17 August 2019

Comments

0
 August 17, 2019
 0

Domingo, Agosto 18

Ang Domingo sa wala pa ang Paghimaya sa Panagway ni Kristo
Ikasiyam nga Domingo human sa Pentekostes. Tono 8.

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 8
Mikanaug ka gikan sa kahitas-an, oh Maloloy-on.
Giantus mo ang paglubong hangtod sa ikatulong adlaw,
aron maluwas kami gikan sa mga pasyon.
Oh Ginoo, nga among kinabuhi ug pagkabanhaw, himayaon ka.

Tropar sa wala pa ang Fiesta, Tono 4
Oh kamong matinud-anon, manlakaw kita
aron mahimamat ang paghimaya sa panagway ni Kristo,
nga mahimayaong nagsaulog ang fiesta niini;
ug magsinggit kita sa makusog:
Ang adlaw sa balaang kalipay miabot na!
Ang Agalon misaka sa Bukid sa Tabor
aron ipakita ang katahum sa iyang pagkabalaan!

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 8
Mibangon ka gikan sa lubnganan, nga nagpabangon sa mga patay.
Sila si Adan ug Eba naghudyaka sa kalipay.
Ug ang kalibutan nagsaulog sa imong pagkabanhaw
gikan sa mga patay, oh labing Maloloy-on.

Kontak sa wala pa ang Fiesta, Tono 4
Gilamdagan ang kinaiyahan sa mga tawo karong adlawa
pinaagi sa paghimaya sa panagway sa Dios,
ug nagsinggit diha sa kalipay:
gihimaya na si Kristo, nga nagluwasa kanamong tanan!

Prokimenon, Salmo 75:11,1

  • Pag-ampo kamo, ug bayad sa inyong mga saad; sa Ginoo nga inyong Dios.
  • Ang Ginoo nailhan sa Judea; bantugan ang iyang ngalan sa Israel.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga Corinto

Mga kaigsoonan, kon ang pagpangalagad sa paghukom sa silot may himaya, mas labi pa gayud nga ang pagpangalagad sa pagkamatarung naglabaw sa himaya. Kay bisan kanang gihimo nga mahimayaon wala nakabaton og himaya diha niini nga kahimtang, tungod sa himaya nga nagalabaw. Kay kon kadtong gihiklin kanhi mahimayaon, mas labi pa nga kanang nagapabilin mahimayaon. Nan sa nakita nga kita nagbaton sa ingon niana nga paglaum, kita nag gamit og daku nga kayano sa pagpanulti: Ug dili sama ni Moses, nga mibutang og salimbong sa iyang nawong, aron ang mga anak sa Israel dili makatutok ngadto sa pagkatapos niadtong giwala: Apan ang ilang mga hunahuna gibutaan: kay hangtud niining adlawa nagapabilin ang mao ra nga salimbong nga wala kuhaa diha sa pagbasa sa daan nga pakigsaad; nga ang maong salimbong giwala na diha ni Kristo. Apan bisan hangtud niining adlawa, sa diha nga ang sinulat ni Moses gibasa, ang salimbong anaa sa ilang kasingkasing. Apan bisan pa niana sa diha nga kini modangop sa Ginoo, ang salimbong pagakuhaon. Ang Ginoo mao kana nga Espiritu: ug diin gani ang Espiritu sa Ginoo, adunay kagawasan.

Karon, kon si Kristo giwali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay, nganong nag-ingon ang pipila diha kaninyo nga walay pagkabanhaw sa mga patay? Apan kon walay pagkabanhaw sa mga patay, nan si Kristo wala nabanhaw: Ug kon si Kristo wala nabanhaw, nan ang among pagwali kawang, ug ang inyong pagtoo usab kawang. Oo, ug kami nakaplagan nga bakakon nga mga saksi sa Dios; tungod kay kami nagpamatuod mahitungod sa Dios nga siya mibanhaw ni Kristo: kinsa wala niya banhawa, kon mao man nga ang mga patay dili mabanhaw. Kay kon ang mga patay dili mabanhaw, nan si Kristo wala nabanhaw; ug kon si Kristo wala nabanhaw, ang inyong pagtoo kawang; kamo anaa pa gihapon sa inyong mga sala. Unya sila usab nga natulog diha ni Kristo nangalaglag. Kon dinhi niining kinabuhia lamang kita adunay paglaum diha ni Kristo, kita sa tanang tawo ang pinakamakalolooy. (1 Cor 3:9-17; 15:12-19)

Aleluya, Salmo 94:1,2

  • Dali kamo, magmaya kita ngadto sa Ginoo; kita magasinggit sa Dios nga atong Manluluwas.
  • Kita moduol atubangan sa iyang presensya nga may pasalamat, ug singgit og mga pagdayeg ngadto kaniya.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Niadtong panahona, gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mosakay sa sakayan ug mouna didto sa tabok samtang gipapauli niya ang panon. Ug sa diha nga siya nakapalakaw na sa mga panon, siya mitungas ngadto sa usa ka bukid palayo aron sa pag-ampo: ug sa diha nga ang kagabhion miabot, siya didto nag-inusara. Apan ang sakayan atua na karon sa taliwala sa dagat, gituyatuya sa mga balod: kay ang hangin sungsungon. Ug sa ikaupat nga pagtukaw sa kagabhion si Jesus miadto ngadto kanila, nga nagalakaw ibabaw sa dagat. Ug sa diha nga ang mga tinun-an nakakita kaniya nga nagalakaw ibabaw sa dagat, sila nagubot, nga nagaingon, Kini usa ka espiritu; ug sila misinggit tungod sa kahadlok. Apan dihadiha si Jesus misulti ngadto kanila, nga nagaingon, Pagmalipayon; ako kini; ayaw kalisang. Ug si Pedro mitubag kaniya ug miingon, Ginoo, kon ikaw kana, dapita ako pag-anha kanimo ibabaw sa tubig. Ug siya miingon, Duol. Ug sa diha nga si Pedro nakakanaug gikan sa sakayan, siya milakaw ibabaw sa tubig, aron pag-adto ni Jesus. Apan sa diha nga siya nakakita sa hangin nga naghaguros, siya nalisang; ug sa nagasugod sa pag-unlod, siya misinggit, nga nagaingon, Ginoo, luwasa ako! Ug dihadiha si Jesus mituy-od sa iyang kamot, ug misakmit kaniya, ug miingon ngadto kaniya, O ikaw nga diyotay og pagtoo, ngano ba nga ikaw nagduhaduha? Ug sa diha nga sila nakasakay na sa sakayan, ang hangin mihunong. Unya sila nga diha sa sakayan miduol ug misimba kaniya, nga nagaingon, Sa pagkatinuod ikaw mao ang Anak sa Dios. Ug sa diha nga sila nakatabok na, sila miabot didto sa yuta sa Genesaret.

Unya sa pagkabuntag samtang siya mibalik ngadto sa syudad, siya gigutom. Ug sa diha nga siya nakakita sa usa ka kahoy nga igos sa dalan, siya miduol niini, ug walay nakaplagan di- ha niana, apan mga dahon lamang, ug miingon ngadto niini, Walay bunga nga motubo diha kanimo sukad karon hang- tud sa kahangturan. Ug diha dayon ang kahoy nga igos nalawos. Ug sa diha nga ang mga tinun-an nakakita niini, sila natingala, nga nagaingon, Pagkadali sa kahoy nga igos nalawos! Si Jesus mitubag ug miingon ngadto kanila, Sa pagkatinuod ako mag-ingon nganha kaninyo, Kon kamo adunay pagtoo, ug dili magduhaduha, kamo dili lang makahimo niining nahitabo ngadto sa kahoy nga igos, apan usab kon kamo moingon ngadto niini nga bukid, Ikaw mabalhin, ug ikaw matambog ngadto sa dagat; kini mahitabo. Ug ang tanang mga butang, bisan unsa nga inyong pangayoon diha sa pag-ampo, nga nagatoo, inyong madawat. (Mateo 14:22-34; 21:18-22)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *