Pari: Daygon among Dios, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

Tanan: Amen.

Moatubang ang katekyumen sa kasadpan

Pari: Isalikway mo ba si Satanas, ug ang tanan niyang mga buhat, ug ang tanan niyang gimbuhaton, ug ang tanan niyang mga alagad, ug ang tanan niyang garbo?

Katekyumen: Akong isalikway.

(3x)

Pari: Gisalikway mo na ba si Satanas?

Katekyumen: Ako nang gisalikway.

(3x)

Pari: Kon mao na, huypa siya ug lud-i.

Moatubang ang katekyumen sa silangan.

Pari: Ihiusa mo ba ang imong kaugalingon kang Kristo?

Katekyumen: Akong ihiusa kaniya.

(3x)

Pari: Nakighiusa ka na ba kaniya?

Katekyumen: Nakighiusa na ako kaniya.

Pari: Nagatuo ka ba kaniya?

Katekyumen: Nagatuo ako kaniya isip Hari ug isip Dios.

Nagatuo ako sa usa ka Dios    Amahan nga Makagagahum sa tanan,
Magbubuhat sa langit ug sa yuta    ug sa tanang mga butang makita ug dili makita;
Ug sa usa ka Ginoo, si Jesus Kristo, ang bugtong Anak sa Dios,
Nga gianak gikan sa Amahan sa wala pay katuigan;
Kahayag gikan sa Kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios,
Gianak dili binuhat, usa og pagka-Dios sa Amahan, pinaagi kaniya ang tanan nangahimo;
Alang kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan mikanaug siya gikan sa langit,
Sa lalang sa Espiritu Santo ug pinaagi kang Birhen Maria, nahimong tawo;
Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antus ug gilubong.
Ug sa ikatulong adlaw nabanhaw siya sumala sa mga Kasulatan.
Ug misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuong-kamot sa Amahan;
Mobalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan.
Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo, ang Maghahatag sa Kinabuhi nga nagagikan sa Amahan,
Uban sa Amahan ug sa Anak siya gisimba ug gihimaya; siya nagasulti pinaagi sa mga Propeta;
Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga Simbahan;
Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala;
Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay;
Ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.

Pari: Yukbo sa iyang atubangan ug simbaha siya.

Katekyumen: Nagayukbo ako atubangan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo; Ang Trinidad usa og Pagka-Dios, ug dili mabulag.