27 July 2019

Comments

0
 July 27, 2019
 0

Domingo, Hulyo 28

Ika-unom nga Domingo human sa Pentekostes. Tono 5.
Ang balaang mga Amahan sa unang unom ka Ekumenikal nga mga Konseho.

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 5
Kamong magtutuo, magadayeg kita ug magsimba
sa walay-sinugdanan nga Pulong.
Nga pariho og pagkaDios sa Amahan, ug sa Espiritu Santo.
Gianak siya sa Birhen, alang sa atong kaluwasan.
Gitugotan niya nga pagabayawon diha sa krus sa unod,
aron lahutayon ang kamatayon, ug banhawon ang mga patay.
Pinaagi sa iyang mahimayaong pagkabanhaw.

Tropar sa Balaang mga Amahan, Tono 8
Labing himayaon ka, oh Kristo nga among Dios.
Gipalig-on mo ang among balaang mga amahan
sama sa masilakong mga lampara dinhi sa yuta,
ug pinaagi kanila gigiyahan kaming tanan ngadto sa tinuod nga Pagtuo.
Oh labing-maloloy-on, himayaon ka.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 5
Mikanaug ka ngadto sa Hades, oh akong Manluluwas.
Gibungkag mo ang sira sa ganghaan isip gamhanan.
Gibanhaw mo ang mga patay isip Magbubuhat,
ug gilaglag mo ang ikot sa kamatayon.
Imong giluwas si Adan gikan sa tunglo
ug kaming tanan nagatu-aw kanimo, Ginoo: Luwasa kami.
Kay gihigugma mo ang katawhan.

Kontak sa Balaang mga Amahan, Tono 8
Ang usa ra ka Pagtuo sa Simbahan gipamatud-an
pinaagi sa pagsangyaw sa mga apostoles ug sa mga doktrina sa mga amahan.
Ug ang Simbahan, nga nagsul-ob sa bisti sa kamatuoran
nga gitahian sa teolohiya nga gikan sa kahitas-an,
hustong nagabahinbahin ug nagahimaya sa dakung misteryo sa pagkadiosnon.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 11:7,1

  • Ikaw, oh Ginoo, ang magpanalipod kanamo, ug magbantay kanamo gikan niining kaliwatan, hangtod sa kahangtoran.
  • Luwasa ako, Ginoo, kay ang tawo nga diosnon nahurot.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Roma

Mga kaigsoonan, sa nagabaton og nagkalainla- ing mga gasa sumala sa grasya nga gikahatag nganhi kanato, kon profesiya, magprofesiya kita sumala sa gidak-on sa atong pagtoo; o pagpangalagad, magpaabot kita sa atong pag-alagad: o siya nga nagatudlo, diha sa pagtudlo; o siya nga nagadasig, diha sa pagdasig: siya nga nagahatag, ipabuhat niya kini uban sa kayano; siya nga nagapangulo, uban sa kakugi; siya nga nagapakita og kalooy, uban sa pagka malipayon. Tugoti nga ang gugma walay pagminaut. Kaligutgoti kanang dautan; nunot ngadto sa maayo. Pagbinatiay og kalomo sa usa ug usa uban sa inigsoon nga gugma; diha sa pagpasidungog magapalabi sa usa ug usa; dili tapulan diha sa buluhaton; mainiton diha sa espiritu; nagaalagad sa Ginoo; nagakalipay diha sa paglaum; mapailobon diha sa kasakitan; nagapadayon kanunay diha sa pag-ampo; nagapang-apod-apod ngadto sa panginahanglan sa mga balaan; natugyan ngadto sa pagka maabiabihon. Panalangini sila nga naglutos kaninyo: panalangini, ug ayaw tungloha. (Rom 12:6-14)

Aleluya, Salmo 88:1,2

  • Ako magaawit sa imong mga kaluoy hangtod sa kahangtoran, oh Ginoo; gikan niining kaliwatan ngadto sa kaliwatan akong ipahayag ang imong kamatuoran pinaagi sa akong baba.
  • Kay ikaw miingon, ang kaluoy pagatukoron hangtod sa kahangtoran; imong pagkamatinumanon pagatukuron sa kalangitan.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Misakay si Jesus ug ang iyang mga kauban sa sakayan ug mitabok sa linaw. Unya mipauli dayon si Jesus sa iyang lungsod.. Ug, tan-awa, sila midala ngadto kaniya sa usa ka tawo nga nagsakit sa paralisis, nagahigda sa usa ka higdaanan: ug si Jesus nga nakakita sa ilang pagtoo miingon ngadto sa nagsakit sa paralisis, “Anak, pagmalipayon; sa imong mga sala gipasaylo ikaw.” Ug, tan-awa, pipila sa mga magtutudlo sa Kasugoan miingon sulod sa ilang mga kaugalingon, “Kining tawhana nagapasipala.” Ug si Jesus nga nasayud sa ilang mga hunahuna miingon, “Nganong naghunahuna kamo og dautan diha sa inyong mga kasingkasing? Kay hain ang labing sayon, sa pag-ingon, Sa imong mga sala gipasaylo ikaw; o sa pag-ingon, Bangon, ug lakaw? Apan aron kamo mahibalo nga ang Anak sa tawo adunay gahum sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala,” unya nagaingon siya ngadto sa nagsakit sa paralisis, “Bangon, dad-a ang imong higdaanan, ug adto ngadto sa imong balay.” Ug siya mibangon, ug mibiya ngadto sa iyang balay. Apan sa dihang ang mga panon nakakita niini, sila natingala, ug naghimaya sa Dios, nga naghatag sa maong gahum ngadto sa mga tawo. (Mateo 9:1-8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *