Ikaduhang Tono

Tropar sa Pagkabanhaw, Tone 2
Sa dihang mikanaug ka ngadto sa kamatayon,
oh Kinabuhing walay kamatayon,
gipatay mo ang Hades pinaagi sa kilat sa imong pagka-Dios.
Ug sa dihang gibanhaw mo ang mga patay
gikan sa kahiladman
ang tanang mga panon sa kalangitan nagsinggit kanimo:
oh Kristo, among Dios, nga Maghahatag sa kinabuhi, himayaon ka.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 2
Mibangon ka gikan sa lubnganan,
oh labing gamhanang Manluluwas.
Nalisang ang Hades sa pagtan-aw niining kahibulongan.
Nabanhaw na ang mga patay,
ug ang tanang binuhat nagmaya uban kanimo sa pagtan-aw niini.
Nagmalipayon si Adan,
ug ang tibuok kalibutan nagdayeg kanimo
sa kahangtoran, oh akong Manluluwas.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 117:14,18

  • Ang Ginoo ang akong kalig-on ug akong alawiton: siya nahimong ang akong kaluwasan.
  • Gisilotan ako pag-ayo sa Ginoo; apan wala niya itugot nga mamatay ako.

Aleluya, Salmo 19:1,9

  • Hinaut ang Ginoo maminaw kanimo sa panahon sa kasamok; hinaut ang ngalan sa Dios ni Jacob manalipod kanimo.
  • Luwasa ang Hari, oh Ginoo, ug patalinghugi kami, sa diha nga kami magatawag kanimo.