Sunday, February 10

8 February 2019

Comments

0
 February 8, 2019
 0
Zacchaeus

Domingo, Enero 28/Pebrero 10, 2019

Ang ika-37 nga Domingo human sa Pentekostes. Tono 4.
Ang Bag-ong mga Martir sa Russia; and Domingo ni Zakeo.

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 4
Sa dihang ang kababaehang disipulo sa Ginoo
nasayod gikan sa anghel ang malipayong balita sa pagkabanhaw,
ila nang gisalibay ang panulondong tunglo
ug malipayon nga nagbalita sa mga apostoles,
“Gibuntog na ang kamatayon!
Nabanhaw na si Kristong Ginoo,
naghatag og dakong kaluoy sa kalibutan.”

Tropar sa Bag-ong mga Martir sa Russia, Tono 4
Oh kamong balaang mga obispo,
harianong mga martyr ug mga pastor,
mga monghe ug mga laiko; kalalakihan, kababayehan ug kabataan;
dili-maihap nga bag-ong mga martir ug mga tigsugilon:
mga bulak nga nagpamulak didto sa espirituhanon nga balilihan sa Russia,
kinsa milambo nga katingalahan sa panahon sa makililisang nga pagpanggukod
nga nagapamunga alang nag Kristo diha inyong pag-agwanta:
Pangaliyupo kaniya isip inyong mananomay
nga siya molingkawas sa iyang katawhan
gikan sa mga dili diosnon ug mga dautan,
ug nga ang Simbahan mapalig-on pinaagi sa imong dugo ug pag-antos,
unga nga ang among mga kalag maluwas.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 4
Ang akong Manluluwas ug Manunubos,
nga nabanhaw sa lubnganan isip Dios
nagpalingkawas sa tanan gikan sa ilang mga kadena.
Gibungkag niya ang mga sira sa ganghaan sa Hades.
Ug ingon nga Ginoo, nabanhaw siya sa ikatulong adlaw.

Himaya…

Kontak sa Bag-ong mga Martir sa Russia, Tono 2
Oh kamong bag-ong mga santos kinsa nag-antus didto sa Russia,
kinsa, pinaagi sa imong pagsugid, nakatapos sa inyong lumba dinhi sa yuta,
nga nagdawat sa kaisog pinaagi sa imong mga pag-antus:
Pangamuyo mo kang Kristo nga nagpalig-on kaninyo,
nga, bisan kanus-a moabut ang takna sa pagsulay kanamo
kita usab makadawat sa gasa sa kaisog gikan sa Dios.
Kay nagpamatuod kamo kanamo kinsa nagapasidungog sa imong pakigbisog,
nga walay kasakitan, ni bilanggoan, ni kamatayon
makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios.

Karon ug sa kanunay…

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 103:24,1

  • Paunsang pagkadako sa imong mga buhat, oh Ginoo; diha sa kaalam ikaw nagbuhat sa tanan.
  • Dayga ang Ginoo, oh kalag ko; oh Ginoo nga akong Dios, pagkadako kanimo sa hilabihan.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto kang San Timoteo

Timoteo, anak ko: Kini usa ka matinumanon nga panultihon ug takus sa tanan nga pagdawat. Busa alang niini kita naghago ug nag-antos sa pagtamay, tungod kay kita nagasalig sa buhi nga Dios, kinsa mao ang Manluluwas sa tanang mga tawo, ilabi na niadtong mga nagatoo. Kining mga butanga isugo ug itudlo. Ayaw itugot nga adunay magbiaybiay sa imong kabatan-on; apan himoa nga ikaw usa ka panig-ingnan sa mga magtotoo, diha sa pulong, diha sa pagkinabuhi, diha sa gugma, diha sa espiritu, diha sa pagtoo, diha sa kaputli. Hangtud ako moabot, ihatag ang pagtagad ngadto sa pagbasa, ngadto sa pagdasig, ngadto sa pagtulon-an. Ayaw pasagdi ang gasa nga anaa kanimo, nga gikahatag kanimo pinaagi sa profesiya, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga kaparian. Pagpamalandong nganha niining mga butanga; ihatag sa bug-os ang imong kaugalingon ngadto kanila; aron ang imong pag-uswag madayag ngadto sa tanan.

Ug kita nahibalo nga ang tanang mga butang naghiusa sa pagbuhat alang sa kaayohan ngadto kanila nga nahigugma sa Dios, ngadto kanila kinsa mao ang mga tinawag sumala sa iyang katuyoan. Kay si kinsa iyang giila nang daan, iya usab nga gikatakda nang daan nga mahisama ngadto sa dagway sa iyang Anak, aron nga siya mahimong panganay diha sa daghang kaigsoonan. Dugang pa si kinsa nga iyang gitakda nang daan, kanila siya usab nagtawag: ug si kinsa nga iyang gitawag, sila iya usab nga gipakamatarung: ug si kinsa nga iyang gipakamatarung, sila usab iyang gihimaya. Nan unsa man ang atong isulti ngadto niining mga butanga? Kon ang Dios dapig kanato, kinsa man ang makigbatok kanato? Siya nga wala maghikaw sa iyang kaugalingon nga Anak, apan mitugyan kaniya alang kanatong tanan, unsaon niya nga dili uban kaniya mohatag usab kanato sa tanang mga butang nga walay bayad? Kinsa man ang maningil og bisan unsang butang ngadto sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mao ang nagamatarung. Kinsa man siya nga nagahukom sa silot? Si Kristo mao ang namatay, o hinuon, ang nabanhaw pag-usab, kinsa mao ang anaa bisan sa tuo nga kamot sa Dios, kinsa mao usab ang nagahimo og pangamuyo alang kanato. Kinsa ang makapabulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? ang kasakitan ba, o kagul-anan, o paglutos, o kagutom, o kahubo, o kakuyaw, o espada? Ingon sa nahisulat, Tungod ug alang kanimo kami gipamatay sa tibuok adlaw; kami giisip nga sama sa karnero nga para ihawon. Dili, sa tanan niining mga butang kita labaw pa kay sa mga mananaug pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay ako masaligon, nga walay kamatayon, ni kinabuhi, ni mga anghel, ni mga punoan, ni mga gahum, ni mga butang karon, ni mga butang nga umaabot, ni kahabugon, ni giladmon, ni bisan unsa pang uban nga minugna, nga makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, nga anaa ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. (1 Tim 4:9-15; Rom 8:28-39)

Aleluya, Salmo 44:4,7

  • Ihana ang imong pana, ug magmauswagon, ug maghari, tungod sa kamatuoran ug kaaghup ug kamatarong.
  • Gihigugma mo ang pagkamatarung, ug gidumtan mo ang pagkadautan.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas

Niadtong panahona, si Jesus misulod ug miagi latas sa Jerico. Ug dihay usa ka tawo nga ginganlan og Zakeo, nga mao ang punoan sa mga maniningil og buhis, ug siya adunahan. Ug siya naningkamot sa pagtan-aw ni Jesus kinsa siya; ug dili makahimo tungod sa duot sa katawhan, tungod kay siya mubo. Ug siya midagan pag-una, ug misaka ngadto sa usa ka kahoy nga sikomoro aron pagtan-aw kaniya: kay siya moagi nianang dalana. Ug sa diha nga si Jesus miabot sa dapit, siya mihangad, ug nakakita kaniya, ug miingon ngadto kaniya, “Zakeo, pagdali, ug kanaug; kay karong adlawa ako kinahanglang magpabilin sa imong balay.” Ug siya nagdali, ug nanaug, ug midawat kaniya nga malipayon. Ug sa diha nga sila nakakita niini, silang tanan nagbagulbol, nga nagaingon, “Siya miadto aron mahimong bisita sa usa ka tawo nga makasasala.” Ug si Zakeo mitindog, ug miingon ngadto sa Ginoo, “Tan-awa, Ginoo, ang katunga sa akong kabtangan akong ihatag ngadto sa mga kabus; ug kon ako nakakuha og bisan unsang butang gikan ni bisan kinsang tawo pinaagi sa bakak nga sumbong, ako magauli kaniya sa upat ka pilo.” Ug si Jesus miingon ngadto kaniya, “Niining adlawa ang kaluwasan miabot niini nga balay, tungod kay siya usab usa ka anak ni Abraham. Kay ang Anak sa tawo mianhi sa pagpangita ug sa pagluwas niadtong nawala.”

Miingon ang Ginoo: “Sila modakop kaninyo, ug molutos kaninyo, nga magatugyan kaninyo ngadto sa mga sinagoga, ug ngadto sa mga bilanggoan, nga pagadad-on sa atubangan sa mga hari ug mga punoan tungod ug alang sa akong ngalan. Ug kini mosangpot nganha kaninyo alang sa usa ka pagpamatuod. Busa ibutang kini sa inyong mga kasingkasing, nga dili mamalandong nang daan unsa ang inyong itubag: Kay ako mohatag kaninyo og usa ka baba ug kaalam, nga ang tanan ninyong mga kaaway dili makahimo sa pagpakiglalis ni sa pagsupak. Ug kamo pagabudhian sa inyong mga ginikanan, ug mga igsoon, ug mga kabanay, ug mga higala; ug pipila ka- ninyo ilang ipapatay. Ug kamo pagadumtan sa tanang mga tawo tungod ug alang sa akong ngalan. Apan walay usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Sa inyong pailob hupti ninyo ang inyong mga kalag.” (Lucas 19:1-10; 21:12-19)

The calling of Zacchaeus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *