Sunday, January 20

17 January 2019

Comments

0
 January 17, 2019
 0
John the Forerunner

Domingo, Enero 7/20

Ika-34 nga Domingo human sa Pentekostes. Tono 1.
Ang pagsaulog ni Juan nga Mag-uuna

Sa Balaang Liturhiya:

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 1

Sa dihang gisira ang bato sa mga Hudeo,
samtang ang mga sundalo nagbantay sa imong labing-balaang lawas,
nabanhaw ka sa ikatulong adlaw, oh Manluluwas,
naghatag kag kinabuhi sa tanang katawhan.
Busa, nagsinggit ang tanang gahum sa langit kanimo, oh Maghahatag sa kinabuhi
Himayaon ang imong pagkabanhaw, oh Kristo.
Himayaon ang imong gingharian. Himayaon ang imong kapaigoan,
kay mahigugmaon ka man sa katawhan.

Tropar sa Theophania, Tono 1
Ginoo, sa diha nga gibunyagan ka didto sa suba sa Jordan,
gipadayag ang pagsimba sa Trinidad;
kay ang tingog sa Amahan mipamatuod kanimo:
nga nagtawag kanimo nga iyang hinigugmang Anak.
Ug ang Espiritu, sa dagway sa usa ka salampati,
nagpamatuod sa kamatuoran sa iyang mga pulong.
Oh Kristo nga among Dios,
nga nagpadayag sa imong kaugalingon,
ug naglamdag sa kalibutan: himayaon ka!

Tropar ni San Juan nga Mag-uuna, Tono 2
Ang paghandum sa mga matarung gisaulog sa mga awit sa pagdayeg,
apan ang pagpamatuod sa Ginoo mao ang igo alang kanimo, oh Mag-uuna.
Ikaw gipadayag, nga mas labaw pa kay sa mga propeta
Kay ang Dios nga gihatag kaninyo
sa pagbunyag diha sa nagaagayng tubig kaniya kinsa ikaw nagmantala.
Unya ikaw milahutay sa dakong pag-antos alang sa kamatuoran.
Ikaw nalipay sa pagdala sa maayong balita bisan pa sa mga nagpuyo sa Hades
nga ang Dios nga napakita diha sa unod
nagkuha sa sala gikan sa kalibutan ug naghatag kanato sa dakong kaluoy.

Himaya…

Kontakion ni San Juan nga Mag-uuna, Tone 6:
Ang suba sa Jordan mikurog, ug giabug pagbalik,
nga puno sa kahadlok sa imong pag-anhi diha sa unod,
ug si Juan gipakurat sa kahingangha
samtang iyang gituman ang ministeryo sa Espiritu.
Ang mga han-ay sa mga Anghel nahibulong
sa dihang sila nakakita nga Ikaw nabunyagan sa sapa.
Ug kami, kinsa diha sa kangitngit, napuno sa kahayag.
Daygon ka namo, oh Dios nga gipadayag,
ug nagdan-ag sa tanang mga butang.

Karon…

Kontak sa Theophania, Tono 4
Karong adlawa ikaw gipakita
ngadto sa kalibutan, oh Ginoo.
Nagsidlak ang imong kahayag kanamo.
Nagdayeg kami kanimo,
ug manag-awit uban sa hingpit nga kahibalo;
Miabot na ikaw,
gipadayag mo ang imong kaugalingon,
oh dili-maduol nga Kahayag.

Prokimenon, Tono 1, Salmo 32:22,1

  • Itugot nga ang imong kaluoy maanaa kanamo, oh Ginoo, kay kami naglaum kanimo.
  • Paglipay sa Ginoo, kamong mga matarong; pagdayeg ang angay sa mga matul-id.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso

Mga kaigsoonan, ngadto sa matag-usa kanato gihatag ang grasya sumala sa sukod sa gasa ni Kristo. Tungod niini siya nagaingon, Sa diha nga siya mikayab sa kahitas-an, siya midala sa pagkabinihag nga bihag, ug mihatag og mga gasa ngadto sa mga tawo. (Karon nga siya mikayab na, unsa ba kini apan nga siya usab nanaug una ngadto sa mas halawom nga mga bahin sa yuta? Siya nga nanaug mao ra usab ang misaka ibabaw sa tanan nga kalangitan, aron siya magpuno sa tanan nga mga butang.) Ug siya mihatag sa pipila, mga apostoles; ug ang pipila, mga profeta; ug ang pipila, mga ebanghelista; ug ang pipila, mga pastor ug mga magtutudlo; alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa pagpangalagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo: Hangtud kitang tanan makadangat ngadto sa panaghiusa sa pagtoo, ug sa kahibalo sa Anak sa Dios, ngadto sa usa ka hingpit nga tawo, ngadto sa sukod sa kahupnganan ni Kristo.

Ug kini nahitabo, nga, samtang si Apolo didto sa Corinth, si Pablo nga nakaagi na latas sa ibabaw nga mga dapit miabot sa Efeso: ug sa nakakaplag og pipila ka mga tinun-an, siya miingon ngadto kanila, Nakadawat na ba kamo sa Balaang Espiritu sukad kamo mitoo? Ug sila miingon ngadto kaniya, Kami wala pa man gani makadungog kon aduna ba diay Balaang Espiritu. Ug siya miingon ngadto kanila, Ngadto sa unsa man diay kamo nabunyagan? Ug sila miingon, Ngadto sa bunyag ni Juan. Unya miingon si Pablo, Si Juan sa pagkatinuod nagbunyag pinaagi sa bunyag sa paghinulsol, nga nagaingon ngadto sa mga tawo, nga sila kinahanglan motoo nganha kaniya nga moabot sunod kaniya, nga, nganha ni Kristo Jesus. Sa diha nga sila nakadungog niini, sila gibunyagan sa ngalan ni Ginoong Jesus. Ug sa diha nga si Pablo nakapandong sa iyang mga kamot ngadto kanila, ang Balaang Espiritu miabot ngadto kanila; ug sila misulti pinaagi sa nagkalainlain nga pinulongan, ug nanagpanagna. Ug ang tanang mga lalaki duolan sa mga napulo ug duha. Ug siya misulod ngadto sa sinagoga, ug misulti nga maisogon sa gidugayon nga tulo ka bulan, nga nagapakiglantugi ug nagapangdani sa mga butang nga may labot sa gingharian sa Dios.  (Efeso 4:7-13; Buhat 19:1-8)

Alleluia, Tono 5, Salmo 88:1,2

  • Ginoo, awiton ko kanunay ang imong nga kaluoy. Isugilon ko ang imong kamatuoran gikan sa henerasyon ngadto sa henerasyon.
  • Kay ikaw miingon: “Ang kaluoy pagatukoron hangtod sa kahangtoran; imong kamatuoran andam diha sa kalangitan.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Niadtong panahona, sa pagkadungog ni Jesus nga napriso si Juan nga Magbubunyag, mibalik siya sa Galilea. Ug sa pagbiya sa Nazaret, siya miabot ug mipuyo sa Capernaum, nga anaa sa daplin sa dagat, sa mga utlanan sa Zabulon ug sa Neftalim: aron kini matuman nga nasulti ni Esaias ang profeta, nga nagaingon, Ang yuta ni Zabulon, ug ang yuta ni Neftalim, agianan paingon sa dagat, unahan sa Jordan, Galilea sa mga tawo sa kanasoran. Ang katawhan nga nanaglingkod diha sa kangitngit nakakita sa daku nga kahayag; ug ngadto kanila nga nanaglingkod diha sa dapit ug landong sa kamatayon ang kahayag misidlak. Gikan niadto nga panahon si Jesus misugod sa pagwali, ug sa pag-ingon, Paghinulsol: kay ang gingharian sa langit haduol na.

Sa sunod nga adlaw si Juan nakakita ni Jesus nga nagapadulong ngadto kaniya, ug nagaingon, Tan-awa ang Nating Karnero sa Dios, nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Kini mao siya nga kang kinsa ako miingon, Sunod kanako nagaabot ang usa ka tawo nga gipalabi una kanako: kay siya una kanako. Ug ako wala nakaila kaniya: apan aron siya gayud mapadayag ngadto sa Israel, busa ako mianhi nga nagabaptis- mo pinaagi sa tubig. Ug si Juan nagpamatuod, nga na- gaingon, Ako nakakita sa Espiritu nga nagakunsad gikan sa langit sama sa usa ka salampati, ug kini nagpabilin diha kaniya. Ug ako wala nakaila kaniya: apan siya nga nagpadala kanako sa pagbaptis- mo pinaagi sa tubig, mao ang miingon ngari kanako, Nganha kang kinsa ikaw makakita sa Espiritu nga magakunsad, ug magapabilin diha kaniya, kini siya mao ang magabaptismo pinaagi sa Balaang Espiritu. Ug ako nakakita, ug nagpamatuod nga kini mao ang Anak sa Dios. (Matthew 4:12-17; John 1:29-34)

Theotokion, Imbis sa “Angay ug matarong…”, Tono 2
Oh kalag ko,
himayaa siya kinsa mas dungganon pa
kay sa panon sa kahitas-an,
bisan ang labing lunsay nga Birheng Theotokos.
Walay dila nga makahimo
sa pagdayeg kanimo sa takus nga paagi
bisan ang usa ka anghel gikan sa kahitas-an
makalipong sa dihang siya nagtinguha
sa pag-awit sa imong mga pagdayeg, oh Theotokos.
Apan tungod kay ikaw maayo, dawata ang among pagtuo:
Ikaw nasayud pag-ayo sa among gugma nga dinasig sa Dios,
kay ikaw ang Tigpanalipod sa mga Kristiyano,
ug nagahimaya kami kanimo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *