19 July 2019

Comments

0
 July 19, 2019
 0

Domingo, Hulyo 8/21: Ang Martir nga si San Procopio

Ang ikalimang Domingo human sa Pentekostes. Tono 4.

Sa Balaang Lituhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 4
Sa dihang ang kababaehang disipulo sa Ginoo
nasayod gikan sa anghel ang malipayong balita sa pagkabanhaw,
ila nang gisalibay ang panulondong tunglo
ug malipayon nga nagbalita sa mga apostoles,
“Gibuntog na ang kamatayon!
Nabanhaw na si Kristong Ginoo,
naghatag og dakong kaluoy sa kalibutan.”

Tropar sa Martir, Tono 4
Diha sa iyang pag-antos, oh Ginoo,
Ang imong martir nga si Procopio
nakadawat sa dili madunot nga korona
gikan kanimo, nga among Dios;
kay, nakabaton sa imong gahum,
iyang gibuntog ang mga manglulutos
ug nagdugmok sa walay-kusog nga kabuot-buot sa mga yawa.
Pinaagi sa iyang mga pangamuyo
luwason mo ang among mga kalag.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 4
Ang akong Manluluwas ug Manunubos,
nga nabanhaw sa lubnganan isip Dios
nagpalingkawas sa tanan gikan sa ilang mga kadena.
Gibungkag niya ang mga sira sa ganghaan sa Hades.
Ug ingon nga Ginoo, nabanhaw siya sa ikatulong adlaw.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 103:24,1

  • Paunsang pagkadako sa imong mga buhat, oh Ginoo; diha sa kaalam ikaw nagbuhat sa tanan.
  • Dayga ang Ginoo, oh kalag ko; oh Ginoo nga akong Dios, pagkadako kanimo sa hilabihan.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Roma

Mga kaigsoonan, ang tinguha sa akong kasingkasing ug pag-ampo ngadto sa Dios alang sa Israel mao, nga sila unta mangaluwas. Kay ako nagpamatuod mahitungod kanila nga sila adunay kasibot sa Dios, apan dili sumala sa kahibalo. Kay sila ingon nga mga walay kahibalo sa pagkamatarung sa Dios, ug naningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagkamatarung, wala ipailalum ang ilang mga kaugalingon sa pagkamatarung sa Dios. Kay si Kristo mao ang kataposan sa balaod alang sa pagkamatarung sa matag-usa nga nagatoo. Kay si Moses nagahulagway sa pagkamatarung nga iya sa balaod, Nga ang tawo nga nagabuhat niadtong mga butanga mabuhi pinaagi kanila. Apan ang pagkamatarung nga iya sa pagtoo nagasulti sa ingon niini nga paagi, Ayaw pag-ingon diha sa imong kasingkasing, Kinsa ang mosaka ngadto sa langit? (nga sa ato pa, sa pagdala ni Kristo paubos gikan sa itaas.) O, Kinsa ang manaug ngadto sa kahiladman? (nga sa ato pa, sa pagdala ni Kristo  pag-usab gikan sa mga patay.) Apan unsa ang ginaingon niini? Ang pulong haduol kanimo, bisan diha sa imong baba, ug diha sa imong kasingkasing: nga mao, ang pulong sa pagtoo, nga among giwali; Nga kon imong isugid pinaagi sa imong baba ang Ginoong Jesus, ug magatoo diha sa imong kasingkasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kay pinaagi sa kasingkasing ang tawo nagatoo ngadto sa pagkamatarung; ug pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. (Roma 10:1-10)

Aleluya, Salmo 44:4,7

  • Ihana ang imong pana, ug magmauswagon, ug maghari, tungod sa kamatuoran ug kaaghup ug kamatarong.
  • Gihigugma mo ang pagkamatarung, ug gidumtan mo ang pagkadautan.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Ug sa diha nga siya miabot sa pikas daplin ngadto sa dapit sa mga Gergesenhon, dihay mitagbo kaniya nga duha ka gisudlan og mga yawa, nagagawas gikan sa mga lubnganan, hilabihan ka bangis, tungod niana walay tawo nga makahimo pag-agi niadtong dalana. Ug, tan-awa, sila misinggit, nga nagaingon, Unsay among buhaton diha kanimo, Jesus, ikaw nga Anak sa Dios? mianhi ka ba dinhi aron sa pagsakit kanamo sa dili pa ang panahon? Ug didto sa igong kalay-on gikan kanila may usa ka panon sa daghang mga baboy nga gipakaon. Busa ang mga yawa mihangyo kaniya, nga nagaingon, Kon ikaw mopagawas kanamo, tugoti kami nga moadto palayo ngadto sa panon sa mga baboy. Ug siya miingon ngadto kanila, Adto. Ug sa dihang sila nakagawas, sila miadto ngadto sa panon sa mga baboy: ug, tan-awa, ang tibuok panon sa mga baboy midagan nga maisugon paubos sa usa ka pangpang nga dapit ngadto sa dagat, ug nalaglag diha sa katubigan. Ug sila nga nagbantay kanila nanagan, ug miadto sa ilang mga dalan ngadto sa syudad, ug misugilon sa matag butang, ug unsa ang gidangatan sa gisudlan og mga yawa. Ug, tan-awa, ang tibuok syudad migawas aron sa pagtagbo kang Jesus: ug sa dihang sila nakakita kaniya, sila mihangyo kaniya nga siya mobiya gikan sa ilang kayutaan. Ug siya misulod ngadto sa usa ka sakayan, ug mitabok, ug miabot sa iyang kaugalingong studad. (Mateo 8:28-9:1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *