Ang pag-ampo sa paghimo sa Katekyumen

Pari: Dalayegon ang atong Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay, ug hangtud sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Ang pari mohuyop sa katekyumen sa makatulo sa porma sa krus, ug mobendisyon kanila sa makatulo. Ipatong sa pari ang iyang kamot sa ulo sa katekyumen.

 Pari: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, malooy ka.

Pari: Sa imong ngalan, oh Ginoong Dios sa kamatuoran, ug sa ngalan sa imong bugtong Anak, ug sa imong Espiritu Santo, ipandong ko ang akong kamot niining imong [mga] alagad nga [sila] si N., kay giisip siya [sila] nga takus sa pagkalagiw ngadto sa imong balaang ngalan ug pagpasilong ilalum sa landong sa imong mga pako.

Ipahalayo gikan kaniya [kanila] ang karaang kasaypanan, ug pun-a siya [sila] sa pagtuo ug paglaum ug gugma nga anaa kanimo. Pahibalo siya [sila] nga ikaw lamang ang matuod nga Dios, ug ang imong bugtong Anak nga among Ginoong Jesus Kristo, ug ang imong Espiritu Santo.

Itugot siya [sila] sila sa paglakaw sa imong kasugoan, ug sa pagtuman sa mga buhat nga makapahimuot kanimo. Kay ang tanang magabuhat sa ingon, makakaplag sa kinabuhi nga diha kana.

Isulat siya [sila] didto sa imong libro sa kinabuhi, ug ihiusa siya [sila] sa panon sa imong panulondon.

Pahimaya ang imong balaang ngalan diha kaniya [kanila], ug ang ngalan sa imong hinigugmang Anak nga among Ginoong Jesus Kristo, ug sa imong magbubuhat-kinabuhi nga Espiritu.

Patan-aw ang imong mga mata kaniya [kanila] diha sa kalooy, ug paminaw ang imong mga dalunggan sa kanunay sa tingog sa iyang [ilang] pag-ampo.

Palipaya siya [sila] sa mga buhaton sa iyang [ilang] mga kamot, ug sa tanan niyang [nilang] kaliwat; aron siya [sila] makapasalamat kanimo, magasimba ug maghimaya sa imong dako ug labing hataas nga ngalan; ug kanunay makadayeg siya [sila]  kanimo sa tanang mga adlaw sa iyang [ilang] kinabuhi.

Kay daygon ka sa tanang mga gahum sa langit, ug imo man ang tanang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.