2 August 2019

Comments

0
 August 2, 2019
 0

Domingo Hulyo 22 Agosto 4

Ikapitong Domingo human sa Pentekostes. Tono 6.
Santa Maria Magdalena, nga Managsama sa mga APostoles

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 6
Ang gamhanang mga anghel naa sa imong lubnganan.
Ang mga guwardya nahisama sa mga patay.
Si Maria nagbarog diha sa imong lubong,
nga nangita sa imong labing putli nga lawas.
Imong gibuntog ang Hades sa dili pag-apil sa pagkamadunoton niini,
ug mibalik ka aron sa pakigkita sa Birhen.
Gihatagan mo sa kinabuhi ang kalibutan,
oh Ginoo, nga nabanhaw gikan sa mga patay,
Himayaon ka.

Tropar ni Santa Maria Magdalena, Tono 1
Ang talahurong si Maria Magdalena nagsunod kay Kristo,
nga alang kanato gipanganak sa Birhen,
nagtuman sa iyang mga tulumanon ug mga balaod.
Busa, nagsaulog kita sa imong labing balaang panumduman karon,
ug pinaagi sa imong mga pangamuyo
nakadawat kami sa kapasayloan sa mga sala.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 6
Pinaagi sa iyang magbubuhat-kinabuhi nga kamot,
Si Kristo nga atong Dios, ang Maghahatag sa kinabuhi
nagbanhaw sa tanang mga patay, gikan sa walog sa kaalaut.
Gihatagan niya sa pagkabanhaw ang katawhan,
Kay siya ang Manluluwas sa tanan,
ang pagkabanhaw, ang kinabuhi, ug ang Dios sa tanan.

Kontak ni Santa Maria Magdalena, Tono 3
Ang labing mahimayaon nga si Maria Magdelena
mibarug sa atubangan sa krus sa Manluluwas uban ang daghan pa,
nga nag-antos uban sa Inahan sa Ginoo ug nagbubo og mga luha,
ug naghalad og pagdayeg kang Kristo.
Miingon siya: Unsa kining katingad-an nga katingalahan?
Ang imong kabubut-on mag-antos ba,
Ikaw nga nagpalig-on sa tanang binuhatan?
Himaya sa imong kamandoan!

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Tono 6, Salmo 27:9,1

  • Ginoo, luwasa ang imong katawhan; ug panalangini ang imong panulondon.
  • Ako nagtu-aw kanimo, Ginoo; oh akong Dios, ayaw pagpakahilum ngadto kanako.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga Roma

Mga kaigsoonan, kita nga mga malig-on kinahanglan nga mopas-an sa mga kaluyahon sa mga huyang, dili sa paghahimuot sa atong kaugalingon. Tugoti ang matag usa kanato magpahimuot sa iyang silingan alang sa iyang kaayohan ngadto sa pagkalig-on. Kay bisan si Cristo wala nagpahimuot sa iyang kaugalingon: apan, ingon sa nahisulat, Ang mga pagtamay nila nga mitamay kanimo nahulog ngari kanako. Kay ang bisan unsang mga butang nga gisulat sa kanhiay nga panahon kini gisulat alang sa atong pagkat-on, aron kita pinaagi sa pagkamapailobon ug paglipay sa mga kasulatan unta makabaton og paglaum. Karon ang Dios sa pagkamapailobon ug kalipay nagtugot kaninyo nga mahimong managsama sa hunahuna ang usa ngadto sa usa sumala ni Kristo Jesus: Aron nga kamo pinaagi sa usa ka hunahuna ug usa ka baba maghimaya sa Dios, bisan ang Amahan sa atong Ginoong Jesus Kristo. Tungod niini magdinawatay kamo sa usa ug usa, maingon nga si Kristo usab midawat kanato ngadto sa himaya sa Dios.

Kon ako dili man usa ka apostol ngadto sa uban, apan sa walay duhaduha ako nganha kaninyo: kay ang selyo sa akong pagka apostol mao kamo diha sa Ginoo. Ang akong tubag ngadto kanila nga nagsusi kanako mao kini, Kami ba walay gahum sa pagkaon ug sa pag-inom? Kami ba walay gahum sa pagdala sa usa ka igsoong babaye, usa ka asawa, ingon man sa ubang mga apostoles, ug sama sa mga igsoon sa Ginoo, ug ni Cefas? O ako lamang ug si Barnabas, Wala ba kami gahum sa pagdumili sa pagtrabaho? Kinsa ang nagaadto sa usa ka gubat sa bisan unsa nga panahon sa iyang kaugalingon nga gasto? kinsa ang nagapatanom sa usa ka parasan, ug dili mokaon sa bunga niini? o kinsa ang nagapasibsib sa usa ka panon, ug wala nagakaon sa gatas gikan sa panon? Nag-ingon ba ako niining mga butanga ingon nga usa ka tawo? o wala ba nagaingon ang balaod sa mao ra usab? Kay kini nahisulat diha sa balaod ni Moses, Dili ka magbusal sa baba sa baka nga nagagiok sa trigo. Ang Dios ba nagaatiman sa mga baka? O nagaingon ba siya niini nga tanan tungod ug alang kanato? Tungod ug alang kanato, sa walay duhaduha, kini nahisulat: aron siya nga nagadaro kinahanglang magadaro diha sa paglaum; ug siya nga nagagiok diha sa paglaum kinahanglan mahimong umaambit sa iyang paglaum. Kon kami nakapugas nganha kaninyo og espirituhanon nga mga butang, daku ba nga butang kon kami moani sa inyong unodnon nga mga butang? Kon ang uban nahimong umaambit niini nga gahum ibabaw kaninyo, dili ba kami hinuon? Apan bisan pa kami wala nakagamit niini nga gahum; apan nagaantos sa tanang mga butang, basin kami makababag sa maayong balita ni Kristo. (Rom 15:1-7; 1 Cor 9:2-12)

Aleluya, Tono 6, Salmo 90:1,2

  • Siya kinsa nagapuyo sa tabang sa Labing Hataas, magpabilin ilalum sa silonganan sa Dios sa langit.
  • Siya magaingon mahitungod sa Ginoo: “Ang akong Manlalaban ug akong Dalangpanan; ang akong Dios, ug ako naglaum diha kaniya.”

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Niadtong panahona, sa diha nga si Jesus migikan didto, duha ka buta nga lalaki misunod kaniya, nga nagasinggit, ug nagaingon, Ikaw nga anak ni David, kaloy-i kami. Ug sa diha nga siya nakasulod sa balay, ang mga buta nga lalaki miduol kaniya: ug si Jesus nagaingon ngadto kanila, Motoo ba kamo nga ako makahimo pagbuhat niini? Sila miingon ngadto kaniya, Oo, Ginoo. Unya mihikap siya sa ilang mga mata, nga nagaingon, Sumala sa inyong pagtoo mahitabo kini nganha kaninyo. Ug ang ilang mga mata nangaabli; ug si Jesus mahigpiton nga misugo kanila, nga nagaingon, Bantayi nga walay tawo nga mahibalo niini. Apan sila, sa diha nga sila nakagikan na, mipakaylap bisan asa sa iyang kabantug sa tanan niadto nga dapit. Samtang sila miadto sa gawas, tan-awa, sila midala ngadto kaniya sa usa ka amang nga tawo nga gisudlan og usa ka yawa. Ug sa diha nga ang yawa napagawas na, ang amang misulti: ug ang mga panon natingala, nga nagaingon, Kini wala pa gayud nakita sa Israel. Apan ang mga Fariseo miingon, Siya nagapagawas sa mga yawa pinaagi sa prinsipe sa mga yawa. Ug si Jesus miadto libot sa tanang mga syudad ug sa mga balangay, nga nagatudlo sa ilang mga sinagoga, ug nagawali sa maayong balita sa gingharian, ug nagaayo sa matag sakit ug matag balatian nga diha sa katawhan.

Pagkahuman niadto, siya miadto sa matag dapit sa matag syudad ug balangay, nga nagawali ug nagapakita sa Maayong Balita sa gingharian sa Dios; ug mikuyog kaniya ang napulo ug duha. Ug pipila ka mga babaye, nga nangaayo gikan sa mga dautang espiritu ug mga balatian, si Maria nga gitawag og Magdalena, nga gikan kaniya migawas ang pito ka yawa, Ug si Juana ang asawa ni Cuza nga piniyalan ni Herod, ug si Susana, ug daghan pang uban, nga mialagad ngadto kaniya sa ilang kabtangan. (Mateo 9:27-35; Lucas 8:1-3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *