25 May 2019

Comments

0
 May 25, 2019
 0

Ang Domingo sa Babayeng Samarianhon

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 4
Sa dihang ang kababaehang disipulo sa Ginoo
nasayod gikan sa anghel ang malipayong balita sa pagkabanhaw,
ila nang gisalibay ang panulondong tunglo
ug malipayon nga nagbalita sa mga apostoles,
“Gibuntog na ang kamatayon!
Nabanhaw na si Kristong Ginoo,
naghatag og dakong kaluoy sa kalibutan.”

Tropar sa Tunga-tunga sa Pentekostes, Tone 8
Sa tunga-tunga sa fiesta, oh Manluluwas,
pun-a ang akong giuhaw nga kalag sa katubigan sa pagkadiosnon
ingon nga misinggit ka sa tanan:
“Kon bisan kinsa nga uhawon, umari siya kanako ug moinom!”
Oh Kristong Dios, Tuboran sa among kinabuhi, himayaon ka!

Himaya…

Kontak sa Babayeng Samarianhon, Tono 8
Ang babayeng Samarianhon mianha sa atabay nga may pagtoo.
Didto siya nakigtagbo kanimo, oh Tubig sa kaalam.
Nag-inom siya sa madagayaon gayud.
Kining inilang babaye nakapanunod
sa kahangtorang gingharian diha sa kahitas-an.

Karon ug sa kanunay…

Kontak sa Tunga-tunga sa Pentekostes, Tono 4
Sa tunga-tunga sa piesta sa mga Hudeo,
oh Kristong Dios, Magtutudlo ug Magbubuhat sa tanan,
miingon ka ngadto sa tanang mga anaa didto
“Dali ug dawata ang tubig sa pagkawalay-kamatayon.”
Busa, kami nanghapa atubangan kanimo,
nga nagasinggit nga may pagtuo ug naga-ingon:
“Ihatag kanamo ang imong kaluoy ug kapuangod;
kay ikaw ang tuburan sa among kinabuhi.”

Prokimenon, Tono 3, Salmo 46:6,1

  • Awitig mga pagdayeg ang atong Dios, awiti og mga pagdayeg; awitig pagdayeg ang atong Hari, awiti og mga pagdayeg.
  • Ipalakpak inyong mga kamot, kamong tanang kanasuran; singgit sa Ginoo sa malipayong tingog.

Ang pagbasa sa mga Buhat sa Santos nga mga Apostoles

Niadong panahona, human sa pagkamatay ni Esteban, nagkatibulaag na ang mga tumutuo tungod sa paglutos kanila. Ang uban kanila nakaabot sa Fenicia, sa isla sa Cyprus, ug sa lungsod sa Antiokia. Gisugilon nila ang Maayong Balita bisan asa sila moadto, apan ngadto lamang sa mga Hudeo. Apan ang ubang mga tumutuo nga taga-Cyprus ug taga-Cyrene miadto usab sa Antiokia, ug bisan ang mga dili Hudeo gisuginlan usab nila sa Maayong Balita mahitungod kang Ginoong Jesus. Ang gahom sa Ginoo anaa kanila ug daghan gayod ang mituo ug nahimong tumutuo sa Ginoo. Kini nga mga panghitabo nadunggan sa mga tumutuo sa Jerusalem, busa gipadala nila si Barnabas didto sa Antiokia. Pag-abot niya didto nalipay siya tungod kay nakita niya ang mga panalangin sa Dios sa mga tawo didto. Ug gidasig niya sila nga magmatinumanon ug magmalig-on sa ilang pagtuo sa Ginoo. Kini si Barnabas matarong gayod nga tawo. Gigamhan siya sa Espiritu Santo, ug hugot gayod ang iyang pagtuo sa Dios. Busa daghan didto ang mituo sa Ginoo. Unya miadto si Barnabas sa Tarso aron sa pagpangita kang Saulo. Pagkakita niya kang Saulo gidala niya siya balik sa Antiokia. Tibuok tuig nilang nakauban ang mga tumutuo didto ug daghang mga tawo ang ilang gitudloan.  Ug ang mga tinun-an gitawag nga mga “Kristiyano” una sa Antiokia. Busa ang mga sumusunod ni Jesus sa Antiokia nagkauyon nga ang tagsa-tagsa kanila magpadala sa ilang hinabang sa ilang mga kaigsoonan kang Kristo didto sa Judea sumala sa ilang makaya. Gipadala nila kini pinaagi kang Barnabas ug kang Saulo aron ihatag sa mga tigdumala sa mga tumutuo sa Jerusalem. (Mga Buhat 11:19-26,29-30)

Aleluya, Tono 4, Salmo 44:4,7

  • Ihana ang imong pana, ug magmauswagon, ug maghari, tungod sa kamatuoran ug kaaghup ug kamatarong.
  • Gihigugma mo ang pagkamatarung, ug gidumtan mo ang pagkadautan.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo ni san Juan

Niadtong panahona, sa pag-agi nila sa Samaria, nahiabot sila sa lungsod nga gitawag ug Sicar, duol sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. May atabay didto nga hinimo ni Jacob. Ug tungod kay gikapoy na gayod si Jesus sa iyang paglakaw, milingkod na lang siya sa daplin sa atabay. Udtong tutok na kadto. Ang iyang mga sumusunod milahos didto sa lungsod aron mopalit ug pagkaon. Ug samtang nagalingkod siya didto, miabot ang usa ka babaye nga taga-Samaria aron mosag-ob. Miingon si Jesus kaniya, “Paimna ako.” Miingon ang babaye kaniya, “Usa ikaw ka Hudeo ug ako usa ka babayeng Samarianhon, — nganong mangayo ka man kanako ug tubig?” Miingon siya niini tungod kay ang mga Hudeo dili makigsandurot sa mga Samarianhon.

Mitubag si Jesus, “Kon ikaw nakahibalo sa gasa sa Dios, ug kinsa kini nga nagaingon nganha kanimo, Hatagi ako og mainom; ikaw mangayo gayud kaniya, ug siya magahatag kanimo og buhing tubig.” Miingon ang babaye kaniya, “Sir, lawom ang atabay ug wala ka man ganiy timba. Asa ka man mokuhag buhing tubig? Labaw ka pa ba sa among amahan nga si Jacob, nga mihatag kanamo sa atabay, ug miinom mismo niini, ug ang iyang mga anak, ug ang iyang mga hayop?” Mitubag si Jesus, “Bisan kinsa nga moinom niini nga tubig uhawon pag-usab. Apan si bisan kinsa nga moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud pagauhawon; apan ang tubig nga akong ihatag kaniya mahimo diha kaniya nga usa ka atabay sa tubig nga magatubod ngadto sa kinabuhing walay kataposan.”

Busa miingon ang babaye kang Jesus, “Sir, hatagi ako nianang tubig nga imong giingon aron dili na ako uhawon pag-usab, ug aron dili na kinahanglan nga magbalik-balik pa ako dinhi aron magsag-ob.” Miingon si Jesus kaniya, “Adtoi ang imong bana ug kuyoga dinhi.” Mitubag ang babaye, “Wala akoy bana.” Miingon si Jesus, “Maayo nimo nga pagkasulti, nga Ako walay bana: Kay ikaw adunay lima na ka bana; ug siya kinsa anaa kanimo karon dili imong bana: diha niana ikaw sa tinoud nagsulti.”

Miingon ang babaye, “Sir, Ako nakamatikod nga ikaw usa ka profeta. Ang among mga katigulangan nagsimba sa Dios dinhi niining bukid, apan kamo nga mga Hudeo nagaingon nga ang mga tawo angay magsimba sa Dios didto lamang sa Jerusalem.” Miingon si Jesus sa babaye, “Tuo kanako, ang takna nagaabot, sa diha nga dili na kamo dinhi niini nga bukid, ni sa Jerusalem, magsimba sa Amahan. Kamo nagsimba sa wala ninyo mahibaloi kon unsa: kami nahibalo unsa ang among ginasimba: kay ang kaluwasan iya sa mga Hudeo. Apan ang takna nagaabot, ug karon mao na, sa diha nga ang tinoud nga mga magsisimba magasimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran: kay ang Amahan nagapangita sa mga ingon niana nga mosimba kaniya. Ang Dios usa ka Espiritu: ug sila nga magasimba kaniya kinahanglan mosimba kaniya diha sa espiritu ug sa kamatuoran.”

Miingon ang babaye, “Nahibaloan ko nga moabot ang Mesiyas, ang gitawag nga Kristo. Ug kon moabot na siya, pasabton niya kita sa tanan.” Miingon si Jesus kaniya, “Ako nga nagsulti nganha kanimo mao siya.”

Sa nagahisgot siya niini miabot dayon ang iyang mga sumusunod. Natingala gayod sila sa dihang nakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babaye. Apan wala gayoy bisan usa kanila nga nangutana sa babaye kon unsa ang iyang gikinahanglan. Wala usab sila mangutana kang Jesus kon nganong nakigsulti siya sa babaye. Ug gibiyaan sa babaye ang iyang banga nga sag-obanan ug mibalik siya sa lungsod. Pag-abot niya didto miingon dayon siya sa mga tawo, “Dali, tan-awa ang usa ka tawo, nga misulti kanako sa tanang mga butang nga sa kanunay akong gibuhat: dili ba kini ang Kristo?

Sa wala pa mangabot ang mga tawo didto kang Jesus, gipugos si Jesus sa iyang mga sumusunod nga mokaon na. Apan miingon si Jesus kanila, “May pagkaon ako nga wala ninyo mahibaloi.” Busa nagpangutan-anay ang iyang mga sumusunod kon duna bay nagdala kaniyag pagkaon. Miingon dayon si Jesus kanila, “Ang akong kalan-on mao ang pagtuman sa kabubut-on sa nagpadala kanako ug ang paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nagaingon man kamo nga upat pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Apan alang kanako, ting-ani na karon. Tan-awa ra ninyo ang daghan nga mga tawo nga nangabot! Kon sa mga anihon pa, kini hinog na gayod, ug angay nang anihon.

Ug siya nga nagaani nagadawat og mga suhol, ug nagatigom og bunga ngadto sa kinabuhing dayon: aron siya nga nagapugas ug siya nga nagaani managhiusa sa pagkalipay. Tinuod gayod ang panultihon nga nagaingon, ‘Lahi ang magtanom ug lahi usab ang mag-ani.’ Sama kamo sa mga mag-aani nga akong gipadala aron mangani sa mga anihonon nga dili kamo ang nagtanom. Kay lahi ang nagtudlo kaniadto kanila, ug kamo ang nakapulos sa ilang hinagoan.”

Daghan nga mga Samarianhon niadto nga lugar ang mituo kang Jesus tungod sa gisulti sa babaye nga nahibaloan ni Jesus ang tanan niyang binuhatan. Busa pag-abot sa mga Samarianhon didto kang Jesus, gihangyo gayod nila siya nga kon mahimo magpabilin usa siya didto kanila. Busa nagpabilin siya didto sulod sa duha ka adlaw. Tungod sa iyang gipanudlo, daghan pa gayod ang mituo kaniya. Giingnan dayon sa mga tawo ang babaye, “Karon nagtuo na kami kaniya dili lang tungod sa imong gisulti kanamo, kondili kami na gayod mismo ang nakadungog kaniya. Ug nahibalo kami nga siya mao ang Manluluwas sa kalibotan.” (Juan 4:5-42)

Theotokion (imbis sa “Angay og matarung…”)
Misinggit ang anghel sa Rayna nga puno sa grasya:
Maghimaya ka, putli nga Birhen!
Pag-usab ako moingon: maghimaya!
Imong Anak nabanhaw gikan sa iyang tulo ka adlaw sa lubnganan.
Uban sa iyang kaugalingon gibanhaw niya ang tanang mga patay.
Paglipay, kamong tanang katawhan!
Pagsidlak, pagsidlak, oh bag-ong Jerusalem!
Gilamdagan ka sa himaya sa Ginoo.
Paglipay na! Ug pagsadya, oh Siyon.
Pagsidlak, oh putli nga Theotokos,
sa pagkabanhaw sa imong Anak!

Imbis sa “Nakita namo ang matuod nga kahayag…”

Si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay,
nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon,
ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *