Lunes

Tropar, Tono 4
Oh kinatas-an mga kapitan sa kasundalohan sa kalangitan,
kaming dili takus nangamuyo kaninyo
nga pinaagi sa inyong mga pag-ampo kamo moliyuk kanamo
pinaagi sa nagpanalipod nga mga pako sa inyong dili-makitang himaya.
Ug bantayi kaming mga nagyukbo sa inyong atubangan,
nga nagasinggit sa mainiton:
Luwasa kami gikan sa mga katalagman,
kay kamo ang mga pangulo sa kasundalohan didto sa kahitas-an.

Kontak, Tono 2
Oh kinatas-an mga kapitan sa kasundalohan sa Dios,
kamong mga alagad sa balaang himaya,
Ang mga kamo giya sa katawhan ug mga pangulo sa mga anghel.
Pangayo alang sa among kaayohan ug sa dakong kaluoy
kay kamo ang labing gamhanang mga kapitan
sa mga walay-lawas nga kasundalohan.

Prokimenon, Tono 4, Salmo 103:4,1

  • Nagahimo siya sa iyang mga anghel nga mga espiritu; iyang mga alagad maoy mga siga sa kalayo
  • Dayega ang Ginoo, kalag ko; Ginoo nga Dios ko, daku ka sa hilabihan.

Alleluia, Tono 5, Salmo 148:2, 5

  • Dayega siya, kamong tanang mga anghel: Dayega siya, kamong tanang mga panon niya.
  • Kay siya nasulti, ug sila misugod sa anaa; siya nagsugo, ug sila nangahimo.

Communion, Salmo 103:4

  • Nagahimo siya sa iyang mga anghel nga mga espiritu; iyang mga alagad maoy mga siga sa kalayo.