Sabado

Tropar, Tono 2
Kamong mga apostoles, mga martir, ug mga propeta,
balaang mga obispo, mga santos ug mga matarong,
gituman kamo usa ka hamiling buhat ug gibantay mo ang pagtuo,
Busa kamo karon maisugon atubangan sa atong Manluluwas.
Pangamuyo sa Ginoo alang kanamo kay maloloy-on siya,
nga maluwas ang among mga kalag.

Kontak alang sa mga minatay, Tono 8
Uban sa mga santos, oh Kristo,
Pahulaya ang mga kalag sa imong mga alagad,
Diin walay kasakit ni kasubo, ni kagul-anan,
hinuon ang kinabuhing walay katapusan.

Kontak, Tono 8
Kanimo, oh Ginoo, ingon sa Manananum sa paglalang,
Gihalad sa kalibutan ang debotong mga martir
ingon nga unang mga bunga sa tanang binuhat.
Pinaagi sa ilang mga pag-ampo
ug pinaagi sa Inahan sa Dios
bantayi ang imong Simbahan diha sa lawum nga kalinaw,
oh Labing Maloloy-on.

Prokimenon, Tono 8, Salmo 31:11,1

  • Managkalipay kamo sa Ginoo, ug managmaya; kamong mga matarung.
  • Bulahan siya kang kinsang kalapasan gipasaylo, kang kinsang sala gitabonan.

Ug alang sa mga nitaliwan, Tono 6, Salmo 24:13

  • Iyang kalag magapuyo sa taliwala sa maayong mga butang.

Alleluia, Tono 4, Salmo 33:17,19; 64:4

  • Nanagtu-aw ang mga matarung, ug nagpatalinghug ang Ginoo, ug nagluwas kanila gikan sa tanan nilang mga kalisdanan.
  • Daghan ang mga kagul-anan sa mga matarung; apan ang Ginoo magaluwas kanila gikan kanilang tanan.
  • Bulahan ang tawo nga imong pagapilion, ug pagapaduolon mo nganha kanimo; ang iyang handumanan gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.

Communion, Salmo 32:1

  • Managkalipay kamo sa Ginoo, oh kamong mga matarung; kay sa mga matul-id matahum ang pagdayeg.