Ikaunom nga Tono

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 6
Ang gamhanang mga anghel naa sa imong lubnganan.
Ang mga guwardya nahisama sa mga patay.
Si Maria nagbarog diha sa imong lubong,
nga nangita sa imong labing putli nga lawas.
Imong gibuntog ang Hades sa dili pag-apil sa pagkamadunoton
niini.
ug mibalik ka aron sa pakigkita sa Birhen.
Gihatagan mo sa kinabuhi ang kalibutan,
oh Ginoo, nga nabanhaw gikan sa mga patay,
Himayaon ka.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 6
Pinaagi sa iyang magbubuhat-kinabuhi nga kamot,
Si Kristo nga atong Dios, ang Maghahatag sa kinabuhi
nagbanhaw sa tanang mga patay, gikan sa walog sa kaalaut.
Gihatagan niya sa pagkabanhaw ang katawhan,
Kay siya ang Manluluwas sa tanan,
ang pagkabanhaw, ang kinabuhi, ug ang Dios sa tanan.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 27:9,1

  • Ginoo, luwasa ang imong katawhan; ug panalangini ang imong panulondon.
  • Ako nagtu-aw kanimo, Ginoo; oh akong Dios, ayaw pagpakahilum ngadto kanako.

Aleluya, Salmo 90:1,2

  • Siya kinsa nagapuyo sa tabang sa Labing Hataas, magpabilin ilalum sa silonganan sa Dios sa langit.
  • Siya magaingon mahitungod sa Ginoo: “Ang akong Manlalaban ug akong Dalangpanan; ang akong Dios, ug ako naglaum diha kaniya.”