Sunday, February 17

14 February 2019

Comments

0
 February 14, 2019
 0
Pharisee and Tax Collector

Domingo, Pebrero 4/17

Domingo sa Pariseo ug sa Maniningil og Buhis. Tono 5.

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 5
Kamong magtutuo, magadayeg kita ug magsimba
sa walay-sinugdanan nga Pulong.
Nga pariho og pagkaDios sa Amahan, ug sa Espiritu Santo.
Gianak siya sa Birhen, alang sa atong kaluwasan.
Gitugotan niya nga pagabayawon diha sa krus sa unod,
aron lahutayon ang kamatayon, ug banhawon ang mga patay.
Pinaagi sa iyang mahimayaong pagkabanhaw.

Himaya…

Tropar sa Pagsugat sa Ginoo, Tono 1
Pagmaya, oh Birheng Theotokos, nga puno sa grasya
kay misubang diha kanimo ang Adlaw sa Pagkamatarung,
si Kristo nga atong Dios.
Pinaagi kaniya gilamdagan kadtong mga anaa sa kangitngit.
Pagmaya usab, oh matarong nga Tigulang Simeon,
Kay imong gidawat sa mga bukton
ang Manluluwas sa among kalag,
kinsa nagahatag usab sa Pagkabanhaw

Karon…

Kontak sa Pariseo ug sa Maniningil og Buhis, Tono 3
Sama niadtong Maniningil og Buhis,
kitang mga makasasala
maghalad og paghilak ngadto sa Ginoo
ug mangatumba kita sa iyang atubangan isip Magtutudlo’
kay siya nagtinguha sa kaluwasan sa tanang katawhan.
Maghatag siya og kapasayloan ngadto sa tanan nga maghinulsol,
kay alang sa atong kaayohan siya gipakatawo,
bisan siya ang Dios nga walay sinugdanan, kauban sa Amahan.

Prokimenon, Tono 5, Salmo 11:7,1

  • Ikaw, oh Ginoo, ang magpanalipod kanamo, ug magbantay kanamo gikan niining kaliwatan, hangtod sa kahangtoran.
  • Luwasa ako, Ginoo, kay ang tawo nga diosnon nahurot.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto kang Timoteo

Timoteo, anak ko, ikaw sa hingpit nasayud sa akong pagtulon-an, pamaagi sa kinabuhi, katuyoan, pagtoo, pagka mainantoson, gugma, pailob; mga paglutos, mga kasakitan, nga midangat kanako didto sa Antiokia, sa Iconium, sa Listra; unsa nga mga paglutos ang akong gilahutay: apan gikan kanilang tanan ang Ginoo mipalingkawas kanako. Oo, ug ang tanan nga magkinabuhi nga diosnon diha ni Kristo Jesus moantos sa paglutos. Apan ang dautan nga mga tawo ug mangingilad mosamot pa gayod kadaotan, nga nagapanlimbong, ug ginalimbongan. Apan magpadayon ka diha sa mga butang nga ikaw nakakat-on ug nakasiguro, sa nasayud gikan sa kang kinsa ikaw nakakat-on kanila. Ug nga gikan sa pagkabata ikaw nakahibalo na sa balaan nga mga kasulatan, nga nagpahimo kanimo nga manggialamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo diha ni Kristo Jesus. (2 Tim 3:10-15)

Aleluya, Tono 5, Salmo 88:1,2

  • Ako magaawit sa imong mga kaluoy hangtod sa kahangtoran, oh Ginoo; gikan niining kaliwatan ngadto sa kaliwatan akong ipahayag ang imong kamatuoran pinaagi sa akong baba.
  • Kay ikaw miingon, ang kaluoy pagatukoron hangtod sa kahangtoran; imong pagkamatinumanon pagatukuron sa kalangitan.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas

Ang Ginoo misulti niini nga sambingay: “Duha ka tawo mitungas ngadto sa templo aron sa pag-ampo; ang usa Phariseo, ug ang lain maniningil og buhis. Ang Phariseo mismo mitindog ug nag-ampo sa ingon, ‘Dios, ako nagpasalamat kanimo, nga ako dili ingon sa ubang mga tawo, mga tigpangilkil, mga dili matarung, mga mananapaw, o bisan ingon niining maniningil og buhis. Ako nagpuasa kaduha sa usa ka semana, ako naghatag og mga ikanapulo sa tanan nga akong naangkon.’ Ug ang maniningil og buhis, nga nagatindog sa halayo, dili gani makayahat sa iyang mga mata ngadto sa langit, apan nagpamokpok nganha sa iyang dughan, nga nagaingon, ‘Oh Dios, kaloy-i ako nga usa ka makasasala.’ Ako magsulti nganha kaninyo, kining tawhana milugsong ngadto sa iyang balay nga gimatarung hinuon kay sa usa. Kay ang matag usa nga nagapataas sa iyang kaugalingon ipaubos; ug siya nga nagapaubos sa iyang kaugalingon ipataas.” (Luke 18:10-14)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *