Ikawalong Tono

Tropar sa Pagkabanhaw, Tono 8
Mikanaug ka gikan sa kahitas-an, oh Maloloy-on.
Giantus mo ang paglubong hangtod sa ikatulong adlaw,
aron maluwas kami gikan sa mga pasyon.
Oh Ginoo, nga among kinabuhi ug pagkabanhaw, himayaon ka.

Kontak sa Pagkabanhaw, Tono 8
Mibangon ka gikan sa lubnganan, ng nagbanhaw sa mga patay.
Sila si Adan ug Eba naghudyaka sa kalipay tungod sa imong pagkabanhaw.
Ug gihimaya hangtod sa mga kinatumyan sa kalibutan
ang imong pagkabanhaw gikan sa mga patay, oh labing Maloloy-on.

Kontak sa Matag Domingo, Tono 6
Panalipod sa mga Kristiyano nga wala gayud gisalikway,
kanunayng tigpataliwala ngadto sa Magbubuhat,
ayaw isalikway ang tingog sa among mga pangamuyo,
bisan tuod kami mga makasasala.
Hinuon, umanhi ka kanamo
kinsa nagapangilaba kanimo diha sa pagtuo,
kay ikaw matarong.
Pag-ampo pagdali ug pangamuyo sa paspas
Theotokos, kinsa kanunayng nanalipod
niadtong nagpasidungog kanimo.

Prokimenon, Salmo 75:11,1

  • Pag-ampo kamo, ug bayad sa inyong mga saad; sa Ginoo nga inyong Dios.
  • Ang Ginoo nailhan sa Judea; bantugan ang iyang ngalan sa Israel.

Aleluya, Salmo 94:1,2

  • Dali kamo, magmaya kita ngadto sa Ginoo; kita magasinggit sa Dios nga atong Manluluwas.
  • Kita moduol atubangan sa iyang presensya nga may pasalamat, ug singgit og mga pagdayeg ngadto kaniya.