9 August 2019

Comments

0
 August 9, 2019
 0

Domingo, Hulyo 29/Agosto 11: Ang Balaang Martir nga si Kalliniko

Ikawalo nga Domingo human sa Pentekostes. Tono 7. 

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 7
Diha sa krus giguba mo ang kamatayon;
Sa kawatan diha sa krus giablihan mo ang paraiso.
Gibayloan mo ang mga pagsubo og kalipay
para sa kababayenhang nagdala og pahumot.
Imong gimandoan ang imong mga apostoles
sa pagmantala nga ikaw nabanhaw, oh Kristo,
naghatag ka og dakung kaluoy sa kalibutan.

Tropar ni San Kallinios, Tono 4
Diha sa iyang panagsangka, oh Ginoo,
ang imong martir nga si Kallinikos
nakadawat sa dili-madunot nga korona
gikan kanimo nga among Dios;
kay, nagtag-iya sa imong gahum,
nagyubit siya sa walay-pulos nga mga magsasakit,
ug nagdugmok sa maluyang pagpangahas sa mga demonyo.
Pinaagi sa iyang mga pangaliyupo, luwasa ang among mga kalag.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 7
Ang gahum sa kamatayon dili na igong kusog
sa paghupot sa binilangong katawhan.
Kay si Kristo mikanaug,
nagpatibulaag ug nagbuntog sa gahum sa kamatayon.
Ginapos ang Hades, samtang ang mga propeta nanagsadya,
ug naninggit sa pagpahayag sa pagtuo:
Ang Manluluwas niabot na.
Pagsunod kamo sa pagkabanhaw, kamong magtutuo.

Kontak ni San Kallinios, Tono 2
Ikaw tarong nga napanunod
sa mga butang nga matahum sa langit, oh Kallinikos,
kay nagdilaab ka sa hilabihan tungod sa gugma alang kang Kristo,
sa ingon niini ikaw maisugon nga nangahas sa pagsulod sa kalayo.
Karon nga nagbarog sa iyang atubangan,
ayaw paghunong sa pagpataliwala alang kanamong tanan.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 28:11,1

  • Ang Ginoo maghatag og kusog sa iyang katawhan; ang Ginoo magpanalangin sa iyang katawhan diha sa kalinaw.
  • Halad ngadto sa Ginoo, kamong mga anak sa Dios, ihalad ang batan-ong mga karnero ngadto sa Ginoo.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga Corinto

Mga kaigsoonan, ako naghangyo kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesus Kristo, nga kamong tanan magsulti sa mao ra nga butang, ug nga walay mahimong pagkabahinbahin diha kaninyo; apan nga kamo magkahiusa sa hingpit diha sa mao ra nga panghunahuna ug sa mao ra nga paghukom. Kay kini gikapahayag na ngari kanako mahitungod kaninyo, akong mga igsoon, pinaagi kanila nga mga sakop sa panimalay ni Cloe, nga adunay mga panaglalis diha kaninyo. Karon kini akong isulti, nga ang matag usa kaninyo nagaingon, Ako iya ni Pablo; ug ako iya ni Apolo; ug ako iya ni Cefas; ug ako iya ni Kristo. Si Kristo ba nabahin? si Pablo ba gilansang sa krus alang kaninyo? o kamo ba gibunyagan diha sa ngalan ni Pablo? Ako nagpasalamat sa Dios nga ako walay gibunyagan kaninyo, gawas ni Crispo ug ni Gaio; basin adunay moingon nga ako nagbunyag diha sa akong kaugalingon nga ngalan. Ug ako mibbunyag usab sa panimalay ni Stefanas: gawas niini, ako wala nahibalo kon ako nakabunyag ni bisan kinsa nga lain. Kay si Kristo mipadala kanako dili sa pagbunyag, apan sa pagwali sa maayong balita: dili pinaagi sa kaalam sa mga pulong, basin ang krus ni Kristo mahimong walay pulos. Kay ang pagwali sa krus alang kanila nga mangalaglag binuang; apan alang kanato nga nangaluwas kini ang gahum sa Dios. (1 Cor 1:10-18)

Aleluya, Salmo 91:1,2

  • Maayo gayud ang pagpasalamat sa Ginoo; ug ang pag-awit og mga salmo sa imong ngalan, oh Labing Hataas.
  • Sa pagmantala sa imong kaluoy sa buntag, ug sa imong kamatuoran sa gabii.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Niadtong panahona, si Jesus mikawas, ug nakakita sa usa ka dakung panon, ug natandog uban sa kalooy ngadto kanila, ug siya miayo sa ilang mga masakiton. Ug sa diha nga kini gabii na, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya, nga nagaingon, Kini usa ka diserto nga dapit, ug ang takna karon milapas na; palakwa na ang panon, aron sila makaadto sa mga balangay, ug makapalit alang sa ilang mga kaugalingon og mga pagkaon.  Apan si Jesus miingon ngadto kanila, Sila dili na kinahanglan nga mobiya; hatagi ninyo sila og makaon. Ug sila miingon ngadto kaniya, Kita dinhi adunay lima lamang ka buok tinapay, ug duha ka isda. Siya miingon, Dad-a kana nganhi kanako. Ug siya misugo sa panon sa paglingkod diha sa sagbot, ug mikuha sa lima ka buok tinapay, ug duha ka isda, ug sa nagahangad sa langit, siya mipanalangin, ug mipikas, ug mihatag sa mga tinapay ngadto sa iyang mga tinun-an, ug ang mga tinun-an ngadto sa panon. Ug silang tanan nangaon, ug nangabusog: ug sila mihipos sa mga tipik nga nahibilin nga napulo ug duha ka mga basket nga puno. Ug sila nga nakakaon mga lima ka libo ka lalaki, gawas sa mga babaye ug mga bata. Ug dihadiha si Jesus mipugos sa iyang mga tinun-an sa pagsakay ngadto sa usa ka sakayan, ug sa pag-adto una kaniya ngadto sa pikas daplin, samtang siya mipalakaw sa mga panon. (Mat 14:14-22)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *