16 March 2019

Comments

0
 March 16, 2019
 0

Domingo, Marso 17: Ang Kadaugan sa Ortodokso

Sa Dakung Bisperas

Ginoo, Kanimo mitu-aw ako

Dawata ang among pag-ampo sa gabii, oh balaang Ginoo.
Ihatag kanamo ang kapasayloan sa mga sala,
kay ikaw lamang nagpakita sa pagkabanhaw sa kalibotan.

Libuti ang bukid sa Siyon,
kamong mga kanasuran nga anaa sa palibot.
Diha niana, himayaa si Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay,
kay siya mao ang atong Dios,
nga nagluwas kanato gikan sa atong mga kalapasan.

Dali, kamong kanasuran,
magdayeg kita ug moyukbo kang Kristo.
Himayaon nato ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay,
kay siya mao ang atong Dios
kinsa nagluwas sa kalibutan sa limbong sa kaaway.

Pagmaya, oh kalangitan!
Patingoga ang mga trumpeta, kamong mga pundasyon sa yuta.
Pag-awit sa kalipay, oh kabukiran!
Tan-awa, gilansang ni Emmanuel ang atong mga sala ngadto sa krus.
Ang Maghahatag sa Kinabuhi nagpatay sa kamatayon.
Iyang gibanhaw si Adan, kay siya ang mahigugmaon sa mga tawo!

Daygon nato si Kristo
kay sa kinabubut-on gilansang siya sa krus diha unod alang kanato.
Nag-antos siya, ug gilubong, ug nabanhaw gikan sa mga patay.
Diha sa pagtuo nga Orthodox, lig-ona ang imong Simbahan, oh Kristo.
Hatagi og kalinaw ang among mga kinabuhi,
kay mahigugmaon ka sa tawhanong kaliwat.

Ania kaming mga dili-takus, oh Kristong Dios.
nga nagbarog diha sa imong magbubuhat-kinabuhi nga lubnganan,
ug nagahimaya kami sa imong dili-matukib nga puangod.
Gidawat mo ang kamatayon ug ang krus, oh walay-sala nga Kristo,
aron hatagan sa pagkabanhaw ang tibuok kalibotan,
kay mahigugmaon ka sa tawhanong kaliwat.

Tono 6: Oh Ginoo, walay linalang nga makaigo kanimo
Sa wala pa ang katuigan, ikaw nagsidlak gikan sa Amahan
sa wala pa ang bitoon sa kabuntagon.
Ang mga Propeta, puno sa Espiritu Santo,
nagtagna nga imong dawayon ang unod
ug mahimong usa ka bata gikan sa kanunayng-Birhen.
Nagpuyo ka taliwala sa mga tawo;
Nakita ka sa imong mga linalang.
Pinaagi sa mga pag-ampo sa mga propeta, oh maloloy-on nga Ginoo,
himoa kami nga takus sa pagdawat sa imong kahayag,
kay awiton namo ang imong mahimayaong pagkabanhaw!

Ang mga Propeta nagdala sa bunga sa kinabuhing dayon;
giandam nila ang agianan sa Ginoo.
Pinaagi sa ilang mga pulong sila nagmantala kanimo;
pinaagi sa ilang mga binuhatan sila nagpasidunggan kanimo.
wala nila simbahon ang paglalang imbis sa Magbubuhat.
Sumala sa gisugo sa imong Ebanghelyo, ilang gisalikway ang kalibutan.
Gitagna nila ang imong gugma pinaagi sa  ilang kaugalingong pag-antos
Pinaagi sa ilang mga pag-ampo, O Ginoo, himoa kami
|nga moagi sa panggubatan sa Kuwaresma nga walay sala!

Ikaw walay kinutuban diha sa imong pagkadios, oh Magtutudlo;
niining ulahing mga adlaw imong gidawat nga mahimong unod.
Pinaagi sa pag-angkon sa among lawas, imong gidawat ang tanang kahuyang niini.
Busa maghimo kami ug mga imahe sa imong dagway;
magyukbo kami niini aron pagsimba kanimo.
Maghapa kami sa atubangan mo diha sa gugma;
pinaagi niini nagasunod kami sa tradisyon sa mga Apostoles
ug nagadawat sa grasya sa pagpang-ayo.

Karon ang Simbahan ni Kristo nagdawat sa dungganon nga dayandayan:
ang balaang mga imahe ni Kristo nga atong Manluluwas,
sa Theotokos, ug ang tanang mga santos.
Nagalipay ang Simbahan diha sa grasya niini.
magbayaw kita niini diha sa kalipay ug kasadya.
Maghimaya kita sa Dios nga mahigugmaon sa tawo,
Kinsa nag-antos alang sa atong kaayohan.

Tono 2: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran, Amen.

Ang grasya ug kamatuoran nagsidlak na.
Ang karaang mga panagna tin-aw nga natuman.
Tan-awa, ang Simbahan nagdayandayan sa iyang kaugalingon
sa imahe ni Kristo nga nagpakatawo!
Ang mga ikon sa bag-ong paglalang labaw na sa kanhi nga mga simbolo.
Sama nga ang presensya sa Dios anaa sa Arka sa Kasabotan,
mao nga karon ang mga ikon nagpadayag sa presensya
sa Dios nga atong gihigugma.
Pinaagi sa pagpasidungog kanila dili kita mahisalaag.
Ang pagyukbo ug pagsimba kang Cristo diha sa unod
mao ang atong himaya.
Dali, kamong matinud-anon,
pasidunggan sa iyang dagway ug pagsinggit:
Ginoo, luwasa ang imong katawhan,
ug panalangini ang imong panulondon!

Sa Lity

Ang mga bersikulo sa Templo. Unya:

Tono 2: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Pagmaya, kamong talahurong mga Propeta,
kinsa gigiya nga tul-id sa balaod sa Ginoo.
Gipadayag kamo ingon nga lig-on ug dili matarug nga mga haligi sa pagtoo;
kay kamo sa pagkatinuod gipakita
ingon nga mga tigpataliwala sa Bag-ong Kasabotan ni Kristo!
Karon nabalhin na ngadto sa langit,
pangamuyo kaniya sa paghatag og kalinaw sa kalibutan
ug sa pagluwas sa among mga kalag!

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran, Amen.

Gibutang ko ang akong paglaum diha kanimo, oh Theotokos;
bantayi ako sa ilalum sa imong panalipod!

Aposticha

Gipahigawas kami gikan sa mga pasyon
pinaagi sa imong Pasyon, oh Kristo.
Gipahigawas kami gikan sa pagkadunot
pinaagi sa imong pagkabanhaw.
Oh Ginoo, himayaon ka!

Pagmaya, oh kabinuhatan,
pagsadya, oh kalangitan.
Ipakpak ang inyong mga kamot sa kalipay, oh kanasuran.
Kay ang atong mga sala gilansang diha sa krus ni Kristo atong Manluluwas.
Gipatay niya ang kamatayon ug gihatag niya ang kinabuhi;
gibanhaw niya ang napukang kaliwat ni Adan,
kay si Kristo lamang ang Mahigugmaon sa mga tawo.

Isip Hari sa langit ug yuta,
ikaw kinabubut-on gilansang sa krus tungod sa imong gugma sa katawhan.
Sa imong pag-abot sa Hades, kini nasuko,
Si Adan mibangon sa pagkita sa iyang Magbubuhat didto sa kahiladman sa yuta
Oh kahibulongan!
Ikaw mao ang Kinabuhi sa tanan; giunsa nimo pagtilaw ang kamatayon?
Imong nalamdagan ang kalibutan nga nagsinggit:
Oh Ginoo nga nabanhaw gikan sa mga patay, himayaon ka!

Ang mga babaye nga nagdala og pahumot
midali ngadto sa imong lubnganan,
nga nanagdala sa pahumot ug mga pagbakho.
Wala nila makita ang imong labing-putli nga lawas,
apan ilang nasayran gikan sa anghel
ang bag-o ug mahimayaong katingalahang hitabo.
Nagmantala sila sa mga apostoles:
Ang Ginoo nabanhaw
nga naghatag sa iyang dakong kalooy sa kalibutan!

Tono 2: Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Nag-uswag gikan sa kasaypanan ngadto sa tinuod nga pagtoo,
ug gilamdag sa kahayag sa kahibalo,
magpalakpak kita sa atong mga kamot
ug magdayeg sa Dios pinaagi sa awit!
Diha sa angay nga kadungganan atong pasidunggan
ang balaan nga mga imahe ni Kristo,
sa labing putli nga Birhen, ug sa tanang mga santos,
nga gihulagway sa mga bongbong o mga dayandayan
o sagrado nga mga sudlanan.
Isalikway nato ang dili-diosnon nga pagtulon-an sa mga erehes!
Kay sama sa giingon ni San Basilio:
Ang pasidungog nga gihatag sa hulagway
sa pagkamatuod gihatag ngadto sa mga santos ug sa Dios.
Pinaagi sa mga pag-ampo sa imong putli nga Inahan ug sa tanang mga santos,
kami nangaliyupo kanimo, oh Kristo nga among Dios,
Maluoy ka kanamo,
ug sa madagayaon luwasa ang among mga kalag.

Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran, Amen.

Ang usa ka bag-ong milagro
naglabaw sa tanang mga milagro kaniadto.
Kinsa ang nahibalo sa usa ka inahan
nga nanganak nga walay amahan;
nga nagsapnay sa iyang Magbubuhat?
Kining pagpanganak mao ang kabubut-on sa Dios.
Tungod kay ikaw nagsapnay kaniya ingon nga usa ka masuso, oh labing putli,
ug tungod kay ikaw adunay inahanong maisugon sa iyang atubangan:
ayaw paghunong sa pag-ampo alang kanamo nga nagapasidungog kanimo,
nga siya maluoy ug luwason ang atong mga kalag.

Ang mga Tropar

Kong may Bilar:

Maghimaya ka, oh Birheng Theotokos,
Maria, puno sa grasya;
ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa taliwala sa kababayen-an,
ug bulahan ang bunga sa imong tiyan,
kay gipaanak mo ang Manluluwas sa among mga kalag. (2x)

Tono 2: Pasidunggan kami sa imong labing-putli nga larawan, oh Matarung,
nangayo alang sa kapasayloan sa among mga kalapasan,|
oh Kristo nga among Dios;
kay pinaagi sa imong kaugalingong kabubut-on,
nahimuot ka nga pagsaka sa krus diha sa imong lawas
aron sa pagluwas sa imong mga binuhat, gikan sa pagkaulipon sa kaaway.
Busa, mapasalamaton nagsinggit kami kanimo:
kansang tanang mga butang napuno sa kalipay, oh among Manluluwas,
sa dihang mianhi ka aron sa pagluwas sa kalibutan.

Apan kong Bisperas lang:

Ang Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 1
Sa dihang gisira ang bato sa mga Hudeo,
samtang ang mga sundalo nagbantay sa imong labing-balaang lawas,
nabanhaw ka sa ikatulong adlaw, oh Manluluwas,
naghatag kag kinabuhi sa tanang katawhan.
Busa, nagsinggit ang tanang gahum sa langit kanimo,
oh Maghahatag sa kinabuhi.
Himayaon ang imong pagkabanhaw, oh Kristo.
Himayaon ang imong gingharian.
Himayaon ang imong kapaigoan,
kay mahigugmaon ka man sa katawhan.

Ang Tropar sa mga Ikon, Tono 2
Pasidunggan kami sa imong labing-putli nga larawan, oh Matarung,
nangayo alang sa kapasayloan sa among mga kalapasan,|
oh Kristo nga among Dios;
kay pinaagi sa imong kaugalingong kabubut-on,
nahimuot ka nga pagsaka sa krus diha sa imong lawas
aron sa pagluwas sa imong mga binuhat, gikan sa pagkaulipon sa kaaway.
Busa, mapasalamaton nagsinggit kami kanimo:
kansang tanang mga butang napuno sa kalipay, oh among Manluluwas,
sa dihang mianhi ka aron sa pagluwas sa kalibutan.

Ang Theotokion sa Pagkabanhaw, sa sama nga Tono
Labaw pa sa panabut, ug labing mahimayaon
mao ang tanan nimong mga misteryo, oh Theotokos;
sinilyohan sa pagkaputli,
gitipigan sa pagkabirhen.
Ikaw ang matuod nga Inahan sa Dios.
Pangamuyo kaniya nga luwason ang among mga kalag.

 


Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 1
Sa dihang gisira ang bato sa mga Hudeo,
samtang ang mga sundalo nagbantay sa imong labing-balaang lawas,
nabanhaw ka sa ikatulong adlaw, oh Manluluwas,
naghatag kag kinabuhi sa tanang katawhan.
Busa, nagsinggit ang tanang gahum sa langit kanimo,
oh Maghahatag sa kinabuhi.
Himayaon ang imong pagkabanhaw, oh Kristo.
Himayaon ang imong gingharian.
Himayaon ang imong kapaigoan,
kay mahigugmaon ka man sa katawhan.

Tropar sa mga Icon, Tone 2
Pasidunggan kami sa imong labing-putli nga larawan, oh Matarung,
nangayo alang sa kapasayloan sa among mga kalapasan,
oh Kristo nga among Dios;
kay pinaagi sa imong kaugalingong kabubut-on,
nahimuot ka nga pagsaka sa krus diha sa imong lawas
aron sa pagluwas sa imong mga binuhat, gikan sa pagkaulipon sa kaaway.
Busa, mapasalamaton nagsinggit kami kanimo:
kansang tanang mga butang napuno sa kalipay, oh among Manluluwas,
sa dihang mianhi ka aron sa pagluwas sa kalibutan.

Kontak sa mga Icon, Tone 8
Kaniadto dili pwede ang paghulagway sa Pulong sa Amahan,
apan maghulagway kaniya nahimong posible ,
sa diha nga midawat siya sa unod gikan kanimo, oh Theotokos.
Milalang ang Dios sa katawhan ingon sa iyang imahe
apan gidugmak kining ikon tungod sa mga sala;
karon nahiuli niya kadtong imahe, ang tawhanong kaliwat,
napuno sa balaang katahum.
Busa karon, nagsugid sa atong kaluwasan pinaagi sa buhat ug sa pulong,
naghulagway kita sa atong kaluwasan diha sa mga ikon.

Prokeimenon, Tone 4 (Daniel 3:26,27)

  • Dayegon ka, oh Ginoong Dios sa among mga amahan, ug angayang himayaon ang imong ngalan hangtod sa kahangtoran!
  • Kay ikaw matarung sa tanan nimong gibuhat kanamo

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga Hebrehanon

Mga kaigsoonan, tungod sa pagtoo si Moses, sa dihang siya miabot na sa mga tuig, nagdumili nga tawgon nga anak sa babayeng anak ni Faraon; nga nagapili hinuon sa pag-antos og kasakit uban sa katawhan sa Dios, kay sa pagpahimulos sa mga kalipay sa sala sa usa ka panahon; nga nagapalabi sa pagtamay nga iya ni Cristo nga labaw pa nga mga bahandi kay sa mga bahandi sa Ehipto: kay siya adunay pagtagad ngadto sa pagbalos sa ganti. Ug unsa pa ang akong dugang nga ikasulti? kay ang panahon dili motugot kanako sa paghisgot mahitungod kang Gideon, ug kang Barak, ug kang Samson, ug kang Jepta; kang David usab, ug ni Samuel, ug sa mga profeta: kinsa pinaagi sa pagtoo mibuntog og mga gingharian, mibuhat og pagkamatarung, nakaangkon sa mga saad, mipatak-om sa mga baba sa mga leyon, mipalong sa kabangis sa kalayo, miikyas sa sulab sa espada, gikan sa kahuyang nahimo nga kusgan, misamot ka maisogon diha sa pakig-away, miabog sa mga sundalo nga gikan sa laing nasud. Ang mga babaye midawat sa ilang patay nga nabuhi pag-usab: ug ang uban gisakit, wala nagadawat sa kagawasan; aron sila makaangkon og usa ka labing maayo nga pagkabanhaw. Ug ang uban adunay paghusay nga mabangis nga mga pagbugalbugal ug mga paglatigo, oo, ug dugang pa sa mga gapos ug pagkabilanggo: Sila gibato, sila gigabas aron mapikas, sila gitintal, gipamatay pinaagi sa espada: sila naglatagaw nga nagsul-ob og mga panit sa mga karnero ug mga panit sa kanding; anaa sa kawad-on, gisakit, gipaantos — sa kang kinsa ang kalibutan dili takus. Sila naglatagaw diha sa mga deserto, ug diha sa kabukiran, ug diha sa mga lungib ug mga langub sa yuta. Ug kining tanan, nga nakabaton og usa ka maayo nga pagtaho pinaagi sa pagtoo, wala nakadawat sa saad: Ang Dios nga nakatagana og pipila ka labing maayo pa nga butang alang kanato, aron sila kon wala kita dili mahimo nga hingpit. Busa, sa nakita nga kita usab gilibotan sa usa ka mabangaagpanganod sa mga saksi, ihiklin nato ang matag kabug-aton, ug ang sala sa labing kasayon nga makapukan kanato, ug atong daganon uban sa pailob ang lumba nga anaa sa atong atubangan, nga nagatutok ngadto ni Jesus ang magsusugod ug magtatapos sa atong pagtoo; kinsa tungod sa kalipay nga anaa sa iyang atubangan milahutay sa krus, nga nagatamay sa kaulaw, ug gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Dios. (Heb 11:24-26; 32-12:2)

Aleluya, Tono 4 (Salmo 98:6,7)

  • Si Moises ug si Aaron anaa sa taliwala sa iyang mga pari, ug si Samuel lakip kanila nga nanagsangpit sa iyang ngalan.
  • Nanagsangpit sila sa Ginoo, ug siya mitubag kanila.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Niadtong panahona, si Jesus buot moadto sa Galilea, ug nakakaplag ni Felipe, ug nagaingon ngadto kaniya, Sunod kanako. Karon si Felipe taga Betsaida, ang syudad Andreo ug Pedro. Si Felipe nakakaplag ni Nataniel, ug nagaingon ngadto kaniya, Kami nakakaplag kaniya, kang kinsa si Moses diha sa balaod, ug sa mga profeta, nagsulat, si Jesus sa Nazaret, ang anak ni Jose. Ug si Nataniel miingon ngadto kaniya, Aduna bay bisan unsang maayong butang nga magagikan sa Nazaret? Si Felipe nagaingon ngadto kaniya, Dali ug tan-awa. Si Jesus nakakita ni Nataniel nga nagapadulong ngadto kaniya, ug nagaingon mahitungod kaniya, Tan-awa ang usa ka tinoud nga Israelinhon, diha kang kinsa walay ikasaway! Si Nataniel nagaingon ngadto kaniya, Diin ikaw nakaila kanako? Si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, Sa wala pa si Felipe nagtawag kanimo, sa diha nga ikaw didto sa ilalum sa kahoy nga igos, ako nakakita na kanimo. Si Nataniel mitubag ug nagaingon ngadto kaniya, Rabbi, ikaw mao ang Anak sa Dios; ikaw mao ang Hari sa Israel. Si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, Tungod ba kay ako miingon kanimo, nga ako nakakita kanimo ilalum sa kahoy nga igos, nga nagatoo ikaw? ikaw makakita og mas dagkung mga butang kay niini. Ug siya nagaingon ngadto kaniya, Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, ako mag-ingon nganha kaninyo, Sa umaabot kamo makakita sa langit nga maabli, ug sa mga anghel sa Dios nga nagasaka ug nagakunsad nganha sa Anak sa tawo. (Jn 1:43-51)

Ang Awit ngadto sa Theotokos (Imbis sa “Angay og matarong…”)

Nagamaya ang tanang binuhat diha kanimo, oh puno sa grasya!
Ang katilingban sa mga anghel, ug ang tawhanong kaliwat.
Oh santos nga templo ug espirituhanong paraiso,
ang himaya sa mga birhen,
nga gikan kinsa ang Dios gipakatawo ug nahimong usa ka bata.
Siya ang atong Dios sa wala pa ang katuigan;
Gihimo niya ang imong lawas nga usa ka trono,
ug ang imong tagoangkan gihimo niya nga mas lapad kay sa kalangitan.
Nagamaya ang tanang binuhat diha kanimo,
oh puno sa grasya: Himayaon ka!

Ang Synodiokon

Human sa Liturhiya o sa Typika, basahon sa tanan ang Synodikon – ang desisyon sa Ikapitong Ekumenikal nga Konseho mahitungod sa balaang mga ikon:

(Ang tanan mobasa): Sama sa nakita sa mga propeta, sama sa gitudlo sa mga apostoles, sama sa nadawat sa Iglesia, sama sa mga magtutudlo nga nipahimutang diha sa mga dogma, sama sa nasabtan sa tibuok kalibutan, sama sa pagsidlak sa grasya, sama sa kamatuoran nga gipadayag, sama sa pagkahanaw sa mga bakak, sama sa kaalam nga maisugong gipadayag, sama sa ganti ni Kristo; mao usab atong tuohan, mao usab atong isulti, mao usab atong isangyaw:

Si Kristo atong matuod nga Dios ug ang iyang mga santos, tahuron ta usab sila diha sa mga pulong, diha sa mga sinulat, diha sa mga hunahuna, diha sa mga halad, diha sa mga templo, ug diha sa mga ikon, simbahon ug tahuron ta ang usa ka Dios ug Magtutudlo, ug tahuron ang uban, ug pasidunggan sila, tungod sa atong Agalon, kay sila iyang tinuod nga mga alagad.

(Basahon og kusog): Kini mao ang Pagtuo sa mga apostoles. Kini mao ang Pagtuo sa mga amahan! Kini mao ang Pagtuo sa mga Orthodox! Kini nga Pagtuo maoy nagmugna sa tibuok kalibutan.

Kining mga magwawali sa tinuod nga Pagtuo, atong daygon isip atong mga igsuon, ug kadtong atong gipangandoy nga atong mamahimong mga amahan, sa kadungganan ug kahimayaan sa matuod nga pagtuo nga ilang gipakigbisogan, ug kita moingon: Hinaot nga sila handumon sa kanunay!

Kwayir: Handumon sa kanunay (3x)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *