11 May 2019

Comments

0
 May 11, 2019
 0

Ang Dominggo sa mga Babaye nga Nagdala og Pahumot

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tone 2
Sa dihang mikanaug ka ngadto sa kamatayon,
oh Kinabuhing walay kamatayon,
gipatay mo ang Hades pinaagi sa kilat sa imong pagka-Dios.
Ug sa dihang gibanhaw mo ang mga patay
gikan sa kahiladman
ang tanang mga panon sa kalangitan nagsinggit kanimo:
oh Kristo, among Dios, nga Maghahatag sa kinabuhi, himayaon ka.

Troparion ni San Jose, Tono 2
Ang halangdong si Jose,
sa diha nga ginaog niya ang imong labing-putli nga lawas gikan sa kahoy,
giputos niya kini sa pino nga lino
ug gidihogan kini sa pahumot,
ug gipamutang niya kini sa usa ka bag-ong lubnganan.
Apan ikaw nabanhaw sa ikatulong adlaw, Ginoo,
nga naghatag sa kalibutan sa dakong kalooy.

Kontak sa mga Babayeng Nagdala og Pahumot, Tono 2
Sa diha nga ikaw misinggit “Pagmaya” sa mga babaye nga nagdala og pahumot,
gipahunong mo ang pag-agulo ni Eva nga among unang inahan
pinaagi sa imong pagkabanhaw, oh Kristo nga Dios.
Ug imong gisugo ang imong mga apostoles sa pagwali:
Ang Manluluwas nabanhaw gikan sa lubnganan.

Kontak sa Paskua, Tono 8
Nanaog ka ngadto sa lubnganan, oh Walay-Kamatayon.
Naglaglag ka sa gahum sa Hades.
Nagbangon ka ingon sa Mananaog, oh Kristo nga among Dios,|
nagsinggit, “Paglipay!” sa mga babayeng nagdala og pahumot;
naghatag og kalinaw sa imong mga apostoles,
ug nagbanhaw sa mga nahulog. 

Prokimenon, Tono 6, Salmo 27:9,1

  • Ginoo, luwasa ang imong katawhan; ug panalangini ang imong panulondon.
  • Ako nagtu-aw kanimo, Ginoo; oh akong Dios, ayaw pagpakahilum ngadto kanako.

Ang pagbasa sa mga buhat sa santos nga mga Apostoles

Niadtong panahona, nagkadaghan ang mga sumusunod ni Jesus. Unya nagbagulbol ang mga Judio kansang pinulongan Griego batok sa mga Judio kansang pinulongan Hebreo tungod kay wala mahatagi sa adlaw-adlaw nga rasyon ang ilang mga balong babaye. Busa gitawag sa dose ka mga apostoles ang tanang mga tumutuo. Ug miingon sila, “Dili kini katarungan nga kami mobiya sa pulong sa Dios, aron magsilbi sa mga lamesa.Busa, mga kaigsoonan, pagpili kamo gikan sa inyong mga kauban ug pito ka lalaki nga may maayong dungog, maalamon, ug gigamhan sa Espiritu Santo, kinsa atong matudlo ibabaw niini nga buluhaton. Apan among igahin ang among kaugalingon nga mapinadayonon ngadto sa pag-ampo, ug ngadto sa pagpangalagad sa pulong.” Ug ang panultihon nakapahimuot sa tibuok nga panon: ug sila mipili ni Esteban, usa ka tawo nga puno sa pagtoo ug sa Balaang Espiritu, ug ni Felipe, ug ni Procoro, ug ni Nicanor, ug ni Timon, ug ni Parmenas, ug ni Nicolas usa ka kinabig nga taga Antiokia. Gidala nila sila nga mga napili ngadto sa mga apostoles, ug sa diha nga sila nakaampo na, sila mipandong sa ilang mga kamot ngadto kanila. Ug ang pulong sa Dios mitubo; ug ang gidaghanon sa mga tinun-an napilopilo sa hilabihan didto sa Jerusalem; ug usa ka dakung panon sa mga pari nagmasinugtanon ngadto sa pagtoo. (Buhat 6:1-7)

Aleluya, Tono 8, Salmo 84:1,10

  • Ginoo, ikaw nagmapuanguron sa imong yuta; imong gipapauli ang pagkabinihag ni Jacob.
  • Ang kalooy ug ang kamatuoran nanagkatagbo; ang pagkamatarung ug ang pakigdait nanaghinalokay sa usa ug usa.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos

Niadtong panahona, namatay si Jesus sa adlaw sa pagpangandam alang sa pista. Ug tungod kay hapon na ug ang sunod nga adlaw mao ang Adlaw nga Igpapahulay, nangahas si Jose nga taga-Arimatea nga moadto kang Pilato aron pangayoon ang patay nga lawas ni Jesus. Si Jose tinahod nga miyembro sa Hukmanan sa mga Judio ug usa sa mga nagapaabot sa paghari sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato nga si Jesus patay na, natingala siya. Busa gipatawag niya ang opisyal sa mga sundalo ug gipangutana niya kon patay na ba si Jesus. Sa dihang nadungog ni Pilato ang gisulti sa opisyal nga patay na si Jesus, gitugotan niya si Jose nga kuhaon ang patay nga lawas. Busa mipalit si Jose ug panapton nga puti. Ug gipakuha niya ang patay nga lawas ni Jesus sa krus ug gibuliboran sa panapton nga iyang gipalit. Gipahimutang niya sa lubnganan nga gikabhang sa bakilid. Ug gipaligid niya ang dako nga bato sa pagtabon sa pultahan sa lubnganan. Nagalantaw si Maria nga taga-Magdala ug si Maria nga inahan ni Jose, busa nakita nila kon asa gilubong si Jesus. Sa Dominggo, human sa Sabado, nga Adlaw sa Igpapahulay, si Maria nga taga-Magdala, si Maria nga inahan ni Jacobo, ug si Salome namalit ug pahumot kay moadto sila sa lubnganan aron dihogan ang patay nga lawas ni Jesus. Sayo kaayo sa adlaw nga Dominggo, miadto sila sa lubnganan. Samtang naglakaw sila, nagpangutan-anay sila, “Kinsa ang atong hangyoon nga moligid sa bato nga gitabon sa lubnganan?” Kay hilabihan kadako ang nakatabon nga bato. Apan pag-abot nila didto, nakita nila nga naligid na ang bato. Busa misulod sila sa lubnganan ug nakita nila ang usa ka batan-on nga lalaki, nga nagalingkod sa tuong dapit nga nagbistig puti. Nahadlok gayod sila. 6 Ug miingon ang lalaki kanila, “Ayaw kamo kahadlok! Nasayod ako nga gipangita ninyo si Jesus nga taga-Nazaret nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi! Nabanhaw siya! Dali kamo, tan-awa ninyo ang gibutangan kaniya.” Ug miingon siya, “Lakaw kamo, sultihi ninyo ang iyang mga sumusunod labi na gayod si Pedro nga mouna si Jesus kaninyo didto sa Galilea, ug didto ninyo siya makita sumala sa iyang giingon kaninyo.” Busa migawas ang mga babaye sa lubnganan ug nanagan tungod sa hilabihan nga kahadlok. Wala silay gisultihan kay nahadlok gayod sila. (Marcos 15:43-16:8)

Theotokion (imbis sa “Angay og matarung…”)
Misinggit ang anghel sa Rayna nga puno sa grasya:
Maghimaya ka, putli nga Birhen!
Pag-usab ako moingon: maghimaya!
Imong Anak nabanhaw gikan sa iyang tulo ka adlaw sa lubnganan.
Uban sa iyang kaugalingon gibanhaw niya ang tanang mga patay.
Paglipay, kamong tanang katawhan!
Pagsidlak, pagsidlak, oh bag-ong Jerusalem!
Gilamdagan ka sa himaya sa Ginoo.
Paglipay na! Ug pagsadya, oh Siyon.
Pagsidlak, oh putli nga Theotokos,
sa pagkabanhaw sa imong Anak!

Imbis sa “Nakita namo ang matuod nga kahayag…”

Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *