Ang Pamalaye

Ang pamalaye himuon sa may narthex, sa likod nga bahin sa simbahan (dapit sa pultahan)

Diyakono: Padre, bendisyoni.

Pari: Dalaygon ang atong Dios, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari/Diyakono: Sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Alang sa kalinaw gikan sa kahitas-an, ug sa kaluwasan sa atong mga kalag, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Alang sa kalinaw sa tibuok kalibotan, sa maayong kahimtang sa santos nga mga Simbahan sa Dios, ug sa panaghiusa sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Alang niining balaang templo, ug kanilang tanan nga mosulod dinhi nga may pagtuo, pagtahod ug kahadlok sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Alang sa atong bantugang tagdumala ug amahan N., labing balaang Patriarka sa Moscow; alang sa atong tagdumala ang labing talahurong Arsobispo N.; alang sa halangdong kaparian, ang mga diyakono ni Kristo, ug sa tanang mga klero ug katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Alang sa alagad sa Dios nga si N. (lalaki), ug sa suluguon sa Dios nga si N. (babaye), kinsa karon nagsaad sa ilang mga kaugalingon sa usag-usa, ug alang sa ilang

kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Nga sila makabaton og mga anak nga makapadayon sa ilang kaliwatan, ug nga ang tanan unta nilang mga pangamuyo magdala kanila sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Nga unta padalhan sila sa usa ka hingpit ug malinawong gugma, ug panabang, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Nga unta magpabilin sila sa usa ka hunahuna, ug sa kalig-on sa pagtuo, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Nga unta mapanalanginan sila sa usa ka dili salawayon nga paagi sa pagkinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Nga unta ang Ginoo nga atong Dios maghatag kanila sa usa ka dungganon nga kaminyoon ug dili mamantsahan nga higdaanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Nga unta maluwas kita gikan sa tanang kagul-anan, kapungot, ug kapit-os, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Tabangi kami, luwasa kami, kaloy-i kami, ug panalipdi kami, oh Dios, pinaagi sa Imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Isip paghandum sa atong labing santos, labing-putli, labing bulahan, mahimayaong Rayna ang Theotokos ug Kanunayng-Birhen Maria uban sa tanang mga santos, atong itugyan ang atong mga kaugalingon, ug ang usa’g-usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Kay Kanimo angay ang tanang pagdayeg, dungog ug pagsimba: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Oh walay katapusang Dios, nga nagadala sa duha ka mga managlahing binuhat ngadto sa panaghiusa, ug nagtakda alang kanila sa dili mabadbad nga talikala sa gugma, nga nanalangin kang Isaac ug Rebeca, ug naghimo kanilang manununod sa imong saad: Panalangini usab kining mga imong mga alagad nga sila si N. (lalaki) ug N. (babaye), ug giyahi sila ngadto sa tanang maayong buhat. Kay ikaw matarong nga Dios ug mahigugmaon sa katawhan, ug kanimo among ipadangat ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari/Diyakono: Iduko ang inyong mga ulo ngadto sa Ginoo.

Tanan: Kanimo, O Ginoo.

Pari: Oh Ginoo nga among Dios, nga nangasawa sa Simbahan isip usa ka putli nga birhen gikan sa taliwala sa mga nasud: Panalangini kini nga pamalaye, ug hiusaha, ug ampingi kining Imong mga alagad diha sa kalinaw ug panaghiusa sa hunahuna. Kay Kanimo angay ang tanang pagdayeg, dungog ug pagsimba: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Dayon kuhaon ang mga singsing, ang Pari manalangin sa kaslonon, kurusan ang pamanhonow gamit ang singsing sa pangasaw-onon, ug kurusan ang pangasaw-onon gamit ang singsing sa pamanhonon. Ang Pari moingon ngadto sa lalaki samtang Siya manalangin gamit ang singsing:

Pari: Ang alagad sa Dios nga si N. (lalaki), namalaye ngadto sa suluguon sa Dios nga si N (babapye), sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. (3x)

Ang Pari moingon ngadto sa babaye samtang siya manalangin gamit ang singsing:

Pari: Ang sulugon sa Dios nga si N. (babaye), gipamalay-an sa alagad sa Dios nga si N (lalaki), sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. (3x)

Ug human sa Pari masulti makatulo kining mga pulonga ngadto sa kaslonon iyang isul-ob ang mga singsing ngadto sa ilang tuong mga kamot. Ug dayon ang Pari mag-ampo ning mosunod:

Pari/Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Oh Ginoo nga among Dios, Kinsa nag-uban sa alagad sa patriarka nga si Abraham sa Mesopotamia, sa diha nga Siya gipadala aron sa pagpangita og usa ka asawa alang sa iyang agalon nga si Isaac, ug Kinsa, pinaagi sa tubig, imong gipadayag ngadto kaniya nga Siya kinahanglan mamalaye ni Rebeca: Busa ikaw ang mao gihapong Ginoo, panalangini ang pamalaye niining imong mga alagad nga sila si N. (lalaki) ug N. (babaye), ug lig-ona ang mga saad nga ilang gihimo. Himoa kanila ang usa ka balaan nga panaghiusa nga nagagika kanimo.

Kay ikaw, sukad sa sinugdan, naghimo kanila nga lalaki ug babaye, ug pinaagi kanimo ang babaye nahiusa sa lalaki ingon sa usa ka katambayayong ug alang sa pagpasanay sa kaliwatan sa tawo. Busa, oh Ginoo nga among Dios, kinsa nagpadala sa imong kamatuoran sa ibabaw sa imong mga sumusunod, ug ang imong saad sa imong mga alagad, ang among mga katigulan‚ ang imong mga pinili gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa sunod nga kaliwatan: lantawa ang imong alagad nga si N. (lalaki), ug ang imong sulugoon nga si N. (babaye), ug lig-ona ang ilang mga saad, sa pagtuo ug sa panaghiusa sa hunahuna, ug sa kamatuoran ug diha sa gugma. Kay ikaw, oh Ginoo, nagpadayag nga ang usa ka butang kinahanglan panumpaan ug himoan og kalig-onan sa tanang mga butang. Pinaagi sa usa ka singsing gihatagan og gahum si Jose didto sa Ehipto; pinaagi sa usa ka singsing si Daniel ginadayeg didto sa kayutaan sa Babilonia; pinaagi sa usa ka singsing ang pagkamatarung ni Tamar napadayag; pinaagi sa usa ka singsing ang among langitnong Amahan nagpakita og naluoy sa iyang Anak; kay siya miingon: “Ibutang ang usa ka singsing sa iyang tuong-kamot, ug ihawa ang mga pinatambok nga nating baka, ug mangaon kita ug magmaya.” Ang imong kaugalingong tuong-kamot, oh Ginoo, nahimong hinagiban ni Moises didto sa Pulang Dagat; kay pinaagi sa imong tinuod nga pulong ang mga langit natukod, ug ang mga patukoranan sa yuta nahimong malig-on; ug ang tuong kamot sa imong mga alagad mapanalanginan pinaagi sa imong gamhanang pulong ug pinaagi sa imong binayaw nga bukton. Busa, oh Ginoo, panalangini kining pagbutang sa mga singsing sa imong langitnong panalangin, ug himoa nga ang imong anghel mag-una kanila sa tanang mga adlaw sa ilang kinabuhi. Kay ikaw mao siya nga nanalangin ug nagbalaan sa tanang mga butang, ug kanimo among ipadangat ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Kon ang Kasal (Pagpurong-purong) dili pa himuon, adunay usa ka litaniya ug pagpapauli nga himuon niing higayona aron pagtapos sa Pamalaye.