Ikalimang Tono

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 5
Kamong magtutuo, magadayeg kita ug magsimba
sa walay-sinugdanan nga Pulong.
Nga pariho og pagkaDios sa Amahan, ug sa Espiritu Santo.
Gianak siya sa Birhen, alang sa atong kaluwasan.
Gitugotan niya nga pagabayawon diha sa krus sa unod,
aron lahutayon ang kamatayon, ug banhawon ang mga patay.
Pinaagi sa iyang mahimayaong pagkabanhaw.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 5
Mikanaug ka ngadto sa Hades, oh akong Manluluwas.
Gibungkag mo ang sira sa ganghaan isip gamhanan.
Gibanhaw mo ang mga patay isip Magbubuhat,
ug gilaglag mo ang ikot sa kamatayon.
Imong giluwas si Adan gikan sa tunglo
ug kaming tanan nagatu-aw kanimo, Ginoo: Luwasa kami.
Kay gihigugma mo ang katawhan.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 11:7,1

  • Ikaw, oh Ginoo, ang magpanalipod kanamo, ug magbantay kanamo gikan niining kaliwatan, hangtod sa kahangtoran.
  • Luwasa ako, Ginoo, kay ang tawo nga diosnon nahurot.

Aleluya, Salmo 88:1,2

  • Ako magaawit sa imong mga kaluoy hangtod sa kahangtoran, oh Ginoo; gikan niining kaliwatan ngadto sa kaliwatan akong ipahayag ang imong kamatuoran pinaagi sa akong baba.
  • Kay ikaw miingon, ang kaluoy pagatukoron hangtod sa kahangtoran; imong pagkamatinumanon pagatukuron sa kalangitan.