7 September 2019

Comments

0
 September 7, 2019
 0
Martyrs Adrian and Natalia

Domingo, Agosto 26/Septyembre 8

Ika-12 nga Domingo human sa Pentekostes. Tono 3.
Ang mga Martir nga sila si Adrian ug si Natalia

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tone 3
Pagmaya, oh kalangitan,
ug pagsadya, oh kalibutan,
kay gipakita sa Ginoo ang iyang gahum pinaagi sa iyang kamot.
Gibuntog niya ang kamatayon pinaagi sa iyang kamatayon.
Siya ang unang nabanhaw gikan sa mga patay.
Gikan sa sabakan sa Hades gihaw-as kita niya
ug gihatag niya ang dakong kaluoy sa kalibutan.

Tropar sa mga Martir, Tono 4
Diha sa ilang panagsangka, oh Ginoo,
ang imong mga martir nakadawat sa dili-madunot nga korona
gikan kanimo nga among Dios;
kay, nagtag-iya sa imong gahum,
nagyubit sila sa walay-pulos nga mga magsasakit,
ug nagdugmok sa maluyang pagpangahas sa mga demonyo.
Pinaagi sa ilang mga pangaliyupo, luwasa ang among mga kalag.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 3
Nabangon ka karong adlawa gikan sa lubnganan, oh Maloloy-on.
Ug imo kaming gigiya pagawas sa pultahan sa kamatayon.
Karon si Adan ug Eva nagsayaw sa kalipay
kauban ang mga propeta ug mga patriarka,
walay hunong sa pagdayeg sa diosnong gahum sa imong awtoridad.

Kontak sa mga Martir, Tono 4
Imong gitigum diha sa imong kasingkasing
ang balaang mga pulong sa imong diosnon ug maalamon nga asawa,
O Adrian, martir ni Kristo,
unya midali ka ngadto sa mga pag-antos.
ug nakadawat ka sa usa ka korona kauban sa imong asawa.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 46:6,1

  • Awitig mga pagdayeg ang atong Dios, awiti og mga pagdayeg; awitig pagdayeg ang atong Hari, awiti og mga pagdayeg.
  • Ipalakpak inyong mga kamot, kamong tanang kanasuran; singgit sa Ginoo sa malipayong tingog.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga Corinto

Mga kaigsoonan, ako magpabayag nganha kaninyo sa maayong balita nga akong giwali nanha kaninyo, nga inyo usab nga gidawat, ug dinhi niini kamo nagbarog. Pinaagi niini kamo usab nangaluwas, kon inyong gibutang diha sa panumdoman unsa ang akong giwali nganha kaninyo, gawas kon kamo mitoo nga kawang. Kay ako mitugyan nganha kaninyo una sa tanan sa ako usab nga nadawat, giunsa nga si Cristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa mga kasulatan; Ug nga siya gilubong, ug nga siya nabanhaw sa ikatulo nga adlaw sumala sa mga kasulatan: Ug nga siya nakit-an ni Pedro, unya sa napulo ug duha. Human niana, siya nakit-an sa kapin sa lima ka gatos ka mga igsoon sa samang higayon; sa kang kinsa ang mas daghan nga bahin nagapabilin hangtud niining panahona, apan ang pipila natulog na. Human niana, siya nakit-an ni Jacob; unya sa tanang mga apostoles. Ug kinaulahian sa tanan siya nakit-an ko usab, nga sama sa usa nga nahimugso sa dili tukma nga panahon. Kay ako mao ang pinakaubos sa mga apostoles, mao nga ako dili angay nga pagatawgon nga apostol, tungod kay ako milutos sa simbahan sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios ako mao ako: ug ang iyang grasya nga gihatag ngari kanako wala mahimo nga kawang; apan ako naghago sa labaw pa ka madagayaon kay kanilang tanan: apan dili ako, apan ang grasya sa Dios nga nag-uban kanako. Busa bisan kon ako o sila, sa ingon kami nagwali, ug mao nga kamo mitoo. (1 Corinthians 15:1-11)

Aleluya, Salmo 30:1,2

  • Kanimo, oh Ginoo, ako naglaum; ayaw gayud itugot nga ako maulawan.
  • Oh Ginoo, mahimong ikaw akong Manlalaban; ug kuta sa dalangpanan, aron sa pagluwas kanako.

Ang pagbasa sa balaang Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Niadtong panahona, usa ang miabot ug miingon ngadto kaniya, “Maayong Magtutudlo, unsa nga maayong butang ang akong buhaton, aron ako makaangkon sa kinabuhing dayon?” Ug siya miingon ngadto kaniya, “Ngano nga nagatawag ikaw kanako nga maayo? Walay maayo gawas sa usa, nga mao, ang Dios: apan kon ikaw buot mosulod ngadto sa kinabuhi, bantayi ang kasugoan.” Siya nagaingon ngadto kaniya, “Ang unsa?” Si Jesus miingon, “Ikaw dili mohimo sa pagpatay. Ikaw dili mohimo sa pagpanapaw. Ikaw dili mangawat. Ikaw dili magdala og bakak nga pagsaksi. Pasidunggi ang imong amahan ug imong inahan: ug ikaw magahigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon.” Ang batan-ong lalaki nagaingon ngadto kaniya, “Tanan kining mga butanga akong gibantayan sukad sa akong pagkabatan-on: unsa pa ang akong kulang?” Si Jesus miingon ngadto kaniya, “Kon ikaw buot mahingpit, adto ug ibaligya kanang imong nabatonan, ug ihatag sa mga kabus, ug ikaw makabaton og bahandi didto sa langit: ug anhi ug sunod kanako.” Apan sa diha nga ang batan-ong lalaki nakadungog niana nga panultihon, siya mibiya nga masulub-on: kay siya adunay daku nga katigayonan. Unya miingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, “Amen, ako mag-ingon kaninyo nga ang tawong adunahan maglisod sa pagsulod ngadto sa gingharian sa langit. Ug usab ako mag-ingon nganha kaninyo, Mas sayon pa alang sa usa ka kamel sa pagsulod agi sa mata sa dag-um, kay sa usa ka tawong adunahan sa pagsulod ngadto sa gingharian sa Dios.” Sa diha nga ang iyang mga tinun-an nakadungog niini, sila sa hilabihan nahibulong, nga nagaingon, “Kinsa man unya ang maluwas?” Apan si Jesus mitan-aw kanila, ug miingon ngadto kanila, “Pinaagi sa mga tawo kini dili mahimo; apan pinaagi sa Dios ang tanang mga butang mahimo.” (Matthew 19:16-26)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *