13 July 2019

Comments

0
 July 13, 2019
 0
Cosmas and Damian

Domingo, Hulyo 1/14

Ang ika-upat nga Domingo human sa Pentekostes, Tono 3. Ang mga Mananambal nga Walay Bayad nga sila si Cosmas ug Damian

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 3
Pagmaya, oh kalangitan,
ug pagsadya, oh kalibutan,
kay gipakita sa Ginoo ang iyang gahum pinaagi sa iyang kamot.
Gibuntog niya ang kamatayon pinaagi sa iyang kamatayon.
Siya ang unang nabanhaw gikan sa mga patay.
Gikan sa sabakan sa Hades gihaw-as kita niya
ug gihatag niya ang dakong kaluoy sa kalibutan.

Tropar nila ni San Cosmas ug Damian, Tono 8
Kamong balaang mananambal nga walay bayad,
ug mga mamumuhat og milagro
nga sila si Cosmas ug Damian,
bisitaha ang among mga kaluyahon.
sa walay bayad kamo nakadawat;
sa walay bayad panghatag.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 3
Nabangon ka karong adlawa gikan sa lubnganan, oh Maloloy-on.
Ug imo kaming gigiya pagawas sa pultahan sa kamatayon.
Karon si Adan ug Eva nagsayaw sa kalipay
kauban ang mga propeta ug mga patriarka,
walay hunong sa pagdayeg sa diosnong gahum sa imong awtoridad.

Kontak nila ni San Cosmas ug Damian, Tono 2
Tungod kay nakadawat mo sa grasya sa mga pagpang-ayo,
nagahatag mo sa panglawas niadtong nanginahanglan,
oh maloloy-ong mga mananambal
ug mga mamumuhat og kahibulongan.
Pinaagi sa imong pagduaw
buntoga ang kaisog sa kaaway,
ug ayoha ang kalibutan pinaagi sa mga milagro.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 46:6,1

  • Awitig mga pagdayeg ang atong Dios, awiti og mga pagdayeg; awitig pagdayeg ang atong Hari, awiti og mga pagdayeg.
  • Ipalakpak inyong mga kamot, kamong tanang kanasuran; singgit sa Ginoo sa malipayong tingog.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Roma

Mga kaigsoonan, ingon nga nahimo nang gawasnon gikan sa sala, kamo nahimo nang mga sulugoon sa pagkamatarung. Ako nagsulti subay sa kinaiya sa mga tawo tungod sa kahuyangon sa inyong unod: kay maingon nga kamo nagtugyansa mga bahin sa inyong mga lawas nga mga sulugoon ngadto sa kahugawan ug sa pagkadautan ngadto sa pagkadautan; sa samang paagi karon itugyan ang inyong mga bahin nga mga sulugoon sa pagkamatarung ngadto sa pagkabalaan. Kay sa diha nga kamo mga sulugoon sa sala, kamo gawasnon gikan sa pagkamatarung. Nan unsa ang bunga nga inyong nabatonan niadtong mga butang nga sa diin kamo karon naulaw? Kay ang kataposan niadtong mga butanga mao ang kamatayon. Apan karon ingon nga nahimo nang gawasnon gikan sa sala, ug nahimong mga sulugoon sa Dios, kamo nagabaton sa inyong mga bunga ngadto sa pagkabalaan, ug ang kataposan kinabuhing walay kataposan. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon; apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Jesus Cristo nga atong Ginoo. Karon kamo mao ang lawas ni Cristo, ug mga bahin ang matag-usa. Ang Dios mibutang sa pipila diha sa iglesya, una mga apostoles, ikaduha mga profeta, ikatulo mga magtutudlo, human niana mga milagro, unya mga gasa sa mga pag-ayo, mga tab-ang, mga pangagamhanan, nagkalainlain nga mga pinulongan. Tanan ba mga apostoles? tanan ba mga profeta? tanan ba mga magtutudlo? tanan ba mga magbubuhat og mga milagro? Nagbaton ba ang tanan og mga gasa sa pag-ayo? tanan ba makasulti og mga pinulongan? ang tanan ba makahubad? Apan kaibgi pag-ayo ang pinakamaayo nga mga gasa: ug bisan pa niana ipakita ko nganha kaninyo ang usa ka mas maayo nga paagi.

Bisan ako magsulti sa mga pinulongan sa mga tawo ug sa mga anghel, ug walay gugma, ako nahimong sama sa nagatunog nga agong, o sa usa ka nagatagingtaging nga simbal. Ug bisan ako adunay gasa sa pagprofesiya, ug makasabot sa tanan nga mga misteryo, ug sa tanan nga kahibalo; ug bisan ako nagbaton sa tanang pagtoo, nga tungod niana ako makapabalhin og mga bukid, ug walay gugma, ako walay kapuslanan. Ug bisan ako maghatag sa tanan nakong kabtangan sa pagpakaon sa mga kabos, ug bisan ako maghatag sa akong lawas aron sunogon, ug walay gugma, kini wala nagapulos kanako. Ang gugma mainantoson, ug mapuangoron; ang gugma wala nagakasina; ang gugma wala nagapanghambog sa iyang kaugalingon, wala nagpagarbo, wala nagagawi sa iyang kaugalingon nga dili angay, wala nagapangita alang sa iyang kaugalingon, dili dali nga masuko, wala nagahunahuna og dautan; wala nagakalipay diha sa kadautan, apan nagakalipay diha sa kamatuoran; nagaantos sa tanan nga mga butang, nagatoo sa tanan nga mga butang, nagalaum sa tanang mga butang, nagalahutay sa tanang mga butang. Ang gugma dili gayud mapakyas: apan bisan kon adunay mga pagprofesiya, sila moundang; bisan kon adunay mga pinulongan, sila mohunong; bisan kon adunay kahibalo, kini mahanaw. (Romans 6:18-23; I Corinthians 12:27-13:8)

Aleluya, Salmo 30:1,2

  • Kanimo, oh Ginoo, ako naglaum; ayaw gayud itugot nga ako maulawan.
  • Oh Ginoo, mahimong ikaw akong Manlalaban; ug kuta sa dalangpanan, aron sa pagluwas kanako.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Niadtong panahona, sa dihang si Jesus nakasulod ngadto sa Capernaum, dihay miabot ngadto kaniya nga usa ka kapitan, nga nagahangyo kaniya, ug nagaingon, Ginoo, ang akong sulugoon nagahigda sa balay nagsakit sa paralisis, sa hilabihan nag-antos. Ug si Jesus nagaingon ngadto kaniya, Ako moadto ug moayo kaniya. Ang kapitan mitubag ug miingon, Ginoo, ako dili takus nga ikaw gayud moadto silong sa akong atop: apan isulti lang ang pulong, ug ang akong sulugoon mamaayo. Kay ako usa ka tawo ilalum sa awtoridad, adunay mga sundalo ubos kanako: ug ako mag-ingon niini nga tawo, Adto, ug siya nagaadto; ug ngadto sa lain, Duol, ug siya nagaduol; ug ngadto sa akong sulugoon, Buhata kini, ug siya nagabuhat niini. Sa dihang si Jesus nakadungog niini, siya natingala, ug miingon ngadto kanila nga nagsunod, Sa pagkatinuod ako mag-ingon nganha kaninyo, ako wala nakakaplag sa ingon kadaku nga pagtoo, wala, wala sa Israel. Ug ako mag-ingon nganha kaninyo, Nga daghan ang moabot gikan sa silangan ug kasadpan, ug molingkod uban ni Abraham, ug ni Isaac, ug ni Jacob, sa gingharian sa langit. Apan ang mga anak sa gingharian itambog ngadto sa gawas nga mangitngit: adunay pagdangoyngoy ug pagpangagot sa mga ngipon. Ug si Jesus miingon ngadto sa kapitan, Adto sa imong padulngan; ug sama nga ikaw nagtoo, mao kini ang pagabuhaton nganha kanimo. Ug ang iyang sulugoon naayo sa mao gayud nga takna.

Ug sa diha nga siya nakatawag na ngadto kaniya sa iyang napulo uh duha ka mga tinun-an, siya mihatag kanila sa gahum batok sa mahugaw nga mga espiritu, aron sa ag pagawas kanila, ug sa pag-ayo sa tanang matang sa sakit ug balatian. Kining napulo ug duha si Jesus mipadala, ug misugo kanila, nga nagaingon, Ayaw pag-adto sa dalan sa mga Hentil, ug ngadto sa bisan unsa nga syudad sa mga Samarianhon ayaw kamo pagsulod: Apan adto hinuon ngadto sa nawalang karnero sa balay ni Israel. Ug samtang kamo mangadto, pagwali, nga nagaingon, Ang gingharian sa langit haduol na. Ayoha ang mga masakiton, hinloi ang mga sanlahon, banhawa ang mga patay, pagawasa ang mga yawa: sa walay bayad kamo nakadawat, sa walay bayad panghatag. (Matthew 8:5-13; 10:1,5-8)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *