Ikatulong Tono

Tropar sa Pagkabanhaw, Tone 3
Pagmaya, oh kalangitan,
ug pagsadya, oh kalibutan,
kay gipakita sa Ginoo ang iyang gahum pinaagi sa iyang kamot.
Gibuntog niya ang kamatayon pinaagi sa iyang kamatayon.
Siya ang unang nabanhaw gikan sa mga patay.
Gikan sa sabakan sa Hades gihaw-as kita niya
ug gihatag niya ang dakong kaluoy sa kalibutan.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 3
Nabangon ka karong adlawa gikan sa lubnganan, oh Maloloy-on.
Ug imo kaming gigiya pagawas sa pultahan sa kamatayon.
Karon si Adan ug Eva nagsayaw sa kalipay
kauban ang mga propeta ug mga patriarka,
walay hunong sa pagdayeg sa diosnong gahum sa imong
awtoridad.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 46:6,1

  • Awitig mga pagdayeg ang atong Dios, awiti og mga pagdayeg; awitig pagdayeg ang atong Hari, awiti og mga pagdayeg.
  • Ipalakpak inyong mga kamot, kamong tanang kanasuran; singgit sa Ginoo sa malipayong tingog.

Aleluya, Salmo 30:1,2

  • Kanimo, oh Ginoo, ako naglaum; ayaw gayud itugot nga ako maulawan.
  • Oh Ginoo, mahimong ikaw akong Manlalaban; ug kuta sa dalangpanan, aron sa pagluwas kanako.