Unang Tono

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 1
Sa dihang gisira ang bato sa mga Hudeo,
samtang ang mga sundalo nagbantay sa imong labing-balaang lawas,
nabanhaw ka sa ikatulong adlaw, oh Manluluwas,
naghatag kag kinabuhi sa tanang katawhan.
Busa, nagsinggit ang tanang gahum sa langit kanimo,
oh Maghahatag sa kinabuhi.
Himayaon ang imong pagkabanhaw, oh Kristo.
Himayaon ang imong gingharian.
Himayaon ang imong kapaigoan,
kay mahigugmaon ka man sa katawhan.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 1
Nabanhaw ka nga mahimayaon
gikan sa lubnganan, ingon nga Dios,
ug gipabangon ang tanang katawhan diha sa imong kaugalingon.
Ang tawhanong kaliwat nagadayag kanimo isip Dios,
kay nawala ang kamatayon.
Si Adan naghimaya, oh Magtutudlo,
ug si Eva nagmalipay,
kay gipalingkawas na sila gikan sa pagkaulipon.
Busa midanguynguy sila kanimo,
gihatagan mo sa pagkabanhaw ang tanan, oh Kristo.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 32:22,1

  • Itugot nga ang imong kaluoy maanaa kanamo, oh Ginoo, kay kami naglaum kanimo.
  • Paglipay sa Ginoo, kamong mga matarong; pagdayeg ang angay sa mga matul-id.

Aleluya, Salmo 17:47,50

  • Ang Dios nagtugot sa akong pagpanimalus, ug nagtugyan sa katawhan ilalum nako.
  • Dakung kaluwasan gihatag niya sa iyang hari; ug nagapakita og kaluoy sa iyang Kristo, kang David ug sa iyang kaliwat hangtod sa kahangtoran.