Dec 19: Holy Theophany

16 January 2019

Comments

0
 January 16, 2019
 0

Disyembre 6/19

Ang Fiesta sa Theophania: Ang Bunyag ni Kristo

Sa Balaang Liturhiya:

Unang Antipona, Salmo 113:1-5

Tigbasa: Sa paglakaw sa Israel gikan sa Egipto, Ang panimalay ni Jacob gikan sa katawhan nga lain og pinulongan.

Tanan: Sa pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Tigbasa: Ang Juda nahimong balaan niyang puloy-anan, Ang Israel nahimong iyang gingharian.

Tanan: Sa pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Tigbasa: Ang dagat nakakita niini, ug mingkalagiw; ang suba sa Jordan misibug.

Tanan: Sa pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Tigbasa: Unsay gibati mo, oh dagat, nga mingkalagiw ka? Ikaw, oh Jordan, nga misibug ka man?

Tanan: Sa pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Tigbasa: Himaya… Karon ug sa kanunay…

Tanan: Sa pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami.

Ikaduhang Antipona, Salmo 114:1-5

Tigbasa: Nahagugma ako sa Ginoo, kay siya nagapatalinghug sa akong tingog ug sa akong mga pangaliyupo.

Tanan: Anak sa Dios, nga gibunyagan sa Jordan, luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Tigbasa: Kay iyang gikiling kanako ang iyang dalunggan, busa magatawag ako kaniya samtang ako buhi pa.

Tanan: Anak sa Dios, nga gibunyagan sa Jordan, luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Tigbasa: Ginalikusan ako sa mga talikala sa kamatayon, ug ang kasakit sa Hades minggapusa kanako: Ang kaguol ug kasakit maoy hingpalgan ko. Unya gisangpit ko ang ngalan sa Ginoo.

Tanan: Anak sa Dios, nga gibunyagan sa Jordan, luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Tigbasa: Puno sa grasya ang Ginoo, ug matarung;, maloloy-on ang atong Dios.

Tanan: Anak sa Dios, nga gibunyagan sa Jordan, luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Himaya… Karon ug sa kanunay… Bugtong Anak…

Ikatulong Antipona, Salmo 117:1-4

Tigbasa: Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya; kay ang iyang kaluoy molungtad sa kahangtoran.

Tanan: ang Tropar sa Theophania, Tono 1
Ginoo, sa diha nga gibunyagan ka didto sa suba sa Jordan,
gipadayag ang pagsimba sa Trinidad;
kay ang tingog sa Amahan mipamatuod kanimo:
nga nagtawag kanimo nga iyang hinigugmang Anak.
Ug ang Espiritu, sa dagway sa usa ka salampati,
nagpamatuod sa kamatuoran sa iyang mga pulong.
Oh Kristo nga among Dios,
nga nagpadayag sa imong kaugalingon,
ug naglamdag sa kalibutan: himayaon ka!

Tigbasa: Ipaingon sa Israel karon, nga ang iyang kaluoy molungtad sa kahangtoran.

Tanan: Ginoo, sa diha nga gibunyagan ka…

Tigbasa: Karon ipaingon sa kaliwat ni Aaron nga nga ang iyang kaluoy molungtad sa kahangtoran.

Tanan: Ginoo, sa diha nga gibunyagan ka…

Tigbasa: Ipaingon karon kanila nga nangahadlok sa Ginoo nga ang iyang kaluoy molungtad sa kahangtoran.

Tanan: Ginoo, sa diha nga gibunyagan ka…

Diha sa pagsulod (Imbis sa “Dali, maninmba kita…”) Salmo 117:26-27

Dayegon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo; gikan sa balay sa Ginoo kami nanagdayeg kanimo. Ang Dios mao ang Ginoo, ug nagpakita kanamo.

Tropar sa Theophania, Tono 1
Ginoo, sa diha nga gibunyagan ka didto sa suba sa Jordan,
gipadayag ang pagsimba sa Trinidad;
kay ang tingog sa Amahan mipamatuod kanimo:
nga nagtawag kanimo nga iyang hinigugmang Anak.
Ug ang Espiritu, sa dagway sa usa ka salampati,
nagpamatuod sa kamatuoran sa iyang mga pulong.
Oh Kristo nga among Dios,
nga nagpadayag sa imong kaugalingon,
ug naglamdag sa kalibutan: himayaon ka!

Himaya… karon…

Kontak sa Theophania, Tono 4
Karong adlawa ikaw gipakita
ngadto sa kalibutan, oh Ginoo.
Nagsidlak ang imong kahayag kanamo.
Nagdayeg kami kanimo,
ug manag-awit uban sa hingpit nga kahibalo;
Miabot na ikaw,
gipadayag mo ang imong kaugalingon,
oh dili-maduol nga Kahayag.

Imbis sa “Santos Dios”:

  • Ang tanan nga gibunyagan ngadto kang Kristo, nagsul-ob kamo kang Kristo, Aleluya. (3x)
  • Himaya… Karon…
  • Nagsul-ob kamo kang Kristo, Aleluya.
  • Ang tanan nga gimbunyagan ngadto kang Kristo, nagsul-ob kamo kang Kristo, Aleluya.

Prokimenon, Tono 4, Salmo 117:26,1

  • Dayegon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo; gikan sa balay sa Ginoo kami nanagdayeg kanimo.
  • Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya; kay ang iyang kaluoy molungtad sa kahangtoran.

 Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto kang San Tito

Anak ko nga si Tito: gipakita na sa Dios sa tanang matang sa katawhan ang iyang grasya nga nagahatag ug kaluwasan. Ug kini nga grasya nagatudlo kanato nga kinahanglang isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili diosnon ug ang mga kalibotanon nga mga pangibog. Kinahanglan magkinabuhi kita dinhi niining kalibotan nga mahibalo motimbang-timbang kon unsa ang maayo o dili. Ug kinahanglan nga matarong ug diosnon ang atong binuhatan samtang nagahulat kita sa malipayon nga adlaw nga atong ginalaoman nga mao ang kahibulongang pagbalik ni Jesus Kristo nga atong Manluluwas ug makagagahom nga Dios. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron maluwas kita gikan sa tanan natong mga sala, ug aron mahimo kitang iyang katawhan, nga hinlo ug madasigon gayod sa pagbuhat ug maayo. Apan human ang kalomo ug gugma sa Dios nga atong Manluluwas ngadto sa tawo gipakita, dili pinaagi sa mga buhat sa pag- kamatarung nga atong nahimo, apan sumala sa iyang kalooy siya nagluwas kanato, pinaagi sa paghugas tungod sa pagpakatawo pag-usab, ug pagbag-o sa Espiritu Santo; nga iyang gipaagas nganhi kanato nga madagayaon pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Manluluwas; aron ingon nga gimatarung pina- agi sa iyang grasya, kita kinahanglan mahimong mga manununod sumala sa paglaum sa kinabuhing dayon. (Tito 2:11-14; 3:4-7)

Aleluya, Tono 4, Salmo 28:1,3

  • Halad ngadto sa Ginoo, kamong mga anak sa Dios, ihalad ang batan-ong mga karnero ngadto sa Ginoo.
  • Ang tingog sa Ginoo anaa sa ibabaw sa mga tubig: Ang Dios sa himaya nagadalugdug, Bisan ang Ginoo sa ibabaw sa daghang mga tubig.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Niadtong panahona miabot si Jesus gikan sa Galilea ngadto sa Jordan didto ni Juan, aron magpabunyag kaniya. Apan si Juan mipugong kaniya, nga nagaingon, Ako nanginahanglan nga pagapabunyagan mo, ug mianhi ka hinuon kanako? Ug si Jesus nga nagatubag miingon ngadto kaniya, Tugoti kini sa pagkakaron: kay susama niini ang nagahimo kanato sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarung. Unya siya mitugot kaniya. Ug si Jesus, sa diha nga siya napabunyagan, mihaw-as dayon gikan sa tubig: ug, tan-awa, ang mga langit giablihan ngadto kaniya, ug siya nakakita sa Espiritu sa Dios nga nagakunsad sama sa usa ka salampati, ug nagatugpa nganha kaniya. Ug tan-awa usa ka tingog gikan sa langit, nga nagaingon, Kini ang akong pinalangga nga Anak, kang kinsa ako nahimuot pag-ayo. (Matthew 3:13-17)

Imbis sa “Angay ug matarong…” kining himno, Tono 2

Oh kalag ko,
himayaa siya kinsa mas dungganon pa
kay sa panon sa kahitas-an,
bisan ang labing lunsay nga Birheng Theotokos.
Walay dila nga makahimo
sa pagdayeg kanimo sa takus nga paagi
bisan ang usa ka anghel gikan sa kahitas-an
makalipong sa dihang siya nagtinguha
sa pag-awit sa imong mga pagdayeg, oh Theotokos.
Apan tungod kay ikaw maayo, dawata ang among pagtuo:
Ikaw nasayud pag-ayo sa among gugma nga dinasig sa Dios,
kay ikaw ang Tigpanalipod sa mga Kristiyano,
ug nagahimaya kami kanimo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *