Pagbendisyon sa mga Estudyante

Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Oh Kristo nga among Ginoo, Maghahatag sa kahayag ug sa kaalam, ikaw nagpabuka sa mga mata sa buta nga tawo, ug ikaw nausab nga ang mga mananagat ngadto sa maalamon nga mga apostoles ug mga magtutudlo sa Ebanghelyo, pinaagi sa pag-abot sa Espiritu Santo.

Pakita usab diha sa mga hunahuna niining mga estudyante, pinaagi sa kahayag sa grasya sa Espiritu Santo. Hatagi sila sa pag-ila, pagsabot ug kaalam sa pagkat-on. Makapaarang kanila sa paghuman sa ilang mga buluhaton ug sa modagaya sa tanang maayong buhat, kay kanimo among ipadangat ang kadungganan ug himaya.

Oh Kristo nga among Dios, ang matuod nga kahayag, nga molamdag ug mobalaan sa matag tawo nga moanhi sa kalibutan, pakita ang kahayag sa imong nawong sa ibabaw niining mga estudyante. Giyahi ang ilang mga lakang diha sa dalan sa imong kasugoan. Pinaagi sa mga pagpangamuyo sa imong labing-balaang Inahan ug sa tanang mga santos. Amen.