Martes

Tropar, Tono 2
Ang paghandum sa mga matarung gisaulog sa mga awit sa pagdayeg,
apan ang pagpamatuod sa Ginoo mao ang igo alang kanimo, oh Mag-uuna.
Ikaw gipadayag, nga mas labaw pa kay sa mga propeta
Kay ang Dios nga gihatag kaninyo
sa pagbunyag diha sa nagaagayng tubig kaniya kinsa ikaw nagmantala.
Unya ikaw milahutay sa dakong pag-antos alang sa kamatuoran.
Ikaw nalipay sa pagdala sa maayong balita bisan pa sa mga nagpuyo sa Hades
nga ang Dios nga napakita diha sa unod //
nagkuha sa sala gikan sa kalibutan ug naghatag kanato sa dakong kaluoy.

Kontak, Tono 2
Oh propeta sa Dios ug Mag-uuna sa Grasya,
nakadawat kami sa imong ulo gikan sa yuta
ingon sa usa ka labing bililhon nga rosas.
Kanunayng nakadawat kami sa mga pagpang-ayo;
kay ingon nga sa karaan sa gihapon dinhi sa kalibutan
nagawali ka sa paghinulsol.

Prokimenon, Tono 7, Salmo 63:10,1

  • Magakalipay ang matarung diha sa Ginoo; ug modangup diha kaniya
  • Patalinghugi ang akong tingog, oh Dios, sa akong pangamuyo kanimo

Alleluia, Tono 4, Salmo 91:12,13

  • Ang matarung molangbo sama sa palma; motubo siya sama sa cedro sa Libano.
  • Siya natanum diha sa balay sa Ginoo; molangbo siya sa mga hawanan sa atong Dios.

Communion, Psalm 111:6,7

  • Ang matarung pagahandumon sa kahangtoran; siya dili mahadlok sa mga balita nga dautan.