Ang Pagsulod, Pagsul-ob, ug Proskomide

Ang mga Pag-Ampo sa Pagsulod

Sa dihang ang pari mosulod sa templo sa unang higayon nianang adlawa, iyang gipasidunggan ang mga imahen ni Kristo, sa Theotokos, ug sa Patron sa Templo. Kung adunay  kasaulogan sa santo, iyang gipasidunggan ang icon sa fiesta didto sa sentro sa templo una pa magpadayon sa uban.

Kini nga mga pag-ampo giingon sa atubangan sa Ambon, nga nag-atubang sa Silangan, sa wala pa mosulod sa altar.

Diyakono: Magtutudlo, bendisyoni.

Pari: Dalayegon ang among Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Diyakono: Amen. Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang. Bahandianon sa kaayo ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka ug puy-i kami. Hinloi kami sa tanang hugawan ug luwasa ang among mga kalag, oh ikaw nga maloloy-on.

Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santisima Trinidad, maluoy ka kanamo. Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo maluoy ka (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Amahan namo, nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag-adlaw, ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian ug ang gahum aug ang himaya, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Diyakono: Kaloy-i kami, oh Dios, kaloy-i kami, kay nakulang og bisan unsang depensiya, gihalad namo kining pag-ampo ngadto kamino isip Agalon: Kaloy-i kami.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.

Oh Ginoo, kaloy-i kami, kay kanimo misalig kami. Dili ka unta masuko, ni mahinumdum ka sa among mga kasal-anan; hinuon tan-awa kami bisan karon, kay ikaw maloloy-on; ug luwasa kami gikan sa among mga kaaway, kay ikaw mao ang among Dios, ug kami imong katawhan; kaming tanan binuhat sa imong mga kamot, ug kami nagatawag sa imong ngalan.

Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Buksi alang kanamo ang mga pultahan sa kalooy, oh bulahang Theotokos kay kami naglaum diha kanimo. Dili kita malaglag kondili maluwas gikan sa kalisdanan pinaagi kanimo, kay ikaw ang kaluwasan sa Kristiyanong kaliwat.

Ang pari moduol sa icon ni Kristo diha sa tuo sa Balaang mga Ganghaan, moduko ug mohalok niini.

Diyakono: Nagapasidungog kami sa imong labing putli nga imahe, oh maloloy-on nga Ginoo, ug mangayo sa kapasayloan sa among mga kalapasan, oh Kristo nga among Dios. Diha sa imong maayong kabubut-on ikaw nahimuot sa pagsaka sa krus sa unod, ug luwason ang imong mga binuhat gikan sa pagkaulipon sa kaaway. Busa nagasinggit kami sa pagpasalamat kanimo: gipuno mo ang tanang mga butang sa kalipay, Oh Ginoo, sa dihang mianhi ka aron pagluwas sa kalibutan.

Gipasidunggan niya ang icon sa Theotokos diha sa wala sa Balaang mga Ganghaan.

Diyakono: Tungod kay ikaw usa ka tuburan sa kalooy, hatagi kami og kaluoy, oh Theotokos. Tan-awa kaming makasasala nga mga tawo, ug ipakita namo ang imong gahom sama sa gihapon, kay nagasalig kami sa imo, ug nagapanawag kami sa imo, sama sa kaniadto si Gabriel, ang Kapitan sa mga walay-lawas nga kasundalohan.

Pari: Oh Ginoo, ituy-od ang imong kamot gikan sa imong puloy-anan sa hataas; ug lig-ona ako alang niining imong gitakdang buluhaton; aron nga,nagabarug nga walay silot sa atubangan sa imong makalilisang halaran, ako makahalad sa walay-dugo nga sakripisyo. Kay imo man ang gahum ug ang himaya hangtod sa kahangtoran. Amen.

Ang pari moyukbo sa katawhan ug sa kwayir; ug mosulod sa Altar pinaagi sa habagatan nga pultahan..

Diyakono: Mosulod ako sa imong balay, sa pagkahadlok kanimo, magasimba ako sa atubangan sa imong templo nga balaan. Mandoi ako, Ginoo, sa imong pagkamatarung tungod sa akong mga kaaway; tul-iron mo sa akong atubangan ang imong dalan. Kay sa ilang baba walay kamatuoran; kawang ang ilang kasingkasing. Ang ilang totonlan maoy usa ka lubnganan nga inablihan: magaulog-ulog sila uban sa ilang dila. Hukmi sila nga sad-an, oh Dios. Ipahulog sila pinaagi sa ilang kaugalingong tambag: Tungod sa pagkadaghan sa ilang mga kalapasan itukmod sila; kay mingsukol sila batok kanimo. Apan papaglipaya kadtong tanan nga nanagsalig kanimo; sa gihapon pasinggita sila sa kalipay, tungod kay magapuyo ka sa taliwala kanila. Pasagdi nga maglipay usab diha kanimo ang mga nahagugma sa imong ngalan, kay ikaw magapanalangin sa mga matarung. Oh Ginoo, ikaw magalikus kaniya uban sa kalooy ingon nga usa ka taming.

Sulod sa Altar, ang pari moyukbo sa makaduha; mohalok sa Ebanghelyo, sa Balaang Lamesa, ug sa krus; ug moyukbo sa ikatulong higayon. Ang deacon moyukbo sa makaduha, mohalok sa kanto sa Lamesa, ug moyukbo sa ikatulong higayon.

Idagkot ang uling sa insenso. Pun-a ang init nga tubig.

Ang Pagsul-ob sa Diyakono

Diyakono: Magtutudlo, bendisyoni ang sutana ug ang istola.

Pari: Dalayeon ang among Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay og hangtod sa kahagtoran sa mga kahangtoran.

Diyakono: Amen.

Diyakono: (nagsul-ob sa sutana) Ang kalag ko magmaya diha sa Ginoo, kay gibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan. Gikupoan niya ako sa kupo sa pagkamatarong. Ako napurongpurongan sama sa usa ka pamanhonon ug sa pangasaw-onon nga nadayandayanan sa katahum.

(Sa tuo nga manggas): Oh Ginoo, ang imong tuong kamot mahimayaon sa gahum. Ang imong tuong kamot, oh ginoo, nagadugmok sa kaaway. Ug diha sa imong dakung pagkahalangdon napukan mo ang imong kaaway.

(Sa wala nga manggas): Ang imong mga kamot nagbuhat kanako ug nag-umol kanako; ihatag kanako ang salabutan, aron ako makakat-on sa imong mga sugo.

Ang Pagsul-ob sa Pari

Pari (nagbendisyon sa sutana): Dalayegon ang among Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay og hangtod sa kahagtoran sa mga kahangtoran.

(Nagsul-ob sa sutana): Ang kalag ko magmaya diha sa Ginoo, kay gibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan. Gikupoan niya ako sa kupo sa pagkamatarong. Ako napurongpurongan sama sa usa ka pamanhonon ug sa pangasaw-onon nga nadayandayanan sa katahum.

(Sa istola): Dalayegon ang Dios, nga nagbubo og grasya sa ibabaw sa iyang mga pari, sama sa bililhon nga lana nga anaa sa ulo, nga nagadaligdig ibabaw sa bungot, bisan sa bungot ni Aaron; nga midaligdig ibabaw sa liab sa iyang mga bisti.

(Sa bakus): Dalayegon ang Dios nga nagabakus kanako sa kusog, ug nagahingpit sa akong dalan. Siya ang nagahimo sa akong mga tiil nga ingon sa mga tiil sa lagsaw, ug nagabutang kanako ibabaw sa hataas.

(Sa tuo nga manggas): Oh Ginoo, ang imong tuong kamot mahimayaon sa gahum. Ang imong tuong kamot, oh ginoo, nagadugmok sa kaaway. Ug diha sa imong dakung pagkahalangdon napukan mo ang imong kaaway.

(Sa wala nga manggus): Ang imong mga kamot nagbuhat kanako ug nag-umol kanako; ihatag kanako ang salabutan, aron ako makakat-on sa imong mga sugo.

(Sa Epigonation) Ibakus mo ang imong espada sa imong hawak, oh Gamhanan, diha sa imong himaya ug ang imong katahum. Ihana ang imong pana ug magauswag ug magahari, tungod sa kamatuoran ug sa pagpaubos ug sa pagkamatarung. Ug ang imong tuong kamot magagiya kanimo sa katingalahan, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

(Sa Felon): Pasul-obi ang imong mga pari sa pagkamatarung; ug pahugyawa sa kalipay ang imong mga santos sa tanang pahahon, karon ug sa kanunay og hangtod sa kahagtoran sa mga kahangtoran.

(Naghugas sa mga kamot): Ako manghunaw sa akong mga kamot sa pagka-walay sala, ug nagsimba libot sa imong halaran, O Ginoo. Nag-awit akog pasalamat ug gisaysay ko ang tanan mong buhat nga katingalahan. Gihigugma ko, O Ginoo, ang imong puloy-anan, ang dapit diin anaa ang imong himaya. Ayaw itipon ang kalag ko sa mga makasasala, ni itipon mo ang kinabuhi ko sa mga tawo sa dugo; Kang Kinsang mga kamot anaa ang kadautan, ug ang ilang tuong kamot napuno sa mga hiphip. Apan alang kanako, magalakaw ako sa akong katarong; tubson mo ako, ug kaloy-i ako. Ang akong tiil nagatindog sa dapit nga tul-id: diha sa mga simbahan magadayeg ako sa Ginoo.

Ang Proskomide o Liturhiya sa Pag-andam

Diyakono: Oh Dios, hinloi ako nga makasasala, ug kaloy-i ako. (3x) Pinaagi sa imong bililhong dugo ikaw nagtubos kanamo gikan sa tunglo sa balaod. Sa dihang gilansang ka sa krus ug gidugsak sa bangkaw, gibubo mo ang imortalidad sa mga tawo. Oh among Manluluwas, himayaon ka. Magtutudlo, bendisyoni.

Pari: Dalayegon ang among Dios sa tanang panahon, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Diyakono: Amen

Pari (nagbendisyon sa pan): Isip paghandum sa atong Ginoo ug Dios ug Manluluwas nga si Jesus Kristo. (3x)

Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Pari (naggulot sa pan): Gidala siya ingon sa usa ka nating carnero ngadto sa ihawan.

Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Pari (naggulot sa pan): Ug ingon usa ka nating Karnero nga hilom sa atubangan sa iyang mga mag-aalot, walay mao usab wala niya bukha ang iyang baba.

Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Pari (naggulot sa pan): Diha sa iyang pagpaubos, gikuha ang hustisya gikan kaniya.

Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Pari (naggulot sa pan): Ug kinsa ang makapahayag sa iyang kaliwat?

Diyakono: Kuhaa, magtutudlo.

Pari (nagkuha sa Karnero gikan sa pan): Kay gikuha ang iyang kinabuhi gikan sa yuta.

Diyakono: Isakripisyo, magtutudlo.

Pari (Naggulot sa krus diha sa Karnero): Gisakripisyo ang Karnero sa Dios, nga nagakuha sa kasal-anan sa kalibutan, alang sa kinabuhi sa kalibutan, ug sa kaluwasan niini.

Ang Karnero gibutang sa plato. Ang mga partikulo ibutang sumala niini nga sumbanan.

diskos

Diyakono: Dugsaka, magtutudlo.

Pari (nagdugsak sa Karnero): Usa sa mga sundalo midughang sa iyang kilid sa usa ka bangkaw, ug gilayon miagay ang dugo ug tubig. Ug ang nakakita niini mihatag ug pagpamatuod, ug tinuod ang iyang pagpamatuod.

Diyakono (naggunit sa bino ug tubig): Magtutudlo, bendisyoni ang balaang paghiusa.

Pari (samtang nagbubo ang diyakono sa bino ug tubig diha sa Kalis): Dayegon ang paghiusa sa imong balaang mga butang.

Pari (naglugit sa piraso alang sa Theotokos): Isip kadungganan ug handumanan sa atong labing dalayegong Rayna, ang Theotokos ug kanunayng Bireheng Maria. Pinaagi sa iyang mga pag-ampo, Ginoo, dawata kining sakripisyo diha sa imong langitnong halaran.

Pari (nagbutang sa linugit diha sa plato): Sa imong tuong kamot nagatindog ang rayna, nga gisul-ob og bisti nga hinabol nga bulawan, gidayandayanan sa lain-laing mga kolor.

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Sa talahuron ug himayaong Propeta, Mag-uuna, ug Magbubunyag nga si Juan.

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Sa balaan ug mahimayaong mga propeta nga sila si Moises ug Aaron, Elias ug Eliseo, David ug Jese; ang tulo ka balaang mga ulitawo, ni Daniel nga propeta, ug sa tanang balaang mga propeta.

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Sa balaan, mahimayaon, ug labing-dalaygong mga apostoles nga sila si Pedro ug Pablo, ug ang uban nga balaang mga apostoles.

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Sa among mga amahan taliwala sa mga santos ug mga obispo: sila si Basilio nga Bantugan, Gregorio nga Theologo, ug Juan Krisostomo; sila si Atanasio ug Kirill sa Alexandria, Nicolas sa Mira didto sa Licia, Miguel sa Kiev, Pedro, Alexis, Jona, ug Felipe sa Moscow, Nikita sa Novgorod, ug si Leonty sa Rostov; ug sa tanang balaang mga obispo.

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Sa balaang apostol, unang martir, ug arkidiyakono nga si Esteban; sa balaan ug bantugang mga martir nga sila si Demetri, George, Theodore nga Rekrut, Theodore nga Heneral. Ug sa mga babayeng martir nga sila si Thecla, Barbara, Kyriake, Evfemia, Paraskeve, Katherine, ug ang tanang balaang mga babayeng martir.

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Sa mga talahuron ug diosnong mga amahan: Sila si Anthony, Efthimios, Sabbas, Onuphrios; Athanasios sa Athos, Anthony ug Theodosios sa mga langub; Si Sergio sa Radonez, si Barlaam sa Hutin, ug ang balaang mga inahan: Pelagia, Theodosia, Anastasia, Efpraxia, Fevronia, Theodule, Euphrosyne, Maria sa Ehipto, ug sa tanang balaang mga inahan.

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Sa santos nga mga mamumuhat og milagro ug walay-bayad nga mga mananambal: Sila si Cosmas ug Damian, Cyrus ug Juan, Panteleimon ug Hermolao, ug sa tanang santos nga mga mananambal nga walay bayad.

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Sa santos ug matarung nga mga katigulangan sa Dios, nga sila si Joachim ug Ana; ug na San N. (sa templo); ug ni San N. nga atong ginasaulog karong adlawa; ni santos nga sila si Methodio ug Kirill, nga pariho sa mga apostoles ug mga magtutudlo sa mga Slav; sa santos ug pariho sa mga apostoles nga si Dakung Prinsipe Vladimir, ug sa tanang mga santos; pinaagi sa ilang mga pag-ampo duawa kami, oh Dios.

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Sa among amahan sa taliwala sa mga santos, nga si Juan Krisostomo, Arsobispo sa Konstantinople.

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Oh Magtutudlo, nga nahigugma sa katawhan, hinumdomi ang tibuok kaobispohan sa Simbahang Ortodox: Ang among Patriyarka nga si N., ang among Arsobispo nga si N., ang halangdon nga kaparian, ang mga diyakono ni Kristo, ang tibuok namong kaigsoonan, nga imong gitawag sa imong pakig-uban pinaagi sa imong kaluoy, oh maloloy-on nga Magtutudlo.

Pari (nagbutang og mga mumho diha sa plato): Hinumdomi, oh Ginoo, ang imong mga alagad nga sila si N., N…

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Isip paghandum ug alang sa kapasayloan sa mga sala sa labing-santos nga mga patriyarka, sa Orthodox ug diosnong mga hari ug diosnong mga rayna, ug sa bulahang mga magtutukod niining maong templo.

Pari (nagbutang og mga mumho diha sa plato): Hinumdomi, oh Ginoo, ang imong mga alagad nga nitaliwan, nga sila si N., N…

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Hinumdomi ang tanan namong Orthodox nga mga amahan ug kaigsoonan, nga nitaliwan diha sa paglaum sa pagkabahaw ngadto sa kinabuhing sayon ug pakig-uban sa imo, oh Ginoo nga mahigugmaon sa mga tawo.

Pari (nagbutang ang usa ka mumho diha sa plato): Hinumdomi usab, oh Ginoo, ang akong pagkadili-takus, ug pasayloa ako sa tanan nakong mga sala nga tinuyo ug dili-tinuyo.

Diyakono (naggunit sa insensario): Magtutudlo, bendisyoni ang insensaryo. Mag-ampo kita sa Ginoo.

Pari: Ang insenso ginahalad kami kanimo, oh Ginoo nga among Dios; ingon nga usa ka kahumot sa espirituhanon katam-is. Nagadawat niini diha sa imong labing langitnong halaran, ipadala kanamo ang grasya sa imong labing balaang Espiritu.

Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Pari (nagbutang sa bitoon diha sa plato): Ang bitoon miabut ug mihunong ibabaw diin nahimutang ang bata.

Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Pari (nagbutang sa taklub diha sa plato): Ang Ginoo nagahari; nagabisti siya sa pagkahalangdon; Nagabisti ang Ginoo sa pagkaligon; gibaksan niya ang iyang kaugalingon niini: Gilig-on niya usab ang kalibutan, nga kini dili matarug. Gilig-on ang trono mo sa kakaraanan: Ikaw mao ang gikan sa walay katapusan. Ang mga baha nanagpangawas, Ginoo, Nanagpatugbaw ang mga baha sa ilang hinaganas; Ang mga baha nanagpatuybo sa ilang mga balud. Ibabaw sa mga tingog sa daghang mga tubig, Ang gamhanang mga balud nga mangabungkag sa dagat, Ang Ginoo sa kahitas-an labaw nga gamhanan. Ang imong mga pagpamatuod malig-on kaayo: Ang pagkabalaan nahimo nga imong balay, Ginoo, hangtod sa kahangtoran.

Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo., Magtutudlo, tabuni.

Pari (nagbutang sa taklub diha sa kalis): Ang imong kamatarung nagukop sa kalangitan, oh Ginoo, ug ang yuta napuno sa imong pagdayeg.

Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo. Magtutudlo, tabuni.

Pari (nagtabun sa tanan): Tipigi kami sa silong sa imong mga pako, ug ipahilayo gikan kanamo ang tanang mga kaaway. Ihatag ang kalinaw sa among kinabuhi, oh Ginoo, kaloy-i kami ug ang imong kalibutan, ug luwasa ang among mga kalag, kay ikaw maloloy-on ug mahigugmaon sa mga tawo.

Pari (naginsenso sa mga Gasa): Dalayegon ang atong Dios, nga nahimuot niini. Himayaon ka. (3x)

Diyakono (nagtubag sa matag beses): Sa tanang panahon, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen

Diyakono (nagkuha sa insensario): Alang sa bililhong mga gasa nga karon gihalad, mag-ampo kita sa Ginoo.

Pari: Oh Dios, among Dios, nga nagpadala sa langitnong Tinapay, ang kalan-on sa tibuok kalibutan, ang among Ginoo ug Dios nga si Jesus Kristo, ang Manluluwas, Manunubos, ug Magtatabang nga nagpanalangin ug nagbalaan kanamo: Bendisyoni kini nga halad, ug dawata kini sa imong langitnong halaran. Hinumdumi kadtong naghalad niini ug kadtong alang kinsa kini gihalad, kay ikaw maloloy-on ug mahigugmaon sa katawhan. Bantayi kami nga dili masilotan diha sa pagsaulog sa imong balaang mga misteryo. Kay balaan ug himayaon ang imong labing dungganon ug halangdon nga ngalan: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay og hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Pari: Himayaon ka, oh Kristo nga among Dios ug paglaum, himayaon ka.

Diyakono: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Padre, bendisyoni.

Pari: Hinaut nga (Domingo: ang nabanhawng) Kristo, ang among tinuod nga Dios, inaagi sa mga pag-ampo sa iyang putli nga Inahan, sa among amahan sa taliwala sa mga santos nga si San Juan Krisostomo, arsobispo sa Konstantinople, ug sa tanang mga santos, kaloy-i ug luwasa kami, kay siya maloloy-on ug mahigugmaon sa mga tawo.

Diyakono (naginsenso sa tibuok altar): Diha sa lubnganan uban sa lawas; diha sa Hades uban sa imong kalag ingon sa Dios; diha sa Paraiso uban sa kawatan; ug dia sa trono uban sa Amahan ug sa Espiritu, mao ikaw, oh walay-utlanan nga Kristo, kinsa nagapuno sa tanang mga butang.  (Ug ang Salmo 50)

Ang Ikatulong Oras

Pari: Dalayegon ang among Dios. Karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Human sa “Amahan Namo”

Pari: Kay imo man ang gingharian ug ang gahum ug ang himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Human sa “Amahan Namo”

Pari: Kay imo man ang gingharian ug ang gahum ug ang himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Human sa “Padre, bendisyoni”

Pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo nga among dios, kaluy-i ug luwasa kami.

Ang Ikaunom nga Oras

Human sa “Amahan Namo”

Pari: Kay imo man ang gingharian ug ang gahum ug ang himaya, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Human sa “Padre, bendisyoni”

Pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga amahan, Ginoong Jesus Kristo nga among dios, kaluy-i ug luwasa kami.

Sa pagkahuman sa Proskomide, ang pari o deacon naghimo sa usa ka dako nga incenso sa altar ug sa tibuok templo.