9 October 2019

Comments

0
 October 9, 2019
 0

Domingo, Septyembre 30/Oktubre 13

Ang ika-17 nga domingo human sa Pentekostes. Tono 8.

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 8
Mikanaug ka gikan sa kahitas-an, oh Maloloy-on.
Giantus mo ang paglubong hangtod sa ikatulong adlaw,
aron maluwas kami gikan sa mga pasyon.
Oh Ginoo, nga among kinabuhi ug pagkabanhaw, himayaon ka.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 8
Mibangon ka gikan sa lubnganan, nga nagpabangon sa mga patay.
Sila si Adan ug Eba naghudyaka sa kalipay.
Ug ang kalibutan nagsaulog sa imong pagkabanhaw
gikan sa mga patay, oh labing Maloloy-on.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 75:11,1

  • Pag-ampo kamo, ug bayad sa inyong mga saad; sa Ginoo nga inyong Dios.
  • Ang Ginoo nailhan sa Judea; bantugan ang iyang ngalan sa Israel.

Ang pagbasa sa sulat  ni Apostl San Pablo ngadto sa mga taga-Corinto

Mga kaigsoonan, unsay kauyonan sa templo sa Dios uban sa mga diosdios? kay kamo mao ang templo sa buhi nga Dios; ingon sa gikasulti sa Dios, “Ako mopuyo diha kanila, ug molakaw diha kanila; ug ako mahimo nga ilang Dios, ug sila mahimo nga akong katawhan.” Tungod niini gawas gikan kanila, ug pagpalain kamo, nagaingon ang Ginoo, “ug ayaw paghikap sa mahugaw nga butang; ug ako modawat kaninyo, ug mahimo nga Amahan nganha kaninyo, ug kamo mahimo nga akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye, nagaingon ang Ginoo nga Labing Gamhanan.” Busa, sa nagabaton niininga mga saad, mga minahal nga hinigugma, hinloan nato and atong mga kaugalingon gikan sa tanang kahugawan sa unod ug sa espiritu, nga magahingpit sa pagkabalaan diha sakahadlok sa Dios. (2 Cor 6:16-7:1)

Aleluya, Salmo 94:1,2

  • Dali kamo, magmaya kita ngadto sa Ginoo; kita magasinggit sa Dios nga atong Manluluwas.
  • Kita moduol atubangan sa iyang presensya nga may pasalamat, ug singgit og mga pagdayeg ngadto kaniya.

Ang pagbasa sa balaang Ebanghelyo sumala ni San LucasMiingon ang Ginoo: Sumala sa buot ninyo nga buhaton gayud sa mga tawo nganha kaninyo, buhata usab ninyo ngadto kanila ang ingon. Kay kon kamo mahigugma kanila nga nahigugma kaninyo, unsa ang pasalamat nga maangkon ninyo? Kay ang mga makasasala usab nahigugma niadtong mga nahigugma kanila. Ug kon kamo magbuhat og maayo ngadto kanila nga nagbuhat og maayo nganha kaninyo, unsa ang pasalamat nga maangkon ninyo? Kay ang mga makasasala usab nagbuhat bisan sa ingon. Ug kon kamo magpahulam ngadto kang kinsa kamo naglaum nga makadawat, unsa ang pasalamat nga maangkon ninyo? Kay ang mga makasasala usab nagpahulam ngadto sa mga makasasala, aron modawat pag-usab sa sama nga kantidad. Apan higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, ug pagbuhat sa maayo, ug pagpahulam, nga wala nagalaum nga modawat pag-usab; ug ang inyong ganti daku, ug kamo mahimong mga anak sa Kinatas-an: kay siya malomo ngadto sa mga dili mapasalamaton ug sa mga dautan. Busa kamo magmaloloy-on, maingon nga ang inyong Amahan usab maloloy-on. (Lucas 6:31-36)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *