Ikaupat nga Tono

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 4
Sa dihang ang kababaehang disipulo sa Ginoo
nasayod gikan sa anghel ang malipayong balita sa pagkabanhaw,
ila nang gisalibay ang panulondong tunglo
ug malipayon nga nagbalita sa mga apostoles,
“Gibuntog na ang kamatayon!
Nabanhaw na si Kristong Ginoo,
naghatag og dakong kaluoy sa kalibutan.”

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 4
Ang akong Manluluwas ug Manunubos,
nga nabanhaw sa lubnganan isip Dios
nagpalingkawas sa tanan gikan sa ilang mga kadena.
Gibungkag niya ang mga sira sa ganghaan sa Hades.
Ug ingon nga Ginoo, nabanhaw siya sa ikatulong adlaw.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 103:24,1

  • Paunsang pagkadako sa imong mga buhat, oh Ginoo; diha sa kaalam ikaw nagbuhat sa tanan.
  • Dayga ang Ginoo, oh kalag ko; oh Ginoo nga akong Dios, pagkadako kanimo sa hilabihan.

Aleluya, Salmo 44:4,7

  • Ihana ang imong pana, ug magmauswagon, ug maghari, tungod sa kamatuoran ug kaaghup ug kamatarong.
  • Gihigugma mo ang pagkamatarung, ug gidumtan mo ang pagkadautan.