Ang Bendisyon sa usa ka Bag-ong Balay

Idala ang balaan nga tubig sa pari ngadto sa balay, uban sa lana. Sa matag usa sa upat nga mga dingding sa oras (amihanan, habagatan, silangan, kasadpan) ibutang niya ang usa ka krus (pinaagi sa lapis, o tinta, o usa ka sticker.)
Sa usa ka lamesa ibutang ang libro sa Ebanghelyo, duha ka mga kandila nga gisiga, ug ang balaang tubig ug lana. Isul-ob sa pari ang epitrahil.

Pari: Dalayegon ang among Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Tigbasa: Himayaon ka, among Dios, himayaon ka.

Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang. Bahandianon sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka ug puy-i kami. Hinloi kami sa tanang hugawan ug luwasa ang among mga kalag, oh ikaw nga maloloy-on

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Tigbasa: Ginoo, maluoy Ka. (12x).

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo, atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 90

Siya nga nagapuyo sa pasilonganan sa Labing Halangdon, magapahulay sa ilalum sa landong sa Dios sa langit. Magaingon siya sa Ginoo: Ang akong katabang ug dalangpanan; Dios ko, nga kaniya misalig ako. Kay siya magaluwas kanimo gikan sa lit-ag sa mangangayam, ug gikan sa matag makasamok nga pulong. Sa iyang mga abaga pagatabonan ikaw niya, ug sa ilalum sa iyang mga pako, magapasilong ikaw: ang iyang kamatuoran mao ang sagang ug ang taming. Dili ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabhion, ni sa udyong nga nagalupad sa adlaw. Ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngitan, ni sa demonyo sa kaudtohon. Mangapukan ang usa ka libo sa imong kiliran, ug ang napulo ka libo sa imong tuong kamot; apan kanimo kini dili makaabut. Ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata imong makita, ug makita mo ang balus sa mga dautan. Kay ikaw, Ginoo, mao ang akong paglaum; ang Labing Hataas gihimo mo nga imong puloy-anan. Dili moabut kanimo ang kadautan, ni magapahaduol ang kamatay sa imong puloy-anan. Kay siya magasugo sa iyang mga anghel sa pagtan-aw kanimo, sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan. Pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot, aron nga ang imong mga tiil dili mahapangdol sa bato. Ikaw magatunob sa ibabaw sa halas, ug sa sawa nga malala: pagayatakan mo ang leon ug ang dragon. Tungod kay gipahaluna niya ang iyang gugma kanako, busa ako magaluwas kaniya: ipahaluna ko siya sa itaas tungod kay naila niya ang akong ngalan. Kanako magatawag siya, ug ako motubag kaniya; ubanan ko siya diha sa kalisdanan: akong luwason siya ug akong pagapasidunggan siya. Akong pagatagbawon siya sa hataas nga kinabuhi, ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan.

Himaya… Karon…

Aleluya, aleluya, aleluya, himayaon ka, oh Dios (3x)

Kwayir, Tono 8: Ingon nga ang kaluwasan moabot sa balay ni Zaqueo
sa imong pagsulod, oh Kristo,
ug ingon usab karon sa pagsulod sa imong sagradong mga ministro,
ug, kauban nila, ang imong balaang mga anghel,
ihatag ang Imong kalinaw niining balay
ug maloloy-on nga panalanginan kini,
nga nagaluwas ug naglamdag
niadtong mga magpuyo niini.

Pari: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Oh Ginoong Jesus Kristo, among Dios, kinsa nahimuot sa pagsulod sa ilawom sa atop ni Zaqueo nga maniningil og buhis, nga nagdala og kaluwasan kaniya ug sa tanan niyang balay: panalipdi usab karon niadong magpuyo dinhi, nga wala maangol sa bisan unsang daotan. Hinaut nga sila makahalad kanimo og mga pag-ampo ug mga pagpangamuyo pinaagi kanamong mga dili-takus. Bendisyoni kanila ug niining puloy-anan, nga kanunayng nagbantay sa kinabuhi nila, nga wala’y mga lit-ag. Hatagan sila nga madagayaon, pinaagi sa imong panalangin, ang matag maayong butang nga mapuslan alang kanila.  Kay alang kanimo ang tanang himaya, dungog ug pagsimba, kauban ang imong Amahan nga walay sinugdanan, ug ang imong labing balaan, maayo, ug magbubuhaty-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari: Iduko nato ang atong mga ulo sa Ginoo.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Pari: Oh Magtutudlo, Ginoo nga among Dios, kinsa nagpuyo sa kahitas-an ug nagtan-aw sa mga timawa; nga nagpanalangin sa balay ni Laban sa pagsunod ni Jacob, ug sa balay ni Potiphar sa pag-abut ni Jose; kinsa nagpanalangin sa balay ni Abinadab sa pagdala sa Arka; ug kinsa, sa mga adlaw sa pagkahimugso diha sa unod ni Kristo nga among Dios, naghatag og kaluwasan sa balay ni Zaqueo: Panalangini usab kining balay, ug libutan pinaagi sa kahadlok nimo niadtong magpuyo niini. Ug hupti sila nga wala madaot sa mga kaaway. Ug ipadala ang imong panalangin gikan sa imong puloy-anan diha sa kahitas-an, ug panalangini ug dugangi ang matag maayong butang alang niining balay. Kay ikaw ang maloloy-on ug luwason kami, oh mong Dios, ug kanimo ipadangat namo ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari (nagbendiyon sa lana sa timaan sa krus) Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. (3x)

Pari: Oh Ginoo nga among Dios, maluloy-on nga tan-awa ang pag-ampo sa imong mapainubsanon ug dili-takus nga alagad, ug ipadala ang grasya sa Imong labing-balaan nga Espiritu  gadto niining lana, ug balaana kini; aron kini mahimo alang sa pagkabalaan niining lugar ug niining balay nga gitukod, ug alang sa pagpalayas sa matag supak nga gahum ug yawan-ong lit-ag. Kay ikaw ang nagpanalangin ug nagbalaan sa tanang mga butang, oh Kristo nga among Dios, ug kanimo ipadangat namo ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Ang pari mokuha sa balaang tubig ug mosablig sa tanang mga bungbong sa balay sa porma sa krus ug sa tanag mga kuwarto, nga nagaingon:

Pari: Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Balaang Espiritu, pinaagi sa pagsablig niining balaan nga tubig, ipakalagiw ang matag daotang buhat sa mga yawa. Amen.

Tanan: Amen.

Ug, nagkuha sa lana, gidihihogan sa pari ang mga bungbong sa balay diin gisubay ang Krus: nagsugod sa sidlakan nga bungbong sa balay, dayon ang pader sa kasadpan, ug pagkahuman niini ang amihanang dingding, nga natapos sa habagatang pader, nag-ingon sa matag usa:

Pari: Gibendisyonan kining balay, pinaagi sa pagdihog niining balaang lana, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

Usa ka kandila nga gisiga ipamutang sa atubangan sa matag krus.

Tanan, Tono 5: Panalangini kining balay, oh Ginoo,
ug pun-a kini sa imong yutan-ong maayong butang.
Ug bantayi nga dili mapugngan sa bisan unsang daotan nga kahimtang
sila nga magpuyo dinhi uban sa pagkadiosnon.
Ug ihatag kanila ang kadagaya sa langit
ug imong yutan-on nga mga panalangin.
Ug tungod kay ikaw ang maloloy-on,
maluoy ka, sumala sa imong dakung kaluoy.

Ang Ebanghelyo

Pari (nga atubangan sa Sidlakan): Ug aron kita maisip nga takus sa pagpaminaw sa Balaang Ebanghelyo, mag-ampo kita sa Ginoong Dios.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Pari: Kaalam! Atong paminawon. Paminawon nato ang balaang Ebanghelyo. Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari: Ang pagbasa sa balaang Ebanghelyo sumala ni San Lucas.

Tanan: Himayaon ka, oh Ginoo, himayaon ka.

Pari: Atong paminawon.

Niadtong panahona si Jesus misulod ug miagi latas sa Jerico. Ug, tan-awa, dihay usa ka tawo nga ginganlan og Zakeo, nga mao ang punoan sa mga maniningil og buhis, ug siya adunahan. Ug siya naningkamot sa pagtan-aw ni Jesus kinsa siya; ug dili makahimo tungod sa duot sa katawhan, tungod kay siya mubo. Ug siya midagan pag-una, ug misaka ngadto sa usa ka kahoy nga sikomoro aron pagtan-aw kaniya: kay siya moagi nianang dalana. Ug sa diha nga si Jesus miabot sa dapit, siya mihangad, ug nakakita kaniya, ug miingon ngadto kaniya, Zakeo, pagdali, ug kanaug; kay karong adlawa ako kinahanglang magpabilin sa imong balay. Ug siya nagdali, ug nanaug, ug midawat kaniya nga malipayon. Ug sa diha nga sila nakakita niini, silang tanan nagbagulbol, nga nagaingon, Nga siya miadto aron mahimong bisita sa usa ka tawo nga makasasala. Ug si Zakeo mitindog, ug miingon ngadto sa Ginoo; Tan-awa, Ginoo, ang katunga sa akong kabtangan akong ihatag ngadto sa mga kabus; ug kon ako nakakuha og bisan unsang butang gikan ni bisan kinsang tawo pinaagi sa bakak nga sumbong, ako magauli kaniya sa upat ka pilo. Ug si Jesus miingon ngadto kaniya, niining adlawa ang kaluwasan miabot niini nga balay, tungod kay siya usab usa ka lalaking anak ni Abraham. Kay ang Anak sa tawo mianhi sa pagpangita ug sa pagluwas niadtong nawala. (Lk 19:1-10)

Tanan: Himayaon ka, oh Ginoo. Himayaon ka.

Salmo 100

Mag-awit ako kanimo bahin sa kaluoy ug sa hustisya, Ginoo. Magkanta ako ug may salabutan diha sa hingpit nga dalan. Kanus-a ka man moari kanako? Sa walay limbong nga kasingkasing magalakaw ako sa sulod sa akong balay. Dili ko ibutang sa atubangan sa akong mga mata ang butang nga mahugaw: ang mga mamumuhat sa kalapasan akong gidumtan. Ang kasingkasing nga masukihon wala nagpabilin kanako; ang tawo nga dautan nga mibalik gikan kanako wala maila sa ako. Ang nagabutang-butang sa iyang isigkatawo sa tago, gipahawa siya gikan kanako. Uban kaniya kansang mata mapahitas-on, ug ang iyang kasingkasing dili gayud matagbaw, wala ako mokaon. Ang akong mga mata nagatan-aw sa mga matinumanon sa yuta, aron sila managlingkod uban kanako. Siya nga magalakaw sa dalan sa pagkahingpit, siya magaalagad kanako. Siya nga nagabuhat ug pagkamapahitas-on dili magapuyo sa sulod sa akong balay. Siya nga nagasulti og dili matarong dili pagalig-onon sa atubangan sa akong mga mata. Sa buntag-buntag pagalaglagon ko ang tanang mga makasasala sa yuta, aron sa pagputol sa tanang mga mamumuhat sa kasal-anan sa syudad sa Ginoo.

Litanya

Pari: Maluoy ka kanamo, oh Dios, sumala sa imong daku nga kaluoy, nangamuyo kami kanimo, dungga kami ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Pari: Mag-ampo usab kita nga ipadala niya ang iyang panalangin nganhi niini nga balay ug sa iyang mga sulugoon nga sila si N., N., ug sa tanan niadtong magpuyo dinhi sa diha sa pagkadiosnon; ug ipadala niya ngadto kanila ang iyang anghel sa kaluoy, kinsa magatipig ug manalipod kanila gikan sa matag daotan, ug magagiya kanila sa pagbuhat sa matag hiyas ug sa pagtuman sa balaang mga sogo ni Kristo; ug nga iyang mapanalipdan sila gikan sa kagutom, kamatay, linog, baha, kalayo, espada, pagsulong sa langyaw o gubat sibil, ug gikan sa kalit nga kamatayon; ug nga iyang hatagan sila sa kahimsog ug palibuton sila sa tibuok adlaw, ug hatagan sila sa kadagaya sa matag maayong butang, mag-ingon kitang tanan: patalinghugi kami, oh Ginoo, ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Pari: Mag-ampo usab kita alang sa tanan natong mga kaigsoonan, ug alang sa tanang mga Kristiyano.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Pari: Patalinghugi kami, Oh Dios, among Manluluwas, ikaw nga paglaum sa tanang mga kinatumyan sa yuta, ug kanila nga atoa sa halayo sa kadagatan; ug kaloy-i, kaloy-i , oh Magtutudlo, mahitungod sa among mga sala, ug kaloy-i kami. Kay ikaw ang maloloy-on nga Dios, ug mahigugmaon sa mga tawo, ug kanimo ipagangat namo ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Kaalam.

Tanan: Padre, bendisyoni.

Ang Tingpamuhi

Pari: Dalayegon “Siya nga Mao” — Si Kristo nga among Dios, sa tanang panahon, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Tanan: Itukod, oh Dios, ang balaan ug Orthodox nga pagtuo sa Orthodox nga mga Kristiyano, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pari: Labing santos nga Theotokos, luwasa kami.

Magbabasa: Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Pari: Himayaon ka, oh Kristo nga among Dios ug among paglaum, himayaon ka.

Tanan: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Ginoo, maluoy ka (3x) Padre, bendisyoni.

Pari: Hinaut nga si Kristo, atong matuod nga Dios…

  • pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang labing-putli nga Inahan;
  • sa santos, mahimayaon ug dalaygong mga apostol;
  • sa santos ug matarung nga mga katigulangan sa Ginoo, Joaquin ug Ana;
  • ug sa tanang mga santos;

…maluoy ug magluwas kanato, kay siya matarong ug mahigugmaon sa mga tawo.

Tanan: Amen. Ang atong bantugang magtutudlo ug Amahan Kirill,
labing balaang Patriarka sa Moscow ug sa tibuok Rus;
ang atong magtutudlo ang labing talahurong Sergei,
Metropolitan sa Singapore ug tibuok Habagatan-Sidlakang Asya;
Ang atong Metropolitan Pablo, Obispo sa Manila,
ang nasod natong Pilipinas nga gi-ampingan sa Dios;
ang atong mga kaigsuonan ug mga magtutuo niniing maong templo;
ug ang tanang Orthodox nga mga Kristiyano:
ampingi, oh Ginoo, sa daghang katuigan.

Eis pollá éti, Déspotā.

Pari: Ginoo, ihatag ang usa ka mauswagon ug malinawon nga kinabuhi, kahimsog, kaluwasan, ug kauswagan diha sa tanang maayo nga mga butang ngadto sa imong alagad nga sila si N., N., ug patunhaya siya hangtod sa daghang katuigan!

Ug mosablig siya sa tanan uban sa balaang tuibig, samtang ang kwayir magkanta sa:

Tanan: Daghang katuigan! (3x)