Huwebes

Tropar, Tono 3
O Balaang mga Apostol,
pangamuyo kanamo ngadto sa maloloy-ong Dios,
aron kami mapasaylo sa among mga kasal-anan.

Tropar, Tono 4
Gipakita ka sa kamatuoran sa imong mga buhat
ngadto sa imong panon ingon sa usa ka lagda sa pagtuo,
usa ka larawan sa kaaghup
ug magtutudlo sa pagpugong sa kaugalingon.
Busa gikab-ot nimo ang mga kahitas-an pinaagi sa pagpaubos,
ug mahimong dato pinaagi sa kakabus.
Oh amahan ug obispo Nicholas,
pagpangamuyo kang Kristong Dios nga maluwas ang atong mga kalag.

Kontak, Tono 2
Oh Ginoo, gikuha mo ang pangulong mga apostoles,
ang lig-on ug diosnong-tingog nga mga magwawali,
alang sa kalipay sa imong mga panalangin ug alang sa pahulay.
Kay gidawat mo ang ilang mga paghago ug kamatayon,
ingon nga labaw sa tanang halad nga sinunog,
oh ikaw kinsa lamang ang nahibalo sa mga tinago sa mga kasingkasing.

Kontak, Tono 3
Didto sa Mira, oh San Nicholas,
ikaw mahimong sulugoon sa sagradong mga butang;
kay nagtuman sa Ebanghelyo ni Kristo, oh matarong,
gihalad mo ang imong kinabuhi alang sa imong katawhan,
ug giluwas mo ang mga walay sala gikan sa kamatayon.
Busa, ikaw gibalaan,
ingon sa usa ka dakung magpasiugda sa grasya sa Dios.

Prokimenon, Tono 8, Salmo 18:4,1

  • Ang ilang tingog milanog ngadto sa tibuok yuta; ug ang ilang mga pulong sa kinatumyan sa kalibutan.
  • Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios; ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot.

Alleluia, Tono 1, Salmo 88:5,7

  • Ang kalangitan nagadayeg sa imong mga katingalahan, oh Ginoo; ang imong kamatuoran diha sa iglesia sa mga santos.
  • Ang Dios pagahimayaon diha sa konseho sa mga santos.

Communion, Salmo 18:4

  • Ang ilang tingog milanog ngadto sa tibuok yuta; ug ang ilang mga pulong sa kinatumyan sa kalibutan.