Ang mga Pag-ampo Human sa Pagkalaglag sa Bata o Pagkatawo nga Walay Kinabuhi

Pari: Dalayegon ang atong Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Magbabasa: Amen. Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang. Bahandianon sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka ug puy-i kami. Hinloi kami sa tanang hugawan ug luwasa ang among mga kalag, oh ikaw nga maloloy-on.

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Magbabasa: Amen.

Pari: Diha sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Alang sa mga alagad sa Dios, nga sila si N., N., nga nag-antus sa pagkawala sa usa ka anak panahon sa pagmabdos, ug alang sa ilang pamilya ug mga higala, aron sila mahupay, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Nga ang Ginoong Dios, pinaagi sa kalumo sa iyang kasingkasing, maluoy sa iyang mga alagad, ug pasayloon ang tanan nilang mga sala, nga maghatag kanila ug kaayohan ug kahupayan sa kalag ug lawas, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Nga ang Ginoo nga Dios dili mopahilayo sa iyang nawong gikan sa iyang naga-antus nga mga alagad, apan hinuon madawat ang mga pag-ampo nga gihalad karon alang kanila, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Nga iyang ayohon ang matag sakit ug kasubo pinaagi sa pagduol sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Nga maluwas sa madali ang alagad sa Dios nga si N. gikan sa matag kasakit ug pag-antus, nga nagpabangon kaniya gikan sa kahuyang ug kaluyahon pinaagi sa labing gamhanan nga pulong sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Nga ang maloloy-on nga Ginoo modungog sa mga pagtuaw sa Iyang dili takus nga mga alagad sama sa dihang iyang nadungog ang pagtuaw sa babayeng Canaanhon, ug nga ayohon niya ang iyang naga-antus nga mga alagad, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Nga iyang madawat ang masuso nga si N., kinsa pinaagi sa iyang dili matukib nga pag-atiman gikuha gikan sa tagoangkan sa iyang inahan, ug mohatag kaniya sa kinabuhi nga walay katapusan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Alang kanato aron mahilikay kita sa tanang kagul-anan, kapungot, ug kawad-on, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Isip paghandum sa atong labing-santos, labing putli, labing dalaygon ug himayaong Rayna, ang Theotokos ug kanunayng-birhen Maria uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, Ginoo.

Pari: Oh Ginoo nga among Dios! Ang imong gahum dili matupngan! Ang imong himaya dili masabtan! Ang imong kalooy dili masukod! Dili matukib ang imong gugma alang sa katawhan! Tan-awa kami, oh Magtutudlo, ug ihatag ang mga bahandi sa imong kalooy ug imong kapuangod kanamo ug sa mga naga-ampo uban kanamo. Kay imo man ang tanan nga himaya, dungog, ug pagsimba: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Oh Magtutudlo, Ginoo nga among Dios, kinsa natawo sa balaang Theotokos ug kanunay nga Birheng Maria, ug ingon sa usa ka bata gipahiluna sa usa ka pasungan: Diha sa imong dakung kaluoy kaloy-i ang imong alagad nga si N., nga nawagtangan sa anak nga gipanamkon diha kaniya. Pasayloa ang tanan niyang mga sala, tinuyo ug dili tinuyo, ug panalipdi siya sa tanang mga pamaagi sa yawa. Ayoha ang iyang pag-antos, ug diha sa imong gugma alang sa katawhan hatagi og kahimsog ug kalig-on sa iyang lawas ug kalag. Pinaagi sa usa ka magilakon nga anghel bantayi siya sa matag pag-ataki sa mga dili makitang mga yawa ug gikan sa tanang sakit ug balatian, ug luwasa siya sa tanan nga makapasakit sa iyang sabakan. Oh ikaw nga modawat sa kainosente sa pagkamasuso diha sa imong Gingharian, hupaya ang hunahuna sa imong alagad ug dala kaniya ang kalinaw. Busa, uban sa kahadlok, kita nagatuaw ug naga-ingon: Tan-awa gikan sa langit ug palig-ona ang imong alagad nga si N. kinsa nawagtangan sa bata nga gipanamkon diha kaniya. Kaloy-i, panalangini siya, pinaagi sa pagpataliwala sa imong walay lama nga Inahan ug sa tanan nimong mga santos.

Tanan: Amen.

Pari: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Oh Ginoo, ikaw namulong pinaagi sa imong propetang si Isaias, nga nagaingon: “Kay tan-awa, ako naghimo ug bag-ong kalangitan ug usa ka bag-ong yuta; ug ang unang mga butang dili na hinumdoman, o moabot pa sa hunahuna. Apan paglipay kamo ug pagmaya hangtod sa kahangtoran diha sa akong gibuhat; kay tan-awa, akong gibuhat ang Jerusalem nga usa ka pagmaya, ug ang iyang katawhan nga usa ka kalipay. Ako magmaya diha sa Jerusalem, ug maglipay diha sa akong katawhan; ug diha niini wala nay madunggan nga tingog sa pagbakho ug hilak sa kaguol. Wala na unyay bata diha niini nga mabuhi sa pila lamang ka adlaw.” (Isaias 65:17-20a) Oh Ginoo ug Dios, nianang adlawa ikaw dili mohatag og hinungdan sa pagsubo tungod sa pagkawala sa usa ka anak; Duyogi kami karong adlawa nga nagkatigum tungod sa kagul-anan sa pagpangita sa imong kahupayan sa kasub-anan sa pagkawala niining anak nga si N., nga gidala sa imong alagad nga si N.,N., kansang namugna gikan kanila ug kanamo, ang imong matinud-anong katawhan. Ikaw namulong pinaagi sa imong propeta nga si Jeremias, “Sa wala pa ikaw buhata nako diha sa tiyan naila ko na ikaw” (Jer. 1:5) Tungod niana nagahimaya kami kanimo, oh Ginoo sa kalooy, ang kahupayan sa mga sinakit. Ikaw nasayud sa matag ngalan ug edad sa tawo, bisan pa gikan sa sabakan sa ilang inahan. Nasayod sa kailadman sa among mga kasingkasing, dawata ang among mga kaguol sa pagkawala niining anak, ug hupaya kami uban sa saad sa kalipay diha sa imong walay katapusang gingharian. Tabangi kami nga mahimong masaligon diha sa imong presensya niining taknaa ug sa umaabot nga mga adlaw, pinaagi sa mga pag-ampo sa imong labing putli nga Inahan, ang Theotokos ug kanunayng Birheng Maria, ug sa tanan mong mga santos. Kay ikaw ang maloloy-ong Dios, ug kanimo ipadangat ang himaya, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Oh maloloy-ong Dios, nagahapa kami kanimo sa dako ug dili matupngang pag-atiman,  kay ikaw maloloy-on ug makiangayon. Nagakumpisal kami sa among kahuyanon ug kaluyahon, nga wala masayod unsay angayan nga pangayuon kanimo. Kay ikaw lamang ang nasayod unsay among kinahanglan. Kay ikaw nahigugma kanamo labaw pa sa pagkahigugma namo sa among kaugalingon. Tabangi kami nga masayran ang tinuod namong mga panginahanglan, nga gitago nganhi kanamo. Kami dili mangahas sa paghangyo sa usa ka krus o sa kahupayan; kami magahulat lamang kanimo. Among ablihan sa halapad ang among kasingkasing. Duawa ug tabangi kami. Ibayaw kami, ug ipaubos kami. Sa kahilum kami namalandong sa imong balaang kabubut-on ug imong dili-matukib nga mga pamaagi. Among ihalad ang among kaugalingon kanimo ingon sa sakripisyo, ug ibutang ang tanan namong pagsalig diha kanimo. Wala kami laing tinguha kundi ang pagtuman sa imong kabubut-on. Nagatuo kami, oh Ginoo, tabangi kami nga dili matuohan! Hinaut nga dili mapakyas ang among pagtuo, ni nga maluya ang among paglaum, ni nga mabugnaw ang among gugma. Pahira ang mga luha sa among kagul-anan, ihatag kanamo ang mga luha sa kalipay. Ayoha ang among kahuyang ug kaluyahon. Pasayloa ang among mga kalapasan, tinuyo ug dili tinuyo. Dawata kining masuso nga si N. sa imong gingharian ug maluoy ka kanamo, pinaagi sa kaluoy og kapuangod ug gugma alang sa katawhan sa imong bugtong Anak, uban kang kinsa ikaw dalayegon, imong labing-santos, maayo, ug magbubuhat-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Kaalam!

Magbabasa: Padre, bendisyoni.

Pari: Dalayegon Siya nga Mao: si Kristo nga among Dios, sa tanang panahon, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Magbabasa: Amen. Itukod, oh Dios, ang balaan ug Orthodox nga pagtuo sa Orthodox nga mga Kristiyano, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Pari: Labing santos nga Theotokos, luwasa kami.

Magbabasa: Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin. Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong. Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Pari: Himayaon ka, oh Kristo na among Dios ug among pagalum, himayaon ka.

Magbabasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ginoo maluoy ka. (3x) Padre, bendisyoni.

Pari: Hinaut nga si Kristo, atong matuod nga Dios, pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang putli ug santos nga Inahan, sa santos, mahimayaon ug dalaygong mga apostol, ni San N. [patron sa bata], ni San N. nga atong gihandum karong adlawa, sa santos ug matarung nga mga katigulangan sa Ginoo, Joaquin ug Ana, ug sa tanang mga santos, maluoy ug magluwas kanato, kay siya matarong ug mahigugmaon sa mga tawo.

Tanan: Amen.

Pari: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Oh Ginoo, gibantayan mo ang imong mga anak dinhi niining kinabuhia. Ug alang sa mga nitaliwan kanamo diha sa ilang pagkainosente, ikaw nag-andam sa usa ka dalangpanan didto sa masanagon nga dapit sa mga anghel, sa langitnong mga hawanan. Oh Matutudlo, Kristo nga among Dios, dawata diha sa kalinaw ang kalag sa imong anak nga si N., kay ikaw miingon, “Tugoti ang gagmay nga kabataan sa pagduol ngari kanako, ug ayaw sila pagdid-i: kay alang sa mga ingon kanila ang gingharian sa Dios.” Kay kanimo angay ang tanang himaya, dungog ug pagsimba, sa Amahan ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Sa kahangturan ang iyang handumanan! (3x)

Ang iyang kalag magapuyo uban sa mga bulahan.