Sunday, February 3

1 February 2019

Comments

0
 February 1, 2019
 0

Domingo, Enero 21/Pebrero 3, 2019

Ang ika-36 nga Domingo human sa Pentekostes. Tono 3.
San Maksimo nga Tigsugilon.

Tropar sa Pagkabanhaw, Tone 3
Pagmaya, oh kalangitan,
ug pagsadya, oh kalibutan,
kay gipakita sa Ginoo ang iyang gahum pinaagi sa iyang kamot.
Gibuntog niya ang kamatayon pinaagi sa iyang kamatayon.
Siya ang unang nabanhaw gikan sa mga patay.
Gikan sa sabakan sa Hades gihaw-as kita niya
ug gihatag niya ang dakong kaluoy sa kalibutan.

Tropar ni San Maksimo, Tone 8
Oh maestro sa Ortodokso,
magtutudlo sa pagkadiosnon ug kaputli,
kahayag sa tibuok kalibutan,
puno sa Dios, ikaw ang dayandayan sa mga monghe:
Oh labing maalam nga si Maksimo,
pinaagi sa imong mga doktrina
imong gilamdagan kaming tanan.
Oh alpa sa Espiritu,
pangaliyupo kang Kristong Dios
nga maluwas ang among mga kalag.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 3
Nabangon ka karong adlawa gikan sa lubnganan, oh Maloloy-on.
Ug imo kaming gigiya pagawas sa pultahan sa kamatayon.
Karon si Adan ug Eva nagsayaw sa kalipay
kauban ang mga propeta ug mga patriarka,
walay hunong sa pagdayeg sa diosnong gahum sa imong awtoridad.

Kontak ni San Maksimo, Tono 6
Ang tulo-ka-pilo nga nagsidlak nga kahayag
nga nagpuyo diha sa imong kalag
nagpakita kanimo ingon nga usa ka pinili nga sudlanan,
Oh labing bulahan nga Maksimo.
Nagpadayag ikaw sa balaang mga butang
ngadto sa mga kinatumyan sa yuta.
Isugid ang pagsabut sa mga butang nga lisud sabton
ug isangyaw nga klaro ngadto sa tanan
ang Trinidad nga walay-sinugdanan ug labaw sa tanan.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Tono 3, Salmo 46:6,1

  • Awitig mga pagdayeg ang atong Dios, awiti og mga pagdayeg; awitig pagdayeg ang atong Hari, awiti og mga pagdayeg.
  • Ipalakpak inyong mga kamot, kamong tanang kanasuran; singgit sa Ginoo sa malipayong tingog.

Ang pagbasa sa sulat ni Ap[ostol San Pablo ngadto kang San Timoteo

Timoteo, anak ko, mao kini ang usa ka matinumanon nga panultihon, ug takus sa tanan nga pagdawat, nga si Kristo Jesus mianhi dinhi sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala; sa kang kinsa ako ang labaw. Apan bisan pa tungod niini nga hinungdan nakadawat ako og kalooy, aron dinhi una kanako si Jesus Kristo makapakita sa tanan nga pagkamainantoson, alang sa usa ka sumbanan ngadto kanila nga sa umaabot motoo kaniya ngadto sa kinabuhing walay kataposan. Karon ngadto sa Hari nga dayon, walay kamatayon, dili makita, ang bugtong manggialamon nga Dios, mahiadto ang pasidungog ug himaya hangtud sa kahangturan. Amen.

Pinaagi sa pagtoo, ang mga santos mibuntog og mga gingharian, mibuhat og pagkamatarung, nakaangkon sa mga saad, mipatak-om sa mga baba sa mga leyon, Mipalong sa kabangis sa kalayo, miikyas sa sulab sa espada, gikan sa kahuyang nahimo nga kusgan, misamot ka maisogon diha sa pakig-away, miabog sa mga sundalo nga gikan sa laing nasud. Ang mga babaye midawat sa ilang patay nga nabuhi pag-usab: ug ang uban gisakit, wala nagadawat sa kagawasan; aron sila makaangkon og usa ka labing maayo nga pagkabanhaw. Ug ang uban adunay paghusay nga mabangis nga mga pagbugalbugal ug mga paglatigo, oo, ug dugang pa sa mga gapos ug pagkabilanggo: sila gibato, sila gigabas aron mapi- kas, sila gitintal, gipamatay pinaagi sa espada: sila naglatagaw nga nagsul-ob og mga panit sa mga karnero ug mga panit sa kanding; anaa sa kawad-on, gisakit, gipaantos; sa kang kinsa ang kalibutan dili takus. Ssila naglatagaw diha sa mga deserto, ug diha sa kabukiran, ug diha sa mga lungib ug mga langub sa yuta. Ug kining tanan, nga nakabaton og usa ka maayo nga pagtaho pinaagi sa pagtoo, wala nakadawat sa saad. Ang Dios nga nakatagana og labing maayo pa nga mga butang alang kanato, aron sila dili mahimo nga hingpit kon wala kita. Busa, sa nakita nga kita usab gilibotan sa usa ka mabagang pnaganod sa mga saksi, isalikway nato ang matag kabug-aton, ug ang sala sa labing kasayon nga makapukan kanato, ug atong daganon uban sa pailob ang lumba nga anaa sa atong atubangan; nga nagatutok ngadto ni Jesus ang magsusugod ug magtatapos sa atong pagtoo; kinsa, tungod sa kalipay nga anaa sa iyang atubangan, milahutay sa krus, nga nagatamay sa kaulaw, ug gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Dios. (1 Timothy 1:15-17, Hebrews 11:33-12:2)

Aleluya, Tono 3, Salmo 30:1,2

  • Kanimo, oh Ginoo, ako naglaum; ayaw gayud itugot nga ako maulawan.
  • Oh Ginoo, mahimong ikaw akong Manlalaban; ug kuta sa dalangpanan, aron sa pagluwas kanako.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas

Niadtong panahona, nga samtang si Jesus nagkaduol sa Jerico, may usa ka buta nga tawo nga naglingkod sa daplin sa dalan nga nagapakilimos. Ug sa pagkadungog nga ang panon nangagi sa duol, siya nangutana kon unsa ang ipasabot niini. Ug sila miingon kaniya, “Si Jesus sa Nazaret nagaagi sa duol.” Ug siya misinggit, nga nagaingon, “Jesus, ikaw nga Anak ni David, kaloy-i ako!” Ug sila nga nag-una mibadlong kaniya, aron siya maghilom: apan siya misinggit pagsamot, “Ikaw nga Anak ni David, kaloy-i ako!” Ug si Jesus mitindog, ug misugo nga siya pagadad-on ngadto kaniya: ug sa diha nga siya nahiduol na, siya nangutana kaniya, “Unsa ang buot nimo nga akong buhaton nganha kanimo?” Ug siya miingon, “Ginoo, nga ako makadawat sa akong panan-aw.” Ug si Jesus miingon ngadto kaniya, “Dawata ang imong panan-aw: ang imong pagtoo nakaluwas kanimo.” Ug dihadiha siya nakadawat sa iyang panan-aw, ug misunod kaniya, nga nagahimaya sa Dios: ug ang tanang katawhan, sa diha nga sila nakakita niini, mihatag og pagdayeg ngadto sa Dios.

Miingon ang Ginoo, “Bisan kinsa ang mosugid kanako atubangan sa mga tawo, kaniya ang Anak sa tawo usab mosugid atubangan sa mga anghel sa Dios. Apan siya nga nagalimod kanako atubangan sa mga tawo igalimod sa atubangan sa mga anghel sa Dios. Ug si bisan kinsa nga mosulti og usa ka pulong batok sa Anak sa tawo, kini siya pagapasayloon: apan ngadto kaniya nga nagapasipala batok sa Balaang Espiritu kini dili pagapasayloon. Ug sa diha nga sila modala kaninyo ngadto sa mga sinagoga, ug ngadto sa mga punoan, ug kagamhanan, ayaw kamo kabalaka kon unsaon o unsa nga butang ang inyong itubag, o unsa ang inyong isulti. Kay ang Espiritu Santo ang motudlo kaninyo sa mao nga takna unsa ang kinahanglan ninyong isulti.” (Luke 18:35-43; Luke 12:8-12)

Comments are closed.