Ang Kasal

(Pagpurong-purong)

Ang kaslonon, nagsunod sa pari, mopaso paingon ngadto sa tunga sa simbahan. Samtang ang tanan nagaawit sa Salmo 127.

Tanan: Bulahan ang tanang may kahadlok sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang mga dalan.

Himayaon ka, oh Dios, himayaon ka!

Tanan: Kay ikaw magakaon sa kinabudlayan sa imong mga kamot: magamalipayon ikaw, ug adunay kaayohan uban kanimo.

Himayaon ka, oh Dios, himayaon ka!

Tanan: Ang inyong asawa mahisama sa usa ka mabungahong ubas diha sa inyong panimalay, ug ang inyong mga anak magtigom libot sa inyong mga lamisa nga daw mga saha sa kahoyng olibo.

Himayaon ka, oh Dios, himayaon ka!

Tanan: Ang inyong asawa mahisama sa usa ka mabungahong ubas diha sa inyong panimalay, ug ang inyong mga anak magtigom libot sa inyong mga lamisa nga daw mga saha sa kahoyng olibo.

Himayaon ka, oh Dios, himayaon ka!

Tanan: Hinaut nga masud-ong mo ang mga anak sa imong mga anak. Ang kalinaw maanaa sa Israel.

Himayaon ka, oh Dios, himayaon ka!

Ang pari mangutana sa pamanhonon:

Pari: Ikaw ba, N. (lalaki), adunay usa ka maayo, gawasnon ug dili-pinugos nga kabubut-on ug usa ka lig-on nga tinguha sa pagpangasawa niining babaye nga si N. (babaye), nga ania karon dinhi sa imong atubangan?

Pamanhonon: Aduna, talahurong padre.

Pari: Aduna ka bay gisaaran sa imong kaugalingon nga laing pangasaw-on?

Pamanhonon: Wala koy laing gisaaran sa akong kaugalingon, talahurong padre.

Ug ang pari, moatubang sa babaye, ug mangutana kaniya:

Pari: Ikaw ba, N. (babaye) adunay usa ka maayo, gawasnon ug dili pinugos nga kabubut-on ug usa ka lig-on nga tinguha sa pagpamana niining lalaki nga si N. (lalaki), nga ania karon dinhi sa imong atubangan?

­ Pangasaw-onon: Aduna, talahurong padre.

Pari: Aduna ka bay gisaaran sa imong kaugalingon nga laing pamanhonon?

Pangasaw-onon: Wala koy laing gisaaran sa akong kaugalingon, talahurong padre.

Diyakono: Padre, bendesyoni!

Pari: Dalaygon ang gingharian sa Amahan us sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug sa mga kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari/Diyakono: Sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Alang sa kalinaw gikas sa kahitas-an, ug sa kaluwasan sa atong mga kalag, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Alang sa kalinaw sa tibuok kalibotan, sa maayong kahimtang sa santos nga mga simbahan sa Dios, ug sa panaghiusa niining tanan, mag-ampo kita sa Ginoo.Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Alang niining santos nga templo, ug sa mga mosulod niini nga may pagtoo, pagtahod, ug kahadlok sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Alang sa atong labing taas nga tagdumala ug amahan, labing-balaang Patriarka N., sa atong tagdumalang Arsobispo N., sa talahurong kaparian, sa mga diakono ni Kristo, ug sa tanang klero ug katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Alang sa mga alagad sa Dios nga sila si N. (lalaki) ug N. (babaye), nga karon gihiusa sa usa og usa diha sa katilingban sa kaminyoon, ug alang sa ilang kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Nga kining maong kaminyoon mahimong bulahan sama sa kasal didto sa Cana sa Galilea, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Nga sila mahatagan sa kaputli, ug sa bunga sa tagoangkan nga angay alang kanila, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Nga unta sila mahimong malipayon nga magsud-ong sa ilang mga anak, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Nga unta sila makabaton sa matahum nga mga anak, ug sa usa ka dili-masaway nga kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Nga itugot unta nganhi kanila ug nganhi kanato, ang tanang mga pangamuyo magdala ngadto sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Alang kanato aron mahilikay kita sa tanang mga kagul-anan, kapungot, ug kawad-on, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Panalipdi, luwasa, kaloy-i ug ampingi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Isip paghandum sa atong labing-santos, labing putli, labing dalaygon ug himayaong Rayna, ang Theotokos ug kanunayng-birhen Maria uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Pari: Kay kanimo angay ang tanang pagdayeg, dungog ug pagsimba: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari/Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Dayon ang pari mag-ampo sa makusog:

Pari: Oh Dios nga labing-putli, ug ang nagmugna sa tanang binuhat, kinsa, pinaagi sa imong gugma alang sa katawhan, ang gusok sa among amahan nga si Adan gihimo mong babaye, ug gipanalanginan sila ug gisultihan: “Sanay ug pagdaghan kamo, ug dumalaha ang yuta;” ug pinaagi sa ilang panaghiusa, gipahayag mo kanila nga silang duha mahimong usa ka unod: “tungod niini nga hinungdan ang lalaki mobiya sa iyanga amahan ug inahan ug makigtipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa ka unod;” ugang Dios gihiusa, sa tawo dili pagbulagon: kinsa, nanalangin sa imong alagad nga si Abraham, ug nag-abli sa tagoangkan ni Sara, ug gihimo mo siya nga amahan sa daghang mga nasud; kinsa naghatag kang Isaac ngadto kang Rebeca, ug ikaw nanalangin sa iyang kaliwatan; kinsa naghiusa kang Jacob ngadto kang Raquel, ug gikan kanila gipadayag ang napulo ug duha ka mga Patriarka; Kinsa naghiusa kang Jose ug Aseneth, ug isip bunga sa ilang pagsanay gihatag mo kanila si Efraim ug Manases; Kinsa midawat kang Zacarias ug Elisabet, ug imong gipadayag nga ang ilang anak mahimong Mag-uuna; Kinsa, gikan sa kaliwat ni Isai sa unod, nagpabuswak sa Kanunayng-Birhen, ug gikan kanila, Ikaw mismo nahimong unod ug natawo alang sa kaluwasan sa tawhanong kaliwat; Kinsa, pinaagi sa imong dili matukib nga grasya ug dakung kayo, nitambong sa Cana sa Galilea, ug ikaw nanalangin sa kasal didto, aron Imong ikapadayag nga ang usa ka nahisubay sa kasugoan nga panagtipon, ug ang pagpasanay subay niini nahiuyon sa Imong kabubut-on. O

Labing-balaang Magtutudlo, dawata ang among pag-ampo, nga imong mga alagad; ug uban sa imong dili Makita nga presensya nga ania dinhi sama didto, panalangini kini nga kaminyoon, ug ihatag ngadto sa imong mga alagad nga sila si N. (lalaki) ug N. (babaye), ang usa ka malinawon nga kinabuhi, ang taas nga kinabuhi, kaputli, gugma alang sa usag usa diha sa mga bugkos sa kalinaw, ang dili mapuo nga kaliwatan, grasya alang sailing mga anak, ug sa usa ka dili madunoton nga korona sa himaya. Himoa silang higdaanan nga dili mahugawan, ug ihataga kanila ang tun-og sa mga langit gikan sa itaas, ug ang katambok sa yuta. Pun-a ang ilang mga balay sa trigo, bino ug lana, ug sa tanang maayong butang, nga sila makahatag agi og balus ngadto kanila nga anaa sa panginahalnglan; ug ihatag usab sa tanang mga ania dinhi uban kanila ang tanan nilang mga pangamuyo nga alang sa kaluwasan. Kay ikaw mao ang Dios sa mga kalooy ug paungod, ug gugma alang sa katawhan, ug kanimo among ipadangat ang himaya, uban sa imong walay sinugdanang Amahan, ug ang imong Labing-santos, matarong, ug Maghahatag-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay ug hangttod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari/Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Dayon ang pari mag-ampo sa makusog:

Pari: Dalaygon ka, oh Ginoo nga among Dios, ikaw nga Pari sa mistiko ug putli nga kaminyoon, ug Maghahatag sa balaod sa kaminyoon sa lawas; Tig-amping sa pagkadili-madunoton, ug Maghahatag sa mga butang sa kinabuhi. Oh samang Magtutudlo, kinsa, sa sinugdan, naghimo sa tawo, ug nagtudlo kaniya ingon nga hari sa mga binuhat, ug ikaw nag-ingon: “Dili maayo nga ang tawo mag-inusara sa ibabaw sa yuta. Himoan nato siya og usa ka katabang nga angay alang kaniya.” Ug gikuha ang usa sa iyang mga gusok, ug gihimong babaye; ug sa diha nga nakita siya ni Adan siya miingon: “Kini ang bukog sa akong mga bukog, ug unod sa akong unod; siya paganganlan nga Babaye, kay gikuha siya gikan sa lalaki.” Tungod niini ang usa ka lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug moipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa ka unod. Busa ang gihiusa sa Dios, sa tawo dili pagbulagon sila. Ipadala karon, oh Magtutudlo, Ginoo nga among Dios, ang imong langitnong grasya dinhi niining imong alagad nga sila si N. ug N., ug ihatag niining imong sulugoon nga magpasakop sa iyang bana diha sa tanang mga butang, ug nga ang imong alagad mahimong ulo sa iyang asawa, aron sila mabuhi sumala sa imong kabubut-on. Panalangini sila, oh Ginoo nga among Dios, sumala sa imong pagpanalangin kang Abraham ug Sara. Panalangini sila, oh Ginoo nga among Dios, sumala sa imong pagpanalangin kang Isaac ug Rebeca. Panalangini sila, oh Ginoo nga among Dios, sumala sa imong pagpanalangin kang Jacob ug sa tanang mga Patriarka. Panalangini sila, oh Ginoo nga among Dios, sumala sa imong pagpanalangin kang Jose ug Asenath. Panalangini sila, oh Ginoo nga among Dios, sumala sa imong pagpanalangin kang Moises ug Sepora. Panalangini sila, oh Ginoo nga among Dios, sumala sa imong pagpanalangin ni Joaquin ug Ana. Panalangini sila, oh Ginoo nga among Dios, sumala sa imong pagpanalanginin kang Zacarias ug Elisabet. Ampingi sila, oh Ginoo nga among Dios, ingon sa pagbantay mo kang Noe sa arka. Ampingi sila, oh Ginoo nga among Dios, ingon sa gibuhat mo sa pag-amping kang Jonas diha sa tiyan sa balyena. Ampingi sila, oh Ginoo nga among Dios, sama sa imong pag-amping sa tulo ka balaang mga batan-on gikan sa kalayo, sa pagpadala kanila sa tun-og gikan sa langit; ug himoa nga ang kalipay moabot kanila sama sa kalipay sa bulahan nga si Elena sa dihang iyang nakita ang bililhong krus. Hinumdomi sila, oh Ginoo nga among Dios, sama sa paghinumdom mo kang Enoc, kang Sem, ug kang Elias. Hinumdumi sila, oh Ginoo nga among Dios, sama sa imong paghinumdom sa imong balaang kapatan ka mga martir, sa pagpadala kanila sa mga korona gikan sa langit. Hinumdomi, oh Dios, ang mga ginikanan nga nag-amoma kanila, kay ang mga pag-ampo sa mga ginikanan maghimo sa lig-on nga mga patukoranan sa mga panimalay. Hinumdomi, oh Ginoo nga among Dios, ang imong mga alagad, ang mga abay, nga niini nga kalipay.

Hinumdomi, oh Ginoo nga among Dios, ang imong alagad nga si N. (lalaki) ug ang imong suluguon nga si N. (babaye), ug panalangini sila. Hatagi sila sa bunga sa tagoangkan, maanyag nga mga anak, ug sa panaghiusa sa kalag ug lawa. Bayawa sila ingon sa mga cedro sa Libano, ug inon sa usa ka maayong naatiman nga paras. Ihatag kanila ang kaliwat nga sama sa gidaghanon sa ihay sa trigo, nga paigo sa tanang mga butang, aron sila modagaya sa tanang buha nga maayo ug makapahimuot kanimo. Himoa nga sila makakita sa mga anak sa ilang mga anak, sama sa bag-ong gitanom nga kahoy nga olibo nga magalibut sa ilang lamesa; nga sa pagkakita og pabor sa imong mga mata, sila modan-ag ingon sa mga bitoon sa langit nganha kanimo nga among Dios. Ug uban kanimo maanaa ang himaya, kamandoan, dungog, ug pagsimba sa imong walay sinugdanang Amahan, ug sa imong maghahatag-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari/Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Ug ang pari, subli nga mag-ampo sa makusog:

Pari: O santos nga Dios, nga nag-umol sa tawo gikan sa abug, ug gikan sa iyang gusok naghimo sa babaye, ug naghiusa sa lalaki ngadto sa babaye ingon nga usa ka katambayayong alang kaniya, kay maayo alang animo nga ang tawo dili mag-inusara sa ibabaw sa yuta: ituy-od karon, Oh Ginoo, ang imong kamot gikan sa imong balaang puloy-anan, ug hiusaha kining imong alagad nga si N. (lalaki), ug kini imong sulugoon nga si N. (babaye); kay pinaagi kanimo ang lalaki nahiusa sa babaye. Hiusaha sila sa usa ka hunahuna; koronahi sila sa usa ka unod, hatagi sila sa bunga sa tagoangkan ug sa kaayohan sa matahum nga mga anak. Kay imo man ang kagahuman, ug imo man ang gingharian, ug ang gahum ug ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Kuhaon sa pari ang mga korona, sama niadtong mga martir nga gikoronahan didto sa langit, ug dayon koronahan pag-una ang pamanhonon nga magaingon:

Pari: Ang alagad sa Dios nga si N. (lalaki), gikoronahan alang sulugoon sa Dios nga si N. (babaye), sa ngalan sa Amahan ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. (3x)

Dayon koronahan ang pangasaw-on nga magaingon:

Pari: Ang sulugon sa Dios nga si N. (babaye), gikoronahan alang sa alagad sa Dios nga si N. (lalaki), sa ngalan sa Amahan ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. (3x)

Dayon kurusan sila sa pari makatulo nga magaingon:

Pari: Oh Ginoo nga among Dios, koronahi sila sa himaya ug kadungganan. (3x)

Pari/Diyakono: Paminaw!

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tigbasa: Ug sa imong espiritu.

Pari/Diyakono: Kaalam!

Tigbasa: Ang Prokeimenon sa ikawalong tono: Nagabutang ka og korona sa lunsayng bulawan sa iyang ulo. (Salmo 21:3)

Tanan: Nagabutang ka og korona sa lunsayng bulawan sa iyang ulo.

Tigbasa: Kay himoon mo siya nga labing bulahan hangtud sa kahangtoran sa mga kahangtoran; punuon mo siya sa kalipay sa imong presensya. (Salmo 21:6)

Tanan: Nagabutang ka og korona sa lunsayng bulawan sa iyang ulo.

Tigbasa: Kinabuhi gipangayo niya kanimo ug gihatagan mo siya, kadugayon sa mga adlaw, hangtud sa kahangtoran sa mga kahangtoran. (Salmo 21:4)

Tanan: Nagabutang ka og korona sa lunsayng bulawan sa iyang ulo.

Tigbasa: Nagabutang ka og korona sa lunsayng bulawan.

Tanan: Sa iyang ulo.

Pari/Diyakono: Kaalam!

Tigbasa: Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo Apostol alang sa mga taga-Efeso.

Pari/Diyakono: Paminaw!

Tigbasa: Mga kaigsoonan, pagpasalamat kamo kanunay sa Dios nga Amahan tungod sa tanang mga butang, sa ngalan sa atong Ginoong JesuKristo. Pagpasakop kamo sa usag usa diha sa kahadlok sa Dios:

Mga asawa, managpasakup kamo sa inyong mga kaugalingong bana, ingon nga sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon man nga si Kristo usab mao ang ulo sa simbahan, sanglit siya mao ang Manluluwas sa lawas. Apan maingon nga ang simbahan nahasakup kang Kristo, maingon man usab ang mga asawa magpasakup sa ilang mga bana diha sa tanang butang.

Mga bana, higugmaon ninyo ang inyong mga asawa, maingon man nga si Kristo usab nahigugma sa simbahan, ug gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang kaniya, Aron kini balaanon niya sa ginahinloan niya pinaagi sa paghugas sa tubig uban sa pulong, aron itugyan niya ngadto sa iyang kaugalingon ang simbahan nga mahimayaon, nga walay buling, bisan kunot, bisan unsang butanga nga sama niini, ug walay ikasaway.

Ingon niini usab, ang mga bana kinahanglan nga mahigugma sa ilang kaugalingong mga asawa, ingon sa ilang kaugalingong mga lawas. Ang nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Kay wala gayud ing tawo nga nagdumot sa iyang kaugalingon nga lawas, kondili nagaalima kaniya ug nagapalangga kaniya, ingon man usab kini gibuhat ni Kristo sa Simbahan. Kay mga bahin kita sa iyang lawas.

Tungod niini nga hinungdan, pagabiyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan ug ang iyang inahan, ug makig-hiusa sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa ka lawas. Kini nga tinago daku, apan nagasulti ako mahatungod kang Kristo ug sa Simbahan.

Labut pa ang tagsatagsa usab kaninyo, sa kinaugalingon maghigugma gayud sa iyang asawa, ingon sa iyang kaugalingon: ug ang asawa magtahod sa bana. (Efeso 5:20-33)

Pari: Ang kalinaw maanaa kanimo.

Tigbasa: Ug sa imong espiritu.

Pari/Diyakono: Kaalam!

Tigbasa: Aleluya sa ikalimang tono.

Tanan: (Tone 5) Aleluya! Aleluya! Aleluya!

Tigbasa: Ang mga pulong sa Ginoo maong mga pulong nga putli; ingon sa salapi nga inulay diha sa hasohasan sa ibabaw sa yuta, giulay sa makapito ka pilo. (Salmo 11:6)

Tanan: Aleluya! Aleluya! Aleluya!

Tigbasa: Ikaw, Ginoo, mopanalipod kanamo; ug magabantay mo kanamo sa walay katapusan gikan niining kaliwatana. (Salmo 11:7)

Tanan: Aleluya! Aleluya! Aleluya!

Pari/Diyakono: Ug nga siya magtugot kanato nga makabati sa santos nga Ebanghelyo, mag-ampo kita ngadto sa Ginoong Dios.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari: Ang pagbasa gikan sa santos nga Ebanghelyo sumala kang San Juan.

Tanan: Himayaon ka, oh Ginoo, himayaon ka.

Pari/Diyakono: Paminaw.

Pari: Niadtong panahona: may kasal sa Cana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Jesus; ug si Jesus usab gidapit ngadto sa kasal, uban ang iyang mga tinun-an. Ug sa pagkahurot na sa bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, “Wala na silay bino.” Ug si Jesus miingon kaniya, “Babaye, unsay labut niana kanimo ug kanako? Ang akong takna wala pa moabut.” Ug ang iyang inahan miingon sa mga sulugoon, “Unsa gani iyang isugo kaninyo, buhata ninyo.” Ug didtoy nahimutang nga unom ka buok tadyaw nga bato, sumala sa batasan sa mga Judio sa pagpanghugas, nga ang matag-usa niini kasudlan ug kaluhaan o katloan ka gallon. Ug si Jesus miingon kanila, “Pun-a ninyog tubig ang mga tadyaw.” Ug kini ilang gipanagpuno hangtud sa ngabil. Ug unya siya miingon kanila, “Pagkabo na kamo niana ug da-a ngadto sa punoan sa kombira.” Ug kini ilang gidala ngadto kaniya. Ug sa natilawan sa punon sa kombira ang tubig nga nahimong bino, ug kay wala man siya masayud diin kin gikan (bisan tuod nasayud niini ang mga sulugoon nga nanagkabo sa tubig), ang punoan sa kombira mitawag sa bana ug miingon kaniya, “Nabatasan baya sa mga tawo ang pagdalit pag-una sa maayong bino, ug unya sa diha nga ang mga dinapit makainom na pag-ayo, mao pay pagdalit sa minos nga bino; apan ikaw, imo hinoong gitagoan ang maayong bino hangtud karon.” Kini, ang nahuna sa iyang mga milagro, gibuhat ni Jesus didto sa Cana sa Galilea, ug nagpadayag sa iyang himay; ug ang iyang mga tinun-an nanagpanoo kaniya. (Juan 2:1-11)

Tanan: Himayaon ka, oh Ginoo, himayaon ka.

Pari/Diyakono: Kita moingon uban ang tibuok natong kalag ug ang tibuok natong hunahuna, kita moingon.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Oh Ginoo nga Magmamando sa tanan, Dios sa among mga katigulangan, nangamuyo kami, dungga ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Maluoy ka kanamo, oh Dios sumala sa imong daku nga kalooy; nangamuyo kami, dungga ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Pari/Diyakono: Subli kitang mag-ampo alang sa kaluoy, kinabuhi, kalinaw, maayong panlawas, kaluwasan, ug pagduaw alang sa mga alagad Dios sa nga sila si N. (lalaki) ug N. (babaye), ug alang sa kapasayloan ug pagpapas sa ilang mga sala.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. (3x)

Pari: Kay maluloy-on ka, oh Dios, ug mahigugmaon sa katawhan, ug kanimo among ipadangat ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari/Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Oh Ginoo nga among Dios, nga sa imong makaluluwas nga pag-atiman gimbut-an mo nga pinaagi sa imong presensya didto sa Cana sa Galilea napahayag ang kadungganon sa kaminyoon: Ampingi diha sa sa kalinaw ug panaghiusa sa hunahuna ang imong mga alagad nga sila si N. (lalaki) ug N. (babaye), nga imong nahimut-ang pagahiusahon. Ipakita nga dungganon ang ilang kaminyoon. Bantayi ang ilang higdaanan nga dili mahugawan; himoa nga ang ilang kinabuhi mahimo nga dili mamantsahan; ug himoa silang takus sa pagkab-ot sa usa katas nga kinabuhi, nga magbantaya sa imong mga sugo uban sa usa ka putli nga kasingkasing. Kay ikaw ang among Dios, ang Dios sa kaluoy ug kaluwasan, ug kanimo among ipadangat ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug kanunay hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari/Diyakono: Panalipdi, luwasa, kaloy-i ug ampingi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari/Diyakono: Nga ang tibuok adlaw mahimong hingpit, santos, malinawon ug walay sala, atong pangayoon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Pari/Diyakono: Alang sa anghel sa kalinaw, ang matinud-anong tigiya, ang magbalantay sa atong mga kalag ug lawas, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Pari/Diyakono: Alang sa kapasayloan sa atong mga sala ug mga kalapasan, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Pari/Diyakono: Alang sa mga butang maayo ug mapuslanon alang sa atong mga kalag, ug kalinaw sa tibuok kalibutan, atong pangyuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Pari/Diyakono: Nga ang ang nahibiling panahon sa atong kinabuhi matapos nga malinawon, ug mahinulsolon, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Pari/Diyakono: Aron ang katapusan sa atong kinabuhi mahimong matuod nga Kristohanon: walay pag-antos ug walay-kaulawan, hinoon malinawon, takus nga makaatubang sa hukmanan ni Kristo, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Pari/Diyakono: Human nato iampo ang panaghiusa sa pagtuo, ug aron makaambit kita sa Espiritu Santo, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Pari: Ug himoa kami nga angayan, Ginoo, nga may kalig-on ug walay kahadlok motawag kanimo langitnong Dios, nga among Amahan, ug magaingon:

Tanan: Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari/Diyakono: Iduko ang inyong mga ulo ngadto sa Ginoo.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Dayon ang kopa sa panaghiusa (nga may bino) pagadad-on ug panalanginan sa pari nga magainon:

Pari/Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka..

Pari: Oh Dios, kinsa nagbuhat sa tanang mga butang pinaagi sa imong gahum, ug naghimong lig-on sa kalibutan, ug nagadayandayan sa korona sa mga butang nga imong gibuhat: Pinaagi sa imong espirituhanong panalangin, panalangini kining kopa sa panaghiusa sa kaminyoon.

Ug sa kusog nga tingog:

Kay dalaygon ang imong ngalan, ug gihimaya ang imong gingharian: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Dayon dad-on ang kopa, ang pari mohatag niini sa gikasal aron ipainom: una sa bana (3x) ug dayon sa asawa (3x). Kon may bino pang nahibilin, hutdon kini pag-inom sa bana. Ug dayon guyoron sila sa pari gunit sa ilang tuong mga kamot ilalom sa epitrachelion sa pari [samtang ang mga abay magsunod sa likod aron pagunit sa ilang mga korona] ug ituyok sila makatulo libot sa lamesa. Samtang sila nag-prosesyon, kantahon sa pari o sa tanan ang mosunod nga mga tropar.

Pagmaya, O Isaias! Ang Birhen nanamkon; ug manganak og usa ka lalaki, nga pagatawgong Emmanuel, Dios ug tawo; ug banagbanag maoy iyang ngalan. Sa pagdayeg kaniya, atong tawgon ang Birhen og bulahan.

O balaang mga martir, nga nakig-away sa maayong pagpakig-away, ug nakadawat sa inyong mga korona: Pangaliyupo kamo sa Ginoo, nga siya adunay maluoy sa among mga kalag.

Himayaon ka, oh Kristong Dios, ang garbo sa mga apostoles, ang kalipay sa mga martir, kinsa nagsangyaw sa Trinidad, usa sa pagkadios.

Dayon, kuhaon ang korona gikan sa bana, ang pari moingon:

Pari: Mabulahan ka, oh bana, sama kang Abraham, ug mapanalanginan, sama kang Isaac; ug mosanay sama kang Jacob, nga nagalakaw diha sa kalinaw ug sa pagbuhat, diha sa pagkamatarung, sa mga sugo sa Dios.

Dayon, kuhaon ang korona gikan sa asawa ang pari moingon:

Pari: Ug ikaw, oh asawa, mabulahan ka sama kang Sara; ug magmalipayon, sama kang Rebeca; ug modaghan, sama kang Raquel. Paglipay diha sa imong bana, sa pagsunod sa mga lagda sa balaod, kay sa ingon ang Dios mahimuot pag-ayo.

Pari/Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Oh Dios, nga among Dios, kinsa niadto sa Cana sa Galilea, ug mihatag panalangin sa kaminyoon didto: Panalangini usab kining imong mga alagad, kinsa, pinaagi sa imong kaalam, gihiusa diha sa panaghiusa diha sa kaminyoon. Panalangini ang ilang mga pag-abot ug paglakaw, pun-a ang ilang kinabuhi sa maayong mga butang, ug dawata ang ilang mga korona sa imong gingharian, ampingi sila nga walay buling, walay mantsa, ug walay ikasaway, hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari/Diyakono: Iduko ang inyong mga ulo ngadto sa Ginoo.

Tanan: Kanimo, Oh Ginoo.

Pari: Hinaut nga ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo, ang Trinidad nga labing-santos, usa og pagkadios, ug maghahatag kinabuhi – usa ka Dios ug usa ka Gingharian – manalangin kaninyo, ug mohatag nganha kaninyo sa taas nga kinabuhi, maanyag nga mga anak, kalampusan sa kinabuhi ug pagtuo, ug pun-on kamo uban sa tanang yutan-ong mga maayong butang, ug isipon kamo nga takus sa pag-angkon sa mga panalangin sa saad; pinaagi sa mga pag-ampo sa balaang Inahan sa Dios, ug sa tanang mga santos.

Tanan: Amen.

Ang Pag-Ampo sa Pagkuha sa mga Korona

Pari: Oh Ginoo nga among Dios, nga nanalangin sa korona sa tuig, ug nagtugot nga koronahan sila niini nga gihiusa sa usa og usa pinaagi sa balaod sa kaminyoon, ug sa ingon naghatag niini kanila ingon og ganti sa kaputli, kay sila gihiusa diha sa hustong paagi sa kaminyoon nga nagagikan kanimo: Sila nga gihiusa, sa pagtangtang niining mga korona, panalanginan mo usab ug tipigi ang ilang panaghiusa nga dili maguba, aron sila sa walay katapusan makapasalamat sa imong labing-balaang ngalan: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari/Diyakono: Iduko ang inyong mga ulo ngadto sa Ginoo.

Tanan: Kanimo, Ginoo.

Pari: Ang imong mga alagad nanganhi sa panagsabot, oh Ginoo, ug human matuman ang han-ay sa kaminyoon, ingon didto sa Cana sa Galilea, ug human mapirmahan ang mga kasabotan niini, nagapadangat sa himaya nganha kanimo: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtud sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Dayon ang tanang tawo moduol sa pagtimbaya og paghatag pahalipay sa gikasal. Ug dayon tapuson sa pari:

Pari/Diyakono: Kaalam!

Tanan: Angay og matuod ang pagtawag kanimo og bulahan, oh Theotokos: kanunayng bulahan ug pinakaputli, ug Inahan sa among Dios. Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin, ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin, ikaw nga sa walay kahugawan nagpakatawo sa Dios nga Pulong: Matuod nga Theotokos, himayaon ka namo

Pari: Himayaon ka, oh Kristo nga aong Dios ug among paglaum, himayaon ka.

Tanan: Himaya sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen. Ginoo, maluoy ka, Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Padre, bendisyoni.

Pari: Hinaut nga siya kinsa pinaagi sa iyang presensya sa Cana sa Galilea nagmatuod nga ang kaminyoon dungganon, si Kristo atong matuod nga Dios, pinaagi sa mga pangamuyo sa iyang labing-putli nga Inahan; sa santos, mahimayaon ug labing-dalaygong mga apostoles; sa santos nga mga soberano nga kinoronahan sa Dios ug tumbas sa mga apostoles nga sila si Konstantino ug Elena; sa santos ug bantugang martir nga si Procopio ug sa tanang mga santos; maluoy kanamo ug magluwas kanamo, kay siya maloloy-on ug mahigugmaon sa katawhan.