17 April 2019

Comments

0
 April 17, 2019
 0

Domingo, Abril 20, 2019: Ang Sabado ni Lazaro

Diha sa Balaang Liturhiya

Karong Sabadoha kantahon “Luwasa kami, oh Anak sa Dios nga nabanhaw sa mga patay…” bisan kong dili Domingo, tungod sa pagkabanaw ni Lazaro.

Ang Tropar ni Lazaro ug sa Domingo sa mga Lukay, Tono 1
Pinaagi sa pagkabanhaw ni Lazaro gikan sa mga patay
sa wala pa ang imong pag-antus,
gipadayag mo ang pagkabanhaw sa tanan,
oh Kristo nga among Dios.
Sama sa mga bata nga nagdala og lukay sa kadaugan,
nagatuaw kami kanimo, oh Tigpukan sa kamatayon:
Osanna sa kahitas-an!
Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo!

Himaya… Karon…

Kontak ni Lazaro, Tono 2
Si Kristo ang kalipay sa tanan,
ang kamatuoran, ang kahayag, ang kinabuhi,
ang pagkabanhaw sa kalibutan.
Diha sa iyang kaluoy mipakita siya sa kalibutan,
ug nahimong panganay sa pagkabanhaw,
naghatag og kapasayloan gikan sa Dios ngadto sa tanan.

Imbis sa “Santos Dios, Santong Malig-on…”

  • Tanan nga gibunyagan ngadto kang Kristo nagsul-ob kamo kang Kristo. Aleluya. (3x)
  • Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen. Nagsul-ob kamo kang Kristo. Aleluya.
  • Tanan nga gibunyagan ngadto kang Kristo nagsul-ob kamo kang Kristo. Aleluya.

Prokeimenon, Tono 3, Salmo 26:1

  • Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan; Kinsa man ang akong pagakahadlokan?
  • Ang Ginoo mao ang kusog sa akong kinabuhi; Kang kinsa man ako malisang?

Ang pagbasa gikan sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga Hebreohanon

Mga kaigsoonan, nakadawat kita sa usa ka gingharian nga dili matay-og, magbaton kita og grasya, nga pinaagi niini kita moalagad sa Dios nga mahinangpon uban ang pagtahod ug diosnon nga kahadlok; kay ang atong Dios usa ka nagaut-ot nga kalayo. Itugot nga ang inigsoon nga gugma magpadayon. Dili magmalimtanon sa pag-abiabi og mga langyaw: kay nianang paagiha ang pipila nakaabiabi og mga anghel nga wala magdahum. Hinumdomi sila nga anaa sa mga gapos, ingon nga ginapos uban kanila; ug kanila nga nag-antos og kalisod, nga sama sa inyong kaugalingon usab diha sa lawas. Ang kaminyoon dungganan sa tanan, ug ang higdaanan wala nahugawi: apan ang mga bigaon ug mga mananapaw sa Dios pagahukman. Itugot nga ang inyong pagkinabuhi walay pagkamaibogon; ug makontento sa mga butang nga inyong gibatonan: kay siya miingon, Ako dili gayud mobiya kanimo, ni motalikod kanimo. Mao nga kita mahimong maisogon nga mosulti, Ang Ginoo mao ang akong magtatabang, ug ako dili mahadlok kon unsa ang pagabuhaton sa tawo ngari kanako. Hinumdomi sila nga adunay pagdumala ibabaw kaninyo, kinsa nagsulti nganha kaninyo sa pulong sa Dios: kang kansang pagtoo sunda, nga nagahunahuna sa linugdangan sa ilang pagkinabuhi. Si Jesus Cristo mao ra kagahapon, ug karon, ug sa kahangturan. (Hebreohanon 12:28-13:8)

Alleluia, Tono 5, Salmo 92:1,2

  • Ang Ginoo nagahari; nagabisti siya sa pagkahalangdon.
  • Kay gilig-on niya ang kalibutan, nga kini dili matarug.

Ang pagbasa gikan sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Niadtong panahona may usa ka tawo nga nagsakit, nga ginganlan og Lazaro, taga Betania, ang lungsod ni Maria ug sa iyang igsoon nga si Marta. (Kini mao kadtong Maria nga midihog sa Ginoo pinaagi sa pahumot nga haplas, ug mipahid sa iyang mga tiil pinaagi sa iyang buhok, kang kansang igsoon nga si Lazaro nagsakit.) Busa ang iyang mga babayeng igsoon mipasugo ngadto kaniya, nga nagaingon, “Ginoo, tan-awa, siya kinsa imong gihigugma nasakit.” Sa diha nga si Jesus nakadungog niana, siya miingon, “Kining sakita dili ngadto sa kamatayon, apan alang sa kahimayaan sa Dios, aron ang Anak sa Dios mahimaya pinaagi niini.”

Si Jesus nahigugma ni Marta, ug sa iyang babayeng igsoon, ug ni Lazaro. Busa sa diha nga siya nakadungog nga siya nagsakit, siya nagpabilin og duha pa ka adlaw sa samang dapit diin didto siya. Unya human niana nagaingon siya ngadto sa iyang mga tinun-an, “Mangadto kita sa Judea pag-usab.” Ang iyang mga tinun-an nag-ingon ngadto kaniya, “Magtutudlo, ang mga Judeo niining ulahi naningkamot sa pagbato kanimo; ug moadto ba ikaw didto pag-usab?”

Si Jesus mitubag, “Dili ba adunay napulo ug duha ka takna sa adlaw? Kon si bisan kinsa nga tawo maglakaw sa adlaw, siya dili mapandol, tungod kay siya nakakita sa kahayag niini nga kalibutan. Apan kon ang usa ka tawo maglakaw diha sa kagabhion, siya mapandol, tungod kay walay kahayag diha kaniya.”

Kining mga butanga gisulti niya. Ug human niana siya nagaingon ngadto kanila, “Ang atong higala nga si Lazaro nagakatulog; apan ako moadto, aron nga ako mopukaw kaniya gikan sa pagkatulog.” Unya miingon ang iyang mga tinun-an, “Ginoo, kon siya natulog, siya mamaayo.” Apan si Jesus nagsulti mahitungod sa iyang kamatayon: apan sila naghunahuna nga siya nagsulti mahitungod sa pagpahulay diha sa pagkatulog.

Unya si Jesus miingon ngadto kanila sa yano nga paagi, “si Lazaro patay na. Ug ako nagmaya tungod ug alang kaninyo nga ako wala didto, sa tuyo nga kamo motoo; bisan pa niana mangadto kita kaniya.” Unya miingon si Tomas, nga gitawag og Didimo, ngadto sa iyang mga isigka tinun-an, “Kita usab mangadto, aron kita mamatay uban kaniya.”

Unya sa diha nga si Jesus miabot, siya gipahiluna sa lubnganan upat ka adlaw na. Karon ang Betania haduol ngadto sa Jerusalem, mga napulo ug lima ka estadyon ang kalay-on. Ug daghan sa mga Judeo miadto ni Marta ug ni Maria, aron sa paglipay kanila mahitungod sa ilang igsoong lalaki. Unya si Marta, sa diha nga siya nakadungog nga si Jesus nagaabot, miadto ug mitagbo kaniya: apan si Maria nagapabilin sa paglingkod didto sa balay. Unya miingon si Marta ngadto ni Jesus, “Ginoo, kon ikaw dinhi pa unta, ang akong igsoon wala unta namatay. Apan ako nahibalo, nga bisan karon, ang bisan unsa nga imong pangayoon sa Dios, ang Dios mohatag niini kanimo.”

Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, “Ang imong igsoon mabuhi pag-usab.” Si Marta nagaingon ngadto kaniya, “Ako nahibalo nga siya mabuhi pag-usab diha sa pagkabanhaw sa kataposan nga adlaw.”

Si Jesus miingon ngadto kaniya, “Ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi: siya nga nagatoo kanako, bisan siya patay, apan siya mabuhi. Ug si bisan kinsa nga buhi ug nagatoo kanako dili gayud mamatay. Nagatoo ba ikaw niini?” Siya nagaingon ngadto kaniya, “Oo, Ginoo: Ako nagtoo nga ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa Dios, nga moanhi gayud sa kalibutan.”

Ug sa diha nga siya nakasulti na sa ingon, siya miadto sa iyang padulngan, ug sa tago mitawag ni Maria nga iyang igsoon, nga nagaingon, “Ang Magtutudlo miabot, ug nagatawag alang kanimo.” Sa dihadiha nga siya nakadungog niana, siya mitindog sa walay langan, ug miadto kaniya. Karon si Jesus wala pa miabot ngadto sa lungsod, apan didto niana nga dapit diin si Marta mitagbo kaniya. Unya ang mga Judeo nga uban kaniya sa balay, ug milipay kaniya, sa diha nga sila nakakita ni Maria, nga siya mitindog nga nagdali ug migawas, misunod kaniya, nga nagaingon, “Siya moadto sa lubnganan aron sa paghilak didto.”

Unya sa diha nga si Maria miabot diin didto si Jesus, ug nakakita kaniya, siya mihapa sa iyang tiilan, nga nagaingon ngadto kaniya, “Ginoo, kon ikaw unta dinhi pa, ang akong igsoon wala unta namatay.” Busa sa diha nga si Jesus nakakita kaniya nga nagahilak, ug sa mga Judeo usab nga nagahilak nga miabot uban kaniya, siya miagulo diha sa espiritu, ug nasamok, ug miingon, “Diin ba ninyo gipahimutang siya?” Sila miingon ngadto kaniya, “Ginoo, dali ug tan-awa.

Si Jesus mihilak. Unya miingon ang mga Judeo, “Tan-awa giunsa niya sa paghigugma siya!” Ug ang pipila kanila miingon, “Dili ba kining tawhana, nga nakapabuka sa mga mata sa buta, makahimo nga bisan kini nga tawo nga dili unta mamatay?” Busa si Jesus nga nagaagulo pag-usab diha sa iyang kaugalingon miadto sa lubong. Kini usa ka langub, ug usa ka bato gitabon niini.

Si Jesus miingon, Kuhaa ninyo ang bato. Si Marta, ang babayeng igsoon kaniya nga patay na, nagaingon ngadto kaniya, “Ginoo, niining panahona siya nanimaho na: kay siya namatay upat na ka adlaw.” Si Jesus nagaingon ngadto kaniya, “Wala ba ako miingon nganha kanimo, nga, kon ikaw motoo, ikaw gayud makakita sa himaya sa Dios?”

Unya sila mikuha sa bato gikan sa dapit diin ang patay gipahimutang. Ug si Jesus miyahat sa iyang mga mata, ug miingon, “Amahan, ako nagpasalamat kanimo nga ikaw naminaw kanako. Ug ako nahibalo nga ikaw nagapaminaw kanako sa kanunay: apan tungod sa katawhan nga nanagtindog sa duol ako misulti niini, aron sila motoo nga ikaw nagpadala kanako.”

Ug sa diha nga siya nakasulti na sa ingon, siya misinggit uban sa makusog nga tingog, “Lazaro, gawas diha.” Ug siya nga namatay migawas, nga ginapos ang kamot ug tiil pinaagi sa mga bisti sa minatay: ug ang iyang nawong gibugkosan og panyo. Si Jesus nagaingon ngadto kanila, “Badbari siya, ug tugoti siya nga molakaw.”  Unya daghan sa mga Judeo nga miadto ni Maria, ug nakakita sa mga butang nga gibuhat ni Jesus, mitoo kaniya. (Juan 11:1-45)

Theotokion

Uban sa tanang katawhan,
pasidunggan nato ang putli nga Theotokos,
nga nanamkon sa sulod sa iyang sabakan ang kalayo sa Dios,
apan wala siya maut-ut,
ug himayaon nato siya sa wala’y hilom nga mga awit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *