7 March 2019

Comments

0
 March 7, 2019
 0
Exile from Paradise

Ang Domingo sa Pagpalayas gikan sa Paraiso

Sa Bisperas

Ginoo, mituaw ako

Tono 8: Gihalad namo kanimo ang among gabhiong himno,
ug ang pangatarungan nga sakripisyo, oh Kristo,
kay nakapahimuot kanimo ang pagkitag kaluoy kanamo,
pinaagi sa imong pagkabanhaw.

Oh Ginoo, ayaw isalikway kanamo gikan sa imong atubangan,
kondili intawon maluoy ka kanamo,
pinaagi sa imong pagkabanhaw.

Paglipay, oh balaang Siyon,
ang inahan sa mga simbahan ug puloy-anan sa Dios,
kay ikaw ang unang nakadawat sa kapasayloan sa mga sala,
pinaagi sa pagkabanhaw.

Ang pulong gipanganak sa Dios Amahan sa wala pay katuigan,
ug sa ulahing mga adlaw
gipakatawo sa Birhen nga dili minyoon.
Nag-antus siya sa kamatayon pinaagi sa paglansang sa krus,
ug ang tawhanong kaliwat nga dugay nang gipatay
karon naluwas pinaagi sa iyang pagkabanhaw.

Gihimaya namo ang imong pagkabanhaw
gikan sa mga patay, oh Kristo!
Sa ingon niana imong gipagawas ang kaliwat ni Adan
gikan sa kasakit sa Hades,
ug, isip Dios, naghatag ka sa kinabuhing dayon
ug dakong kaluoy ngadto sa kalibutan.

Himayaon ka, oh Kristo among Manluluwas,
ang bugtong Anak sa Dios, nga gilansang sa krus,
ug nagbangon gikan sa lubnganan sa ikatulong adlaw.

Tono 6: Gikuha sa Ginoo ang pipila ka abog gikan sa yuta.
Giginhawa niya kini, ug gihimo ako, usa ka buhi nga tawo.
Gibuhat niya ako nga tag-iya sa tanang mga butang sa yuta;
matuod nga nalipay ako diha sa kinabuhi sa mga anghel.
Apan gitintal ako ni Satanas nga limbongan
sa dagway sa usa ka bitin;
Gikaon ko ang ginadili nga prutas
ug gihikawan ko ang himaya sa Dios.
Karon ako gitugyan sa yuta pinaagi sa kamatayon.
Oh akong mapuangoron nga Ginoo,
tawga ako sa pag-uli sa Paraiso!

Sa dihang gitintal ako sa Kaaway,
gisalikway ko ang imong sugo, oh Ginoo.
Gibayloan ko ang himaya sa akong lawas sa kaulaw ug kahubo.
Karon nasu-oban ako sa mga bisti nga panit ug mga dahon sa igos;
gihukman ko nga magakaon sa tinapay sa kalisdanan
diha sa singot sa akong nawong;
gitunglo ang yuta,
ug magpaturok usab kanimo ug mga sampinit ug mga kadyapa.
Oh Ginoo, gidawat mo og unod gikan sa Birhen sa panahon nga gitagal;
tawga ako sa pag-uli sa Paraiso!

Ang Paraiso maoy tanaman sa kalipay ug katahum,
ang puloy-anan nga ginahingpit sa Dios:
walay katapusang kalipay ug kalipay sa kahangtoran,
ang paglaum sa mga propeta
ug ang panimalay sa mga santos.
Oh Paraiso, pinaagi sa musika sa imong mga dahon,
pagpangamuyo sa Magbubuhat sa tanan
aron mabuksan ang mga ganghaan nga gisirhan sa akong mga sala,
aron ako makaambit sa Kahoy sa Kinabuhi ug Grasya
nga gihatag kanako sa sinugdan!

Si Adan hininginlan gikan sa Paraiso pinaagi sa pagsupak;
siya gipalayas gikan sa walay katapusan nga kalipay,
nalimbongan sa mga pulong ni Eva;
naglingkod siya nga hubo
ug naghilak atubangan sa mga ganghaan sa Paraiso.
Magdali kita nga mosulod sa panahon sa pagpuasa;
sundon naton pag-ayo ang mga sugo sa Ebanghelyo,
aron kita mahimong madawat ni Kristo nga atong Dios,
ug makaangkon pag-usab sa among panimalay didto sa Eden!

Tono 6: Himaya… Si Adan naglingkod atubangan sa mga ganghaan sa Eden,
nagbakho sa iyang kahubo ug nagsinggit:
Alaot ako! Namati ako sa dautan nga limbong;
Nawad-an ako sa akong himaya,
ug karon ako gipalayas!
Alaot ako! Tungod sa akong pagpatalinghog
nahukas ako ug nalibog!
Dili na ako magsadya sa imong mga kalipay, oh Paraiso;
dili na ako makakita sa akong Ginoo,
akong Dios ug Magbubuhat.
Giporma ko niya gikan sa abog, ug karon sa abog ako mobalik!
Nangamuyo ako kanimo, oh maluloy-ong Ginoo:
Kaloy-i ako, ang napukan!

Tono 8: Karon… Tungod sa iyang dakung gugma sa katawhan,
Ang Hari sa langit nikanaug sa yuta aron magpuyo uban sa mga tawo.
Nakabaton siyag lawas pinaagi sa Birhen ug natawo gikan niya
Gidawat sa bugtong Anak sa Dios ang tawhanong kinaiyahan
Duha siya og substansiya,
apan usa lang ka persona.
Gimantala siya nato nga hingpit nga Dios ug hingpit nga tawo,
ug isugid nato si Kristo nga atong Dios.
Pangaliyupo siya, oh Inahan nga dili minyo,
nga maluoy siya sa among mga kalag.

Lity

Ang mga bersikulo sa Templo. Unya:

Tono 6: Himaya… Ang adlaw nagtago sa iyang kahayag,
ang bulan ug ang mga bitoon nahimong pula sama sa dugo.
Ang kabukiran nangurog sa kahadlok,
ang mga bungtod nagkurog,
sa dihang gisirhan ang Paraiso.
Sa iyang pagbiya, si Adan nagtabon sa iyang nawong sa iyang mga kamot,
nga nag-ingon: oh maloloy-ong Ginoo,
kaloy-i ako, ang napukan!

Karon… Among awiton ang imong mga pagdayeg,
oh Maria Theotokos,
kay gipakita ka nga trono sa Hari,
usa ka balaang puloy-anan nga mas lapad kay sa kalangitan,
ang carro sa Kerubin, ug labing hataas kay sa mga Serapin;
usa ka himayaong lawak sa kaminyoon.
Gikan kanimo ang Dios sa tanan mianhi diha sa unod.
Pangamuyo kaniya nga ang among mga kalag maluwas.

Aposticha

Tono 8: Nikanaug ka gikan sa langit,
ug misaka sa krus,
ikaw nga kinabuhi nga walay kamatayon
niabot aron mamatay,
ang matuod nga kahayag alang niadtong anaa sa kangitngit,
ang pagbanhaw niadtong nangalaglag
Oh among Manluluwas,
ug maghahatag sa kahayag, himayaon ka.

Nagahimaya kami kang Kristo, nga nabanhaw gikan sa mga patay.
Nakabaton siyag tawhanong lawas ug kalag,
ug nahimulag niini pinaagi sa iyang Pasyon.
Ang iyang putli nga kalag nikanaug sa Hades,
nga maoy iyang giagawan,
ug ang iyang balaang lawas wala madugta sa lubnganan.
Siya mao ang Manluluwas sa atong mga kalag.

Diha sa mga salmo ug awit,
gihimaya namo ang imong pagkabanhaw, oh Kristo;
sa niini imong gipalingkawas kami sa panglupig sa Hades.
Ug isip Dios, imong gitugot kanamo
ang kinabuhing dayon ug dakung kaluoy.

Oh Ginoo sa tanan,
dili-maduolan nga Magbubuhat sa langit ug yuta.
Pinaagi sa paglahutay sa krus,
ikaw nahimo nga tinubdan sa kinabuhi alang kanako.
Nagdawat sa paglubong, ug nagbangon nga mahimayaon,
imong gipabangon si Adan uban kanimo
pinaagi sa imong labing gamhanan nga kamot.
Himayaon ang imong pagkabanhaw sa ikatulong adlaw.
Sa niana, naghatag ka kanamo sa kinabuhing dayon
ug paghinlo sa among mga sala
kay ikaw ang maloloy-on.

Tono 6: Himaya… Si Adan naglingkod atubangan sa mga ganghaan sa Eden,
nagbakho sa iyang kahubo ug nagsinggit:
Alaot ako! Namati ako sa dautan nga limbong;
Nawad-an ako sa akong himaya,
ug karon ako gipalayas!
Alaot ako! Tungod sa akong pagpatalinghog
nahukas ako ug nalibog!
Dili na ako magsadya sa imong mga kalipay, oh Paraiso;
dili na ako makakita sa akong Ginoo,
akong Dios ug Magbubuhat.
Giporma ko niya gikan sa abog, ug karon sa abog ako mobalik!
Nangamuyo ako kanimo, oh maluloy-ong Ginoo:
Kaloy-i ako, ang napukan!

Karon… Akong Magbubuhat ug Manluluwas,
si Kristo nga Ginoo,
nahimugso gikan kanimo, oh labing-putli nga Birhen,
Pinaagi sa pagsul-ob sa akong kinaiyahan,
iyang gihatagan og kagawasan si Adan
gikan sa karaang tunglo.
Nagahimaya kami kanimo nga walay hunong
Kay ikaw ang Inahan sa Dios.
Pagmaya, oh langitnong kalipay!
Pagmaya, oh Rayna!
Ikaw ang tigpataliwala, tigpanalipod,
ug kaluwasan sa among mga kalag.

Ang mga Tropar

Kong may Bilar:

Maghimaya ka, oh Birheng Theotokos,
Maria, puno sa grasya;
ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa taliwala sa kababayen-an,
ug bulahan ang bunga sa imong tiyan,
kay gipaanak mo ang Manluluwas sa among mga kalag. (3x)

Apan kong Bisperas lamang:

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 8
Mikanaug ka gikan sa kahitas-an, oh Maloloy-on.
Giantus mo ang paglubong hangtod sa ikatulong adlaw,
aron maluwas kami gikan sa mga pasyon.
Oh Ginoo, nga among kinabuhi ug pagkabanhaw, himayaon ka.

Himaya… Karon…

Theotokion sa Pagkabanhaw, Tono 8
Alang sa among kaayohan, ikaw napakatawo sa Birhen,
ug giantus mo ang paglansang sa krus, oh Matarung.
Gibuntog mo ang kamatayon pinaagi sa kamatayon,
ug isip Dios, gipadayag mo ang pagkabanhaw.
Ayaw kami isalikway, kay giumol mo kami sa imong mga kamot.
Ipakita ang imong gugma sa tawhanong kaliwat, oh Maloloy-on.
Dawata ang mga pag-ampo sa Theotokos nga alang kanamo,
ug luwasa ang katawhan nga nagalaum diha kanimo nga among Manluluwas!

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 8
Mikanaug ka gikan sa kahitas-an, oh Maloloy-on.
Giantus mo ang paglubong hangtod sa ikatulong adlaw,
aron maluwas kami gikan sa mga pasyon.
Oh Ginoo, nga among kinabuhi ug pagkabanhaw, himayaon ka.

Tropar sa Templo

Glory…

Kontak sa Templo

Both now…

Kontak gikan sa Triodion, Tono 6
Oh Magtutudlo sa kaalam,
ang Maghahatag sa mga hiyas,
kinsa ang nagtudlo sa mga danghag
ug nanalipod sa mga kabus,
lig-ona ug lamdagi ang akong kasingkasing!
Oh Pulong sa Amahan,
ayaw itugot nga ang akong baba mohunong sa pagsangpit kanimo
Kaloy-i ako, ang malapason,
oh maluloy-ong Ginoo!

Prokimenon, Tono 8, Salmo 75:11,1

  • Pag-ampo kamo, ug bayad sa inyong mga saad; sa Ginoo nga inyong Dios.
  • Ang Ginoo nailhan sa Judea; bantugan ang iyang ngalan sa Israel.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Roma

Mga kaigsoonan, sa nahibalo sa panahon, nga kini karon ang husto nga panahon sa pagmata gikan sa pagkatulog: kay karon ang atong kaluwasan mas haduol pa kay sa diha nga kita mitoo. Ang dakung bahin sa kagabhion napupos na, ang adlaw haduol na: busa isalikway nato ang mga buhat sa kangitngit, ug isul-ob nato ang hinagiban sa kahayag. Maglakaw kita nga matinud-anon, ingon nga diha sa adlaw; dili diha sa pagpatuyang ug sa paghuboghubog, dili diha sa pagkamaulag ug kalaw-ayan, dili diha sa pakigbingkil ug sa pagsinahay. Apan isul-ob ninyo ang Ginoong Jesus Kristo, ug ayaw pagtagana alang sa unod, sa pagtuman sa mga pangibog niini. Siya nga huyang diha sa pagtuo dawata ninyo, apan dili ngadto sa maduhaduhaon nga mga panaglantugi, Kay ang usa nagatoo nga siya mahimong mokaon sa tanang mga butang: ang usa, kinsa huyang, nagakaon sa mga utanon. Ayaw tugoti siya nga nagakaon nga motamay kaniya nga wala magakaon; ug ayaw tugoti siya nga wala nagakaon sa paghukom kaniya nga nagakaon: kay ang Dios midawat kaniya. Kinsa ba ikaw nga nagahukom sa sulugoon sa laing tawo? ngadto sa iyang kaugalingon nga agalon siya nagatindog o mapukan. Oo, siya patindogon: kay ang Dios makahimo sa pagpatindog kaniya. (Rom 13:11-14:4)

Aleluya, Salmo 91:1,2

  • Maayo gayud ang pagpasalamat sa Ginoo; ug ang pag-awit og mga salmo sa imong ngalan, oh Labing Hataas.
  • Sa pagmantala sa imong kaluoy sa buntag, ug sa imong kamatuoran sa gabii.

Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Miingon ang Ginoo: Kon kamo mopasaylo sa mga tawo sa ilang mga kalapasan, ang inyong langitnong Amahan mopasaylo usab kaninyo: Apan kon kamo dili mopasaylo sa mga tawo sa ilang mga kalapasan, ni ang inyong Amahan mopasaylo sa inyong mga kalapasan. Dugang pa sa diha nga kamo magpuasa, ayaw, pagpakasama sa mga tigpakaaron-ingnon, nga may subo nga panagway: kay giusab nila ang ilang mga nawong, aron sila madayag nga nagpuasa ngadto sa mga tawo. Sa pagkatinuod ako mag-ingon kaninyo, Sila nakabaton na sa ilang ganti. Apan ikaw, sa diha nga ikaw magpuasa, dihogi ang imong ulo, ug hilam-osi ang imong nawong. Aron ikaw dili makita ngadto sa mga tawo nga nagpuasa, apan ngadto sa imong Amahan nga anaa sa tago: ug ang imong Amahan, nga nagatan-aw sa tago, moganti kanimo sa dayag. Ayaw pagtigom alang sa inyong mga kaugalingon og mga bahandi dinhi sa yuta, diin ang anunugba ug ang taya nagadunot, ug diin ang mga kawatan molungkab ug mokawat. Apan pagtigom alang sa inyong mga kaugalingon og mga bahandi sa langit, diin walay anay ni taya nga nagadunot, ug diin ang mga kawatan dili molungkab ni mokawat. Kay diin ang inyong bahandi, didto usab ang inyong kasingkasing. (Mat 6:14-21)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *