3 May 2019

Comments

0
 May 3, 2019
 0
Saint Thomas

Ang Dominggo ni Santo Tomas

Sa Balaang Liturhiya

Tropar ni Santo Tomas, Tono 7
Samtang gisilyo ang lubnganan, oh Kinabuhi
ikaw misidlak gikan sa lubnganan, oh Kristo nga among Dios.
Ug samtang gitrangkahan ang mga pultahan,
ikaw nahianha sa imong mga tinun-an, oh Pagkabanhaw sa tanan.
Pinaagi niining mga tinun-an,
bag-oha ngari kanamo ang usa ka matul-id nga espiritu
sumala sa imong dakong kaluoy.

Himaya… Karon…

Kontak ni Santo Tomas, Tono 8
Mihikap si Tomas sa imong naghatag-kinabuhi nga kiliran sa iyang tuong kamot,
oh Kristo nga among Dios.
Kay sa diha nga ikaw misulod pinaagi sa sirado nga pultahan,
misinggit si Tomas kanimo nagdungan sa uban nga mga tinun-an:
ikaw mao ang akong Ginoo ug akong Dios.

Prokimenon, Tono 3, Salmo 146:5,1

  • Dayega ang Ginoo; kay maayo man ang pag-awit ug mga pagdayeg; Hinaut nga ang pagdayeg matam-is sa atong Dios.
  • Daku ang atong Ginoo, ug sa gahum nga dili hitupngan; ug ang iyang salabutan walay kinutoban.

Ang pagbasa sa mga buhat sa santos nga mga Aposoles

Niadtong panahona daghang milagro ug kahibulongang butang ang gihimo sa mga apostoles ngadto sa mga tawo. Nagtigom kanunay ang tanang tumutuo didto sa Balkon ni Solomon. Bisan tuod ug gitahod sila sa mga tawo, ang uban wala mangahas sa pag-uban kanila. Apan nagkadaghan pa gayod ang mga tumutuo sa Ginoo, mga lalaki ug mga babaye. Tungod sa mga milagro nga gipanghimo sa mga apostoles, gidala sa mga tawo ang ilang mga masakiton sa daplin sa mga dalan ug gibutang nila sa mga higdaanan ug mga lantay, aron bisan na lang ang anino ni Pedro nga molabay makapandong unta sa pipila kanila. Dili lamang kana, kondili daghan usab nga mga tawo sa palibot nga mga baryo ang miabot sa Jerusalem nga nagdalag mga masakiton ug mga tawo nga may mga daotang espiritu. Ug nangaayo silang tanan. Nasina pag-ayo ang pangulong pari ug ang iyang mga kauban nga mga miyembro sa grupo nga Saduseo. Busa gidakop nila ang mga apostoles ug gisulod sa prisohan. Apan sa pagkagabii, giabrihan sa anghel sa Ginoo ang pultahan sa prisohan ug gipagawas niya sila. Miingon ang anghel kanila, “Lakaw, tindog ug isulti ngadto sa mga tawo sa templo ang tanang mga pulong niini nga kinabuhi.” (Buhat 5:12-20)

Aleluya, Tono 8, Salmo 94:1,2

  • Dali kamo, magmaya kita ngadto sa Ginoo; kita magasinggit sa Dios nga atong Manluluwas.
  • Kay ang Ginoo mao ang Dios nga daku, ug Hari nga daku ibabaw sa tanang mga dios.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Niadtong panahona, sa kilumkilom na niadtong Dominggoha, nagtigom sa usa ka balay ang mga sumusunod. Ug tungod sa ilang kahadlok sa mga Judio, gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay nga ilang tigomanan. Miabot si Jesus ug mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya, “Ang kalinaw maanaa kaninyo.” Pagkahuman niyag sulti niini, iyang gipakita kanila ang mga samad sa iyang mga kamot ug kilid. Ug nalipay gayod ang mga sumusunod sa dihang nakita nila ang Ginoo. Ug miingon pag-usab si Jesus kanila, “Ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingon nga ang Amahan nagpadala kanako, ako magapadala usab kaninyo.” Gihuypan dayon niya sila ug miingon, “Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kon pasayloon ninyo si bisan kinsa sa ilang mga sala, gipasaylo na sila sa Dios. Apan kon dili ninyo pasayloon, wala sila pasayloa sa Dios.”

Si Tomas nga gitawag nga Kaluha, nga usa usab sa dose ka mga apostoles, wala didto sa pag-abot ni Jesus. Busa gisultihan siya sa iyang kauban nga mga sumusunod nga nakita nila ang Ginoo. Apan miingon si Tomas kanila, “Gawas kon makita ko ang agi sa lansang sa iyang mga kamot, ug masulod ko ang akong tudlo sa iyang mga samad, ug masulod ko ang akong kamot sa samad sa iyang kilid, dili gayod ako motuo.”

Paglabay sa usa ka semana, nagtigom pag-usab ang mga sumusunod ni Jesus sa balay nga ilang tigomanan, ug kauban na nila si Tomas. Gitrangkahan nila ang mga pultahan sa balay, apan misulod na usab si Jesus ug mitindog didto sa ilang taliwala. Miingon siya kanila, “Ang kalinaw maanaa kaninyo.” Dayon miingon siya kang Tomas, “Tomas, dali, tan-awa ang akong mga kamot ug isulod ang imong tudlo sa akong mga samad. Isulod usab ang imong kamot sa samad sa akong kilid. Ayaw na pagduhaduha, tuo na hinuon.” Miingon si Tomas kang Jesus, “Ginoo ko ug Dios ko!” Miingon dayon si Jesus kaniya, “Motuo ka na ba karon kay nakita mo na ako? Bulahan ang mga tawo nga nagatuo kanako bisan wala nila ako makita.” Daghan pa gayod nga mga milagro ang gipangbuhat ni Jesus nga nasaksihan mismo sa iyang mga sumusunod nga wala masulat niining libroha. Apan ang mga nahisulat dinhi gisulat aron motuo kamo nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa Dios; ug aron sa pagtoo kamo makabaton og kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan. (Juan 20:19-31)

Awit sa Theotokos, Imbis sa “Angay og Matuod…”

Tone 1: Misinggit ang anghel ngadto sa babaye nga puno sa grasya:
Pagmaya, oh putli nga Birhen!
Pag-usab moingon ako, pagmaya!
Kay imong Anak nabanhaw gikan sa lubnganan sa ikatulong adlaw,
Gibanhaw niya sa tanang mga patay,
Paglipay, oh katawhan!
Sidlak! Sidlak, oh bag-ong Jerusalem,
kay ang himaya sa Ginoo misubang diha kanimo;
pagsayaw karon ug paglipay, oh Siyon,
Pagsadya, oh putli nga Theotokos,
sa pagkabanhaw sa imong Anak.

Unya, imbis sa:

  • “Bulahan ang ngalan sa Ginoo,”
  • “Nakita kato ang matuod nga kahayag,”
  • “Pun-a ang among mga ngabil,”

…Mokanta kita sa “Si Kristo nabanhaw” (1x).

Sa panulti sa pari, “Hinaut nga ang bendisyon ug kaluoy sa Ginoo…” motubag kita, “Amen.” Unya mokanta ang pari, “Si Kristo nabanhaw giokan sa mga patay, nagbuntog sa kamatayon sa iyang kamatayon.” Ug motubag kita, “Ug naghatag kinabuhi sa mga anaa sa lubong.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *