31 May 2019

Comments

0
 May 31, 2019
 0

Ang Domingo sa Tawo nga Buta

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 5
Kamong magtutuo, magadayeg kita ug magsimba
sa walay-sinugdanan nga Pulong.
Nga pariho og pagkaDios sa Amahan, ug sa Espiritu Santo.
Gianak siya sa Birhen, alang sa atong kaluwasan.
Gitugotan niya nga pagabayawon diha sa krus sa unod,
aron lahutayon ang kamatayon, ug banhawon ang mga patay.
Pinaagi sa iyang mahimayaong pagkabanhaw.

Tropar sa Tawo nga Buta, Tono 4
Nabuta ako diha sa mga mata sa akong kalag,
busa ako moduol kanimo, oh Kristo,
sama niadtong tawo nga buta sukad sa iyang pagkahimugso,
ug diha sa paghinulsol nagsangpit ako kanimo:
Ikaw mao ang masanag nga kahayag
alang niadtong anaa sa kangitngit.

Kontak sa Paskuwa, Tono 8
Nanaog ka ngadto sa lubnganan, oh Walay-Kamatayon.
Naglaglag ka sa gahum sa Hades.
Nagbangon ka ingon sa Mananaog, oh Kristo nga among Dios,|
nagsinggit, “Paglipay!” sa mga babayeng nagdala og pahumot;
naghatag og kalinaw sa imong mga apostoles,
ug nagbanhaw sa mga nahulog.

Prokimenon, Salmo 75:11,1

  • Pag-ampo kamo, ug bayad sa inyong mga saad; sa Ginoo nga inyong Dios.
  • Ang Ginoo nailhan sa Judea; bantugan ang iyang ngalan sa Israel.

Ang pagbasa sa mga Buhat sa Santos nga mga Apostoles

Niadtong panahona, samtang nagpaingon kami didto sa lugar nga tigomanan aron sa pag-ampo, gitagbo kami sa usa ka ulipon nga dalagita. Gigamhan siya sa daotan nga espiritu nga naghatag kaniya sa abilidad sa pagtag-an sa mga manghitabo sa umaabot. Pinaagi niining iyang abilidad, nakapanguwarta ug dako ang iyang mga agalon. Unya, kining babayhana kanunayng nagsunod-sunod kanamo ni Pablo, ug mao kini ang iyang ginasinggit, “Kining mga tawhana mga alagad sa Dios nga Makagagahom! Giwali nila kaninyo kon sa unsang pamaagi kamo maluwas!” Adlaw-adlaw mao kadto ang iyang gihimo hangtod nga gipul-an si Pablo. Busa giatubang niya ang babaye ug giingnan niya ang daotan nga espiritu nga nagpuyo kaniya, “Sa ngalan ni Jesus Kristo gimandoan ko ikaw nga mogawas gikan kaniya!” Ug diha-diha migawas gikan kaniya ang daotang espiritu. Sa dihang namatikdan sa iyang mga agalon nga wala na silay paglaom nga mokita pa ug kuwarta pinaagi kaniya, gidakop nila si Pablo ug Silas ug giguyod ngadto sa plasa aron moatubang sa kadagkoan niadtong lugara. Miingon sila sa mga pangulo, “Kining mga tawhana mga Judio ug nagdala sila ug kasamok dinhi sa atong siyudad. Nagatudlo sila sa mga pamatasan nga kontra sa atong kasugoan. Mga Romanhon kita, gidili kanato ang pagsunod sa ilang mga pagtulon-an!” Ug gitabangag kulata sa mga tawo sila si Pablo. Pagkahuman, gipagisi sa mga pangulo ang mga bisti ni Pablo ug ni Silas ug gipabunalan dayon sila. Human sa grabeng pagbunal, gipriso nila sila. Gisugo nila ang mga guwardya nga bantayan gayod sila pag-ayo. Busa gisulod sila sa guwardya didto gayod sa kinasuokan nga silda ug gigapos ang ilang mga tiil. Pagkatungang gabii na, nag-ampo si Pablo ug si Silas ug nagkantag mga pagdayeg sa Dios. Naminaw kanila ang kauban nilang mga priso. Unya sa kalit milinog ug kusog ug nauyog ang prisohan. Nangaabre ang mga pultahan sa prisohan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang mga priso. Nakamata ang guwardya, ug pagkakita niya nga abre na ang mga pultahan sa prisohan, sa iyang hunahuna nakaikyas na ang mga priso. Busa gihulbot niya ang iyang espada aron magpakamatay. Apan misinggit si Pablo, “Ayaw pagpakamatay! Ania ra kaming tanan dinhi sa sulod!” Nagpakuha ug suga ang guwardya ug nagdali-dali siyag sulod didto ug miluhod sa atubangan nila ni Pablo ug ni Silas nga nagkurog. Unya, gidala niya sila si Pablo sa gawas ug gipangutana, “Unsa man ang akong himuon aron maluwas?” Mitubag sila si Pablo, “Tumuo ka kang Ginoong Jesus ug maluwas ka, uban sa imong panimalay.” Unya gitudlo nila ni Pablo ang pulong sa Dios kaniya ug sa tanang mga miyembro sa iyang panimalay. Niadto gayong gabhiona gihugasan sa guwardya ang ilang mga samad, ug nagpabautismo siya dayon apil ang tibuok niya nga panimalay. Ug sa diha nga siya nakadala kanila ngadto sa iyang balay, siya mibutang og pagkaon sa ilang atubangan, ug nagkalipay, nga nagatoo sa Dios uban sa tibuok niyang panimalay. (Mga Buhat 16:16-34)

Aleluya, Tono 8, Salmo 118:132,133

  • Tagda ako ug kaloy-i.
  • Giyahi akong mga lakang pinaagi sa imong pulong.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Niadtong panahona, samtang naglakaw sila si Jesus, may nakita silang tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkatawo. Karon, gipangutana si Jesus sa iyang mga sumusunod, “Magtutudlo, kang kinsa bang sala nga natawo siya nga buta? Iya bang sala o sa iyang mga ginikanan?” Miingon si Jesus, “Nabuta siya dili tungod sa iyang sala o sa sala sa iyang mga ginikanan, kondili aron makita sa mga tawo ang gahom sa Dios pinaagi sa pag-ayo kaniya. Samtang adlaw pa kinahanglan nga buhaton nato ang gipabuhat sa Dios nga nagpadala kanako. Kay moabot ang gabii o ang panahon nga wala nay makahimo sa iyang gipabuhat. Samtang ania pa ako sa kalibotan ako ang suga nga nagahatag ug kahayag sa mga tawo.” Human niya kadto masulti miluwa siya sa yuta. Gisagol niya ang luwa sa yuta ug gihidhid niya kini sa mga mata sa buta. Miingon siya sa buta, “Adto sa kaligoanan sa Silóam ug panghilam-os didto.” (Ang buot ipasabot sa Silóam “Pinadala.”) Busa miadto ang buta sa Silóam ug nanghilam-os. Pagkahuman, mibalik siya nga makakita na.

Miingon ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniadto kaniya nga nagpakilimos, “Dili ba mao man kini ang tawo nga kaniadto nagpunayg lingkod ug nagpakilimos?” Miingon ang uban, “Mao kana siya!” Apan ang uban miingon, “Susama lang kaniyag hitsura.” Busa ang tawo na mismo ang miingon, “Ako gayod ang tawo nga inyong ginaingon.”  Busa gipangutana nila siya, “Unsang pagkahitaboa nga makakita ka na man karon?” Miingon siya, “Ang tawo nga gitawag nilag Jesus naghimo ug lapok. Pagkahuman, gihidhid niya kini sa akong mga mata ug giingnan dayon niya ako nga moadto sa kaligoanan sa Siloam ug manghilam-os. Busa miadto ako didto ug pagkahuman nako ug panghilam-os, nakakita na ako.” Gipangutana nila siya kon asa na ang tawo nga nag-ayo kaniya. Miingon siya, “Ako wala mahibalo.”

Gidala dayon nila ngadto sa mga Pariseo ang maong tawo, nga buta kaniadto. Adlaw kadto nga Igpapahulay sa dihang gihimo ni Jesus ang lapok sa pag-ayo niya sa buta. Busa gipangutana siya pag-usab sa mga Pariseo kon giunsa nga makakita na siya. Ug gisultihan niya sila, “Gihidhiran ni Jesus ug lapok ang akong mga mata ug pagkahuman nanghilam-os ako, ug karon makakita na ako.” May mga Pariseo nga nag-ingon, “Ang tawo nga naghimo niini dili gikan sa Dios, tungod kay wala siya nagatuman sa kasugoan mahitungod sa Adlaw nga Igpapahulay.” Apan nag-ingon ang uban, “Kon siya tawo nga makasasala dili siya makahimo ug mga milagro nga sama niini.” Busa nabahin sila.

Nangutana pag-usab ang mga Pariseo sa tawo nga kaniadto buta, “Ingon mo nga giayo ka niya, nan karon, unsa ang ikasulti mo mahitungod kaniya?” Miingon siya, “Alang kanako, usa siya ka propeta.” Apan dili motuo ang kadagkoan sa mga Judio nga buta siya kaniadto ug karon makakita na. Busa gipatawag nila ang iyang mga ginikanan, ug gipangutana nila sila, “Inyo ba kining anak? Tinuod ba gayod nga natawo siya nga buta? Nganong makakita na man siya karon?” Mitubag ang iyang mga ginikanan, “Tinuod nga amo siyang anak ug tinuod nga natawo siya nga buta. Apan kon ngano nga makakita na siya ug kon kinsa ang nag-ayo kaniya, kana ang wala namo mahibaloi. Pangutan-a ninyo siya kay but-an na man siya ug makatubag alang sa iyang kaugalingon.” Mao kadto ang gitubag sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok sila sa kadagkoan sa mga Judio. Kay kini sila nagkasabot na nga si bisan kinsa nga moila kang Jesus nga mao ang Cristo dili na nila pasudlon sa ilang simbahan. Mao kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, “Pangutan-a ninyo siya kay but-an na man siya.”

Busa gitawag nila pag-usab ang tawo nga kaniadto buta ug giingnan, “Isulti ang matuod mahitungod niadtong tawo, kay ang Dios nagapaminaw. Sa among kabahin, nahibaloan namo nga siya makasasala.” Mitubag ang tawo, “Wala ako masayod kon makasasala ba siya o dili. Basta nahibalo ako nga buta ako kaniadto apan karon makakita na.” Nangutana sila pag-usab, “Unsay iyang gihimo kanimo? Giunsa man niya pag-ayo ang imong mga mata?” Mitubag siya, “Dili ba gisultihan ko na man kamo? Apan dili kamo motuo. Nan, nganong nangutana pa man kamo pag-usab? Gusto ba usab ninyo nga mahimong iyang mga sumusunod?” Busa nasuko sila ug giinsulto nila siya ug giingnan, “Ikaw mao ang iyang sumusunod, apan kami mga sumusunod ni Moises. Nahibalo kami nga nakigsulti ang Dios kang Moises kaniadto, apan mahitungod nianang tawhana, wala gani kami masayod kon asa siya gikan!” Mitubag dayon ang tawo, “Katingalahan! Siya ang nag-ayo kanako, unya moingon kamo nga wala kamo mahibalo kon asa siya gikan. Nahibalo kita nga dili tubagon sa Dios ang mga makasasala. Apan tubagon niya ang mga tawo nga nagatahod kaniya ug nagatuman sa iyang kabubut-on. Sukad sa pagsugod sa kalibotan wala pa gayod kita makadungog nga may tawo nga nag-ayo sa mata sa usa ka tawo nga buta sukad sa iyang pagkatawo. Kon dili siya gikan sa Dios, dili unta siya makahimo ug sama niadto.” Mitubag ang kadagkoan sa mga Judio, “Natawo ka ug nagdako sa sala, ug karon tudloan mo kami?” Ug gidid-an nila kini sa pagsulod sa ilang mga simbahan.

Nabalitaan ni Jesus nga gidid-an na nila sa pagsulod sa ilang mga simbahan ang tawo nga iyang giayo. Busa gipangita niya kini. Sa dihang nakita na niya gipangutana niya kini, “Nagatuo ka ba sa Anak sa Tawo?” Mitubag siya, “Sir, tug-ani ako kon kinsa siya aron makatuo ako kaniya!” Miingon si Jesus, “Nakita mo na siya, kay siya mismo ang nakigsulti kanimo karon.” Miingon ang tawo, “Ginoo, nagatuo ako kanimo!” Ug miluhod dayon siya ug misimba kang Jesus. (Juan 9:1-38)

Theotokion (imbis sa “Angay og matarung…”)
Misinggit ang anghel sa Rayna nga puno sa grasya:
Maghimaya ka, putli nga Birhen!
Pag-usab ako moingon: maghimaya!
Imong Anak nabanhaw gikan sa iyang tulo ka adlaw sa lubnganan.
Uban sa iyang kaugalingon gibanhaw niya ang tanang mga patay.
Paglipay, kamong tanang katawhan!
Pagsidlak, pagsidlak, oh bag-ong Jerusalem!
Gilamdagan ka sa himaya sa Ginoo.
Paglipay na! Ug pagsadya, oh Siyon.
Pagsidlak, oh putli nga Theotokos,
sa pagkabanhaw sa imong Anak!

Imbis sa “Nakita namo ang matuod nga kahayag…”
Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *