimong ang akong kaluwasan.
  • Gisilotan ako pag-ayo sa Ginoo; apan wala niya itugot nga mamatay ako.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Juan ngadto sa mga Taga-Colosas
Mga kaigsoonan, kamo mga pinili sa Dios. Gihigugma niya kamo ug gilain alang sa iyang kaugalingon. Busa kinahanglan nga magmaluloy-on kamo, magmatinabangon, magmapainubsanon, magmalulot, ug magmapailubon. Magpasensyahanay kamo sa usag usa, ug magpinasayloay kon kamo may pagdumot sa usag usa, kay kamo gipasaylo na man sa Dios. Ug labaw sa tanan maghinigugmaay kamo, kay ang gugma mao ang mobugkos niining tanan, aron mahimong matahom ug hingpit ang inyong kinabuhi. Paharia sa inyong kasingkasing ang kalinaw nga gihatag ni Cristo. Kay alang niini gitawag kamo sa Dios isip mga miyembro sa usa lang ka lawas. Ug magmapasalamaton usab kamo kanunay kaniya. Hinaut nga isilsil gayod ninyo sa inyong alimpatakan ang mga pulong ni Cristo. Magtinambagay kamo ug magpahinumdomay sa usag usa sumala sa kaalam nga gikan sa Dios. Pag-awit kamo sa mga salmo ug uban pa nga mga awit mahitungod sa pagdayeg sa Dios sa kinasingkasing nga pagpasalamat kaniya. (Colosas 3:12-16)

Aleluya, Tono 2, Salmo 19:1,9

  • Hinaut ang Ginoo maminaw kanimo sa panahon sa kasamok; hinaut ang ngalan sa Dios ni Jacob manalipod kanimo.
  • Luwasa ang Hari, oh Ginoo, ug patalinghugi kami, sa diha nga kami magatawag kanimo.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas

Niadtong panahona, may usa ka tigdumala sa mga Judio nga nangutana kang Jesus, “Maayong Magtutudlo, unsa man ang akong himuon aron makaangkon ako sa kinabuhi nga walay kataposan?” Mitubag si Jesus kaniya, “Nganong miingon ka man nga maayo ako? Walay bisan kinsa nga maayo gawas sa Dios. Mahitungod sa imong pangutana, nahibalo ka na sa giingon sa Kasugoan: ‘Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi ug bakak, tahora ang imong amahan ug inahan.’” Mitubag ang tawo, “Kanang tanan gituman ko sukad pa sa akong pagkabata.” Sa pagkadungog ni Jesus sa iyang tubag, miingon siya, “Usa pa gayod ka butang ang angay mong himuon. Ibaligya ang tanan mong kabtangan, ug ang halin ipanghatag sa mga kabos. Ug mahimo kang adunahan didto sa langit. Pagkahuman, balik ug sunod kanako.” Apan sa pagkadungog niya niini, nasubo siya tungod kay adunahan man siya kaayo. Sa dihang nakita ni Jesus nga nasubo siya, miingon si Jesus, “Lisod gayod alang sa mga adunahan nga magpasakop sa paghari sa Dios. Sayon pa ang paglusot sa mananap nga kamelyo sa bangag sa dagom kaysa pagpasakop sa adunahan sa paghari sa Dios.” Unya nangutana ang mga nakadungog sa gisulti ni Jesus, “Kon mao kana, kinsa na man lang ang maluwas?” Gitubag sila ni Jesus, “Ang dili mahimo sa tawo mahimo sa Dios.” (Luke 18:18-27)

Theotokion, Imbis sa “Angay ug matarong…”, Tono 2
Oh kalag ko,
himayaa siya kinsa mas dungganon pa
kay sa panon sa kahitas-an,
bisan ang labing lunsay nga Birheng Theotokos.
Walay dila nga makahimo
sa pagdayeg kanimo sa takus nga paagi
bisan ang usa ka anghel gikan sa kahitas-an
makalipong sa dihang siya nagtinguha
sa pag-awit sa imong mga pagdayeg, oh Theotokos.
Apan tungod kay ikaw maayo, dawata ang among pagtuo:
Ikaw nasayud pag-ayo sa among gugma nga dinasig sa Dios,
kay ikaw ang Tigpanalipod sa mga Kristiyano,
ug nagahimaya kami kanimo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *