Variable hymns for the Divine Liturgy: Troparia, kontakia, Prokeimenon, Alleluia, and Communion hymns for Sundays and Weekdays.

For Sundays in the Eight Tones

For Monday through Saturday