4 October 2019

Comments

0
 October 4, 2019
 0

Domingo, Septyembre 23/Oktubre 6

Ika-16 nga Domingo human sa Pentekostes. Tono 7.
Ang Pagpanamkon ni Juan nga Mag-uuna.

Sa Dakung Bisperas

Sa “Ginoo, mituaw ako”

Unom ka bersikulo alang sa Pagkabanhaw, diha sa tono sa semana

Tono 7: Dali, managlipay kita diha sa Ginoo.
Iyang gibuntog ang kagahum sa kamatayon.
Mag-awit kita kaniya uban sa walay-lawas nga mga panon,
kay gilamdagan niya ang tawhanong kaliwat.
Oh among Magbubuhat ug Manluluwas, himayaon ka.

Gilahutay mo ang krus ug paglubong alang sa among kaayohan.
Pinaagi sa imong kamatayon, ingon nga Dios, gilaglag mo ang kamatayon.
Nagyukbo kami sa imong pagkabanhaw sa ikatulong adlaw.
Oh Manluluwas, himayaon ka.

Sa dihang nakita sa mga apostoles nga nabanhaw ang Magbubuhat,
nahibulong sila ug nanag-awit sa pagdayeg uban sa mga anghel.
Mao kini ang himaya sa simbahan,
ug ang bahandi sa gingharian.
Oh Ginoo, nga gilansang sa krus alang kanamo, himayaon ka!

Gidakop ka sa mga malapason, oh Kristo,
Apan ikaw ang akong Dios, ug wala ako maulaw.
Gilatos ang imong likod, apan dili ko ikaw ilimod.
Gilansang ka sa krus, ug wala ko kini itago.
Akong gipasigarbo ang imong pagkabanhaw,
kay ang kamatayon mo, kinabuhi ko.
Oh labing gamhanan nga Ginoo kinsa mahigugmaon sa katawhan,
himayaon ka!

Natuman ni Kristo ang tagna ni David
sa dihang gipadayag niya ang iyang kahalangdon
sa iyang mga tinun-an didto sa Siyon,
nga nagpakita nga siya gidayeg ug gihimaya sa kahangtoran
kauban sa Amahan ug sa Espiritu Santo.
Sa una, ingon nga Pulong, wala siyay unod;
apan sa ulahi alang kanato gikuha niya ang unod
ug gipatay alang sa atong tungod.
Siya nabanhaw diha sa gahum kay mahigugmaon siya sa katawhan.

Nikanaug ka sa Hades sa kinabubut-on, oh Kristo.
Ingon nga ang Dios gilaglag mo ang kamatayon.
Ikaw nabanhaw sa ikatulong adlaw ingon nga Ginoo.
Uban sa imong kaugalingon, gipabangon si Adan
gikan sa mga kadena sa Hades ug gikan sa pagkadunot.
Himayaon ang imong pagkabanhaw,
kay ikaw lamang ang mahigugmaon sa katawhan.

Upat ka Bersikulo alang sa Mag-uuna

Tone 4: Samtang nagsakripisyo ang balaang si Zacarias
sa sulod sa balaang templo
nga nagahalad sa mga gihangyo sa mga tawo
ngadto sa Labing Maloloy-ong Magtatabag,
nakita niya ang balaang anghel nga misinggit kaniya:
“Ang imong pag-ampo ug pangamuyo nadungog.
Pagmaisogon, oh pari, ug tumuo ka nako,
kay modawat ka sa usa ka anak, ang balaang Mag-uuna,
kinsa ang labaw pa sa tanang niadtong natawo sa mga babaye!
Diha sa gahum ni Elias,
magauna siya kang Kristo.” (2x)

“Ikaw katingad-an kanako sa panan-aw ug pamatasan,”
tubag ni Zacarias,
“Kahibulongan diha sa mga pulong ug sa mensahe.
Kay mianhi ako aron ppaghangyo sa kaluwasan sa katawhan
ug dili ang pagbaton og bata, ingon sa imong gimantala.
Morag supak ka sa akong hangyo
ug nahadlok ko nga dili nimo isulti ang tinuod.
Giunsa nimo mapamatud-an ang imong pulong?
Kay baog si Elizabeth,
ug, ingon sa imong nakita, ako tigulang na.”

“Nganong wala ka motuo sa akong mga pulong, Zacarias?
Nganong miingon ka nga nagdala ako’g bakak nga balita?
Isip Arkanghel sa Dios karon ako nagabarog sa atubangan nimo
nga nagasulti kanimo sa gisugo kanako nga isulti.
Apan tungod kay nagduhaduha ka ug wala motuo,
mahimo kang amang ug dili makasulti
hangtod makita nimo ang balaang katumanan sa akong mga pulong.
Sa dihang gipanganak ni Elizabeth ang tingog
ug bantugang Mag-uuna sa Pulong,
ang imong dila mabuhian
ug imong dayegon ang Dios sa Israel.”

Tono 6: Himaya… Si Juan ang Mag-uuna,
ug sama sa bunga sa pag-ampo,
karon namulak siya gikan sa baog nga tagoangkan.
Himayaa, oh kamingawan!
Pagsayaw, kamong tanang mga tawo!
Tan-awa, ang tigbalita sa paghinulsol
nagsugod sa pagdawat og unod
didto sa tagoangkan sa iyang inahan!
Umari, kamong mga hinigugma sa fiesta!
Magkalipay kita diha sa iyang mahimayaon nga pagpanamkon,
nga nagasinggit: “Ikaw ang labing bantugan
niadtong mga natawo sa mga babaye!
Ayaw paghunong sa pagpataliwala
alang niadtong nagtahud sa imong balaang pagpanamkon,
aron makadawat kita sa kapasayloan sa kasal-anan
ug dako nga kaluoy.”

Tono 7: Karon… Nailhan ka ingon nga Inahan nga labaw sa kinaiyahan;
apan Birhen ka ingon sa gihapon,
labaw pa sa tanang salabotan.
Walay dila nga makapatin-aw sa milagro sa imong pagpanganak.
Labing mahimayaon ang imong pagpanamkon, oh Theotokos,
ug dili mahubit ang paagi sa imong panganak.
Kay kon kagustohan kini sa Dios,
ang han-ay sa kinaiyahan dili maoy masunod.
Busa, nasayod kami nga ikaw maoy Inahan sa Dios.
nangamuyo kami kanimo:
Iampo mo kami sa Ginoo
nga luwason ang among mga kalag.

Aposticha

Upat ka bersikulo sa Pagkabanhaw diha sa tono sa semana

Nabanhaw ka gikan sa lubnganan, oh Manluluwas sa kalibutan.
gipabangon mo ang tawhanong kaliwat uban sa imong unod.
Oh Ginoo, himayaon ka.

Dali, manimba kita kang Kristo,
nga nabanhaw gikan sa mga patay
ug naglamdag sa tanang binuhat.
Gipagawas kita niya gikan sa panglupig sa Hades
pinaagi sa iyang pagkabanhaw.
Gihatagan niya kita ug kinabuhing dayon ug dakong kalooy.

Nikanaog ka sa Hades, ug gihabas mo ang kamatayon, oh Kristo.
Sa ikatulong adlaw ikaw mibangon
nga nagpabuhi kanamo uban sa imong kaugalingon.
Gipasidunggan namo ang imong pagkabanhaw:
Oh Ginoo, himayaon ka!

Oh Ginoo, sa dihang ikaw gipahiluna sa lubnganan
ingon nga usa ka nahikatulog,
makalilisang nga talan-awon!
Apan sa dihang ikaw mibangon sa ikatulong adlaw,
ingon nga makagagahum nga Dios,
imong gipabangon si Adam uban sa imong kaugalingon.
Himayaon ang imong pagkabanhaw, oh bugtong mahigugmaon sa katawhan.

Tono 6: Himaya… Nahimugso ka gikan sa baog nga tagoangkan
sama sa usa ka anghel, oh Magbubunyag.
Sukad sa imong pagkabata nagpuyo ka didto sa kamingawan,
ug gipakita ka isip patik sa tanang mga profeta;
kay giisip ka nga takus sa pagbunyag didto sa Jordan
sa Ginoo kinsa ilang nakita sa daghang mga higayon,
ug gimantala nila sa walay tin-aw nga mga sambingay.
Ug imong nadungog ang tingog sa Amahan gikan sa langit,
nga nagpamatuod sa iyang pagka-Anak;
ug nakita mo ang Espiritu,
sa dagway sa salampati,
nga nagdala sa tingog sa Amahan
ngadto kaniya nga imong gibunyagan.
Oh ikaw nga labing bantugan sa tanang mga profeta:
ayaw paghunong sa pag-ampo alang kanamo
kinsa matinumanon nga nagsaulog sa imong panumduman.

Karon… Si Kristo ang Ginoo, akong Magbubuhat ug Manluluwas,
nga nahimugso gikan sa imong tagoangkan, oh labing-putli,
ug nagsul-ob dinhi sa akong kaunsaan,
nagpagawas kang Adan sa tunglo.
Busa, sama sa anghel
sa walay hunong nagtu-aw kami kanimo, oh labing-putli,
kinsa tinuod nga Inahan sa Dios ug Birhen: Pagmaya!
Pagmaya, oh Rayna,
ikaw nga tigpatiwala, ug tigpanalipod
ug kaluwasan alang sa among mga kalag.

Ang mga Himno sa Tingpamuhi

Tropar sa Mag-uuna, Tone 4: Pagmaya, oh baog nga babaye,
nga kaniadto wala makapanganak!
Kay, tan-awa! Nahimugso nimo ang suga sa Adlaw,
kinsa naglamdag sa tibuok kalibutan,
nga nag-antus diha sa pagkabuta.
Pagsayaw na, oh Zacarias,
nga nagsinggit nga may kaisog:
Siya kinsa matawo mao ang usa ka propeta
sa Labing Halangdon!

Theotokion sa samang tono
Ang misteryo nga nalilong sa wala pa ang katuigan
ug wala mailha sa mga anghel,
gipadayag dinhi sa yuta pinaagi kanimo, oh Theotokos:
ang Dios nagpakatawo gikan nimo diha sa pakighiusa nga walay pagkasagol.
Sa kinabubut-on naglahutay siya sa krus alang kanamo.
diin gibanhaw niya ang unang-binuhat nga tawo.
Ug giluwas niya ang atong mga kalag sa kamatayon.


Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 7
Diha sa krus giguba mo ang kamatayon;
Sa kawatan diha sa krus giablihan mo ang paraiso.
Gibayloan mo ang mga pagsubo og kalipay
para sa kababayenhang nagdala og pahumot.
Imong gimandoan ang imong mga apostoles
sa pagmantala nga ikaw nabanhaw, oh Kristo,
naghatag ka og dakung kaluoy sa kalibutan.

Tropar sa Mag-uuna, Tone 4: Pagmaya, oh baog nga babaye,
nga kaniadto wala makapanganak!
Kay, tan-awa! Nahimugso nimo ang suga sa Adlaw,
kinsa naglamdag sa tibuok kalibutan,
nga nag-antus diha sa pagkabuta.
Pagsayaw na, oh Zacarias,
nga nagsinggit nga may kaisog:
Siya kinsa matawo mao ang usa ka propeta
sa Labing Halangdon!

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 7
Ang gahum sa kamatayon dili na igong kusog
sa paghupot sa binilangong katawhan.
Kay si Kristo mikanaug,
nagpatibulaag ug nagbuntog sa gahum sa kamatayon.
Ginapos ang Hades, samtang ang mga propeta nanagsadya,
ug naninggit sa pagpahayag sa pagtuo:
Ang Manluluwas niabot na.
Pagsunod kamo sa pagkabanhaw, kamong magtutuo.

Kontak sa Mag-uuna, Tono 1
Si Zacarias nga bantugan
nagmaya uban sa iyang asawa,
ang labing mahimayaon nga si Elizabeth,
kay angayan nga gipanamkon niya si Juan nga Mag-uuna,
nga gipahibalo sa usa ka anghel nga may kalipay.
Gipasidungog siya namo ingon nga takus
ingon sa sinugdanan sa misteryo sa grasya.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 28:11,1

  • Ang Ginoo maghatag og kusog sa iyang katawhan; ang Ginoo magpanalangin sa iyang katawhan diha sa kalinaw.
  • Halad ngadto sa Ginoo, kamong mga anak sa Dios, ihalad ang batan-ong mga karnero ngadto sa Ginoo.

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga taga-Corinto

Mga kaigsoonan, kami, ingon nga mga magbubhat uban sa Dios, naghangyo kaninyo usab nga kamo dili magdawat sa grasya sa Dios diha sa kakangawan. Kay siya nagaingon: Ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahinangpan, ug sa adlaw sa kaluwasan ako nagtabang kanimo: tan-awa, karon mao ang panahon nga gikahinangpan; tan-awa, karon mao ang adlaw sa kaluwasan.

Nga wala nagahatag og ikasilo diha sa bisan unsa nga butang, aron ang buluhaton dili masaway. Apan diha sa tanan nga mga butang nagapamatuod sa among kaugalingon ingon nga mga alagad sa Dios, diha sa daku nga pagpailob, diha sa mga kasakitan, diha sa mga kawad-on, diha sa mga kalisdanan, diha sa mga labod, diha sa mga pagkabilanggo, diha sa mga kagubot, diha sa mga paghago, diha sa mga pagtukaw, diha sa mga pagpuasa; pinaagi sa kapulti, pinaagi sa kahibalo, pinaagi sa pagkamainantoson, pinaagi sa kalumo, pinaagi sa Balaang Espiritu, pinaagi sa gugma nga wala nagpakaaron-ingnon, pinaagi sa pulong sa kamatuoran, pinaagi sa gahum sa Dios, pinaagi sa hinagiban sa pagkamatarung diha sa tuo nga kamot ug diha sa wala, pinaagi sa kadungganan ug kaulawan, pinaagi sa dautan nga taho ug sa maayo nga taho: ingon nga mga limbongan, ug bisan pa tinoud; ingon nga wala mailhi, ug bisan pa naila pag-ayo; ingon nga himatyon, ug, tan-awa, kami buhi; ingon nga gikastigo, ug wala napatay; ingon nga masulub-on, apan kanunay nga nagakalipay; ingon nga kabos, apan nagahimo sa daghan nga mga adunahan; ingon nga walay bisan unsa, ug bisan pa nakaangkon sa tanang mga butang.

Kay kini nahisulat, nga si Abraham may duha ka lalaking anak, ang usa pinaagi sa usa ka ulipon nga babaye, ang usa pinaagi sa usa ka babaye nga gawasnon. Apan siya kinsa iya sa babaye nga ulipon natawo subay sa unod; apan siya nga iya sa babaye nga gawasnon pinaagi sa saad. Nga sa diin kini nga mga butang usa ka alegora: kay kini mao ang duha ka mga kasabotan; ang usa gikan sa bukid sa Sinai, nga nagapakatawo ngadto sa kaulipnan, nga mao si Agar. Kay kini si Agar mao ang bukid sa Sinai sa Arabia, ug nagatubag ngadto sa Jerusalem nga karon mao, ug anaa sa kaulipnan uban sa iyang mga anak. Apan ang Jerusalem nga mao ang labaw gawasnon, nga mao ang inahan nato nga tanan. Kay kini nahisulat, Paglipay, ikaw nga dili makaanak nga wala magmabdos; gawas ug singgit, ikaw nga wala nagabati: kay ang biniyaan may labi pa ka daghan nga mga anak kay kaniya nga adunay bana. Karon kita, mga igsoon, sama ni Isaac kaniadto, mao ang mga anak sa saad. Apan sama kaniadto siya nga gihimugso sumala sa unod milutos kaniya nga natawo sumala sa Espiritu, mao man usab kini karon. Apan bisan pa niana unsa ang giingon sa kasulatan? Palayasa ang babayeng ulipon ug ang iyang anak: kay ang anak sa babayeng ulipon dili mahimong manununod kauban sa anak sa babayeng gawasnon. Nan sa samang paagi, mga igsoon, kita dili mga anak sa babayeng ulipon, apan sa gawasnon. (2 Cor 6:1-10; Gal 4:22-31)

Aleluya, Salmo 91:1,2

  • Maayo gayud ang pagpasalamat sa Ginoo; ug ang pag-awit og mga salmo sa imong ngalan, oh Labing Hataas.
  • Sa pagmantala sa imong kaluoy sa buntag, ug sa imong kamatuoran sa gabii.

Ang pagbasa sa balaang Ebanghelyo sumala ni San Lucas

Nioadtong panahona, samtang ang panon sa katawhan nagdutdot kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios, siya nagbarog sa daplin sa Lanaw sa Genesaret Ug nakakita sa duha ka sakayan nga nagapundo sa daplin sa linaw: apan ang mga mangingisda nanggawas na gikan kanila, ug nagahugas sa ilang mga pukot. Ug siya misakay sa usa sa mga sakayan, nga iya ni Simon, ug mihangyo kaniya nga siya unta motuklod og diyotay gikan sa yuta. Ug siya milingkod, ug mitudlo sa katawhan gikan sa sakayan. Karon sa diha nga siya miundang na sa pagpanulti, siya miingon ngadto ni Simon, lawig ngadto sa lawod, ug itaktak ang inyong mga pukot alang sa usa ka suhot. Ug si Simon nga nagatubag miingon ngadto kaniya, Magtutudlo, kami naghago sa tibuok gabii, ug walay nakuha: apan bisan pa niana tungod sa imong pulong ako motaktak sa pukot. Ug sa diha nga sila nakabuhat niini, sila nakakuha og usa ka dakung panon sa mga isda: ug ang ilang pukot nagisi. Ug sila misinyas ngadto sa ilang mga kauban, nga didto sa lain nga sakayan, nga sila kinahanglan nga moduol ug motabang kanila. Ug sila miduol, ug mipuno sa duha ka sakayan, mao nga sila misugod sa pag-unlod. Sa diha nga si Simon Pedro nakakita niini, siya mihapa duol sa mga tuhod ni Jesus, nga nagaingon, Palayo gikan kanako; kay ako usa ka masal-anon nga tawo, oh Ginoo. Kay siya nahingangha, ug ang tanan nga didto uban kaniya, sa suhot sa mga isda nga ilang nakuha: Ug mao usab si Jacob, ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo, nga mga kauban ni Simon. Ug si Jesus miingon ngadto ni Simon, Ayaw kahadlok; sukad karon ikaw mangisda na og mga tawo. Ug sa diha nga sila nakadala na sa ilang mga sakayan ngadto sa yuta, sila mibiya sa tanan, ug misunod kaniya.

Sa mga adlaw ni Herod, ang hari sa Judea, dihay usa ka pari nga ginganlan og Zacarias, sa laray ni Abia: ug ang iyang asawa sa mga babayeng anak ni Aaron, ug ang iyang ngalan mao si Elizabet.Ug silang duha matarung atubangan sa Dios, nga nagalakaw diha sa tanan nga mga kasugoan ug mga ordinansa sa Ginoo nga dili masaway.Ug sila walay anak, tungod kay si Elizabet dili makaanak, ug silang duha karon tigulang na kaayo.Unya, samtang siya nagbuhat sa katungdanan sa pagkapari sa atubangan sa Dios sa han-ay sa iyang laray,sumala sa nabatasan sa katungdanan sa pari, ang iyang bahin mao ang pagsunog og insenso sa diha nga siya misulod ngadto sa templo sa Ginoo.Ug ang tibuok panon sa katawhan nagaampo didto sa gawas sa panahon sa insenso.Ug dihay mipakita ngadto kaniya nga usa ka anghel sa Ginoo nga nagatindog sa tuo nga bahin sa halaran sa insenso.Ug sa diha nga si Zacarias nakakita kaniya, siya nasamok, ug ang kahadlok miabot kaniya.Apan ang anghel miingon ngadto kaniya, Ayaw kahadlok, Zacarias: kay ang imong pag-ampo gidungog; ug ang imong asawa nga si Elizabet magasamkon kanimo og usa ka lalaking anak, ug ikaw motawag sa iyang ngalan nga Juan.Ug ikaw makaangkon og kalipay ug pagmaya; ug daghan ang malipay sa iyang pagkahimugso.Kay siya mahimong daku sa panan-aw sa Ginoo, ug dili moinom og bino ni maisog nga ilimnon; ug siya mapuno sa Espiritu Santo, bisan gikan sa tagoangkan sa iyang inahan.Ug daghan sa mga anak sa Israel iyang pabalikon sa Ginoo nga ilang Dios.Ug siya magalakaw sa iyang atubangan diha sa espiritu ug gahum ni Elias, sa pagliso sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug sa mga masinupakon ngadto sa kaalam sa matarung; sa paghimo nga andam sa usa ka katawhan nga inandam alang sa Ginoo.Ug si Zacarias miingon ngadto sa anghel, Sa unsa nga paagi ako makahibalo niini? kay ako usa ka tigulang nga tawo, ug ang akong asawa tigulang na kaayo.Ug ang anghel nga nagatubag miingon ngadto kaniya, Ako mao si Gabriel, nga nagatindog sa presensya sa Dios; ug gipadala sa pagsulti nganha kanimo, ug sa pagpakita kanimo niining malipayon nga mga balita.Ug, tan-awa, ikaw mahimo nga amang, ug dili makahimo sa pagsulti, hangtod sa adlaw nga kining mga butanga mahitabo, tungod kay ikaw wala nagatoo sa akong mga pulong, nga mamatuman sa ilang panahon.Ug ang katawhan nagpaabot ni Zacarias, ug nangatingala nga siya nagpabilin og dugay sulod sa templo.Ug sa diha nga siya migawas, siya dili makasulti ngadto kanila: ug sila nakasabot nga siya nakakita og usa ka panan-awon sulod sa templo: kay siya misinyas ngadto kanila, ug nagpabilin nga dili makasulti.Ug sa diha nga ang mga adlaw sa iyang pag-alagad nahuman na, siya migikan paingon ngadto sa iyang kaugalingon nga balay.Ug human niadtong mga adlawa ang iyang asawa nga si Elizabet nagsabak, ug gitagoan ang iyang kaugalingon sa lima ka bulan, nga nagaingon,Sa ingon ang Ginoo nagatagad kanako sa mga adlaw nga siya nagtan-aw nganhi kanako, sa pagkuha sa akong pagkatinamay diha sa mga tawo. (Lucas 5:1-11; 1:5-25)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *