23 October 2019

Comments

0
 October 23, 2019
 0
First Ecumenical Council

Domingo, Oktubre 14/27

Ang ika-19 nga Domingo human sa Pentekostes. Tono 2.
Ang mga Amahan sa Ikapitong Ekumenikal nga Konseho.

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tone 2
Sa dihang mikanaug ka ngadto sa kamatayon,
oh Kinabuhing walay kamatayon,
gipatay mo ang Hades pinaagi sa kilat sa imong pagka-Dios.
Ug sa dihang gibanhaw mo ang mga patay
gikan sa kahiladman
ang tanang mga panon sa kalangitan nagsinggit kanimo:
oh Kristo, among Dios, nga Maghahatag sa kinabuhi, himayaon ka.

Tropar sa Balaang mga Amahan, Tono 8
Labing himayaon ka, oh Kristo nga among Dios.
Gipalig-on mo ang among balaang mga amahan
sama sa masilakong mga lampara dinhi sa yuta,
ug pinaagi kanila gigiyahan kaming tanan ngadto sa tinuod nga Pagtuo.
Oh labing-maloloy-on, himayaon ka.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 2
Mibangon ka gikan sa lubnganan,
oh labing gamhanang Manluluwas.
Nalisang ang Hades sa pagtan-aw niining kahibulongan.
Nabanhaw na ang mga patay,
ug ang tanang binuhat nagmaya uban kanimo sa pagtan-aw niini.
Nagmalipayon si Adan,
ug ang tibuok kalibutan nagdayeg kanimo
sa kahangtoran, oh akong Manluluwas.

Kontak sa Balaang mga Amahan, Tone 6
Ang Anak kinsa midan-ag gikan sa Amahan
natawo sa usa ka babaye sa dili-matukib nga paagi
nga may duha ka kaunsaan: ang tawo ug ang Dios.
Tungod kay nakaila kita kaniya,
dili nato ikalimod ang imahe sa iyang panagway;
hinuon, among gitahud kini nga matinud-anon
ug among gipadayag kini uban sa pagkadiosnon.
Busa ang Simbahan, nga nagbaton sa tinuod nga pagtuo,
naghalok sa imahe sa pagkatawo ni Kristo.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 117:14,18

  • Ang Ginoo ang akong kalig-on ug akong alawiton: siya nahimong ang akong kaluwasan.
  • Gisilotan ako pag-ayo sa Ginoo; apan wala niya itugot nga mamatay ako.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga Corinto

Mga kaigsoonan, adunay mini nga mga apostoles, malimbongon nga mga magbubuhat, nga nagausab sa ilang mga kaugalingon ngadto sa pagka apostoles ni Kristo. Ug dili ikatingala; kay si Satanas mismo nausab ngadto sa usa ka anghel sa kahayag. Busa kini dili daku nga butang kon ang iyang mga alagad usab mangausab ingon nga mga alagad sa pagkamatarung; kang kansang kataposan mahimo sumala sa ilang binuhatan. Ako mag-ingon pag-usab, Ayaw itugot nga adunay tawo nga maghunahuna kanako nga buang; kon dili man, apan sama sa buang dawata ako, aron ako makapagarbo sa akong kaugalingon og diyotay. Kanang akong gisulti, ako nagsulti niini dili sumala sa Ginoo, apan ingon nga kini binuang, diha niini nga pagkamasaligon sa pagpagarbo. Sa nakita nga daghan ang naghimaya subay sa unod, ako maghimaya usab. Kay kamo sa malipayon nagtugot sa mga buang, sa nakita kamo sa inyong kaugalingon mga maalamon. Kay kamo nagtugot, kon ang usa ka tawo modala kanimo ngadto sa kaulipnan, kon usa ka tawo molamoy kanimo, kon usa ka tawo mosakmit gikan kanimo, kon usa ka tawo mopataas sa iyang kaugalingon, kon usa ka tawo mosagpa kaninyo. Ako nagsulti mahitungod sa pagtamay, nga daw kami maluya. Hinuon bisan asa nga adunay isog, (ako nagsulti nga binuang,) ako isog usab. Sila ba mga Hebreohanon? mao man usab ako. Sila ba mga Israelinhon? mao man usab ako. Sila ba kaliwat ni Abraham? mao man usab ako. Sila ba mga alagad ni Kristo? (ako nagsulti sama sa usa ka buang) ako labaw pa; diha sa mga paghago labaw pa ka madagayaon, diha sa mga labod labaw pa sa sukod, diha sa mga bilanggoan labi pang makanunayon, diha sa mga pag-ungaw sa kamatayon makadaghan. Sa mga Judeo lima ka higayon nakadawat ako sa kap-atan kulang og usa ka lapdos. Makatulo ako gibunalan og mga sungkod, makausa ako gibato, makatulo ako nag-antos sa pagkalunod, usa ka gabii ug usa ka adlaw ako didto sa lawod. Diha sa mga pagpanaw makadaghan, diha sa mga kakuyaw sa katubigan, diha sa mga kakuyaw sa mga tulisan, diha sa mga kakuyaw pinaagi sa akong kaugalingon nga mga kataginasud, diha sa mga kakuyaw sa mga pagano, diha sa mga kakuyaw sa syudad, diha sa mga kakuyaw sa kamingawan, diha sa mga kakuyaw sa dagat, diha sa mga kakuyaw taliwala sa mga mini nga kaigsoonan; diha sa kakapoy ug kasakit, diha sa mga pagtukaw kanunay, diha sa kagutom ug kauhaw, diha sa mga pagpuasa, diha sa katugnaw ug pagkahubo. Wala pay labot kadtong mga butang nga anaa sa gawas, nga nagaabot nganhi kanako sa matag-adlaw, ang kabalaka sa tanang mga  simbahan. Kinsa ang luya, ug ako dili luya? kinsa ang nasilo, ug ako wala modilaab? Kon ako kinahanglan gayud nga maghimaya, ako maghimaya sa mga butang nga may labot sa akong kaluyahon. Ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesus Kristo, nga bulahan hangtud sa kahangturan, nga nasayud nga ako wala namakak. Sa Damasco ang gobernador ilalum sa pagmando ni Aretas ang hari nagbantay sa syudad sa mga Damascohanon uban sa usa ka pundok sa kasundlohan, nga matinguhaon sa pagdakop kanako. Ug agi sa usa ka bintana ako gitunton kilid sa paril sakay sa usa ka bukag, ug nakaikyas sa iyang mga kamot. Sa walay duhaduha kini dili mapuslanon alag kanakoang paghimaya. Ako moadto sa mga pananaw-on ug mga pinadayag sa Ginoo. Ako nakaila og usa ka tawo nga diha ni Kristo kapin sa napulo ug upat na ka tuig ang miagi, (diha ba sa lawas ako dili makasulti; o diha ba sa gawas sa lawas, ako dili makasulti: ang Dios nasayud) siya gibayaw pataas ngadto sa ikatulo nga langit. Ug ako nakaila sa mao nga tawo, (diha ba sa lawas, o diha ba sa gawas sa lawas, ako dili makasulti: ang Dios nahibalo) Giunsa nga siya gibayaw ngadto sa paraiso, ug nakadungog og dili ikasulti nga mga pulong, nga dili subay sa balaod alang sa usa ka tawo sa paglitok. Sa usa nga ingon niana ako maghimaya: hinuon sa akong kaugalingon ako dili maghimaya, apan diha sa akong kaluyahon. Kay bisan kon ako magtinguha sa paghimaya, ako dili mahimo nga usa ka buang; kay ako magasulti sa kamatuoran: apan karon ako nagpugong, basin adunay tawo nga maghunahuna mahitungod kanako nga labaw sa iyang nakita kanako, o sa iyang nadungog mahitungod kanako. Ug basin nga ako mapataas labaw sa sukod pinaagi sa kadagaya sa mga pinadayag, adunay gihatag kanako nga usa ka tunok sa unod, ang mensahero ni Satanas sa pagdagmal kanako, basin ako mapataas labaw sa sukod. Tungod niining butanga ako mihangyo sa Ginoo sa makatulo, nga kini unta mobiya gikan kanako. Ug siya miingon ngari kanako, Ang akong grasya paigo alang kanimo: kay ang akong kusog gihimo nga hingpit diha sa kahuyang. Busa sa labing ka malipayon ako hinuon magahimaya sa akong kaluyahon, aron ang gahum ni Kristo magpabilin nganhi kanako.

Hinumdomi sila nga adunay pagdumala ibabaw kaninyo, kinsa nagsulti nganha kaninyo sa pulong sa Dios: kang kansang pagtoo sunda, nga nagahunahuna sa linugdangan sa ilang pagkinabuhi. Si Jesus Kristo mao ra kagahapon, ug karon, ug sa kahangtoran. Ayaw pagpadala sa mga nagkalainlain ug dili kasarangan nga mga pagtulon-an. Kay usa ka maayo nga butang nga ang kasingkasing mapalig-on pinaagi sa grasya; dili pinaagi sa mga pagkaon, nga wala nagpulos kanila nga nalinga dinhi niini. Kita adunay halaran, nga niini sila nga nag-alagad sa tabernakulo walay katungod sa pagkaon. Kay ang mga lawas niadto nga mga mananap, kang kansang dugo gidala ngadto sa balaan nga dapit pinaagi sa labaw nga pari alang sa mga sala, gipangsunog sa gawas sa kampo. Tungod niini si Jesus usab, aron siya makabalaan sa mga tawo pinaagi sa kaugalingon niya nga dugo, miantos sa gawas sa ganghaan. Busa mangadto kita kaniya sa gawas sa kampo, nga magadala sa iyang kaulawan. Kay dinhi kita walay mapadayonon nga syudad, apan kita nangita sa usa nga umaabot. Busa pinaagi kaniya maghalad kita nga mapadayonon sa sakripisyo sa pagdayeg ngadto sa Dios, nga mao, ang bunga sa atong mga ngabil nga nagahatag og mga pagpasalamat ngadto sa iyang ngalan. Apan ang pagbuhat og maayo ug ang paghatag ayaw kalimti: kay sa ingon niana nga mga sakripisyo ang Dios nahimuot pag-ayo. (2 Corinthians 11:13-12:9; Hebrews 13:7-16)

Aleluya, Salmo 19:1,9

  • Hinaut ang Ginoo maminaw kanimo sa panahon sa kasamok; hinaut ang ngalan sa Dios ni Jacob manalipod kanimo.
  • Luwasa ang Hari, oh Ginoo, ug patalinghugi kami, sa diha nga kami magatawag kanimo.

Ang pagbasa sa balaang Ebanghelyo sumala ni San Lucas

Ang Ginoo nagsulti niining sambinay: “Usa ka mag-uuma miadto aron sa pagpugas sa iyang binhi: ug samtang siya nagpugas, ang pipila nangatagak sa daplin sa dalan; ug kini gitunobtunoban, ug ang mga langgam sa kahanginan mituka niini. Ug ang pipila nangatagak sa ibabaw sa usa ka dakung bato; ug sa diha nga kini migitib na, kini nalaya, tungod kay kini nakulangan sa umog. Ug ang pipila nangatagak sa katunokan; ug ang mga tunok milipang uban niini, ug mipugong niini. Ug ang uban nangatagak sa maayong yuta, ug mitubo, ug namunga og usa ka gatos ka pilo. Ug sa diha nga siya nakaingon na niining mga butanga, siya misinggit, Siya nga adunay mga dalunggan sa pagpaminaw, papaminawa siya.” Ug ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, “Unsa kaha kini nga sambingay?” Ug siya mitubag, “Nganha kaninyo gikahatag ang pagkahibalo sa mga misteryo sa gingharian sa Dios: apan ngadto sa uban diha sa mga sambingay; aron nga sa nagatan-aw sila unta dili makakita, ug sa nagapaminaw sila unta dili makasabot. Karon ang sambingay mao kini: Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Kadtong anaa sa daplin sa dalan mao sila nga naminaw; unya nagaabot ang yawa, ug nagakuha sa pulong gikan sa ilang mga kasingkasing, basin sila gayud motoo ug mangaluwas. Sila nga anaa sa dakung bato mao sila, nga, sa diha nga sila naminaw, nagdawat sa pulong uban sa kalipay; ug kini walay gamot, nga sa makadiyot nagtoo, ug sa panahon sa pagtintal nanagpamiya. Ug kadtong nangatagak sa katunokan mao sila, nga, sa diha nga nakadungog, nangadto, ug napugngan sa mga kabalaka ug sa mga bahandi ug sa mga kahilayan niining kinabuhia, ug wala magdala og bunga ngadto sa kahingpitan. Apan kadtong anaa sa maayong yuta mao sila, nga diha sa matinud-anon ug maayong kasingkasing, nga nakadungog sa pulong, nagbantay niini, ug nagdala og bunga uban sa pailob.”

Kining mga pulonga gisulti ni Jesus, ug miyahat sa iyang mga mata ngadto sa langit, ug miingon, “Amahan, ang takna miabot na; himayaa ang imong Anak, aron nga ang imong Anak mohimaya usab kanimo. Ingon nga ikaw naghatag kaniya og gahum ibabaw sa tanang unod, aron siya gayud mohatag sa kinabuhing dayon ngadto sa ingon kadaghan sa imong gihatag kaniya. Ug kini mao ang kinabuhing dayon, nga sila unta makaila kanimo ang bugtong tinuod nga Dios, ug ni Jesus Kristo, kinsa imong gipadala. Ako nakahimaya na kanimo dinhi sa yuta: ako nakatapos na sa buluhaton nga imong gihatag kanako aron buhaton. Ug karon, oh Amahan, himayaon mo ako uban sa imong kaugalingon sa himaya nga akong nabatonan uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Ako nakapadayag na sa imong ngalan ngadto sa mga tawo nga imong gihatag kanako gikan sa kalibutan: imo sila, ug ikaw mihatag kanila kanako; ug sila nagbantay sa imong pulong. Karon sila nakahibalo na nga ang tanang mga butang nga bisan unsa nga imong gihatag kanako gikan kanimo. Kay ako nakahatag na ngadto kanila sa mga pulong nga imong gihatag kanako; ug sila nakadawat na kanila, ug siguro gayud nga nakahibalo nga ako nagagikan kanimo, ug sila mitoo nga ikaw nagpadala gayud kanako. Ako nag-ampo alang kanila: ako wala mag-ampo alang sa kalibutan, apan alang kanila nga imong gihatag kanako; kay sila mga imo. Ug ang tanang akoa imo, ug ang imoha ako; ug ako nahimaya diha kanila. Ug karon ako dili na dinhi sa kalibutan, apan kini sila ania sa kalibutan, ug ako moanha kanimo. Balaan nga Amahan, bantayi pinaagi sa imong kaugalingon nga ngalan kadto sila kinsa imong gihatag kanako, aron sila mahimong usa, sama kanato. Samtang ako uban kanila dinhi sa kalibutan, ako nagbantay kanila diha sa imong ngalan: kadtong imong gihatag kanako akong nabantayan, ug walay usa kanila nga nawala, gawas sa anak sa kalaglagan; aron ang kasulatan matuman. Ug karon moanha ako kanimo; ug kining mga butanga akong gisulti dinhi sa kalibutan, aron nga sila makaangkon sa akong kalipay nga matuman diha sa ilang mga kaugalingon.” (Luke 8:5-15; John 17:1-13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *