17 October 2019

Comments

0
 October 17, 2019
 0

Oktubre 6/19: Ang Piyesta ni Santo Tomas

Sa Dakung Bisperas

Sa “Ginoo, Mituaw Ako”

Tono 8: Oh Apostol, unsa ang among itawag kanimo?
Ang langit? Kay gisugid mo ang himaya sa Dios.
Ang usa ka suba? Kay sa mistiko
ikaw naghatag og pag-inum sa tibuok binuhatan.
Usa ka bituon, nga naglamdag sa Simbahan?
Usa ka tasa nga nagbubo sa balaang dugam-is?
O ang usa ka matuod nga higala ni Kristo
ug kauban sa mga anghel?
Naghangyo kami kanimo, //
pangamuyo nga maluwas ang among mga kalag.

Oh mahimayaong Apostol kinsa nakakita kang Kristo!
Ang imong mga tiil nahimong matahum
sa paglakat og maayo sa mga agianan sa pagwali
ug sa paghimo nga pig-ot ang dalan sa kaaway
pinaagi sa gilapdon sa imong balaang kahibalo
sa Pulong kinsa gipadayag sa unod
ug kinsa ang nagpili kanimo, oh masanagon,
isip usa ka labing mahimayaon nga tinun-an. //
Pangamuyo kaniya nga ang among mga kalag maluwas.

Oh Apostol, kinsa nagsulti sa pulong sa Dios,
ikaw matuod nga gipadala ni Kristo
ingon usa ka masinaw nga udyong
nga nagsamad sa among mga kaaway
ug tin-aw nga naghatag og tambal sa nasamdang mga kalag;
busa ingon nga angay, gihimaya ka namo
ug nagasaulog sa imong balaang piyesta karon. //
Pangamuyo kanunay aron maluwas ang among mga kalag.

Himaya… Karon… Theotokion: Libolibo ka beses,
oh labing-putli nga Inahan sa Dios,
Nagsaad ako nga maghinulsol sa akong kalapasan,
apan ang mga pasyon ug batasan sa akong mga dautang buhat
wala mobiya kanako.
Busa nagatu-aw ako kanimo
ug nagluhod sa imong atubangan
nga naghalad niining pagpangamuyo:
Oh soberano nga Reyna,
buhian ako gikan niining malupigon.
Pagtudlo kanako sa mas maayo pa nga mga paagi, //
nga modala kanako ngadto sa kaluwasan.

Ang Prokeimenon, Tono 7, Salmo 58: 9-10,1

  • Ikaw, oh Dios, mao ang akong magtatabang; ug ang imong kalooy mag-una kanako.
  • Tubosa ako gikan sa akong mga kaaway, oh Dios ko: luwasa ako gikan kanila nga nag-alsa batok kanako.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol ug Ebanghelista nga si San Juan
Mga hinigugma, kon ang atong kasingkasing wala naghukom sa silot kanato, nan kita adunay pagsalig ngad to sa Dios. Ug bisan unsa ang atong panga yoon, atong madawat gikan kaniya, tungod kay kita nagbantay sa iyang kasugoan, ug nagbuhat niadtong mga butang nga makapahimuot sa iyang pananaw. Ug kini mao ang iyang sugo, Nga kita kinahanglan magtoo sa ngalan sa iyang Anak nga si Jesus Kristo, ug ma higugma sa usa ug usa, sama sa iyang gihatag kanato nga sugo. Ug siya nga nagabantay sa iyang kasugoan nagapuyo diha kaniya, ug siya diha kaniya. Ug pinaagi niini kita nahibalo nga siya nagapabilin dinhi kanato, pinaagi sa Espiritu nga iyang nahatag kanato. Mga hinigugma, ayaw tuohi ang matag espiritu, apan sulayi ang mga espiritu kon sila iya ba sa Dios: tungod kay daghang mini nga mga profeta nga nanungha sa kalibutan. Pinaagi niini makaila kamo sa Es piritu sa Dios: Ang matag espiritu nga nagasugid nga si Jesus Kristo mianhi diha sa unod iya sa Dios. Ug ang matag espiritu nga wala nagasugid nga si Jesus Kristo mianhi diha sa unod dili iya sa Dios: ug kini mao kanang espiritu sa anticristo, nga mahitungod niini kamo nakadungog nga moanhi gayud; ug bisan karon kini ania na sa kalibutan. Kamo iya sa Dios, mga gagmay nga anak, ug nakabuntog kanila: tungod kay mas daku pa siya nga anaa kanin yo, kay kaniya nga anaa sa kalibutan. Sila iya sa kalibutan: busa nagasulti sila mahitungod sa kalibutan, ug ang kalibutan nagapaminaw kanila. Kita iya sa Dios: siya nga nagapaka ila sa Dios nagapaminaw kanato; siya nga dili iya sa Dios wala nagapaminaw kanato. Pinaagi niini makaila kita sa espiritu sa kamatuoran, ug sa espiritu sa kasaypanan. (1 Jn 3:21-4:6)

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol ug Ebanghelista nga si San Juan
Mga hinigugma, kon ang Dios nahi gugma pagayo kanato, kita angay usab nga magahigugmaay sa usa ug usa. Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsa nga panahon. Kon kita mahigugma sa usa ug usa, ang Dios nagapuyo dinhi kanato, ug ang iyang gugma nahingpit dinhi kanato. Pinaagi niini kita nasayud nga ki ta nagpuyo diha kaniya, ug siya dinhi kanato, tungod kay siya nakahatag na kanato sa iyang Espiritu. Ug kita nakakita ug nagapamatuod nga ang Amahan mipadala sa Anak aron mahimo nga Manluluwas sa kalibutan. Si bisan kinsa nga magasugid nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, ang Dios nagapuyo diha kaniya, ug siya diha sa Dios. Ug kita nahibalo na ug mitoo sa gugma nga gibatonan sa Dios alang kanato. Ang Dios gugma; ug siya nga nagapuyo diha sa gugma nagapuyo di ha sa Dios, ug ang Dios diha kaniya. (1 Jn 4:11-16)

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol ug Ebanghelista nga si San Juan
Mga hinigugma, kon ang usa ka tawo nagaingon, Ako nahigugma sa Dios, ug nagadumot sa iyang igsoon, siya usa ka bakakon: kay siya nga wala nagahigugma sa iyang igsoon kinsa iyang nakita, unsa on niya paghigugma ang Dios kinsa wala niya makita? Ug kini nga sugo nabatonan nato gikan kaniya, Nga siya nga nagahi gugma sa Dios magahigugma usab sa iyang igsoon. Si bisan kinsa nga nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo gianak sa Dios; ug ang matag usa nga nagahigugma kaniya nga nagpanganak nagahigugma usab kaniya nga gipanganak niya. Pinaagi niini kita nasayud nga kita nahigugma sa mga anak sa Dios, sa diha nga kita nahigugma sa Dios, ug nagaban tay sa iyang kasugoan. Kay kini mao ang gugma sa Dios, nga kita magbantay sa iyang kasugoan: ug ang iyang kasugoan dili malisod. Kay bisan unsa nga gianak sa Dios nagabuntog sa kalibutan: ug kini mao ang kadaugan nga nagabuntog sa kali butan, bisan ang atong pagtoo. Kinsa ba siya nga nagabuntog sa ka libutan, kon dili siya nga nagatoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios. (1 Jn 4:20-21; 5:1-5)

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol ug Ebanghelista nga si San Juan
Mga hinigugma, kon ang atong kasingkasing wala naghukom sa silot kanato, nan kita adunay pagsalig ngad to sa Dios. Ug bisan unsa ang atong panga yoon, atong madawat gikan kaniya, tungod kay kita nagbantay sa iyang kasugoan, ug nagbuhat niadtong mga butang nga makapahimuot sa iyang pananaw. Ug kini mao ang iyang sugo, Nga kita kinahanglan magtoo sa ngalan sa iyang Anak nga si Jesus Kristo, ug ma higugma sa usa ug usa, sama sa iyang gihatag kanato nga sugo. Ug siya nga nagabantay sa iyang kasugoan nagapuyo diha kaniya, ug siya diha kaniya. Ug pinaagi niini kita nahibalo nga siya nagapabilin dinhi kanato, pinaagi sa Espiritu nga iyang nahatag kanato. Mga hinigugma, ayaw tuohi ang matag espiritu, apan sulayi ang mga espiritu kon sila iya ba sa Dios: tungod kay daghang mini nga mga profeta nga nanungha sa kalibutan. Pinaagi niini makaila kamo sa Es piritu sa Dios: Ang matag espiritu nga nagasugid nga si Jesus Kristo mianhi diha sa unod iya sa Dios. Ug ang matag espiritu nga wala nagasugid nga si Jesus Kristo mianhi diha sa unod dili iya sa Dios: ug kini mao kanang espiritu sa anticristo, nga mahitungod niini kamo nakadungog nga moanhi gayud; ug bisan karon kini ania na sa kalibutan. Kamo iya sa Dios, mga gagmay nga anak, ug nakabuntog kanila: tungod kay mas daku pa siya nga anaa kanin yo, kay kaniya nga anaa sa kalibutan. Sila iya sa kalibutan: busa nagasulti sila mahitungod sa kalibutan, ug ang kalibutan nagapaminaw kanila. Kita iya sa Dios: siya nga nagapaka ila sa Dios nagapaminaw kanato; siya nga dili iya sa Dios wala nagapaminaw kanato. Pinaagi niini makaila kita sa espiritu sa kamatuoran, ug sa espiritu sa kasaypanan. (1 Jn 3:21-4:6)

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol ug Ebanghelista nga si San Juan
Mga hinigugma, kon ang Dios nahi gugma pagayo kanato, kita angay usab nga magahigugmaay sa usa ug usa. Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsa nga panahon. Kon kita mahigugma sa usa ug usa, ang Dios nagapuyo dinhi kanato, ug ang iyang gugma nahingpit dinhi kanato. Pinaagi niini kita nasayud nga ki ta nagpuyo diha kaniya, ug siya dinhi kanato, tungod kay siya nakahatag na kanato sa iyang Espiritu. Ug kita nakakita ug nagapamatuod nga ang Amahan mipadala sa Anak aron mahimo nga Manluluwas sa kalibutan. Si bisan kinsa nga magasugid nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, ang Dios nagapuyo diha kaniya, ug siya diha sa Dios. Ug kita nahibalo na ug mitoo sa gugma nga gibatonan sa Dios alang kanato. Ang Dios gugma; ug siya nga nagapuyo diha sa gugma nagapuyo di ha sa Dios, ug ang Dios diha kaniya. (1 Jn 4:11-16)

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol ug Ebanghelista nga si San Juan
Mga hinigugma, kon ang usa ka tawo nagaingon, Ako nahigugma sa Dios, ug nagadumot sa iyang igsoon, siya usa ka bakakon: kay siya nga wala nagahigugma sa iyang igsoon kinsa iyang nakita, unsa on niya paghigugma ang Dios kinsa wala niya makita? Ug kini nga sugo nabatonan nato gikan kaniya, Nga siya nga nagahi gugma sa Dios magahigugma usab sa iyang igsoon. Si bisan kinsa nga nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo gianak sa Dios; ug ang matag usa nga nagahigugma kaniya nga nagpanganak nagahigugma usab kaniya nga gipanganak niya. Pinaagi niini kita nasayud nga kita nahigugma sa mga anak sa Dios, sa diha nga kita nahigugma sa Dios, ug nagaban tay sa iyang kasugoan. Kay kini mao ang gugma sa Dios, nga kita magbantay sa iyang kasugoan: ug ang iyang kasugoan dili malisod. Kay bisan unsa nga gianak sa Dios nagabuntog sa kalibutan: ug kini mao ang kadaugan nga nagabuntog sa kali butan, bisan ang atong pagtoo. Kinsa ba siya nga nagabuntog sa ka libutan, kon dili siya nga nagatoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios. (1 Jn 4:20-21; 5:1-5)

Ang mga Aposticha

Tono 4: Oh Apostol, nadawat mo
ang dili mapildi nga awtoridad sa ibabaw sa mga yawa,
ug ang gahum sa ngalan ni Kristo
aron mapapahawa ang mga prinsipe sa kangitngit.
Sama sa adlaw diha sa langit,
imong naagian ang mga rehiyon sa kalibutan
nga nagdan-ag sa paglamdag,
ug nagatudlo sa tanang mga yuta, oh mahimayaon, //
giwali mo ang una ug makaluwas nga pag-anhi ni Kristo.

Ang ilang tingog milanog ngadto sa tibuok yuta; ug ang ilang mga pulong sa kinatumyan sa kalibutan.

Nahisama ka sa unang grasya
ug ang labing kinaiyanhon ug diosnong kinabuhi,
nagpakita ka sa imong kaugalingon, oh N.
nga usa ka maayong tawo sa matag buhat nimo.
Busa gitawag ka nga usa ka anak sa grasya,
kay tungod sa pagkamaayo sa imong pamatasan
ug kaputli sa imong hunahuna
gipadayag ka sa atubangan sa tanan //
nga usa ka matuod nga tinun-an ni Kristo.

Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios; ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot.

Oh Apostol N., pinaagi sa Balaang Espiritu,
ug sama sa usa ka maayong nagama nga himan,
gitugyan mo ang imong kaugalingon sa pagkakabig sa kanasoran,
nga gitudloan sila pinaagi sa pulong ug buhat,
sa kahibalo ni Kristo,
ug sa ingon naglamdag sa tanan
sa pagsugid sa tinuod nga pagkadios ni Jesus, //
ang Manunubos sa atong mga kalag.

Tono 2: Himaya… Nasilyohan ka sa gininhawa sa Balaang Espiritu
busa gisalikway mo ang kalibutanong kabalaka, oh Apostol N.,
ug nagsunod ka kang Kristo.
Gipadala ka niya ngadto sa napukan nga mga nasud
aron mabawi ang mga tawo ngadto sa kahayag sa kasayuran sa Dios.
Ug sa dihang nahuman ang mainantoson sa imong balaang pagkamapailubon,
ug ang lainlaing mga pagsakit,
gitugyan mo ang imong kalag kang Kristo.
Naghangyo kami kanimo, oh bulahan: //
Paghangyo kaniya nga hatagan kami sa dakong kalooy.

Tono 2: Now… Theotokion: Sama sa usa ka mabungahon nga kahoy nga olibo,
ang Birhen namulak kanimo, oh Ginoo,
ang bunga sa kinabuhi nga nagpadato sa kalibutan //
pinaagi sa dako ug kadagaya nga kaluoy.

Ang Tingpamuhi

Tropar, Tono 2
Ikaw usa ka tinun-an ni Kristo,
ug usa ka miyembro sa balaang katiguman sa mga apostoles.
Tungod sa kahuyang sa imong pagtuo,
nakaduhaduha ka sa Pagkabanhaw ni Kristo,
apan pinaagi sa paghikap sa mga samad
nagtuo ka sa iyang labing-putli nga Pasyon.
Pag-ampo na ngadto kaniya,
oh labing dayegon si Tomas, //
nga hatagan kami sa kalinaw ug dakong kaluoy.

Theotokion Tono 2
Labaw pa sa panabut, ug labing mahimayaon
mao ang tanan nimong mga misteryo, oh Theotokos;
sinilyohan sa pagkaputli,
gitipigan sa pagkabirhen.
Ikaw ang matuod nga Inahan sa Dios. //
Pangamuyo kaniya nga luwason ang among mga kalag.


Sa Balaang Liturhiya

Tropar ni Santo Tomas, Tono 2
Ikaw usa ka tinun-an ni Kristo,
ug usa ka miyembro sa balaang katiguman sa mga apostoles.
Tungod sa kahuyang sa imong pagtuo,
nakaduhaduha ka sa Pagkabanhaw ni Kristo,
apan pinaagi sa paghikap sa mga samad
nagtuo ka sa iyang labing-putli nga Pasyon.
Pag-ampo na ngadto kaniya,
oh labing gidayeg si Tomas,
nga hatagan kami sa kalinaw ug dakong kaluoy.

Kontak ni Santo Tomas, Tono 4
Puno sa grasya sa kaalam,
ang apostol ug tinuod nga alagad ni Kristo
nagtuaw kanimo diha sa paghinulsol:
Ikaw ang akong Ginoo ug akong Dios!

Prokimenon, Tono 8, Salmo 18:4,1

  • Ang ilang tingog milanog ngadto sa tibuok yuta; ug ang ilang mga pulong sa kinatumyan sa kalibutan.
  • Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios; ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga Corinto

Mga kaigsoonan, ako naghunahuna nga ang Dios nagbutang kanamo nga mga apostoles sa ulahi, ingon nga gikatakda ngadto sa kamatayon: kay kami gihimo nga usa ka talanawon ngadto sa kalibutan, ug ngadto sa mga anghel, ug ngadto sa mga tawo. Kami mga buang tungod ug alang ni Kristo, apan kamo mga manggiala mon diha ni Kristo; kami mga huyang, apan kamo mga kusgan; kamo mga dungganon, apan kami gibiaybiay. Bisan hangtud niini nga takna kami gigutom, ug giuhaw, ug mga hubo, ug gidagmalan, ug walay tino nga puloyanan. Ug naghago kami, nga nagabuhat pi naagi sa among kaugalingon nga mga kamot: ingon nga gibugalbugalan, ka mi nagpanalangin; ingon nga gilutos, kami nagantos niini: Ingon nga gipakaulawan, kami nangaliyupo: kami gihimo ingon sa mahugaw sa kalibutan, ug mao ang sinalikway sa tanang mga butang hang tud niining adlawa. Ako wala nagsulat niining mga butanga aron sa pagpakaulaw kaninyo, apan ingon nga akong hinigugma nga mga anak ako nagpasidaan kaninyo. Kay bisan kamo adunay napulo ka libo ka mga magtutudlo diha ni Kristo, apan kamo walay daghan nga mga amahan: kay diha ni Kristo Jesus ako mipahimugso kaninyo pinaagi sa maayong balita. Tungod niini ako naghangyo kaninyo, nga mahimo kamong mga sumusunod kanako. (1 Cor. 4:9-16)

Alleluia, Tono 1, Salmo 88:5,7

  • Ang kalangitan nagadayeg sa imong mga katingalahan, oh Ginoo; ang imong kamatuoran diha sa iglesia sa mga santos.
  • Ang Dios pagahimayaon diha sa konseho sa mga santos.

Ang pagbasa sa balaang Ebanghelyo sumala ni San Mateo

Niadtong panahona, sa diha nga si Jesus nakakita sa mga panon, siya natandog uban sa kalooy ngadto kanila, tungod kay sila nangaluya, ug nagkatibulaag bisan asa, sama sa mga karnero nga walay pastol. Unya nagaingon siya ngadto sa iyang mga tinun-an, “Ang alanihon sa pagkatinuod daghan, apan ang mga mamumuo diyotay. Pag-ampo kamo tungod niini sa Ginoo sa alanihon, aron siya mopadala og mga mamumuo ngadto sa iyang alanihon.” Ug sa diha nga makatawag na ngadto kaniya sa iyang napulo ug duha ka mga tinun-an, siya mihatag kanila sa gahum batok sa mahugaw nga mga espiritu, aron sa pagpagawas kanila, ug sa pag-ayo sa tanang matang sa sakit ug sa tanang matang sa balatian. Ug ang mga ngalan sa napulo ug duha ka mga apostoles mao kini: Ang una, si Simon, kinsa gitawag og Pedro, ug si Andreo iyang igsoon; ug si Jacob ang anak ni Zebedeo, ug si Juan iyang igsoon; si Felipe, ug si Bartolomeo; si Tomas, ug si Mateo ang maniningil og buhis; si Jacob ang anak ni Alfeo, ug si Libeo, kang kansang angga mao si Tadeo; si Simon ang Canaanhon, ug si Judas Iscariote, kinsa mao usab ang nagbudhi kaniya. Kining napulo ug duha si Jesus mipadala, ug misugo kanila, nga nagaingon, “Ayaw pag-adto sa dalan sa kanasoran, ug ngadto sa bisan unsa nga lungsod sa mga Samarianhon ayaw kamo pagsulod. Apan adto hinuon ngadto sa nawalang karnero sa balay ni Israel. Ug samtang kamo mangadto, pagwali, nga nagaingon, ‘Ang gingharian sa langit haduol na.’ Ayoha ang mga masakiton, hinloi ang mga sanlahon, banhawa ang mga patay, pagawasa ang mga yawa: sa walay bayad kamo nakadawat, sa walay bayad panghatag.” (Matt 9:36–10:8)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *