18 October 2019

Comments

0
 October 18, 2019
 0

Domingo. Oktubre 7/20

Ang ika-18 nga Domingo human sa Pentekostes. Tono 1.
Ang mga Martir nga sila si Sergio ug si Báko

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 1
Sa dihang gisira ang bato sa mga Hudeo,
samtang ang mga sundalo nagbantay sa imong labing-balaang lawas,
nabanhaw ka sa ikatulong adlaw, oh Manluluwas,
naghatag kag kinabuhi sa tanang katawhan.
Busa, nagsinggit ang tanang gahum sa langit kanimo,
oh Maghahatag sa kinabuhi.
Himayaon ang imong pagkabanhaw, oh Kristo.
Himayaon ang imong gingharian.
Himayaon ang imong kapaigoan,
kay mahigugmaon ka man sa katawhan.

Tropar sa mga Martir, Tone 4
Diha sa ilang panagsangka, oh Ginoo,
ang imong mga martir nga sila si Sergio ug si Báko
nakadawat sa dili-madunot nga mga korona
gikan kanimo nga among Dios;
kay, nagtag-iya sa imong gahum,
nagyubit sila sa walay-pulos nga mga magsasakit,
ug nagdugmok sa maluyang pagpangahas sa mga demonyo.
Pinaagi sa ilang mga pangaliyupo, luwasa ang among mga kalag.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 1
Nabanhaw ka nga mahimayaon
gikan sa lubnganan, ingon nga Dios,
ug gipabangon ang tanang katawhan diha sa imong kaugalingon.
Ang tawhanong kaliwat nagadayag kanimo isip Dios,
kay nawala ang kamatayon.
Si Adan naghimaya, oh Magtutudlo,
ug si Eva nagmalipay,
kay gipalingkawas na sila gikan sa pagkaulipon.
Busa midanguynguy sila kanimo,
gihatagan mo sa pagkabanhaw ang tanan, oh Kristo.

Kontak sa mga Martir, Tono 2
Giarmasan mo ang inyong kaisipan nga isugon
batok sa kaaway,
oh labing gidayeg nga mga martir,
gilaglag mo ang tanan nilang kabakakan.
Nadawat mo ang tropeo sa kadaugan gikan sa kahitas-an,
ug nagasinggit nga hiniusa nga hunahuna:
Pagkamaayo ug malipayon sa pag-uban sa Dios!

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 32:22,1

  • Itugot nga ang imong kaluoy maanaa kanamo, oh Ginoo, kay kami naglaum kanimo.
  • Paglipay sa Ginoo, kamong mga matarong; pagdayeg ang angay sa mga matul-id.

Ang pagbasa sa sulat ni Aposto San Pablo ngadto sa mga taga Corinto

Mga kaigsoonan, ako mag-ingon niini: Siya nga nagapugas sa kanihit magaani usab sa kanihit; ug siya nga nagapugas nga madagayaon magaani usab nga madagayaon. Ang matag tawo sumala sa gitinguha niya diha sa iyang kasingkasing, sa ingon tugoti siya sa paghatag; dili nga nagabagulbol, o sa pinugos: kay ang Dios nagahigugma sa usa ka malipayon nga maghahatag. Ug ang Dios makahimo sa pagpadagaya sa tanan nga grasya nganha kaninyo; aron nga kamo, kanunay nga nagabaton og igo nga pagkasinangkapan sa tanang mga butang, modagaya ngadto sa matag maayo nga buhat: Ingon sa nahisulat, “Siya nakasabwag sa halayo nga dapit; siya nakahatag ngadto sa kabus: ang iyang pagkamatarung nagapabilin sa kahangtoran.” Busa siya nga nagahatag sa binhi ngadto sa magpupugas mao usab ang nagahatag sa tinapay alang sa inyong pagkaon, ug nagapilopilo sa inyong binhi nga gipugas, ug nagapatubo sa mga bunga sa inyong pagkamatarung; ingon nga gihimong adunahan diha sa matag butang ngadto sa tanang pagkamadagayaon, nga nagahimo pinaagi kanamo og pasalamat ngadto sa Dios.

Pinaagi sa pagtoo, ang mga santos mibuntog og mga gingharian, mibuhat og pagkamatarung, nakaangkon sa mga saad, mipatak-om sa mga baba sa mga leyon, mipalong sa kabangis sa kalayo, miikyas sa sulab sa espada, gikan sa kahuyang nahimo nga kusgan, misamot ka maisogon diha sa pakig-away, miabog sa mga sundalo nga gikan sa laing nasud. Ang mga babaye midawat sa ilang patay nga nabuhi pag-usab: ug ang uban gisakit, wala nagadawat sa kagawasan; aron sila makaangkon og usa ka labing maayo nga pagkabanhaw. Ug ang uban adunay paghusay nga mabangis nga mga pagbugalbugal ug mga paglatigo, oo, ug dugang pa sa mga gapos ug pagkabilanggo; sila gibato, sila gigabas aron mapikas, sila gitintal, gipamatay pinaagi sa espada: sila naglatagaw nga nagsul-ob og mga panit sa mga karnero ug mga panit sa kanding; anaa sa kawad-on, gisakit, gipaantos: Sa kang kinsa ang kalibutan dili takus. Sila naglatagaw diha sa mga deserto, ug diha sa kabukiran, ug diha sa mga lungib ug mga langub sa yuta. Ug kining tanan, nga nakabaton og usa ka maayo nga pagtaho pinaagi sa pagtoo, wala nakadawat sa saad. Ang Dios nga nakatagana og pipila ka labing maayo pa nga butang alang kanato, aron sila kon wala kita dili mahimo nga hingpit. Tungod niini, sa nakita nga kita usab usa kla mabagang panganod sa mga saksi, ihiklin nato ang matag kabug-aton, ug ang sala sa labing kasayon nga makapukan kanato, ug atong daganon uban sa pilob ang lumba nga anaa sa atong atubangan; nga nagatutok ngadto ni Jesus ang magsusugod ug magtatapos sa atong pagtoo; kinsa tungod sa kalipay nga anaa sa iyang atubangan milahutay sa krus, nga nagatamay sa kaulaw, ug gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Dios. (2 Cor 9:6-11; Heb. 11:33-12:2)

Aleluya, Salmo 17:47,50

  • Ang Dios nagtugot sa akong pagpanimalus, ug nagtugyan sa katawhan ilalum nako.
  • Dakung kaluwasan gihatag niya sa iyang hari; ug nagapakita og kaluoy sa iyang Kristo, kang David ug sa iyang kaliwat hangtod sa kahangtoran.

Ang pagbasa sa balaang Ebanghelyo sumala ni San Lucas

Niadtong panahona, miadto si Jesus sa lungsod nga gitawag og Nain. Miuban kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang daghang mga tawo. Karon sa diha nga siya miabot duol sa ganghaan sa lungsod, dihay usa ka patay nga tawo nga gidala pagawas, ang bugtong lalaking anak sa iyang inahan, ug siya usa ka byuda: ug daghang mga tawo sa lungsod miuban kaniya. Ug sa diha nga ang Ginoo nakakita kaniya, siya nalooy kaniya, ug miingon ngadto kaniya, “Ayaw paghilak.” Ug siya miduol ug mihikap sa lungon: ug sila nga nagpas-an kaniya mihunong. Ug siya miingon, “Batan-ong lalaki, ako mag-ingon nganha kanimo: Bangon.” Ug siya nga namatay milingkod, ug misugod sa pagsulti. Ug siya mitugyan kaniya ngadto sa iyang inahan.

Miingon ang Ginoo: “Una niining tanan, sila modakop kaninyo, ug molutos kaninyo, nga magatugyan kaninyo ngadto sa mga sinagoga, ug ngadto sa mga bilanggoan, nga pagadad-on sa atubangan sa mga hari ug mga punoan tungod ug alang sa akong ngalan. Ug kini mosangpot nganha kaninyo alang sa usa ka pagpamatuod. Busa ibutang kini sa inyong mga kasingkasing, nga dili mamalandong nang daan unsa ang inyong itubag: Kay ako mohatag kaninyo og usa ka baba ug kaalam, nga ang tanan ninyong mga kaaway dili makahimo sa pagpakiglalis ni sa pagsupak. Ug kamo pagabudhian sa inyong mga ginikanan, ug mga igsoon, ug mga kabanay, ug mga higala; ug pipila kaninyo ilang ipapatay. Ug kamo pagadumtan sa tanang mga tawo tungod ug alang sa akong ngalan. Apan walay usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Sa inyong pailob hupti ninyo ang inyong mga kalag.” (Lucas 7:11-16; 21:12-19)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *