17 April 2019

Comments

0
 April 17, 2019
 0

Domingo, Abril 21, 2019: Ang Pagsulod ni Kristo ngadto sa Jerusalem

Diha sa Balaang Liturhiya

Unang antipona

Tigbasa: Nahagugma ako sa Ginoo, kay siya nagapatalinghug sa akong tingog ug sa akong mga pangaliyupo.

Kwayir: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami

Tigbasa: Ginalikusan ako sa mga talikala sa kamatayon, ug ang kasakit sa Hades minggapusa kanako.

Kwayir: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami

Tigbasa: Ang kaguol ug kasakit maoy hingpalgan ko; unya gisangpit ko ang ngalan sa Ginoo

Kwayir: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami

Tigbasa: Magalakaw ako sa atubangan sa Ginoo sa yuta sa mga buhi.

Kwayir: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami

Tigbasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Epiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran

Kwayir: Sa mga pag-ampo sa Theotokos, Manluluwas, luwasa kami

Ikaduhang antipona

Tigbasa: Ako motoo, kay mosulti ako: Gisakit ako sa hilabihan gayud.

Kwayir: Anak sa Dios, nga mianhi naglingkod sa nating asno. luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Tigbasa: Unsa man ang akong igabayad sa Ginoo tungod sa tanan niyang mga kaayohan kanako?

Kwayir: Anak sa Dios, nga mianhi naglingkod sa nating asno. luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Tigbasa: Dawaton ko ang copa sa kaluwasan, ug pagasangpiton ko ang ngalan sa Ginoo.

Kwayir: Anak sa Dios, nga mianhi naglingkod sa nating asno. luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Tigbasa: Magabayad ako sa akong mga panaad sa Ginoo sa atubangan sa tanan niyang katawhan.

Kwayir: Anak sa Dios, nga mianhi naglingkod sa nating asno. luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Tigbasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Epiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran

Kwayir: Anak sa Dios, nga mianhi naglingkod sa nating asno. luwasa kami nga nanag-awit kanimo: Aleluya.

Ikatulong antipona

Tigbasa: Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya; kay ang iyang kalooy nagalungtad hangtod sa kahangtoran.

Kwayir, Tono 1: Pinaagi sa pagkabanhaw ni Lazaro gikan sa mga patay
sa wala pa ang imong pag-antus,
gipadayag mo ang pagkabanhaw sa tanan,
oh Kristo nga among Dios.
Sama sa mga bata nga nagdala og lukay sa kadaugan,
nagatuaw kami kanimo, oh Tigpukan sa kamatayon:
Osanna sa kahitas-an!
Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo!

Tigbasa: Ipaingon sa Israel karon, nga ang iyang kalooy nagalungtad hangtod sa kahangtoran.

Kwayir: Pinaagi sa pagkabanhaw ni Lazaro…

Tigbasa: Karon ipaingon sa panimalay ni Aaron, nga ang iyang kalooy nagalungtad hangtod sa kahangtoran.

Kwayir: Pinaagi sa pagkabanhaw ni Lazaro…

Tigbasa: Ipaingon karon kanila nga nangahadlok sa Ginoo, nga ang iyang kalooy nagalungtad hangtod sa kahangtoran.

Kwayir: Pinaagi sa pagkabanhaw ni Lazaro…

Mga Awit sa Pagsulod

Tropar ni Lazaro ug sa Domingo sa mga Lukay, Tono 1
Pinaagi sa pagkabanhaw ni Lazaro gikan sa mga patay
sa wala pa ang imong pag-antus,
gipadayag mo ang pagkabanhaw sa tanan,
oh Kristo nga among Dios.
Sama sa mga bata nga nagdala og lukay sa kadaugan,
nagatuaw kami kanimo, oh Tigpukan sa kamatayon:
Osanna sa kahitas-an!
Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo!

Himaya …

Tropar sa Domingo sa mga Lukay, Tono 4
Gilubong kami uban kanimo pinaagi sa bunyag,
Oh Kristo nga among Dios,
gihatagan kami og kinabuhing walay kamayon
pinaagi sa imong pagkabanhaw,
ug manag-awit kami: Osanna sa kahitas-an!
Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo!

Karon ug sa kahangtoran…

Kontak sa Domingo sa mga Lukay, Tono 6
Nagalingkod ka sa trono didto sa kalangitan,
ug sa usa ka nating asno dinhi sa yuta.
Oh Kristo nga among Dios,
midawat ka sa pagsimba sa mga anghel,
ug ang pagdayeg sa mga bata nga misinggit kanimo:
dayega siya nga nagatawag kang Adan gikan sa mga patay!

Imbis nga “Santos Dios, Santong Malig-on…”

  • Tanan nga gibunyagan ngadto kang Kristo, nagsul-ob kamo kang Kristo. Aleluya. (3x)
  • Himaya sa Amahan ug sa Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan, amen. Nagsul-ob kamo kang Kristo. Aleluya.
  • Tanan nga gibunyagan ngadto kang Kristo, nagsul-ob kamo kang Kristo. Aleluya.

Prokeimenon, Tono 4, Salmo 117:25-26,30

  • Bulahan siya nga moanhi sa ngalan sa Ginoo! Ang Dios mao ang Ginoo ug mipakita kanato!
  • Pasalamati ang Ginoo, kay maayo siya; kay ang iyang kalooy nagalungtad hangtod sa kahangtoran.

Ang pagbasa gikan sa sulat ni Apostol San pablo ngadto sa mga taga-Filipos

Mga kaigsoonan, paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko, paglipay kamo! Ipakita ninyo ang inyong kaaghop sa tanan nga mga tawo. Hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, pangayoa hinuon sa Dios ang inyong mga gikinahanglan pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. Ug kon buhaton ninyo kini, hatagan kamo sa Dios ug kalinaw diha sa inyong kasingkasing ug hunahuna tungod kay kamo anaa kang Cristo Jesus, ug ang kalinaw nga gikan kaniya dili gayod nato matugkad. Gawas niana, mga igsoon, hunahunaa ninyo kanunay ang mga butang nga maayo ug dinayeg: ang matuod, halangdon, matarong, putli, matahom, ug dalaygon. Sunda ninyo ang tanan nga inyong natun-an sa akong pagpanudlo ug mga binuhatan. Ug ubanan gayod kamo sa Dios nga nagahatag ug kalinaw. (Filipos 4:4-9)

Aleluya, Tone 1, Salmo 98:1,3

  • Pag-awit alang sa Ginoo og usa ka bag-ong alawiton; kay nagabuhat siya ug kahibulongang mga butang
  • Ang tanang mga kinatumyan sa yuta nakakita sa kaluwasan sa atong Dios.

Ang pagbasa gikan sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Niadtong panahona, sa dihang unom na lang ka adlaw una moabot ang pista sa Paskuwa, miadto si Jesus sa Betania, sa lugar ni Lazaro nga iyang gibanhaw. Nag-andam silag panihapon alang kang Jesus. Si Lazaro usa sa mga kauban ni Jesus nga nagkaon diha sa lamisa. Si Marta mao ang nagsilbi. Unya si Maria mikuha ug mga tunga sa litrong mahalong pahumot nga gikan sa tanom nga nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus. Pagkahuman gitrapohan niya sa iyang buhok. Ug nalukop ang tibuok balay sa kahumot niadtong pahumot. Usa sa mga kauban ni Jesus didto mao si Judas Iscariote, nga mao ang magluib kaniya. Miingon si Judas, “Ang bili nianang pahumot mga usa gayod ka tuig nga sweldo sa usa ka tawo. Nganong wala man kana ibaligya ug ang halin ipanghatag ngadto sa mga kabos?” Gisulti niya kini, dili tungod kay nalooy siya sa mga kabos, kondili tungod kay kawatan siya. Siya mao ang nagakupot sa ilang kuwarta ug nagapangawkaw siya niini. Apan miingon si Jesus, “Pasagdi siya! Ipatago lang kaniya ang nahibilin nga pahumot aron itagana sa akong lubong. Ang mga kabos kanunay ninyong ikauban, apan ako dili ninyo kanunayng ikauban.”

Daghang mga Judio ang nakabalita nga didto si Jesus sa Betania, busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lang tungod kang Jesus, kondili gusto usab nila nga makita si Lazaro nga iyang gibanhaw. Busa giplano sa kadagkoan sa mga pari nga patyon usab si Lazaro, kay tungod kaniya, daghan sa mga Judio ang namiya kanila ug nagtuo kang Jesus.

Pagkasunod adlaw, nabalitaan sa daghang mga tawo nga mitambong sa pista nga si Jesus nagpadulong na sa Jerusalem. Busa nagkuha silag mga palwa sa palmera ug gitagbo nila si Jesus, ug naninggit, “Dayegon ta ang Dios! Bulahan siya nga moanhi! Dayegon ta ang Hari sa Israel!” Nakakaplag si Jesus ug usa ka nating asno ug iya kining gisakyan. Sa iyang gihimo natuman ang giingon sa Dios sa Kasulatan nga nagaingon: “Kamo nga mga taga-Siyon, ayaw kamo kahadlok, tungod kay ang inyong hari nagaabot, nga nagasakay sa nating asno.”

Niadtong panahona, ang mga sumusunod ni Jesus wala pa makasabot kon unsa ang kahulogan niadtong mga nangahitabo. Apan sa dihang mibalik na si Jesus sa langit, ayha pa nila nahinumdoman nga ang gihimo niadtong mga tawo mao gayod diay ang nahisulat sa Kasulatan.

Daghang mga tawo ang nakakita sa pagtawag ug pagbanhaw ni Jesus kang Lazaro gikan sa iyang lubnganan. Ug kini nga mga tawo namalita sa nahitabo. Busa daghang mga tawo ang misugat kang Jesus, tungod kay nabalitaan nila kadtong milagro nga iyang gibuhat. (Juan 12:1-18)

Theotokion: (Espesyal himno, imbis sa “Angay ug Matarung”)

Tono 4: Ang Dios mao ang Ginoo ug mipakita kanato!
Sauloga mo ang pista, pagdali mo nga malipayon!
Himayaon nato si Kristo sa mga lukay ug mga sanga,
nagakanta og kusog sa mga himno:
Dayegon siya nga moanhi sa ngalan sa Ginoo nga atong Manluluwas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *