6 July 2019

Comments

0
 July 6, 2019
 0

Domingo, Hunyo 24/Hulyo 7

Ang Ikatulong Domingo human sa Pentekostes. Tono 2.
Ang Pagkatawo ni San Juan nga Magbubunyag.

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tone 2
Sa dihang mikanaug ka ngadto sa kamatayon,
oh Kinabuhing walay kamatayon,
gipatay mo ang Hades pinaagi sa kilat sa imong pagka-Dios.
Ug sa dihang gibanhaw mo ang mga patay
gikan sa kahiladman
ang tanang mga panon sa kalangitan nagsinggit kanimo:
oh Kristo, among Dios, nga Maghahatag sa kinabuhi, himayaon ka.

Tropar ni San Juan nga Magbubunyag, Tono 4
Propeta ug Pangsugod sa pag-anhi ni Kristo,
bisan tuod kita dili makadayeg kanimo sa takus nga paagi,
mopasidungog kita kanimo diha sa gugma
sa adlaw sa imong pagkatawo,
kay natapos sa imong pagkatawo ang kahilom sa imong amahan
ug ang pagkawalay-anak sa imong inahan.
Ang imong pagkatawo nagmantala ngadto sa kalibutan
ang pagkatawo sa Anak sa Dios!

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 2
Mibangon ka gikan sa lubnganan,
oh labing gamhanang Manluluwas.
Nalisang ang Hades sa pagtan-aw niining kahibulongan.
Nabanhaw na ang mga patay,
ug ang tanang binuhat nagmaya uban kanimo sa pagtan-aw niini.
Nagmalipayon si Adan,
ug ang tibuok kalibutan nagdayeg kanimo
sa kahangtoran, oh akong Manluluwas.

Kontak ni San Juan nga Magbubunyag, Tono 3
Karong adlawa ang kanhi apuli nga babaye
nanganak sa Mag-uuna ni Kristo!
Siya mao ang katumanan sa tanang mga panagna;
kay didto sa Suba sa Jordan,
sa dihang iyang gipandong ang iyang kamot
sa Manluluwas kinsa ang gitagna sa mga propeta,
gipadayag si Juan ingon nga Propeta,
Mensahero, ug Mag-uuna sa Dios nga Pulong.

Prokimenon, Tono 2, Salmo 117:14,18

  • Ang Ginoo ang akong kalig-on ug akong alawiton: siya nahimong ang akong kaluwasan.
  • Gisilotan ako pag-ayo sa Ginoo; apan wala niya itugot nga mamatay ako.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Roma

Mga kaigsoonan, ingon nga gipakamatarung pinaagi sa pagtoo, kita adunay kalinaw uban sa Diospinaagi sa atong Gonoong Jesus Kristo. Pinaagi sa kang kinsa usab kita adunay agianan pinaagi sa pagtoo ngadto niini nga grasya diin kita nagbarog, ug nagkalipay diha sa paglaum sa himaya sa Dios. Ug dili lamang sa ingon, apan kita naghimaya diha sa mga kasakitan usab: sa nasayud nga ang kasakitan nagabuhat og pagkamapailobon; Ug ang pagkamapailobon, kasinatian; ug ang kasinatian, paglaum: Ug ang paglaum dili magahimo og pagpakaulaw; tungod kay ang gugma sa Dios gibubo dinhi sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Balaang Espiritu nga gikahatag nganhi kanato. Kay sa diha nga kita wala pay kusog, sa tukma nga panahon si Cristo namatay alang sa mga dili diosnon. Kay talagsaon alang sa usa ka matarung nga tawo nga ang usa magpakamatay: apan basin pa alang sa usa ka maayo nga tawo may pipila nga mangahas sa pagpakamatay. Apan ang Dios nagapakita sa iyang gugma nganhi kanato, nga, samtang kita mga makasasala pa, si Cristo namatay alang kanato. Nan mas labaw pa, ingon nga karon namatarung na pinaagi sa iyang dugo, kita maluwas gikan sa kapungot pinaagi kaniya. Kay kon, sa diha nga kita mga kaaway pa, kita gipasig-uli ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak, mas labaw pa, ingon nga napasig-uli na, kita maluwas pinaagi sa iyang kinabuhi.

Hibaloi ninyo ang panahon, nga kini karon ang husto nga panahon sa pagmata gikan sa pagkatulog: kay karon ang atong kaluwasan mas haduol pa kay sa diha nga kita mitoo. Ang dakung bahin sa kagabhion napupos na, ang adlaw haduol na: busa isalikway nato ang mga buhat sa kangitngit, ug isul-ob nato ang hinagiban sa kahayag. Maglakaw kita nga matinud-anon, ingon nga diha sa adlaw; dili diha sa pagpatuyang ug sa paghuboghubog, dili diha sa pagkamaulag ug kalaw-ayan, dili diha sa pakigbingkil ug sa pagsinahay. Apan isul-ob ninyo ang Ginoong Jesus Cristo, ug ayaw pagtagana alang sa unod, sa pagtuman sa mga pangibog niini. Siya nga huyang diha sa pagtoo dawata ninyo, apan dili diha sa maduhaduhaon mga mga panaglantugi. Kay ang usa nagatoo nga siya mahimong mokaon sa tanang mga butang: ang usa, kinsa huyang, nagakaon sa mga utanon. Ayaw tugoti siya nga nagakaon nga motamay kaniya nga wala magakaon; ug ayaw tugoti siya nga wala nagakaon sa paghukom kaniya nga nagakaon: kay ang Dios midawat kaniya. (Roma 5:1-10; 13:11-14:4 )

Aleluya, Tono 2, Salmo 19:1,9

  • Hinaut ang Ginoo maminaw kanimo sa panahon sa kasamok; hinaut ang ngalan sa Dios ni Jacob manalipod kanimo.
  • Luwasa ang Hari, oh Ginoo, ug patalinghugi kami, sa diha nga kami magatawag kanimo.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala nu San Mateo

Miingon ang Ginoo: Ang kahayag sa lawas mao ang mata: busa kon ang imong mata maayo, ang imong tibuok lawas mapuno sa kahayag. Apan kon ang imong mata dautan, ang imong tibuok lawas mapuno sa kangitngit. Busa kon ang kahayag nga anaa kanimo mahimong kangitngit, pagkadaku niana nga kangitngit! Walay tawo nga makaalagad sa duha ka agalon: kay basin siya modumot sa usa, ug mahigugma sa lain; o tingali siya mounong sa usa, ug motamay sa lain. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa bahandi. Busa ako mag-ingon nganha kaninyo, Ayaw kabalaka alang sa inyong kinabuhi, unsa ang inyong makaon, o unsa ang inyong mainom; ni bisan alang sa inyong lawas, unsa ang inyong masul-ob. Dili ba ang kinabuhi labaw pa sa pagkaon, ug ang lawas labaw pa sa sapot? Tan-awa ang mga langgam sa kahanginan: kay sila wala nagapugas, ni sila nagaani, ni nagatigom ngadto sa mga kamalig; apan ang inyong langitnon nga Amahan nagapakaon kanila. Dili ba kamo labi pang maayo kay kanila? Kinsa ba kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka makadugang sa usa ka maniko sa iyang gitas-on? Ug ngano nga kamo mabalaka alang sa sapot? Pamalandongi ang mga tanom nga lirio sa umahan, giunsa nila pagtubo; sila wala nagbudlay, ni sila nagkalinyas: Ug bisan pa niini ako mag-ingon nganha kaninyo, Nga bisan si Solomon sa tanan niya nga himaya wala nabistihi sama sa usa niini. Tungod niini, kon ang Dios sa ingon nagbisti sa sagbot sa umahan, nga niining adlawa anaa, ug ugma iitsa ngadto sa pugon, dili ba nga siya labaw pa nga magabisti kaninyo, O kamo nga gamay og pagtoo? Busa ayaw kabalaka, nga nagaingon, Unsa ang among kan-on? o, Unsa ang among imnon? o, Uban sa unsa kita mabistihan. (Kay subay niining tanan nga mga butang ang mga tawo sa kanasoran nangita:) kay ang inyong langitnong Amahan nasayud nga kamo adunay panginahanglan sa tanan niining mga butanga. Apan pangitaa ninyo pag-una ang gingharian sa Dios, ug ang iyang pagkamatarung; ug tanan niining mga butanga idugang nganha kaninyo.

Sanglit daghan ang mga nangako sa pagmantala nga han-ay sa usa ka pamahayag niadtong mga butang nga sa labing kamasaligon gitoonah dinhi kanamo, maingon nga sila mitugyan kanila nganhi kanamo, nga gikan sa sinugdanan mga saksi nga nakakita, ug mga sulugoon sa pulong; Kini daw maayo usab alang kanako, nga adunay hingpit nga pagsabot sa tanang mga butang gikan sa pinakasinugdanan, sa pagsulat nga han-ay nganha kanimo, labing halangdon nga Teofilo, Aron ikaw makahibalo sa katinuod niadtong mga butang, nga sa diin ikaw natudloan. Sa mga adlaw ni Herod, ang hari sa Judea, dihay usa ka pari nga ginganlan og Zacarias, sa laray ni Abia: ug ang iyang asawa sa mga babayeng anak ni Aaron, ug ang iyang ngalan mao si Elizabet. Ug silang duha matarung atubangan sa Dios, nga nagalakaw diha sa tanan nga mga kasugoan ug mga ordinansa sa Ginoo nga dili masaway. Ug sila walay anak, tungod kay si Elizabet dili makaanak, ug silang duha karon tigulang na kaayo. Ug kini nahitabo, nga samtang siya nagbuhat sa katungdanan sa pagkapari sa atubangan sa Dios sa han-ay sa iyang laray, sumala sa nabatasan sa katungdanan sa pari, ang iyang bahin mao ang pagsunog og insenso sa diha nga siya misulod ngadto sa templo sa Ginoo. Ug ang tibuok panon sa katawhan nagaampo didto sa gawas sa panahon sa insenso. Ug dihay mipakita ngadto kaniya nga usa ka anghel sa Ginoo nga nagatindog sa tuo nga bahin sa halaran sa insenso. Ug sa diha nga si Zacarias nakakita kaniya, siya nasamok, ug ang kahadlok miabot kaniya. Apan ang anghel miingon ngadto kaniya, Ayaw kahadlok, Zacarias: kay ang imong pag-ampo gidungog; ug ang imong asawa nga si Elizabet magasamkon kanimo og usa ka lalaking anak, ug ikaw motawag sa iyang ngalan nga Juan. Ug ikaw makaangkon og kalipay ug pagmaya; ug daghan ang malipay sa iyang pagkahimugso. Kay siya mahimong daku sa panan-aw sa Ginoo, ug dili moinom og bino ni maisog nga ilimnon; ug siya mapuno sa Balaang Espiritu, bisan gikan sa tagoangkan sa iyang inahan. Ug daghan sa mga anak sa Israel iyang pabalikon sa Ginoo nga ilang Dios. Ug siya magalakaw sa iyang atubangan diha sa espiritu ug gahum ni Elias, sa pagliso sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga masinupakon ngadto sa kaalam sa matarung; sa paghimo nga andam sa usa ka katawhan nga inandam alang sa Ginoo. Ug si Zacarias miingon ngadto sa anghel, Sa unsa nga paagi ako makahibalo niini? kay ako usa ka tigulang nga tawo, ug ang akong asawa tigulang na kaayo. Ug ang anghel nga nagatubag miingon ngadto kaniya, Ako mao si Gabriel, nga nagatindog sa presensya sa Dios; ug gipadala sa pagsulti nganha kanimo, ug sa pagpakita kanimo niining malipayon nga mga balita. Ug, tan-awa, ikaw mahimo nga amang, ug dili makahimo sa pagsulti, hangtud sa adlaw nga kining mga butanga mahitabo, tungod kay ikaw wala nagatoo sa akong mga pulong, nga mamatuman sa ilang panahon. Ug ang katawhan nagpaabot ni Zacarias, ug nangatingala nga siya nagpabilin og dugay sulod sa templo. Ug sa diha nga siya migawas, siya dili makasulti ngadto kanila: ug sila nakasabot nga siya nakakita og usa ka panan-awon sulod sa templo: kay siya misinyas ngadto kanila, ug nagpabilin nga dili makasulti. Ug kini nahitabo, nga, sa diha nga ang mga adlaw sa iyang pag-alagad nahuman na, siya migikan paingon ngadto sa iyang kaugalingon nga balay. Ug human niadtong mga adlawa ang iyang asawa nga si Elizabet nagsabak, ug gitagoan ang iyang kaugalingon sa lima ka bulan, nga nagaingon, Sa ingon ang Ginoo nagatagad kanako sa mga adlaw nga siya nagtan-aw nganhi kanako, sa pagkuha sa akong pagkatinamay diha sa mga tawo. Karon miabot ni Elizabet ang katumanan sa panahon nga siya manganak; ug siya mihimugso sa usa ka lalaking anak. Ug ang iyang mga silingan ug ang iyang mga ig-agaw nakadungog giunsa sa Ginoo pagpakita og dakung kalooy nganha kaniya; ug sila nagkalipay uban kaniya. Ug kini nahitabo, nga sa ikawalo nga adlaw sila miadto aron sa pagtuli sa bata; ug sila mitawag kaniya nga Zacarias, sunod sa ngalan sa iyang amahan. Ug ang iyang inahan mitubag ug miingon, Dili ingon niana; apan siya pagatawgon nga Juan. Ug sila miingon ngadto kaniya, Wala kay kaliwat nga gitawag sa ingon niini nga ngalan. Ug sila misinyas ngadto sa iyang amahan, unsay iyang buot itawag kaniya. Ug siya nangayo og usa ka sulatanang lamesa, ug misulat, nga nagaingon, Ang iyang ngalan si Juan. Ug natingala silang tanan. Ug dihadiha ang iyang baba naabli, ug ang iyang dila naluag, ug siya misulti, ug midayeg sa Dios. Ug ang kahadlok miabot sa tanan nga nagpuyo sa ilang palibot: ug kining tanan nga mga panultihon nabaniog sa tanang kabungtorang dapit sa Judea. Ug silang tanan nga nakadungog kanila mibutang kanila sa ilang mga kasingkasing, nga nagaingon, Unsa nga matang sa bata kini! Ug ang kamot sa Ginoo nag-uban kaniya, Ug ang iyang amahan nga si Zacarias napuno sa Balaang Espiritu, ug nagprofesiya, nga nagaingon, Bulahan ang Ginoong Dios sa Israel; kay siya miduaw ug mitubos sa iyang katawhan. Ug ikaw, bata, pagatawgon nga profeta sa Kahitas-an: kay ikaw magauna sa atubangan sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan. Ug ang bata mitubo, ug misamot ka kusgan sa espiritu, ug didto sa mga diserto hangtud sa adlaw sa iyang pagpakita ngadto sa Israel. (Mateo 6:22-33; Lucas 1:1-25,57-68,76,80)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *