Ikapitong Tono

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 7
Diha sa krus giguba mo ang kamatayon;
Sa kawatan diha sa krus giablihan mo ang paraiso.
Gibalyoan mo ang mga pagsubo og kalipay
para sa kababayenhang nagdala og pahumot.
Imong gimandoan ang imong mga apostoles
sa pagmantala nga ikaw nabanhaw, oh Kristo,
naghatag ka og dakung kaluoy sa kalibutan.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 7
Ang gahum sa kamatayon dili na igong kusog
sa paghupot sa binilangong katawhan.
Kay si Kristo mikanaug,
nagpatibulaag ug nagbuntog sa gahum sa kamatayon.
Ginapos ang Hades, samtang ang mga propeta nanagsadya,
ug naninggit sa pagpahayag sa pagtuo:
Ang Manluluwas niabot na.
Pagsunod kamo sa pagkabanhaw, kamong magtutuo.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 28:11,1

  • Ang Ginoo maghatag ug kusog sa iyang katawhan; ang Ginoo magpanalangin sa iyang katawhan diha sa kalinaw.
  • Halad ngadto sa Ginoo, kamong mga anak sa Dios, ihalad ang batan-ong mga karnero ngadto sa Ginoo.

Aleluya, Salmo 91:1,2

  • Maayo gayud ang pagpasalamat sa Ginoo; ug ang pag-awit og mga salmo sa imong ngalan, oh Labing Hataas.
  • Sa pagmantala sa imong kaluoy sa buntag, ug sa imong kamatuoran sa gabii.