Ang Balaang Liturhiya ni San Juan Krisostomo

Diyakono: Magtutudlo, bendisyoni.

Pari: Dalayegon ang gingharian sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Ang Dakong Litaniya

Diyakono: Diha sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang sa kalinaw gikan sa kahitas-an, ug sa kaluwasan sa atong mga kalag, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang sa kalinaw sa tibuok kalibotan, sa maayong kahimtang sa santos nga mga simbahan sa Dios, ug sa panaghiusa niining tanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang niining santos nga templo, ug sa mga mosulod niini nga may pagtoo, pagtahod, ug kahadlok sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang sa atong labing taas nga tagdumala ug amahan, labing-balaang Patriarka (N.), sa atong tagdumalang Metropolitan (N.), sa talahurong kaparian, sa mga diakono ni Kristo, ug sa tanang klero ug katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang sa atong nasud nga gipanalipdan sa Dios, sa panggamhanan, ug sa armadong kusog niini, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang sa atong lungsod (o syudad), sa matag syudad ug nasud, ug sa mga magtutoo nga nagpuyo niini, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang sa maayong kahimtang sa panahon, abundang abot sa yuta, ug malinawong higayon, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang sa mga naglayag sa katubigan, sa mga nanagbyahe, sa mga may balatian, sa mga nag-antos, sa mga bihag ug sa kaluwasan nila, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang kanato aron mahilikay kita sa tanang kagul-anan, kapungot, ug kawad-on, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Isip paghandum sa atong labing-santos, labing putli, labing dalaygon ug himayaong Rayna, ang Theotokos ug kanunayng-birhen Maria uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Pari: Kay kanimo angay ang tanang himaya, dungog ug pagsimba, sa Amahan ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Ang Unang Antipona – Salmo 102

Dayga ang Ginoo, oh kalag ko;
daygon ka, oh Ginoo.

Dayga ang Ginoo, oh kalag ko,
ug ang tanan nga ania sa sulod nako dayega ang iyang balaan nga ngalan.

Dayga ang Ginoo, oh kalag ko,
ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga balus:

Nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasal-anan;
nga mao ang nagaayo sa tanan mong mga balatian.

Nga mao ang nagabawi sa imong kinabuhi gikan sa pagkalaglag;
nga mao ang nagapurongpurong kanimo sa kaluoy ug kapuangod.

Nga mao ang nagatagbaw sa maayong mga butang sa imong tinguha,
aron nga ang imong pagkabatanon nabag-o sama sa agila.

Ang Ginoo nagabuhat ug mga buhat nga matarung,
ug mga paghukom alang niadtong tanang mga dinaogdaog.

Iyang gipahibalo ang iyang mga dalan ngadto kang Moises,
ang iyang mga binuhatan ngadto sa mga anak sa Israel.

Ang Ginoo mapuanguron ug maloloy-on,
dili daling masuko, ug madagayaon kaayo.

Dayga ang Ginoo, oh kalag ko;
ug ang tanan nga ania sa sulod nako dayega ninyo ang iyang balaan nga ngalan.
Daygon ka, oh Ginoo.

Ang Gamayng Litaniya

Diyakono: Atong balik-balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo maluoy ka.

Diyakono: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka

Diyakono: Isip paghandum sa atong labing santos, labing putli, labing dalaygon ug himayaong Rayna, ang Theotokos ug kanunayng-birhen Maria uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Pari: Kay imo man ang kagahuman, ug imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Ang Ikaduhang Antipona – Salmo 145

Himayaa ang Ginoo, oh kalag ko;
himayaa ang Ginoo.

Sa akong kinabuhi himayaon ko ang Ginoo;
magaawit ako sa akong Dios samtang buhi pa ako.

Ayaw pag-ibutang ang inyong pagsalig sa mga pangulo,
ni sa anak sa tawo, kay kanila walay kaluwasan.

Mogula ang iyang gininhawa, sa yuta mobalik siya;
nianang maong adlaw mahanaw ang iyang mga hunahuna.

Bulahan siya kinsang panabang mao ang Dios ni Jacob,
kansang paglaum anaa sa Ginoo nga iyang Dios:

Siya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta,
sa dagat, ug sa tanan nga anaa niini;

nga mao ang nagabantay sa kamatuoran sa kahangtoran;
siya nga nagabuhat sa hustisya sa mga dinaugdaug;
siya nga nagahatag sa makaon sa mga gigutom.

Ang Ginoo nagapagawas sa mga binilanggo;
ang Ginoo nagapabuka sa mata sa mga buta.

Ang Ginoo nagapabangon kanila nga nangahagbong;
ang Ginoo nahigugma sa mga matarung.

Ang Ginoo nagabantay sa mga dumuduong;
tabangan niya ang mg ilo ug byuda;
apan gub-on niya ang dalan sa mga dautan.

Ang Ginoo magahari sa kahangtoran;
ang imong Dios, oh Siyon, sa henerasyon ug sa henerasyon.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo,
karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Bugtong Anak ug Pulong sa Dios nga walay kamatayon, apan tungod sa among kaluwasan, mitugot nga nagpakatawo pinaagi sa balaang Theotokos ug kanunayng-birheng Maria; nga walay pag-usab nahimong tawo, ug gilansang ka sa krus. Oh Kristo nga among Dios, giyatakan mo ang kamatayon diha sa kamatayon; ikaw nga usa sa santisima Trinidad, gihimaya uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo: luwasa kami.

Ang Gamayng Litaniya

Diyakono: Atong balik-balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo maluoy ka.

Diyakono: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka

Diyakono: Isip paghandum sa atong labing santos, labing putli, labing dalaygon ug himayaong Rayna, ang Theotokos ug kanunayng-birhen Maria uban sa tanang mga Santos, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Pari: Kay maloloy-on ka, oh Dios, ug mahigugmaon sa katawhan, ug kanimo ipadangat ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Ang Ikatulong Antipona

Sa imong gingharian hinumdomi kami,
oh Ginoo, kon maghari ka na.

Bulahan ang mga kabus sa espiritu,
kay ila ang gingharian sa kalangitan.

Bulahan ang mga nagamasulob-on,
kay sila pagahupayon.

Bulahan ang mga maaghop,
kay sila magapanunod sa yuta.

Bulahan ang mga gigutom ug gi-uhaw sa pagkamatarung,
kay sila pagabusgon.

Bulahan ang mga maloloy-on,
kay kaloy-an sila.

Bulahan ang mga maputli og kasingkasing
kay makakita sila sa Dios.

Bulahan ang mga magbubuhat og kadaitan,
kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios.

Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung,
kay ila ang gingharian sa kalangitan.

Bulahan kamo sa diha nga pakaulawan kamo sa mga tawo,
ug pagalutoson kamo,
ug magabutangbutang batok kaninyo sa tanang matang sa kadautan tungod kanako.

Paglipay ug pagmaya kamo,
kay daku ang inyong ganti didto sa kalangitan.

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo,
karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Ang Gamayng Pagsulod

Diyakono: Kaalam! Manindog kita!

Tanan: Dali, manimba kita ug moyukbo kang Kristo. Luwasa kami, oh Anak sa Dios, nga nabanhaw gikan sa mga patay; kanimo kami nanag-awit: Alleluia.

Kwayir: (Ang mga tropar ug kontak nga gikatakda sa adlaw.)

Pari: Kay santos gayud ikaw, oh among Dios, ug kanimo among ipadangat ang himaya: sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay.

Diyakono: Ginoo, luwasa ang mga matuohan, ug pamatia kami.

Kwayir: Ginoo, luwasa ang mga matuohan, ug pamatia kami.

Diyakono: Ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Kwayir : Amen.

Awit sa Tulo ka Pilo nga Pagkasantos

Kwayir: Santos Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen.

Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo.

Santos nga Dios, Santong Gamhanan, Santos nga Walay Kamatayon, maluoy ka kanamo.

Diyakono: Atong paminawon!

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tigbasa: Ug sa imong espiritu.

Diyakono: Kaalam!

Tigbasa: Ang Prokimenon… (basahon ang salmo.)

Tanan: (Balikon ang salmo.)

Tigbasa: (Basahon ang bersikulo.)

Tanan: (Balikon ang salmo.)

Tigbasa: (Unang katunga sa salmo.)

Tanan: (Katapusang katunga sa salmo.)

Diyakono: Kaalam!

Tigbasa: Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San N. ngadto sa mga taga-N.

Diyakono: Atong paminawon!

Tigbasa: (Ang basahon nga gitakda sa adlaw.)

Pari: Ang kalinaw maanaa kanimo.

Tigbasa: Ug sa imong espiritu.

Diyakono: Kaalam!

Tanan: Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Tigbasa: (Ang unang bersikulo sa salmo.)

Tanan: Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Tigbasa: (Ang ikaduhang bersikulo sa salmo.)

Tanan: Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Pari: Kaalam! Manindog kita! Paminawon nato ang santos nga Ebanghelyo. Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Diyakono: Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San N.

Tanan: Himayaon ka, Ginoo, himayaon ka.

Pari: Atong paminawon!

Pari o diyakono: (Ang basahon nga gitakda sa adlaw.)

Tanan: Himayaon ka, Ginoo, himayaon ka.

Ang Bug-os nga Litaniya

Diyakono: Kitang tanan moingon, gikan sa tibuok natong kalag ug tibuok natong hunahuna, kita moingon.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Oh Ginoo nga Magmamando sa tanan, Dios sa among mga katigulangan, nangamuyo kami, dungga ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Maluoy ka kanamo, oh Dios sumala sa imong daku nga kalooy; nangamuyo kami, dungga ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Mag-ampo usab kita alang sa atong bantugang tagdumala ug amahan, nga Labing-Balaang Patriarka (N.) ug alang sa atong tagdumala nga talahurong Metropolitan (N.), ug alang sa tanan natong mga kaigsoonan diha kang Kristo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Mag-ampo usab kita, alang sa atong nasud nga gipanalipdan sa Dios, sa panggamhanan, ug sa armadong kusog niini.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Mag-ampo usab kita sa Ginoo nga atong Dios nga luwason niya ang iyang katawhan sa tanang mga kaaway, makita ug dili makita, ug lig-onon diha kanato ang pagkahiusa sa hunahuna, inigsoon-gugma ug pagkadiosnon.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Mag-ampo usab kita alang sa atong mga kaigsuonan: mga pari, mga monghe, ug sa tanan natong mga kaigsoonan diha kang Kristo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Mag-ampo usab kita alang sa bulahan ug kanunayng halandumon, balaang mga Patriarka nga Orthodox; sa debotong mga hari ug matuohan nga mga rayna; alang sa mga nagtukod niining balaang templo; alang sa tanan natong mga ginikanan ug kaigsoonan nga mga Orthodox nga namahulay una kanato, ug sa mga Orthodox nga namahulay dinhi ug sa tanang mga dapit.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Mag-ampo usab kita alang sa kaluoy, kinabuhi, kalinaw, maayong panlawas, kaluwasan, pagduaw, kapasayloan ug pagpapas sa mga sala sa mga alagad sa Dios: ang mga kaigsoonan niining maong templo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Mag-ampo usab kita alang sa mga nagdala sa mga halad, ug sa mga naghimo og maayong mga buhat niining santos ug labing-talahurong templo; sa mga naghago ug sa mga mag-aawit; ug sa tanang katawhan nga nagbarug dinhi naglaum sa imong dako ug dili-matupngang kaluoy.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka.

Pari: Kay maluloy-on ka, oh Dios, ug mahigugmaon sa katawhan, ug kanimo among ipadangat ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Litanya alang sa mga nangamatay

Diyakono: Maluoy ka kanamo, oh Dios, sumala sa imong daku nga kaluoy, nangamuyo kami kanimo, dungga kami ug kaloy-i.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Subli natong iampo ang kapahulayan sa [mga] kalag sa nitaliwan nga [mga] alagad sa Dios nga [sila] si N., N. nga unta mapasaylo ang tanan niyang [nilang] kalapasan, tinuyo ug dili tinuyo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Nga ang Ginoong Dios magtugyan sa iyang [ilang] mga kalag diha sa kapahulayan sa mga matarung.

Tanan: Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Ang kaluoy sa Dios, ang gingharian sa langit, ug ang kapasayloan sa iyang [ilang] mga sala, atong pangayuon kang Kristo ang walay-kamatayong Hari ug atong Dios.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo maluoy ka.

Pari: Kay ikaw mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi, ug ang kapahulayan sa nitaliwan mong [mga] alagad nga [sila] si N., N., oh Kristo among Dios, ug kanimo among ipadangat ang himaya, uban sa imong walay-sinugdanan nga Amahan, ug sa imong labing-santos ug matarong, magbubuhat-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Ang Litaniya sa mga Katekyumen

Diyakono: Mga katekyumen, pag-ampo kamo sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Mga magtutoo, iampo nato ang mga katekyumen, nga ang Ginoo maluoy kanila.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Nga ang Ginoo magtudlo kanila sa pulong sa kamatuoran.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Nga ang Ginoo magpadayag kanila sa maayong balita sa katarung.

Tanan: Ginoo, maluoy ka

Diyakono: Nga ang Ginoo maghiusa kanila sa iyang usa, santos, katoliko ug apostoliko nga Simbahan.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Luwasa, kaloy-i, panalipdi ug ampingi sila, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Kamong mga katekyumen, iduko ang inyong mga ulo ngadto sa Ginoo.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Pari: Aron uban kanamo, sila maghimaya sa imong labing dungganon ug harianong ngalan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Ang Gamayng Litaniya

Diyakono: Kadtong mga katekyumen, gawas! Mga katekyumen gawas! Kadtong mga katekyumen, gawas! Wala nay bisan usa ka katekyumen!  Kamong mga magtutuo, atong balik-balikon, sa kalinaw mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Kaalam!

Pari: Kay kanimo angay ang tanang himaya, dungog ug pagsimba: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Ikaduhang Gamayng Litaniya

Diyakono: Atong balik-balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang sa kalinaw gikan sa kahitas-an, ug sa kaluwasan sa atong mga kalag, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka

Diyakono: Alang sa kalinaw sa tibuok kalibotan, sa maayong kahimtang sa santos nga mga simbahan sa Dios, ug sa panaghiusa niining tanan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka

Diyakono: Alang niining santos nga templo, ug sa mga mosulod niini nga may pagtoo, pagtahod, ug kahadlok sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang kanato aron mahilikay kita sa tanang kagul-anan, kapungot, ug kawad-on, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka

Diyakono: Kaalam!

Pari: Nga sa kanunay giampingan sa imong kagahuman, ipadangat namo kanimo ang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Ang Dako nga Pagsulod

Tanan: Kita kinsa sa mistiko naghulagway sa mga kerubin, ug nanag-awit sa alawitong tulo ka pilo nga pagkasantos ngadto sa magbubuhat-kinabuhi nga Trinidad, ipadaplin ang tanang kabalaka sa kinabuhi.

Diyakono: Ang atong bantugang tagdumala ug amahan (N.), labing-balaang Patriarka sa Moscow ug sa tibuok Rus, ug ang atong tagdumala, talahurong Metropolitan (N.): hinumduman unta sila sa Ginoong Dios diha sa iyang gingharian sa tanang panahon, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Pari: Ang mga kaparian, mga monghe, mga magtutukod, ug ang tanang kaigsoonan niining balaang templo, kamo ug ang tanang Orthodox nga mga Kristohanon, hinumduman unta sa Ginoo nga atong Dios diha sa iyang gingharian sa tanang panahon, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen. Aron madawat nato ang Hari sa tanan, nga gipas-an sa dili makitang panon sa mga anghel sa kalangitan. Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Ang Litaniya sa mga Pangamuyo

Diyakono: Pun-an nato ang atong pag-ampo sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang niining bililhong mga Gasa nga karon gihalad, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang niining santos nga simbahan, ug sa tanang mosulod dinhi nga may pagtoo, pagtahud ug kahadlok sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang kanato aron mahilikay kita sa tanang kagul-anan, kapungot, ug kawad-on, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Aron mahingpit, santos, malinawon ug layo sa mga sala kining adlawa, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Alang sa anghel sa kalinaw, ang matinud-anong tigiya nga magbalantay sa atong mga kalag ug lawas, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Aron mapasaylo ug mapapas ang atong mga sala ug mga kalapasan, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Alang sa tanang butang makaayo ug mapuslanon sa atong mga kalag, ug aron magmalinawon ang kalibutan, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Aron magmalinawon ang nahibiling adlaw sa atong kinabuhi ug magmahinulsolon, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Aron ang katapusan sa atong kinabuhi mahimong matuod nga Kristohanon: walay pag-antos ug walay-kaulawan, hinuon malinawon, takus nga makaatubang sa makalilisang hukmanan ni Kristo, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Isip paghandum sa atong labing-santos, labing putli, labing dalaygon ug himayaong Rayna, ang Theotokos ug kanunayng-birhen Maria uban sa tanang mga santos, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Pari: Pinaagi sa mga kaluoy sa imong bugtong Anak, daygon ikaw uban sa imong labing-santos, matarung ug magbubuhat-kinabuhi nga Espiritu, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Diyakono: Maghigugmaay kita sa usa’g usa, aron diha sa hiniusa nga hunahuna atong isugid:

Tanan: Amahan, Anak ug Espiritu Santo: ang Trinidad, usa sa pagka-Dios, ug dili mabulag.

Diyakono: Ang mga pultahan, ang mga pultahan! Sa kaalam, atong paminawon.

Ang Simbolo sa Pagtuo

Nagatuo ako sa usa ka Dios, Amahan nga Makagagahum sa tanan,
Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga butang makita ug dili Makita.
Ug sa usa ka Ginoo, si Jesus Kristo, ang bugtong Anak sa Dios,
nga gianak gikan sa Amahan sa wala pay katuigan.

Kahayag gikan sa Kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios,
gianak dili binuhat, usa og pagka-Dios sa Amahan. Pinaagi kaniya ang tanan nangahimo.
Alang kanatong mga tawo, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaug siya gikan sa langit;
sa lalang sa Espiritu Santo ug pinaagi kang Birhen Maria, nahimong tawo.

Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antus ug gilubong;
ug sa ikatulong adlaw nabanhaw siya sumala sa mga Kasulatan.
Ug misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuong-kamot sa Amahan.
Mobalik siya nga mahimayaon aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan.

Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo, ang Magbubuhat sa Kinabuhi, nga nagagikan sa Amahan.
Uban sa Amahan ug sa Anak siya gisimba ug gihimaya; siya nagasulti pinaagi sa mga propeta.
Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga Simbahan.
Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala.

Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay,
ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.

Ang Santos nga Paghalad

Diyakono: Manindog kita nga maayo! Manindog kita nga may kahadlok! Mamati kita aron ikahalad nato kining santos nga mga Halad diha sa kalinaw.

Tanan: Ang kaluoy ug kalinaw, usa ka sakripisyo sa pagdayeg.

Pari: Ang grasya sa atong Ginoong Jesus Kristo, ang gugma sa Dios Amahan, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Pari: Ibayaw nato ang atong mga kasing kasing.

Tanan: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.

Pari: Magpasalamat kita sa Ginoo.

Tanan: Angay ug matarong nga simbahon ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Epiritu Santo: Ang Trinidad, usa sa pagka-Dios, ug dili mabulag.

Pari: Nagaawit sa alawiton sa kadaugan, nagasangyaw, nagasinggit ug nagaingon:

Tanan: Santos, Santos, Santos, Ginoong Dios sa kagahuman. Ang langit ug yuta napuno sa imong himaya. Osanna sa kahitas-an. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Osanna sa kahitas-an!

Pari: Dawata, kan-a; kini mao ang akong Lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo, alang sa kapasayloan sa mga sala.

Tanan: Amen.

Pari: Inom kamong tanan gikan niini. kay kini mao ang akong Dugo sa Bag-ong Kasabotan, nga giula alang kaninyo ug alang sa kadaghanan, alang sa kapasayloan sa mga sala.

Tanan: Amen.

Pari: Gihalad namo kini kanimo, gikan sa imong kaugalingon, diha sa tanan ug alang sa tanan.

Tanan: Naghimaya kami kanimo, nagdayeg kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, ug nangamuyo kami kanimo, Ginoo among Dios.

Pari: Ilabina sa among labing santos, labing putli, labing-dalayegon ug himayaong Rayna, ang Theotokos ug kanunayng-Birhen Maria.

Tanan: Angay og matuod ang pagtawag kanimo nga bulahan, oh Theotokos:
kanunayng bulahan ug pinakaputli, ug Inahan sa among Dios.
Labaw ikaw nga gitahud kaysa mga kerubin,
ug dili-matupngang labawng gidayeg kaysa mga serapin.
Sa walay pagkadaot nagpakatawo ka sa Dios nga Pulong.
Matuod nga Theotokos, nagahimaya kami kanimo.

Pari: Labaw sa tanan, hinumdumi, oh Ginoo, ang among amahan, ang balaang Patriarka (N.) ug ang among talahurong Metropolitan (N.) Itugot nga makaalagad sila sa imong santos nga Simbahan diha sa kalinaw. Ipahilayo sila sa mga katalagman; talahuron ug himsog sa tanang katuigan, magbahinbahin nga tul-id sa pulong sa kamatuoran.

Tanan: Ug ang tanan mong katawhan.

Pari: Ug itugot nga sa hiniusang tingog ug kasingkasing, himayaon ug daygon namo ang imong talahuron ug harianong ngalan: Sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Hinaut nga ang mga kaluoy sa atong bantugang Dios ug Manluluwas nga si Jesus Kristo, maanaa kaninyong tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Ang Litaniya sa Amahan Namo

Diyakono: Human nato handoma ang tanang mga santos, atong balikon, sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang niining bililhong mga Gasa nga gihalad ug gikonsagrahan, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Nga ang mahigugmaong Dios, nga midawat niini sa iyang santos, langitnon ug espirituhanong halaran isip usa ka espirituhanong pahumot, magpadala nganhi kanato sa langitnong grasya ug sa gasa sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Alang kanato aron mahilikay kita sa tanang kagul-anan, kapungot, ug kawad-on, mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Nga ang tibuok adlaw mahimong hingpit, santos, malinawon ug walay sala, atong pangayoon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Alang sa anghel sa kalinaw, ang matinud-anong tigiya nga magbalantay sa atong mga kalag ug lawas, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Aron mapasaylo ug mapapas ang atong mga sala ug mga kalapasan, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Alang sa tanang butang makaayo ug mapuslanon sa atong mga kalag, ug aron magmalinawon ang kalibutan, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Aron magmalinawon ang nahibiling adlaw sa atong kinabuhi ug magmahinulsolon, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Aron ang katapusan sa atong kinabuhi mahimong matuod nga Kristohanon: walay pag-antos ug walay-kaulawan, hinuon malinawon, takus nga makaatubang sa makalilisang hukmanan ni Kristo, atong pangayuon sa Ginoo.

Tanan: Itugot, oh Ginoo.

Diyakono: Human nato iampo ang panaghiusa sa pagtuo, ug aron makaambit kita sa Espiritu Santo, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Pari: Ug himoa kami nga angayan, Ginoo, nga may kalig-on ug walay kahadlok motawag kanimo, langitnong Dios, nga among Amahan, ug magaingon:

Ang Amahan Namo

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo: karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Ang kalinaw maanaa sa tanan.

Tanan: Ug sa imong espiritu.

Diyakono: Iduko nato ang atong mga ulo ngadto sa Ginoo.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Pari: Pinaagi sa grasya, kaluoy ug paghigugma kanamo sa imong bugtong Anak, uban kanimo gidayeg uban sa imong labing-santos, maayo, ug magbubuhat-kinabuhi nga Espiritu: karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Diyakono: Atong paminawon.

Pari: Ang mga balaan alang sa mga balaan.

Tanan: Usa ang balaan. Usa ang Ginoo: si Jesus Kristo, sa himaya sa Dios Amahan. Amen.

Kwayir: (Salmo 148) Dayega ang Ginoo sa kalangitan; dayga siya sa kahitas-an. Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Dayega siya, tanan niyang mga anghel; dayega siya tanan niyang kagahuman.

Dayega siya, adlaw ug bulan; dayega siya, kamong tanang kabitoonan sa kahayag.

Dayega siya, ang kinatas-ang kalangitan, ug katubigan nga anaa ibabaw sa kalangitan.

Ipadayeg kanila ang ngalan sa Ginoo; kay siya nasulti, ug sila misugod sa anaa; siya nagsugo, ug sila nangahimo.

Iya silang gihan-ay hangtod sa kahangtoran; gibuhat niya ang usa ka sugo nga dili mahanaw.

Dayega ang Ginoo gikan sa yuta; mga binuhat sa kadagatan ug sa kahiladman.

Kalayo ug ulan, niyebe ug yelo; hangin sa bagyo, nga nagatuman sa iyang pulong.

Kabukiran ug tanang kabungtoran, mga kahoyng may bunga ug sidro.

Mga mananap nga ihalas ug tanang kahayopan; mga nagkamang sa yuta ug kalanggaman.

Mga hari sa yuta ug kanasoran, mga prinsipe ug pangulo sa kalibotan.

Mga batan-ong lalaki ug mga dalaga, mga tigulang ug kabataan.

Dayega ninyo ang ngalan sa Ginoo, kay ang iyang ngalan lamang ang gibayaw; diha sa langit ug yuta ang iyang himaya.

Ug ginabayaw niya ang kusog sa iyang katawhan. Mao ni ang pagdayeg sa tanan niyang mga santos, sa mga anak ni Israel, ug sa katawhan nga haduol kaniya.

Ang Pagkalawat

Diyakono: Duol nga may kahadlok, pagtuo ug paghigugma sa Dios!

Tanan: Dayegon siya nga moanhi sa ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang Dios, ug siya nagpakita kanamo.

Tigbasa: Nagatuo ako, oh Ginoo, ug ako nagakumpisal nga ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa buhing Dios, nga mianhi sa kalibotan aron luwason ang mga makasasala, ilabina gayud kanako. Nagatuo usab ako nga kini mao ang imong labing putli nga Lawas ug labing bililhong Dugo.

Busa nangamuyo ako kanimo, Ginoo: maluoy ka kanako. Pasayloa ako sa akong mga sala, tinuyo ug dili tinuyo, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, nasayran ug ang wala masayri. Ug himoa akong takus nga makadawat sa imong balaang sakramento, alang sa kapasayloan sa akong mga sala, nganha sa kinabuhing walay katapusan. Amen.

Dawata ako karon, oh Anak sa Dios, nga makaambit sa imong Misteryosong Panihapon. Tungod kay dili ko itugyan ang imong mga Misteryo sa imong mga kaaway ug dili ko ikaw paglimbongan sa usa ka halok sama sa gibuhat ni Hudas, apan sama niadtong kawatan, nagakumpisal ako kanimo: Hinumdumi ako, Ginoo, sa imong gingharian.

Ayaw itugot, oh Ginoo, nga ang akong pagkalawat sa imong santos nga mga Misteryo mahimong hukom o silot; apan mahimo untang kaayohan sa akong kalag ug lawas. Amen.

Pari: Ang alagad sa Dios nga si (N.) nagadawat sa balaang Lawas ug Dugo sa atong Ginoo ug Dios ug Manluluwas nga si Jesus Kristo  alang sa kapasayloan sa mga sala ug sa kinabuhing walay katapusan.

Tanan: (Ang awit sa pagkalawat) Dawata ninyo ang Lawas ni Kristo. Inom kamo sa tuburan sa kinabuhing walay kamatayon. Aleluya, aleluya, aleluya.

Pari: Luwasa ang imong katawhan, oh Dios, ug panalangini ang imong panulondon.

Tanan: Nakita nato ang matuod nga kahayag. Nadawat nato ang langitnong Espiritu. Nakaplagan nato ang matuod nga pagtuo, sa pagsimba nato sa dili-mabulag nga Trinidad, nga miluwas kanato.

Pari: Karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen. Pun-a ang among mga ngabil sa pagdayeg kanimo, Ginoo, aron makaawit kami sa imong himaya. Gihimo mo kaming takus sa pagdawat sa imong santos nga mga misteryo. Pun-a kami kanunay sa imong kabalaan, aron nga sa tanang mga adlaw kami makapamalandong sa imong kaayo. Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Diyakono: Manindog kita! Human nato nadawat ang diosnon, santos, labing-putli, walay katapusan, langitnon, magbubuhat-kinabuhi ug makalilisang nga mga Misteryo ni Kristo, magpasalamat kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Tabangi, luwasa, kaloy-i ug panalipdi kami, oh Dios, sa imong grasya.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Diyakono: Human nato giampo nga ang tibuok adlaw mahimong hingpit, balaan, malinawon ug layo sa sala, itugyan nato ang atong mga kaugalingon ug ang usa’g usa, ug ang tibuok natong kinabuhi kang Kristo nga atong Dios.

Tanan: Kanimo, oh Ginoo.

Pari: Kay ikaw ang makabalaan kanamo, busa among ihatag kanimo ang himaya: Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Manlakaw kita nga malinawon.

Tanan: Sa ngalan sa Ginoo.

Diyakono: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, maluoy ka.

Pari: Ginoo, panalangini ang mga nanagdayeg kanimo, ug balaana kadtong nanagsalig kanimo. Luwasa ang imong katawhan ug panalangini ang imong panulondon. Panalipdi ang tibuok lawas sa imong simbahan. Balaana ang mga nahigugma sa katahum sa imong puloy-anan. Himayaa sila diha sa imong langitnong gahum, ug ayaw talikdi ang mga nanaglaum kanimo. Ihatag ang kalinaw sa kalibotan, sa imong mga simbahan, sa kaparian, ug sa tibuok nimong katawhan. Kay ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagagikan kanimo sa kahitas-an: ang Amahan sa kahayag. Ug kami kanimo nagdayeg, nagpasalamat ug nagsimba, sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen. Dalayegon ang ngalan sa Ginoo, karon ug sa kahangtoran. (3x)

Tanan (Salmo 33): Dayegon ko sa kanunay ang Ginoo;
ang pagdayeg kaniya magakanunay sa akong baba.
Pasidunggan sa Ginoo ang akong kalag;
hinaut nga ang mga maaghup mamati ug malipay.

Uban kamo kanako sa paghimaya sa Ginoo;
maghiusa kita sa pagbayaw sa iyang ngalan.
Gipangita ko ang Ginoo, ug gitubag niya ako
ug giluwas niya ako gikan sa tanan kong mga kahadlok.

Duol kaniya, ug mahayagan kamo;
ug ang inyong mga nawong dili maulawan.
Mitu-aw kining kabus, ug gidungog siya sa Ginoo,
ug giluwas sa tanang kalisdanan niya.

Ang anghel sa Ginoo maglibot sa mga nagahadlok kaniya,
ug magaluwas kanila.
Tilawi ug tan-awa ninyo nga ang Ginoo maayo:
Bulahan siya nga modangup kaniya.

Pangahadlok kamo sa Ginoo, oh kamong mga santos niya;
kay sa mga nangahadlok kaniya wala ing makulang.
Ang mga adunahan nahimong kabus ug gigutom;
apan ang mga nagapangita sa Ginoo dili makulangan sa bisan unsang maayo.

Ang Tingpamuhi

Pari: Hinaut nga ang bendisyon ug kaluoy sa Ginoo kanunay maanaa kaninyo, pinaagi sa iyang langitnong grasya ug paghigugma, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.

Pari: Himayaon ka, oh Dios, among paglaum, himayaon ka.

Tanan: Himaya sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug hangtod sa kahangtoran sa mga kahangtoran. Amen. Ginoo, maluoy ka, Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Padre, bendisyoni.

Pari: Hinaut nga (ang nabanhawng) Kristo, atong matuod nga Dios, pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang putli ug santos nga Inahan, sa santos, mahimayaon ug dalaygong mga apostol, kang San Juan Krisostomo, Metropolitan sa Konstantinople, kang San N. nga atong gihandum karong adlawa, sa santos ug matarung nga mga katigulangan sa Ginoo, Joaquin ug Ana, ug sa tanang mga santos, maluoy ug magluwas kanato, kay siya matarong ug mahigugmaon sa mga tawo.

Tanan: Amen.

Ang atong bantugang magtutudlo ug Amahan Kirill,
labing balaang Patriarka sa Moscow ug sa tibuok Rus;
ug ang atong magtutudlo ang labing talahurong Sergei,
Metropolitan sa Singapore ug sa tibuok Habagatang Asya;
ang nasod natong Pilipinas nga gi-ampingan sa Dios;
ang atong mga kaigsuonan ug mga magtutuo niniing maong templo;
ug ang tanang Orthodox nga mga Kristohanon:
ampingi, oh Ginoo, sa daghang katuigan.

Eis Polla eti, despota!

Pari: Himayaon ka, Oh Dios. (3x)

Ug basahon ang mga pag-ampo sa pagpasalamat.