23 August 2019

Comments

0
 August 23, 2019
 0

Domingo, Agosto 12/25

Ikanapulo nga Domingo human sa Pentekostes. Tono 1.
Ang pagpadayon sa Fiesta sa Paghimaya sa Panagway ni Kristo

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 1
Sa dihang gisira ang bato sa mga Hudeo,
samtang ang mga sundalo nagbantay sa imong labing-balaang lawas,
nabanhaw ka sa ikatulong adlaw, oh Manluluwas,
naghatag kag kinabuhi sa tanang katawhan.
Busa, nagsinggit ang tanang gahum sa langit kanimo,
oh Maghahatag sa kinabuhi.
Himayaon ang imong pagkabanhaw, oh Kristo.
Himayaon ang imong gingharian.
Himayaon ang imong kapaigoan,
kay mahigugmaon ka man sa katawhan.

Tropar sa Paghimaya sa Panagway ni Kristo, Tono 7
Gihimaya ang imong panagway didto sa bukid, oh Kristong Dios,
gipadayag ang imong himaya ngadto sa imong mga tinun-an
sumala sa mahimo nila sa pagdawat niini.
Silawa kaming mga makasasala sa imong kahayag nga walay katapusan,
pinaagi sa mga pag-ampo sa Theotokos.
Oh Maghahatag sa kahayag, himayaon ka!

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 1
Nabanhaw ka nga mahimayaon
gikan sa lubnganan, ingon nga Dios,
ug gipabangon ang tanang katawhan diha sa imong kaugalingon.
Ang tawhanong kaliwat nagadayag kanimo isip Dios,
kay nawala ang kamatayon.
Si Adan naghimaya, oh Magtutudlo,
ug si Eva nagmalipay,
kay gipalingkawas na sila gikan sa pagkaulipon.
Busa midanguynguy sila kanimo,
gihatagan mo sa pagkabanhaw ang tanan, oh Kristo.

Kontak sa Paghimaya sa Panagway ni Kristo, Tono 7
Gihimaya ang imong panagway didto sa bukid, oh Kristong Dios,
ug nakita ang imong himaya sa imong mga tinun-an
sumala sa mahimo nila sa pagdwat niini;
aron nga sa dihang makita nila nga gilansang ka sa krus,
makasabot nila nga nag-antos ka nga kinabubut-on,
ug magmanmtala sila ngadto sa kalibutan,
nga ikaw mao ang tinuod nga kahayag sa Amahan!

Prokimenon, Salmo 32:22,1

  • Itugot nga ang imong kaluoy maanaa kanamo, oh Ginoo, kay kami naglaum kanimo.
  • Paglipay sa Ginoo, kamong mga matarong; pagdayeg ang angay sa mga matul-id.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga Corinto

Mga kaigsoonan, ako naghunahuna nga ang Dios nagbutang kanamo nga mga apostoles sa ulahi, ingon nga gikatakda ngadto sa kamatayon: kay kami gihimo nga usa ka talan-awon ngadto sa kalibutan, ug ngadto sa mga anghel, ug ngadto sa mga tawo. Kami mga buang tungod ug alang ni Kristo, apan kamo mga manggialamon diha ni Kristo; kami mga huyang, apan kamo mga kusgan; kamo mga dungganon, apan kami gibiaybiay. Bisan hangtud niini nga takna kami gigutom, ug giuhaw, ug mga hubo, ug gidagmalan, ug walay tino nga puloy-anan; ug naghago, nga nagabuhat pinaagi sa among kaugalingon nga mga kamot: ingon nga gibugalbugalan, kami nagpanalangin; ingon nga gilutos, kami nag-antos niini: Ingon nga gipakaulawan, kami nangaliyupo: kami gihimo ingon sa mahugaw sa kalibutan, ug mao ang sinalikway sa tanang mga butang hangtud niining adlawa. Ako wala nagsulat niining mga butanga aron sa pagpakaulaw kaninyo, apan ingon nga akong hinigugma nga mga anak ako nagpasidaan kaninyo. Kay bisan kamo adunay napulo ka libo ka mga magtutudlo diha ni Kristo, apan kamo walay daghan nga mga amahan: kay diha ni Kristo Jesus ako mipahimugso kaninyo pinaagi sa maayong balita. Tungod niini ako naghangyo kaninyo, nga mahimo kamong mga sumusunod kanako.  (1 Cor 4:9-16)

Aleluya, Salmo 17:47,50

  • Ang Dios nagtugot sa akong pagpanimalus, ug nagtugyan sa katawhan ilalum nako.
  • Dakung kaluwasan gihatag niya sa iyang hari; ug nagapakita og kaluoy sa iyang Kristo, kang David ug sa iyang kaliwat hangtod sa kahangtoran.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Niadtong panahona, sa diha nga sila miabot ngadto sa panon, dihay miduol kaniya nga usa ka tawo, nga nagaluhod ngadto kang Jesus, ug nagaingon, Ginoo, kaloy-i ang akong lalaking anak: kay patulon siya, ug sa hilabihan nag-antos: kay sa makadaghang higayon siya nagakahulog ngadto sa kalayo, ug makadaghan ngadto sa tubig. 16 Ug ako midala kaniya ngadto sa imong mga tinun-an, ug sila wala makaayo kaniya. Unya si Jesus mitubag ug miingon, oh walay pagtuo ug masupilon nga kaliwatan, unsa pa kadugay nga ako makig-uban kaninyo? unsa pa kadugay nga ako moantos kaninyo? dad-a siya duol nganhi kanako. Ug si Jesus mibadlong sa yawa; ug siya migawas gikan kaniya: ug ang bata naayo sukad niadto gayud nga takna. Unya miduol ang mga tinun-an ngadto ni Jesus sa layo, ug miingon, Ngano man nga wala kami makapagawas kaniya? Ug si Jesus miingon ngadto kanila, Tungod sa inyong pagka dili matinoohon. Amen, ako mag-ingon kaninyo, Kon kamo adunay pagtuo ingon sa usa ka lugas sa liso nga mustasa, kamo moingon niini nga bukid, Balhin gikan dinhi ngadto sa unahan nga dapit; ug kini mobalhin; ug walay butang nga dili mahimo nganha kaninyo. Bisan pa niana kini nga matang dili mogawas apan pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa. Ug samtang sila nagpabilin sa Galilea, si Jesus miingon ngadto kanila, Ang Anak sa tawo pagabudhian ngadto sa mga kamot sa mga tawo: Ug sila mopatay kaniya, ug sa ikatulo nga adlaw siya pagabuhion pag-usab. Ug sila sa hilabihan nasubo. (Mat 17:14-23)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *